Biobankcenter Øst

​Biobankcenter Øst indsamler biologiske prøver til forskning nu og i fremtiden. Biobankcentret understøtter forskere, der forsker i sundhed og sygdom med afsæt i biologiske prøver og genetik og dermed udvikler fremtidens behandling

Mulighed for nye behandlinger

En hjørnesten i personlig medicin både i behandling og forskning er de genetiske analyser, men de skal kobles med sygdomsudvikling og behandlingsrespons, for at forskere og klinikere kan se nye mønstre, og på sigt udvikle nye behandlinger.

Der er derfor brug for at indsamle biologiske prøver i forbindelse med genetiske analyser. Det vil give mulighed for at supplere de genetiske oplysninger med biologiske målinger og markører.

I genetisk forskning er det afgørende at have store prøvesamlinger for at se de sjældne mønstre, der udvikler specifikke sygdomme. Der er derfor brug for en bred indsamling af prøver, der sikrer et stort materiale til fremtidens forskning.

Udviklingen af nye teknologier og nye analysemetoder (-omics analyser) betyder, at der er behov for prøver af høj kvalitet.

Biobankcenter –  til forskning i personlig medicin

Centret skal tilbyde indsamling, oprensning og opbevaring af dedikerede biobankprøver:

 • Biologiske prøver indsamlet i forbindelse med gensekventering i forbindelse med patientdiagnostik, - disse prøver indsamles på kritiske faser i sygdomsudviklingen.
 • Biologiske prøver indsamlet bredt til forskning med henblik på eventuel senere genetisk analyse.

Dette skal ske i en centraliseret og koordineret indsats på tværs af Region Sjælland, Region Hovedstaden, KU og DTU til gavn for nuværende såvel som morgendagens patienter.

Udover dedikeret prøveindsamling i to spor, henholdsvis på patienter i personlig medicin-forløb og en bred indsamling tilbydes:

 • Professionel biobankdrift, data logging og sikkerhed ved opbevaring af prøver. Både i de store samlinger og i de forskerdrevne mindre samlinger.
 • Fælles it-platforme, ensrettet registrering og udsøgning af prøver på tværs af partnere, udstilling af de østdanske biobankprøver i den Nationale Biobank.
 • Indsamling og opbevaring der sikrer en høj kvalitet prøver.
 • Effektiv håndtering og opbevaring, herunder kvalitetssikret DNA-oprensning, automatisering af lab funktioner og automatiserede frysere.
 • Samordning og samspil til Regionernes Bio- og Genombank.

Biobankcenter Øst indsamler prøver fra genomanalyser fra 2019, og den nødvendige infrastruktur er etableret. 

Vision

Det er visionen for Personlig Medicin i Østdanmark, at forbedre kvaliteten af borgernes behandling gennem implementering af personlig medicin i patientbehandling i Østdanmark samt etablere de bedste rammer for den videre forskning og udvikling af personlig medicin.

Biobankcenter Øst skal understøtte udvikling af personlig medicin ved at sikre koordineret adgang til relevante patientprøver, så data vedr. værtsgenetik og evt. andre omics-teknikker kan kobles til øvrige helbredsdata.

En foretrukken samarbejdspartner

Ambitionen er, at de indsamlede biologiske prøver indgår i østdanske, nationale og internationale forskningsprojekter med henblik på at udvikle personlig medicin inden for alle sygdomsområder, også sygdomme hvor der i dag ikke er mulighed for personlig medicin.

I genetisk forskning er det afgørende at have store prøvesamlinger, da de enkelte sygdomsvarianter er sjældne, der er derfor brug for at indsamle prøver i stor skala. Det skal gøres koordineret og effektivt for at holde en lav pris pr prøve.

Biobankcentret vil facilitere indsamling og udlevering af biologiske prøver i høj kvalitet, forberedt til nyeste forskningstilgange (-omics teknologier). Biobankprøverne kan kobles til genetisk data såvel som andre patientdata efter gældende lovgivning. Biobankcentret skal være en foretrukken samarbejdspartner ved forskning i personlig medicin.

Styregruppe for Biobankcenter Øst

I den faglige styregruppe for Biobankcenter Øst er faglig repræsentation fra de fire organisationer. Styregruppen refererer til bestyrelsen for Personlig Medicin i Østdanmark.

Styregruppen er ansvarlig for at:

 • Indstille budget, overordnede aktiviteter og leverancer til bestyrelsen.
 • Opfyldelse af de centrale aktivitetsmål for etableringen.
 • Den faglige udvikling af centeret.

Styregruppen har ansvaret for at inddrage følgegrupper, hvor dette er relevant for udviklingen af centeret. Styregruppen har endvidere ansvaret for at sikre koordinering med de andre centre og indsatsområder i Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin, og for at sikre en bred forankring på tværs af regioner og hospitaler. 

Medlemmerne af den faglige styregruppe:

 • Henrik Ullum, professor, leder af Region Hovedstadens Biobank, Rigshospitalet (styregruppeformand)
 • Rasmus Jørgensen, PFI, Region Sjælland (styregruppe næstformand)
 • Anders Juul, professor, Rigshospitalet
 • Ole Pedersen, overlæge, Næstved Sygehus
 • Estrid Høgdall, professor, leder af Regionernes Bio- og Genombank, Herlev Hospital
 • Palle Lyngsie Pedersen, leder af Region Sjællands Biobank
 • Torben Hansen, professor, Københavns Universitet/ KU SUND
Redaktør