​​

Kompetencer: Den sundhedsfaglige

Forfatter

Titel

Beskrivelse

Info

Marianne Bache og Bente Østerberg

At være i verden med kronisk sygdom

Med udgangspunkt i sklerose, fortælles om den dybtgående forandring, det medfører for et menneske at blive ramt af en alvorlig kronisk sygdom og at skulle leve med den resten af livet

BOG

Virum, Dansk Psykologisk Forlag, 2005

Bruun-Jensen, Kjeld

Sundhedspsykologi. På en anden mådeBOG

Ringe, Pons, 2006

Busch, C.; Nabe-Nielsen, H.; Nielsen, M. N. (2011)

Relationelle Kompetencer: Kursus for Sundhedsprofessionelle: Manual f​or supervision af personale i arbejdet med eksistentielle/religiøse spørgsmål hos forældre til kræftsyge børn.

En manual henvendt til hospitalspræster, uddannelsesansvarlige og andre, der skal supervisere sundhedsprofessionelle i forhold til eksistentielle og religiøse emner.

Kursusmateriale

Dreier, H. R. (2011)

Relationelle Kompetencer: Kursus for Sundhedsprofessionelle: 'Drop-in gruppesupervision' af yngre læger på en hospitalsafdeling

En beskrivelse rettet mod den uddannelsesansvarlige læge på hospitalsafdelingen. Beskriver uddannelsestilbuddet 'drop-in gruppesupervision' samt evaluering af forløbet. Ikke en manual men en inspirationskilde.

Kursusmateriale

Eriksson, Katie

Det lidende menneske

Tværvidenskabelig gennemgang af begrebet lidelse og samtidig en beskrivelse af den specifikke lidelse inden for det sygeplejefaglige område.

BOG

Kbh., Munksgaard Danmark, 2010

Esbensen, B. , 2002

Mennesker med kræft - sygepleje i et tværfagligt perspektiv. Kbh: Munksgaard

Bogen vægter de sygeplejefaglige problemstillinger, der er forbundet med behandling af kræftpatienter.

Bog

Anne Kirstine Fangel, Eline Thornquist

Tårer i behandlingen : hvordan forstår vi patienternes tårer, og hvordan reagerer vi på dem?TIDSSKRIFTARTIKEL (+NET)
Fysioterapeuten. - Årg. 91, nr. 1 (2009). - S. 4-12 : ill.

Marit Kirkevold og Karen Strømsnes Ekern

Familien i sykepleiefagetBOG

Oslo, Gyldendal Akademisk, 2001

Kübler-Ross, Elisabeth

Døden og den døende

BOG

Kbh., Gyldendal, 2006

Kruse, M. (2011)

Relationelle Kompetencer: Systemisk-narrativ inspireret supervision af læger og sygeplejersker, der arbejdermed kræftpatienter

Manualen henvender sig til psykologer eller andre sundhedsprofessionelle, som er skolede i at yde supervision. Målet er, at de, på baggrund af manualen, er i stand til at planlægge og gennemføre systemisk-narrativ inspireret supervision af læger og sygeplejersker.

Kursusmateriale

Mabeck, Carl Erik

Samtalen med patienten. Kommunikation og forståelseBOG

Kbh., Lægeforeningen, 2009

Madsen, S. Aa. (2011)

Relationelle Kompetencer: Kursus for Sundhedsprofessionelle: Den Mandlige Kræftpatient i teori og praksis. Forstå og kommunikér med den mandlige kræftpatient, et undervisningsprogram.

Kurset er udviklet på Rigshospitalet og afprøvet i urologisk klinik, og det er målet, at en underviser på et hospital eller i anden sammenhæng, hvor man arbejder med mandlige patienter, skal kunne etablere en undervisning direkte ud fra de anvisninger, der er givet i kursusbeskrivelsen.

Kursusmateriale

Svend Aage Madsen, Susanne Vahr

Kompetenceudvikling af sygepleje til mandlige kræftpatienterTIDSSKRIFTARTIKEL

Sygeplejersken. - Årg. 111, nr. 16 (2011). - S. 64-67

Madsen, S. Aa. (red.); Munk, L. S. (red.); Christensen, A. K;. Busch, C.; Christiansen, I.; Dreier, H. R.; Nielsen, M. N.; Puggaard, L. B. (2011)

Relationelle Kompetencer: Projektrapport: Metoder til at fremme relationelle kompetencer hos personale, der arbejder med kræftpatienter

Resultater fra undersøgelsen ’Kræftpatientens verden’ i 2006 viste, at mange patienter havde et ønske om i højere grad at blive set som individer, få deres ønsker og holdninger taget alvorligt og få en bedre psykisk støtte. Disse ønsker er blevet samlet i begrebet ’Relationelle kompetencer’, og med afsæt i dette har man undersøgt, udviklet og afprøvet forskellige metoder til at styrke sundhedspersonalets relationelle kompetencer til gavn for patienterne.

Rapport

Nielsen, R. (2012)

I dødsskyggens dal - omsorg og sjælesorg. Frederiksberg: Unitas Forlag.

Bogen handler om livet på et hospice. Den behandler vanskelige emner som sorg, tro, angst og fortvivlelse, håb og livsmod, og er tænkt som en hjælp til pårørende og alle, som er fagligt i berøring med alvorligt syge eller døende mennesker.

Bog

Nielsen, R. (2010)

Livets afslutning - behandling, pleje og omsorg. Frederiksberg: Unitas Forlag

At arbejde med alvorligt syge og døende mennesker kan være meget givende og meningsfuldt - men det er tillige udfordrende og kræver høj grad af faglighed og medmenneskelighed. 'Livets afslutning' giver gode bud på, hvordan denne faglighed og medmenneskelighed kan udmøntes i pleje, behandling og omsorg for alvorligt syge og døende mennesker.

Bog

Rask Eriksen, Tine

Livet med kræft - i et støtte- og omsorgsperspektivBOG

Kbh., Munksgaard, 1996

Rehnsfeldt, Arne

Möte och livsmening under existenstiellt traumatiske livshändelser : licentiatavhandling, Samhälls- och Vårdvetenskapliga fakulteten

Undersøgelse af hvad livsforståelsesperspektivet betyder for det direkte møde mellem patient og "vårdare" i relation til patientens sundhed, når patienten oplever en eksistentiel traumatisk livshændselse.

Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, augusti 1994
Århus, Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, 1996

Renolen, Åse

Psykologi - for sundhedsprofessionelleBOG
Kbh., Gad, 2011

Rømer, Anne-Marie

Støtte til den palliative patient indlagt på hospital

Et teorigenererende studie af udviklingspotentialet i sygeplejerskens evne til at indgå i relationen og støtte til at leve med uhelbredelig kræft

BOG

Århus, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 2006

Saunders, Cicely

Terminal pleje : omsorg ved terminal malign sygdom

Ud fra erfaringer på St. Christopher's Hospice i London behandles alle aspekter af pleje og omsorg for døende med de mange fysiske, følelsesmæssige, sociale og åndelige problemer, der opstår for den døende patient, familien og behandlere

Kbh., Nyt Nordisk Forlag, 1986

Siv Söderberg

Att leva med sjukdom

Alvorlig eller kronisk sygdom forandrer livsvilkårerne både for den syge og for de pårørende. Det er derfor vigtigt for sundhedspersonalet at have indsigt i, hvordan det opleves for de ramte.

BOG
Stockholm, Norstedts akademiska Förlag, 2009

Stifoss-Hansen, H. & Kallenberg, K. (2009)

Livssyn, sundhed og sygdom -teoretiske og kliniske perspektiver.

Bogen handler om det faglige grundlag for sundhedsprofessionelles arbejde med eksistentielle spørgsmål hos patienter.

Bog

Hans Reitzels Forlag.

Thora Grothe Thomsen

Udfordringer i mødet med alvorligt syge og døende kræftpatienterTIDSSKRIFTARTIKEL
Månedsskrift for almen praksis. - Årg. 90, nr. 1 (2012). - S. 74-82 : ill.

Thornquist, Eline

Klinik, kommunikation, information

Kommunikation i sundhedsvæsenet behandles teoretisk og praktisk som en dialog, hvor sproglige, adfærdsmæssige, sociale og psykiske faktorer spiller ind, og de konkrete situationer i mødet mellem patient og sundhedspersonale belyses såvel som samarbejdet med andre grupper

BOG
Kbh., Hans Reitzel, 2011

Travelbee, Joyce

Mellemmenneskelige aspekter i sygeplejeBOG
Kbh., Munksgaard Danmark, 2008

Tschudin, Verena

Counselling skills for nurses

Effektiv vejledning er en et grundlæggende element af al sygepleje. Bogen bevæger sig fra identifikation af et problem til hvordan sygeplejersken i praksis kan rådgive og vejlede patienten. Heri indblandes de etiske aspekter, som sygeplejersken bør tage højde for.

London, Bailliere-Tindall, 1995

Redaktør