Mål & Vision

Videnscenter for Patientstøtte arbejder for at fremme vidensdelingen af tværfaglig patientstøtte i Region Hovedstaden.​

​​

Videnscenter for Patientstøtte er et regionalt videnscenter under Region Hovedstaden. Videnscentret har til formål at samle, udvikle, implementere og formidle viden om psykologisk og eksistentiel støtte til syge patienter. Videnscentret blev oprettet d. 1. august 2011 og drives indtil videre af en 3-årig bevilling fra Region Hovedstaden og Rigshospitalet. Centret er organisatorisk placeret i Neurocentret på Rigshospitalet.


Baggrund​


E
n række undersøgelser af patienttilfredshed på danske hospitaler peger på at der er behov for at fremme psykologisk og eksistentiel støtte. Tilsvarende har hospitalspræster og hospitalsansatte psykologer gennem de senere år oplevet et stigende behov for at samle og formidle viden om patienters behov for psykisk, eksistentiel, religiøs og psykosocial støtte. Derfor har en gruppe præster og psykologer taget initiativ til oprettelsen af et videnscenter på området.

Formå​​​l

Det overordnede formål med Videnscenter for Patientstøtte er at samle, udvikle, implementere og formidle viden om psykologisk, psykosocial, eksistentiel og religiøs støtte til og inddragelse af patienter og pårørende.

Videnscentret skal medvirke til at stille viden og erfaring til rådighed, således at patienter oplever, at der også bliver taget vare på deres psykiske helbred og behov, når de bliver udsat for livstruende sygdomme, alvorlige ulykker eller kroniske sygdomme. Videnscentret taget udgangspunkt i, at det er den af patienterne oplevede støtte, der er i centrum. Det tværfaglige perspektiv er derfor en rammesætning, som centret opererer indenfor, men de repræsenterede fagdiscipliner er ikke bestemmende for, hvilken støtte og hvilke former for inddragelse, der er ’rigtige’. Med andre ord er det patienternes og de pårørendes egne perspektiver på og ønsker om støtte og inddragelse, som videnscentret ønsker at formidle og udvikle viden om.


Videnscentrets primære opgaver

  • At indsamle, bearbejde og formidle eksisterende viden i Region Hovedstaden, i Danmark og internationalt om patienters psykologiske, psykosociale, eksistentielle og religiøse behov i forbindelse med sygdom, hospitalsophold, rehabilitering og patientinddragelse.
  • At udføre egen forskning og udvikling på området, samt være koordinerende led i forsknings- og udviklingsprojekter med deltagelse af forskellige aktører
  • At organisere og gennemføre netværksaktiviteter på området for patientstøtte og patientinddragelse
    At medvirke til at udvikle personalets kommunikative og relationelle kompetencer.

Målgrupper

​Videnscenter for Patientstøttes målgruppe er patienter og pårørende fra alle patientgrupper, samt sundhedspersonalet.
Videnscentret vil medvirke til at forbedre samtlige forhold i patienters og pårørendes behandlingsforløb samt udvikle kompetencer hos ​sundhedspersonalet. Resultaterne skal i sidste ende være, at patienterne og de pårørende oplever bedre støtte fra sundhedspersonalet, og at sundhedspersonalet får kompetencer og redskaber til at gennemføre patient- og pårørendesamtaler, sikre patientinddragelse samt andre støtteforanstaltninger. Det er målet, at patienter og pårørende i højere grad skal opleve

  • At blive set som individer
  • At deres ønsker og holdninger tages alvorligt
  • At få en bedre psykisk støtte

Foto​graf: Christina Rasmussen

Redaktør