Metoder og interventioner: Patienter

​​​

Forfatter

Titel

Beskrivelse

Info

Aagaard, Hanne

Preterm mothers : experiences, self-esteem and supportPH.D

Aarhus, Aarhus University, Department of Nursing Science, 2009

Aasberg, Lea

Patientuddannelse i Københavns Amt : positive erfaringer med uddannelse af patienter med apopleksiTIDSSKRIFTARTIKEL

Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen. - Årg. 82, nr. 8 (2006). - S. 279-281 : ill.

Ammentorp, Jette

The impact of a training course on the communication skills of medical doctors and nurses : a randomised controlled trialPH.D.

Aarhus, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, 2007

Charlotte Graabæk Andersen, Else Brath Vinge, Kerstin Skovgaard Sønderby

Afsluttende sygeplejesamtaler : praktikere skaber udvikling

Rehabiliteringsforløbene haltede på en onkologisk afdeling i Århus. Det besluttede sygeplejerskerne sig for at gøre noget ved.

TIDSSKRIFTARTIKEL
Sygeplejersken. - Årg. 112, nr. 4 (2012). - S. 76-80 : ill.

Regner Birkelund, red.

Ved livets afslutning : om palliativ omsorg, pleje og behandlingBOG

Århus, Aarhus Universitetsforlag, 2011

Christensen, Iben Emilie

KOL-borgeres oplevelse og udbytte af netværksgrupper efter patientskole.

Evaluering af effekten af patientuddannelse og patientskoler.

DSI, Dansk Sundhedsinstitut, 2011

Christensen, Kaj Sparle

Medicinsk kommunikationBOG

Kbh., FADL, 2011

Dart, Michelle A.

Motivational interviewing in nursing practice : empowering the patientBOG

Sudbury, Mass., Jones and Bartlett, 2011

Ebbensgaard, K. (2003)

Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer – anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet

Med denne publikation er der sat fokus på patientens møde med sundhedsvæsenet og de såkaldte mellemmenneskelige relationer, der også ofte er blevet omtalt som “de bløde værdier”.

Forskning/ undersøgelse

Færch, J. (2008)

Patientdeltagelse i sygeplejefaglig kontekst. Afdækning af hvordan patientdeltagelse kan forstås og udmøntes i en sygeplejefaglig kontekst samt hvilke implikationer patientdeltagelse kan have for klinisk sygeplejepraksis

Specialet er en litteraturbaseret analyse af begrebet ’patientinddragelse’. Forfatteren diskuterer grundelementerne tid, kontinuitet og patientønsker som forudsætning for at omsætte patientinddragelse i praksis.

Kandidatspeciale

Heap, Ken

Gruppemetode inden for social- og sundhedsområdetBOG

Kbh., Hans Reitzel, 2005

Hertz, Eva

Psyko-social støtte til ikke-indlagte AIDS-patienterPH.D.

Kbh., USCF, 1998

Lone Boysen Lautitzen, Vinie H. Levinsen

Etablering af en teoretisk forankret patientskole

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som arbejder med implementering af teori i praksis. Hovedbudskabet er, at en lokal teoretisk forankring kan etableres ved hjælp af vidensdeling. Artiklen har afsæt i etablering af patientskole i Sygehus Sønderjylland

ARTIKEL

Sygeplejersken. - Årg. 108, nr. 23 (2008). - S. 62-64 : ill.

Norberg, Birgit

Inddragelse af frivilligt socialt arbejde i omsorg til patienter med kræftKandidatspeciale

Aalborg, Aalborg Universitet, 2002

Anne Grete Olsen

Stomiskole giver nyt liv

Et udviklingsprojekt har vist, at stomiopererede patienter opnår en højere livskvalitet ved at deltage i Stomiskolen med tværfaglige undervisere efterfulgt af et gruppearbejde med metoden guidet egenbeslutning

TIDSSKRIFTARTIKEL

Sygeplejersken. - Årg. 111, nr. 21 (2011). - S. 78-81 : ill.

Pedersen, Lene

Patientinddragelse : refleksion, læring, innovation og ledelseBOG

Kbh., Hans Reitzel, 2011

Petersen, Anne

Social palliation : socialrådgiverindsatsen for en gruppe kræftpatienter

Baseret på interviews og spørgeskemaer undersøges tre modeller for indsats overfor ikke-indlagte AIDS-patienter i København - hjemmestøtteordningen ved Hvidovre Hospital, den kommunale hjemmepleje samt HIV-Pensionatet

Kr. Hyllinge, Anne Petersen, 1998

Lotte Ørneborg Rodkjær, Tinne Laursen, Hanne Arildsen, Anne W. Ravn, Carsten Schade Larsen

Kursus for nydiagnosticerede hiv-positive styrker patientens ressourcer

En undersøgelse på Aarhus Universitetshospital, Skejby af et kursus til patienter med nydiagnosticeret hiv viser, at patienterne profiterer af at deltage i et sådant kursus både mht. at opnå mere viden om sygdom og behandling, bedring i fysisk og mentalt helbred, og at de var mindre plaget af følelsesmæssige belastninger i relation til at leve med hiv

TIDSSKRIFTARTIKEL (+NET)
Sygeplejersken. - Årg. 112, nr. 10 (2012). - S. 48-54 : ill.

Servicestyrelsen

Rådgivningsmodellen: en vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Guide til brug af rådgivningsmodellen der er tænkt som et værktøj til strukturering og afvikling af støtte og rådgivning til nydiagnosticerede demente og deres pårørende, familie og netværk

Odense, Servicestyrelsen, 2010

Birgitta Klang Söderkvist (red.)

PatientundervisningBOG

Lund, Studentlitteratur, 2008

Timm, H., Glasdam, S & Vitrup, R. (2007)

Litteraturstudie af pårørendes rolle i forhold til kronisk syge - en systematisk litteraturgennemgang.

Rapporten er en status over, hvor veldokumenteret effekten er af en række forskellige sundhedsprofessionelle interventioner rettet mod pårørende til mennesker med kroniske sygdomme.

Rapport

Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen.

Toubøl, Annemarie Ginnerup

At være en del af et fællesskab: En undersøgelse af patienters oplevelse af medpatienters betydning under indlæggelse i Joint Care forløb.

En undersøgelse af betydningen af medpatienter under sygeforløb og virkninger og muligheder ved Joint Care forløb.

Kandidatspeciale

Afdeling for Sygeplejevidensklab, Aarhus Universitet, 2008

Tveiten, Sidsel

Den vet best hvor skoen trykker - : om veiledning i empowermentprosessenBOG

Bergen, Fagbokforlaget, 2007

Wittrup, Inge

Læring og mestring : patientuddannelse på deltagernes præmisser : kvalitiv evaluering

Evaluering af et patientuddannelsesprojekt, hvor patienter med kronisk sygdom understøttes i at mestre livet

BOG
Århus, Region Midtjylland, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011

Inge Wittrup & Jette Kolding Kristensen

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet : udvikling og evaluering af et undervisningstilbudBOG

Århus, Region Midtjylland, Center for Folkesundhed, Sundhedsfremme og Forebyggelse, Aarhus Universitet, Afdeling for Almen Medicin, 2007

Redaktør