Program for Patientstøttedagen 2014

Arrangementet blev afholdt på 
Uddannelsescentret, Bispebjerg Hospital
d. 8.4.2014.

Program​​​

Indregistrering og morgenmad (8.30 - 9.00)
Dagligstuen

Plenum: Auditorium 1 (9 -11.45)

Velkomst
Carolina Magdalene Maier, centerleder, Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte

Tale
Flemming Pless (S), næstformand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg

Ordet skaber hvad det nævner
Ole Johannes Hartling, tidl. formand for Etisk Råd, ledende overlæge, dr.med., Nuklearmedicinsk Afd., Vejle Sygehus
Sproget er ikke blot et kommunikations- og informationsmiddel, som benyttes når læger og patienter udveksler oplysninger. Det er også et magtmiddel. Sproget fragter værdier med sig, som påvirker os og har indflydelse på den måde, hvorpå vi ser og fortolker helbred, sundhed og sygdom. I oplægget vil det blive diskuteret hvordan sproget kan udtrykke uopfordret paternalisme, hvorden det kan være tingsliggørende, besmykkende, manipulerende, stigmatiserende og sygeliggørende.

Kaffepause

Problematiserede patienter - ulighed og lighed på hospitalet
Mari Holen, cand.cur., ph.d., post.doc, RUC & Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
Hospitalsmiljøet er ikke en neutral arena. At være patient er ikke noget, man bare er, men indebærer en løbende indordningsproces, hvor man bliver til patient. Patienter forventes eksplicit og implicit at indrette sig under hospitalets mere eller mindre synlige normer; men normerne er samtidig til forhandling. Det gør, at processerne for, hvordan man kommer til at fremstå som en god eller vanskelig patient, ikke giver sig selv.

Frokost

Parallelsessioner (12.45-14.15)

Parallelsession 1
Jeg har ikke mere vand i hjernen til at græde med. Kommunikation til og med etniske minoritetspatienter
Morten Sodemann, professor i Global Sundhed, overlæge i infektionsmedicin og indvandrermedicin, OUH.
Mødet med patienter med sprog- og kulturbarrierer kan være både spændende og modsætningsfyldt. At møde patienten på dennes egne præmisser er opskriften på et godt forløb. Der er oplagte faldgruber i det kliniske møde, som vi alle kender, men der er endnu flere, vi ikke kender. De er vigtige at forstå i et patientforløb og vil blive addresseret i denne workshop.

Parallelsession 2
Patienten har et køn
Svend Aage Madsen, chefpsykolog, Rigshospitalet
Patienten har også et køn, som ikke alene er rent biologisk. Der er visse forskelle mellem mænd og kvinder, når det gælder sundhedsadfærd, reaktioner på sygdom, det at være patient, at bede om hjælp, osv. Parallelsessionen vil sætte særligt fokus på den mand-lige patient gennem oplæg og diskussioner om, hvordan sundhedsprofessionelle bedre kan forstå og være i dialog med ham.

Parallelsession 3
Den socialt udsatte patient - ligeværdig og fair behandling for alle
Ingelise Rasmussen, socialsygeplejerske, Bispebjerg Hospital
Socialt udsatte patienter kan udgøre en særlig udfordring for sundhedspersonalet, ligesom de selv kan have vanskeligt ved at begå sig i et sundhedsvæsen, som er indrettet efter den ’almindelige’ borger. Med udgangspunkt i erfaringer fra socialsygeplejerskeindsatsen, vil parallelsessionen omhandle, hvordan vi støtter op omkring den gode indlæggelse, behandling og udskrivning af socialt udsatte patienter, og hvordan vi finder løsninger til disse patienter, som sikrer en bedre kontinuitet i overgangene mellem afdelinger, hospitaler og sektorer.

Parallelsession 4
Hvad karakteriserer ’den gode patient’ i et kompliceret sundhedsvæsen?
Rikke Sand Andersen, antropolog, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Aarhus Universitet
Vi kan behandle stadig flere sygdomme, hvilket har resulteret i et højt specialiseret sundhedsvæsen. Samtidig har patienterne adgang til mere information og forventer måske mere end de gjorde tidligere. Det påvirker deres beslutning-er om, hvornår de går til deres alment praktiserende læge, og de forventning-er, de har til den specialiserede sektor. Fokus for denne parallelsession vil være at diskutere, hvad der karakteriserer samtidens patienter; hvilke udfordringer de har, og hvilke udfordringer de møder i forhold til at være ’gode’ patienter.

Kaffepause

Plenum: Dagligstuen (14.30-15.45)

Fra Maude til X-factor - Patienters livsværdier og mestring af belastninger i går, i dag og i morgen
Hospitalspræst Christian Busch, Rigshospitalet
Fremtidens patienter er født, og der tegner sig nogle tydelige træk ved dem, som vil få betydning for sundhedspersonalets daglige arbejde. Vi står over for den udfordring i stigende grad at møde patienter, som er prægede af det sen-moderne samfund. De reagerer på nogle områder anderledes på belastninger end patienter i tidligere epoker. Sociologer og andre taler om den sen-moderne epoke som individets periode. Det betyder, at patienternes værdier, oplevelse af kontrol over tilværelsen og opfattelse af autoritet er under forandring. Oplægget vil udbygge og belyse hvad disse forandringer betyder i hverdagen for sundhedspersonalets møde med patienterne.

Tak for idag
Carolina Magdalene Maier, centerleder, Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte

Redaktør