​’Den enkelte har aldr​ig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd’​

 
Løgstrup: Den etiske fordring.​

​​

En række undersøgelser af patienttilfredshed på danske hospitaler peger på at der er behov for at fremme psykologisk og eksistentiel støtte. Tilsvarende har hospitalspræster og hospitalsansatte psykologer gennem de senere år oplevet et stigende behov for at samle og formidle viden om patienters behov for psykisk, eksistentiel, religiøs og psykosocial støtte. Derfor har en gruppe præster og psykologer taget initiativ til oprettelsen af et videnscenter på området.

Videnscentret skal medvirke til at stille viden og erfaring til rådighed, således at patienter oplever, at der også bliver taget vare på deres psykiske helbred og behov, når de bliver udsat for livstruende sygdomme, alvorlige ulykker eller kroniske sygdomme. Videnscentret taget udgangspunkt i, at det er den af patienterne oplevede støtte, der er i centrum. Det tværfaglige perspektiv er derfor en rammesætning, som centret opererer indenfor, men de repræsenterede fagdiscipliner er ikke bestemmende for, hvilken støtte og hvilke former for inddragelse, der er ’rigtige’. Med andre ord er det patienternes og de pårørendes egne perspektiver på og ønsker om støtte og inddragelse, som videnscentret ønsker at formidle og udvikle viden om. 

 

Videnscentrets primære opgaver 

At indsamle, bearbejde og formidle eksisterende viden i Region Hovedstaden, i Danmark og internationalt om patienters psykologiske, psykosociale, eksistentielle og religiøse behov i forbindelse med sygdom, hospitalsophold, rehabilitering og patientinddragelse. At udføre egen forskning og udvikling på området, samt være koordinerende led i forsknings- og udviklingsprojekter med deltagelse af forskellige aktører At organisere og gennemføre netværksaktiviteter på området for patientstøtte og patientinddragelse At medvirke til at udvikle personalets kommunikative og relationelle kompetencer. 

 

Målgrupper 

Tværfagligt Videnscenter for Patientstøttes målgruppe er patienter og pårørende fra alle patientgrupper, samt sundhedspersonalet. Videnscentret vil medvirke til at forbedre samtlige forhold i patienters og pårørendes behandlingsforløb samt udvikle kompetencer hos sundhedspersonalet. Resultaterne skal i sidste ende være, at patienterne og de pårørende oplever bedre støtte fra sundhedspersonalet, og at sundhedspersonalet får kompetencer og redskaber til at gennemføre patient- og pårørendesamtaler, sikre patientinddragelse samt andre støtteforanstaltninger. Det er målet, at patienter og pårørende i højere grad skal opleve:

 
  • At blive set som individer 
  • At deres ønsker og holdninger tages alvorligt 
  • At få en bedre psykisk støtte