Budget 2020 - Spørgsmål og svar til budgetprocessen

​Som led i den politiske budgetbehandling kan regionsrådets medlemmer stille spørgsmål til budgetprocessen for budget 2020-2023. Alle spørgsmål vil løbende blive besvaret og offentliggjort her. 

Budgetproces for fremsættelse af spørgsmål og svar:


  • Regionsrådsmedlemmerne fremsender deres budgetspørgsmål
  • Spørgsmål og svar sendes til samtlige medlemmer af regionsrådet
  • Spørgsmål og svar offentliggøres på regionens hjemmeside
  • Spørgsmål og svar besvares løbende og så hurtigt som muligt.

Leder du efter noget specifikt?

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter specifikke ord.
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge "æble" + F. 


​Nr.

Spørger​

​Dato

​Spørgsmål og svar

028​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​01. okt. 2019

Ventetid på Hovedpinecenteret
Jeg har hørt, at der skulle være op mod 1 års ventetid på behandling på Hovedpinecenteret.
Der har tidligere været en pulje til at finansiere midlertidigt overarbejde mv., som har haft succes med at nedbringe ventetiden, men at denne ikke længere er gældende.
Jeg har fået fortalt, at man ved at opnormere med et heltidsårsværk på lægefronten og et deltidsårsværk på sygeplejerskefronten, at man så ville kunne forkorte ventetiden fra 1 år til 3 måneder.
a. Kan ventetiden bekræftes og kan det bekræftes at ovenstående opnormering ville kunne reducere ventetiden fra 1 år til 3 måneder og hvad ville det i så fald koste?
b. Er svær hovedpine og migræne underlagt udrednings- og behandlingsgaranti?

Du kan læse svaret her.

027​Karin Friis Bach (B) og Christoffer Buster Reinhardt (C)​01. okt. 2019

Styrkelse af hensigtsmæssig medicinering
I forbindelse med forslag 1.7 ”Styrkelse af hensigtsmæssig medicinering” vil vi gerne bede administrationen om, at komme med forslag til nogle konkrete initiativer, der kan sættes i gang, samt et overslag over de tilhørende udgifter. Fx med udgangspunkt i de beskrevne initiativer på henholdsvis Nordsjællands og Bispebjerg Hospital. Forslagene kan med fordel være skalerbare og dække initiativer i såvel primær- som sekundærsektoren.

Du kan læse svaret her.
026​Annette Randløv (B)​01. okt. 2019

Flere sygeplejersker og mulighed for andet sundhedspersonale
I forbindelse med Mette Frederiksens udmelding fremgår, at vi skal have flere sygeplejersker og vi ved, at de ikke lige er der.
a. Jeg vil derfor gerne høre hvad administrationen tænker i forhold til, at vores sygeplejersker løber for stærkt. Mette Frederiksen har bebudet, at der skal være mange flere.

Jeg har læst at Danmark har det største antal sygeplejersker i forhold til indbyggertallet blandt EU-landene, nemlig ca. dobbelt så mange som EU-gennemsnittet (henholdsvis 16,7 og 8,4 pr. 1 000 indbyggere) (OECD nationale sundhedsprofil 2017). Desuden at man i VIVE i 2015 angiver at antallet af sygeplejersker i tiden fra 2003 til 2013 er steget med 13 %, men andre hjælpepersonalegrupper er faldet.
b. Derfor vil jeg høre, hvilke overvejelser man gør sig i forhold til evt. at få andre sundhedspersonaler ind, som kunne aflaste og muligvis udvide tilbuddet til vores patienter (Sosu, fysioterapeuter, diætister, sygeplejesekretærer).

Endelig har jeg læst at ledelseskommissionen anbefaler at man max har 27 ansatte under sig, hvis man skal være en nærværende leder.
c. Er det noget, der indgår i overvejelserne?

Du kan læse svaret her.

025​Annette Randløv (B)​01. okt. 2019Sundhedscenter Frederiksberg
I forbindelse med de nye sygehusbyggerier står færdigt er det planen at sælge Frederiksberg.

Ville det være muligt at beholde en del af komplekset med henblik på at fortsætte det sundhedscenter, som er ved at blive bygget op. Evt. i samarbejde med Frederiksberg kommune?

Du kan læse svaret her.

024​Anne Ehren-reich (V)​01. okt. 2019

Psykiatrisk beredskab i Frederikssund
a. Hvordan er belægningen på det særlige psykiatriske beredskab i Frederikssund?
b. Hvorfor er der ikke fuld belægning?
c. Er alle de relevante patienter nu samlet på centret, som har for stor kapacitet?

Du kan læse svaret her.

023​Anne Ehren-reich (V)​01. okt. 2019

Ambulanceberedskaber
a. Jeg vil gerne bede om oplysning om udviklingen i antallet af ambulancebredskaber i perioden 2015-18 samt udgifterne forbundet hermed.
b. Jeg vil også gerne kende baggrunden for udviklingen. Er borgerne blevet mere syge, eller er der tale om et øget serviceniveau?

Du kan læse svaret her.

022​Annie Hagel (Ø)
Christoffer Buster Reinhardt (C)
Karin Friis Bach (B)
​01. okt. 2019

Hjælp til børn der er pårørende til alvorligt syge familiemedlemmer
Vi har modtaget vedhæftede forslag fra Børn, Unge & Sorg samt Kræftens Bekæmpelse, som beskriver forskellige tiltag, der vil kunne iværksættes på regionens hospitaler for at hjælpe børn, der er pårørende til alvorligt syge familiemedlemmer.

Forslag  fra Børn, Unge og Sorg 
 
Med henvisning til budgetforslag 2.7, vil vi hermed gerne høre,
a. hvad det vil koste at iværksætte de nævnte tiltag,
b. hvilke muligheder der er for at skalere initiativer-ne, og
c. om administrationen ønsker at supplere med andre forslag til at løse den samme problemstil-ling.

Du kan læse svar her.

021​Karin Friis Bach (B)​01. okt. 2019

Ulighed i små børns udvikling
En alliance af en række kommuner, fonde, organisa-tioner og enkeltpersoner har tilsluttet sig initiativet ”Småbørnsløftet”  (https://småbørnsløftet.dk/) med det formål at bekæmpe ulighed i små børns læring og udvikling.
 
Jeg vil gerne høre, hvilke forpligtelser eller andre konsekvenser det vil have for Region Hovedstaden, hvis vi tilslutter os denne alliance.

Du kan læse svaret her.

020​Susanne Kristensen (A)​01. okt. 2019

Udgående teams på Børne-ungeområdet
I treårsplanen er det et stort ønske fra både politikere, praksis og pårørende samt kommunerne, at der etableres udgående teams på Børne-unge området. Teams som kan give behandling i nærmiljøet dels for at forebygge forværring af psykisk sygdom hos børn og un-ge og dels for at forebygge indlæggelse. Det kan også være teams, som i et tværsektorielt samarbejde ville kunne understøtte forældre-ne i at forholde sig til det, at have et sårbart barn og i et samarbejde med kommunerne forebygge, at mistrivsel udvikler sig til egentlig psykisk sygdom gennem vejledning og fælles indsatser.

Jeg kunne derfor godt tænke mig at blive oplyst om:
a. Hvor langt er Børne-ungepsykiatrien i forhold til overvejelserne om, at fremsætte et konkret forslag til, at etablere sådanne Børne-unge teams?
b. Hvor mange teams skønner Børne-ungepsykiatrien, at det vil være relevant at oprette?
c. Kunne Børne-ungeteamene oprettes på samme måde som Fact-teamene, men måske med et tættere samarbejde med kommu-nerne/PPR?
d. Hvad forudsætter en oprettelse af x antal Børne-unge team af økonomi. Giv gerne et bud på en eskaler bar model fra minimum til fuld skala implementering.
e. Hvis ønsket er et projekt med henblik på erfaringsopsamling, som forløber for en egentlig oprettelse af sådanne teams så ønskes også et estimat af økonomi og projektperiode oplyst.

Du kan læse svaret her.

019​Karin Friis Bach (B)​01. okt. 2019Lægelig videreuddannelse
Det bedes oplyst, hvordan den samlede opprioritering af den lægelige videreuddannelse med 10 mio. kr. (budgetforslaget side 27) forventes realiseret, samt hvordan de 25,7 mio. kr. der afsættes yderligere i CHR’s budget til lægelig videreuddannelse (budgetforslaget side 65) forventes anvendt.

Endvidere bedes det oplyst, om der forventes en ændring i forholdet mellem antallet af hoveduddannelsesstillinger og antallet af KBU- stillinger i regionen, og hvad baggrunden i givet fald er for det.

Du kan læse svaret her.

018​Christoffer Buster Reinhardt (C)​01. okt. 2019Udbredelse af program for nye sygeplejersker ”fra føl til jockey”
På Nordsjællands Hospital arbejder de med et program for nye sygeplejersker der hedder "Fra føl til jockey". Dette er med til at lave en slags "mesterlære" for nyuddannede sygeplejersker der også er med til at fastholde dem i faget og på vores hospitaler. Jeg kan forstå at der er gode erfaringer med dette.


Vil det være ønskværdigt og muligt at udbrede dette program til de andre hospitaler, og i så fald, hvad koster det?

Du kan læse svaret her.

017​Christoffer Buster Reinhardt (C)​01. okt. 2019Teknologibidraget
Teknologibidraget udgør for de 5 regioner 0,5 mia. kr. tilsammen.

a. Hvor stor en andel af disse 500 mio. kr. skal Region Hovedstaden levere?
b. Er denne andel indregnet i budgetforslaget?

Du kan læse svaret her.

016​Christoffer Buster Reinhardt (C)​01. okt. 2019

Løn til sygeplejersker på Bornholm
a. Er det korrekt, at sygeplejersker på Bornholms Hospital får en lavere løn end deres kollegaer i resten af regionen?
b. I så fald hvad skyldes dette?
c. Hvad vil det koste at rette op på dette?
d. Er det overenskomst-stof eller er det en politisk beslutning at se på dette, såfremt der er en forskel?

Du kan læse svaret her.

015​Christoffer Buster Reinhardt (C)​01. okt. 2019

Mulighed for flytning af nyt apparatur til nybyggerier
Vil administrationen bekræfte, at indkøb af nyt apparatur bliver indkøbt således, at det kan flyttes med over i nybyggerierne når disse står klar?

Du kan læse svaret her.

014​Christoffer Buster Reinhardt (C)​01. okt. 2019

Regional udligningsordning
Det ser ud til, at der med økonomiaftalen er indført en "regional udligningsordning", efter inspiration fra den kommunale udligningsordning.

Jeg går ud fra at det er første år med denne "udligningsordning" i regionalt regi?

Dette omtales på budgetforslagets side 7 som en "udvikling" af bloktilskuddet, der gør at vi mister 78 mio. til andre regioner.

Vil administrationen give en redegørelse for hvilke nye principper/kriterier der er indlagt i bloktilskuds-fordelingen samt til hvilke regioner vi betaler disse udligningspenge til?
Du kan læse svaret her.

013​Christoffer Buster Reinhardt (C)​01. okt. 2019

Disponering af patientbefordring
I budgetforslaget side 27 omtales de økonomiske udfordringer vedr. disponeringen af patientbefordringen.

a. Udover at reducere antallet af forgæves kørsler, var det så ikke også med henblik på at høste en besparelse at vi foretog denne hjemtagning?
b. Kan det uddybes nærmere, hvad det er der gør, at økonomien ikke holder?
c. De analyser man vil foretage, hvornår forventes de at foreligge?

Du kan læse svaret her.

012​Christoffer Buster Reinhardt (C)​01. okt. 2019 ​Patientindtægter
I budgetforslaget fremgår der ved gennemgangen af ændringer på hospitalerne et begreb som hedder "patientindtægter".

Hvad dækker dette begreb over?
Øget behandling af patienter, egenbetaling fra patienter? Andet?

Du kan læse svaret her.

011​Annie Hagel (Ø)​01. okt. 2019Udmøntning af besparelser 2020 på koncerncentre

Jeg vil gerne vide, hvordan de 20 mio. kr. i besparelser i 2020 på koncerncentrene udmøntes.

Du kan læse svaret her.

010​Tormod Olsen (Ø)​30. sep. 2019

Tilbagebetalinger fra Movia
Vi ønsker en oversigt over de sidste 5 års tilbagebetalinger fra Movia.

Du kan læse svaret her.

009​Tormod Olsen (Ø)​30. sep. 2019

Passagerindtægter fra Hovedstadens Letbane
a. Hvor store passagerindtægter forventes på Ho-vedstadens Letbane generelt og specifikt for Region Hovedstaden?               
b. Hvilke besparelser på linje 300S og eventuelt andre linjer vil ibrugtagningen af Hovedstadens Letbane betyde?

Du kan læse svaret her.

008​Tormod Olsen (Ø)​30. sep. 2019Mulighed for anvendelse af opsparede midler til Region Hovedstadens Letbane
Ved 1. behandling af budgettet nævnes det, at man ved et ekstraordinært afdrag på gælden til Hovedstadens Letbane, kan nedbringe den fremadrettede udgift med 15%. Dette finansieres af de opsparede midler på regional udvikling, som budgetloven forhindrer Region Hovedstaden i at bruge på service.

Er det muligt at anvende de opsparede midler, som budgetloven forhindrer Region Hovedstaden i at bruge på service, til at finansiere den løbende beta-ling af renter og afdrag på gælden til Hovedstadens Letbane?
 Således at presset på de kommende 5 års budget for regional udvikling aflastes, indtil der kan opnås passagerindtægter.

Du kan læse svaret her.

007​Tormod Olsen (Ø)​30. sep. 2019

Forventet aktivitetsvækst på regionens hospitaler
På forretningsudvalgsmøde den 17. sep. 2019 blev punkt 6, Økonomisk status for Herlev-Gentofte Hospital behandlet.
I baggrundsmaterialet gennemgås udfor-dringerne på Herlev-Gentofte hospital, som i høj grad skyldes aktivitetsvækst, og der anslås et behov på ca. 60 mio. i 2020.

Ved 1. behandlingen af budgettet nævnes det, at regionsrådet i år ikke vil blive forelagt tal fra de enkelte hospitaler, men at det samlede behov for omprioriteringer vurderes til at være 150-180 mio.
Herlev-Gentofte fremhæves som et særligt eksempel, men sammenholdes Herlev-Gentoftes udfordring på 60 mio. med Herlev-Gentoftes størrelse, er vi urolige for at aktivitetsvækst generelt presser alle regionens hospitaler.

Vi ønsker derfor at få oplyst den forventede aktivi-tetsvækst samt forventede omkostninger på alle hospitaler.

Du kan læse svaret her.

006​Annie Hagel (Ø)​30. sep. 2019

Respiratorbehandling – overenskomst
I budgettet er indregnet en besparelse på 25 mio. kr. til respirator-behandling af hjemmeboende patienter efter at de faglige hjælper-hold er overdraget til en privat leverandør, som det blev besluttet på regionsrådsmødet i juni. Som en af årsagerne til besparelsen blev anført, at regionen og den private leverandør havde forskellige overenskomster med hjælperne.

Hvilken overenskomst har den private leverandør med hjælperne – og hvilken havde regionen?  

Du kan læse svaret her

005
​Marianne Frederik (Ø)
​29. sep. 2019 ​Satspuljemidler til projekter
Vi har modtaget et notat om satspuljeprojekter, der ophører i 2020 og 2021. Projekterne er ikke evalueret, så det er vanskeligt at vurdere, om der brug for ekstra midler.

a) Vil de satspuljeprojekter, der ophører i 2020, indgå i budgetforhandlingerne?
b) Er der afklaring på, om det er muligt at søge om forlængelse af projekter i staten?
c) Er der viden om, hvilke projekter staten vil bevillige fortsat støtte til (kun patientstøtteordningen)?

Du kan læse svaret her.

004​Marianne Frederik (Ø)​29. sep. 2019Udgifter som følge af hospitalsplanen
Vi har modtaget et notat over ændringer, men det fremgår ikke, hvad der skal igangsættes og finansieres i 2020.

Hvilke øgede udgifter er der i 2020 som følge af hospitalsplanen?

Du kan læse svaret her.

003​Marianne Frederik (Ø)​29. sep. 2019

Flere penge i psykiatrien
I budgetforslag s.53, under psykiatrien, står der:
”I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som øger budgettet med i alt 41,5 mio. kr.” Herunder: ”Finanslovsmidler vedr. intensiv behandling til mennesker med svær psykisk lidelse medfører en bevillingstilførsel på 22,5 mio. kr. Finanslovsmidler vedr. intensive børne- og ungdomspsykiatriske teams medfører en bevillingstilførsel på 9,6 mio. kr.”

a. Hvor i psykiatrien kan man mærke de øgede budgetmidler?
b. Hvor ansættes der flere og hvilke faggrupper?

Du kan læse svaret her.

002​Annie Hagel (Ø)​28. sep. 2019Indsats for sårbare og udsatte familier - barselshus
Ifølge konceptbeskrivelsen til forslaget om et barselshus i samarbejde med Røde Kors, støttet af en privat fond, er 15 % af alle gravide sårbare og har brug for ekstra støtte under graviditeten og den første tid efter fødslen.

Er det også erfaringen på regionens fødeafdelinger?

Målgruppen for barselshuset er førstegangsfødende kvinder og deres partner med brug for støtte. Der nævnes psykisk (angst, depression mm.), social (konfliktfyldte sociale netværk, manglende job, økonomi, mental umodenhed mm.) og fysisk sårbarhed (diabetes, overvægt, rygning mm)

a. Hvilke tilbud har vi i dag på regionens hospitaler til denne målgruppe?
b. Hvor mange skønnes det at dreje sig om?
c. Oplever fødeafdelingerne, at de må svigte personer i målgruppen?                  
d. Hvis ja, hvad skal der så til for at hospitalerne kan rumme flere i denne målgruppe? (Jeg tænker både på personale, penge og fysiske rammer).
e. Er det et stigende problem – altså kommer der flere sårbare familier på fødeafdelingerne, og er det blevet sværere at rumme dem?          
f. Hvilket samarbejde er der med kommunernes sundhedsplejersker og andre i kommunerne om denne målgruppe?

Du kan læse svaret her.

001​Hans Toft (C) Budgetseminar i april 2019

It-investeringer i Region Hovedstaden
Der ønskes belyst, om Region Hovedstaden investerer tilstrækkeligt i it, og hvordan udviklingen har været i de senere år.

Du kan læse svaret her.Redaktør