1. Definér fokus 2. Udarbejd drejebog 3. Rekruttér deltagere 4. Afhold workshop 5. Følg op på resultater

​​​Afholdelse af workshops kan inddeles i fem faser.

Workshop

I en workshop med patienter og evt. personale samarbejder deltagerne om idéudvikling, afprøvning og forbedring af fx patientrettede tiltag, så de bedst imødekommer patienternes behov og præferencer. Fordelen ved en workshop er, at deltagerne kan inspirere hinanden, diskutere og løse en defineret opgave i fællesskab på baggrund af deres forskellige erfaringer, holdninger og idéer.

Video om workshop (02:21 min.)

Hvis du bruger særlige digitale eller fysiske hjælpemidler kan dette resumé af videoen være en ekstra støtte.

​Projektchef for CoLab Recovery & Rehab, Region Syddanmark, Dorte Dalkjær, fortæller at workshops kan intensivere og sætte gang i udviklingsprocesser og få nye idéer til at opstå på tværs af faggrupper, patienter og pårørende. Sideløbende vises der klip fra en workshop, hvor en gruppe mennesker står rundt om et bord og laver plancher med post-its.

Pårørende Anja C. Bang-Andersen fortæller, at hun ser det som et frit forum, hvor man som pårørende ikke bliver begrænset af noget og kan komme med alverdens idéer.

Dorte Dalkjær fortæller, hvordan workshoppen er et fælles projekt, skaber god energi og gør, at man har lyst til at være en del af arbejdet. Dorte Dalkjær fortæller, hvordan der sker en intensiv, dynamisk vidensdeling, hvor idéerne hurtigt kan kvalificeres på tværs af faggrupperne - noget der skaber bedre beslutninger efterfølgende.

Hvad er en workshop?


Ved en workshop samles en gruppe patienter, pårørende og personale for sammen at diskutere og komme med løsningsforslag til en defineret opgave. En workshop er en gruppeproces,  hvis resultat eller udbytte kan være fastsat på forhånd (fx at der skal udarbejdes en vision). Det konkrete indhold (fx hvordan visionen skal lyde) skabes i interaktionen mellem deltagerne på workshoppen.

Hvad kan workshops bidrage med?

På grund af gruppeprocessen åbner en workshop op for, at deltagerne kan inspirere hinanden og indgå i dialog om, hvordan I fx skræddersyr et tiltag, så det bedst muligt imødekommer patienternes behov og præferencer. På den måde kan I på kort tid få nuanceret og kvalificeret idéer, produkter eller tiltag fra både patienter og personalets perspektiv.

Hvad er workshops særligt gode til?

  • At få patienter til at brainstorme og genere idéer og nye vinkler på problemstillinger

  • At få patienter til at teste, kvalificere og prioritere idéer og løsningsforslag

  • At give jer indsigt i forskellige patienters perspektiver og få meget viden på kort tid

  • At patienter og personale kan dele erfaringer og skabe fælles mål, hvilket skaber ejerskab på tværs og sikrer løsninger, der både tilgodeser patienters og personales behov

Hvad kan være udfordrende ved workshops?

  • At få personale til at deltage i workshoppen, hvis det ikke indgår i arbejdstiden

  • At det kræver kompetencer at facilitere processen og sikre konstruktiv dialog så vel som brugbare resultater


Målgruppe

Det er vigtigt, at I overvejer, hvilke deltagere, der bedst muligt kan bidrage til workshoppen. Som udgangspunkt kan de fleste patienter inddrages gennem en workshop, heriblandt også psykiatriske og kognitivt udfordrede patienter. Det er muligt, fordi metoden har en form, der i vid udstrækning kan tilpasses den enkelte patientgruppe, og som tillader den enkelte patient at deltage på egne præmisser, fx ved at medbringe støttepersoner og deltage i forskellig grad.

Ressourcer

Selve afholdelsen af workshoppen er ikke så ressourcekrævende, men det tager tid at forberede workshoppen. De forberedende møder, hvor I udarbejder drejebog for workshoppen, er den mest ressourcekrævende del af processen i forhold til tid og aflønning af personale. Der ligger også en opgave i at følge op på workshoppen, hvor I bearbejder alle input og formidler resultaterne. I kan desuden vælge at servere forplejning under workshoppen, at dække de deltagendes transportudgifter samt give dem en erkendtlighed for deres deltagelse.

Yderligere information


Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på observationer og interview med patienter, pårørende og personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaring med at anvende metoden i praksis.

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Kompetencecenter for PatientoplevelserCenter for Patientinddragelse (CPI)


Andre søgeord: brainstorm-workshop | idéudviklings-workshop | prioriterings-workshop | innovations-workshop | forbedrings-workshop | scenarie-workshop | fremtids-workshop | konsensus-workshop | co-creation | hackaton | patientinddragelse | brugerinddragelse

Redaktør