Pædagogisk rådgivning om pårørende børn og unge

​​

​Baggrund 

Hvert år oplever ca. 40.000 børn (0-18 år), at deres mor eller far bliver indlagt med en alvorlig sygdom. Alvorlig sygdom rammer alle i familien; men børn er særligt sårbare, da de endnu ikke selv har de fornødne ressourcer til at klare sig selv. 

Barnets fundament af tryghed og faste rutiner påvirkes og ofte føler børnene sig overset og alene med de svære tanker og følelser, som det medfører at have en alvorlig syg forælder. Hvis der ikke bliver taget hånd om børnenes behov er de i risiko for at udvikle adfærdsmæssige og følelsesmæssige vanskeligheder. 
Stort set alle alvorligt syge patienter vil komme i kontakt med hospitalsvæsnet, og de sundhedsprofessionelle spiller derfor en særlig rolle i systematisk og tidligt at identificere pårørende børn samt i at afdække og sikre en indsats, så børnenes behov bliver tilgodeset. 

I 2012 udgav Sundhedsstyrelsen Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge, der fokuserer på vigtigheden af at sikre kvaliteten af omsorgen for pårørendes møde med sundhedsvæsenet - ikke mindst omsorgen for børn som pårørende. Overordnet set fokuserer anbefalingerne på, at sundhedspersonaet skal: 1) støtte forældre i at kunne støtte deres børn, 2) være opmærksom på og ved behov selv at støtte og snakke med børnene samt 3) have fokus på at inddrage barnet og familiens netværk og ved behov andre myndigheder. 

Formål

Projektets formål er i hospitalsregi at skabe øget fokus på og hjælp til pårørende børn, så de bedre kan tackle de følelsesmæssige dilemmaer og udfordringer, der opstår når en forælder bliver alvorligt syg. Det gøres ved opkvalificere de sundhedsprofessionelle og hjælpe dem med at identificere pårørende børn, så de kan afdække pårørende børns reaktioner og behov gennem samtale med forældrene. Desuden er målet at giver dig kompetencerne til at yde den nødvendige rådgivning til forældrene om deres børn, samt at have blik for børnene når de er på hospitalet. 

Intervention 

Projektet er bygget op omkring en enkel og praktisk intervention, der består i at tilknytte en pædagogisk rådgiver på 20 afdelinger fordelt på Regionens Hospitaler. Den pædagogiske rådgiver kan støtte de sundhedsprofessionelle i at tage hånd om hele familien, når en patient har børn. Den pædagogiske rådgiver kan ligeledes støtte familien direkte i de tilfælde, hvor der er særlige udfordringer. Brugen af den pædagogiske rådgiver er fleksibel og kan tilpasses den enkelte afdeling. Den pædagogiske rådgiver kan bruges på følgende måder: 

Faste intervalbesøg: Den pædagogiske rådgiver kommer på faste besøg på de deltagende afdelinger med 3-5 ugers mellemrum alt efter afdelingens behov. På de faste besøg kan konkrete cases, der har været i den forgangne periode diskuteres, ligesom de udfordringer og tanker casene gav anledning til, kan vendes. På de faste intervalbesøg er der ligeledes mulighed for undervisning i forskellige emner indenfor området. De deltagende afdelinger kan selv komme med ønsker til undervisningsemner eller den pædagogiske rådgiver kan sammensætte et undervisningsforløb til afdelingen.

Tilkaldefunktion: De sundhedsprofessionelle kan ringe til den pædagogiske rådgiver, når de står med en aktuel sag, hvor en patient har børn og de er i tvivl om hvad de kan gøre. Den pædagogiske rådgiver kan så tale med den sundhedsprofessionelle over telefonen, eller komme på fysisk besøg, og hjælpe den sundhedsprofessionelle med hvordan han/hun i det konkrete tilfælde bedst støtter familien og det pårørende barn. Den pædagogiske rådgiver kan også mødes direkte med den berørte familie i særligt vanskelige situationer eller i situationer, hvor de sundhedsprofessionelle ikke har mulighed for at følge op fx pga. korte indlæggelsesforløb. Den pædagogiske rådgiver kan også ved behov hjælpe familien videre i det kommunale system. 

Videnscenter for Patientstøtte har i et tidligere projekt udviklet en manual og en pixi-manual om børn som pårørende til de sundhedsprofessionelle, 4 aldersinddelte pjecer der kan udleveres til forældrene samt hjemmesiden www.nårmorellerfarbliversyg.dk. Dette materiale vil alle deltagende afdelinger få udleveret og det vil støtte op om det arbejde den pædagogiske rådgiver udfører. 

Evaluering

Projektet vil blive evalueret gennem kvalitative interview med forældre, der har været i direkte kontakt med den pædagogiske rådgiver, samt gennem en kvantitativ undersøgelse blandt sundhedspersonalet. Den kvantitativ undersøgelse med sundhedspersonalet vil fokusere på 1) om sundhedspersonalet har opnået øget viden på området, herunder børns krise- og sorgreaktioner 2) om de har fået bedre redskaber til at støtte pårørende børn direkte 3) om de har fået bedre redskaber til at kunne rådgive forældre om de pårørende børns behov. Yderligere vil den pædagogiske konsulent føre logbog over sine besøg.


Redaktør