Ekstraordinaert moede i miljoe- og klimaudvalget den 4. maj 2021

Udvalg Ikon
Miljø- og Klimaudvalget
Tidspunkt Ikon
Dato: 04-05-2021
Tid: 16:00 - 17:00
Sted

​Regionsgården

Referat

Punkter på dagsordenen

 1. Drøftelsessag: Udviklingsmuligheder og perspektiver for Grøn2030
 2. Eventuelt

Medlemmer

 • Charlotte Holtermann: Fravær
 • Peter Westermann: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog
 • Randi Mondorf: Deltog
 • Özkan Kocak: Deltog
 • Tormod Olsen: Deltog (Digital deltagelse)
 • Søren Burcharth: Deltog

1. Drøftelsessag: Udviklingsmuligheder og perspektiver for Grøn2030

INDSTILLING

Administrationen indstiller til miljø- og klimaudvalget:

 • at drøfte hvorledes arbejdet med den grønne omstilling af hospitalerne på Randers Regionshospital og i Region Midt kan inspirere til styrkelse af Grøn2030 i Region Hovedstaden

POLITISK BEHANDLING

Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 4. maj 2021:

Drøftet,

idet udvalget udtrykker deres perspektiver på, hvad det kræver for at komme i mål med den grønne udvikling.

BAGGRUND

På miljø- og klimaudvalgets møde den 23. marts 2021 gav hospitalsdirektør på Randers Regionshospital; Jonas Dahl, og projektleder; Maria Gaden, som arbejder med bæredygtig omstilling på tværs af hospitalerne i Region Midt, et inspirationsoplæg om deres arbejde med den grønne omstilling af hospitalerne. 

Med afsæt i inspirationsoplægget vil administrationen på dette møde holde et oplæg om mulighederne for yderligere styrkelse af Grøn2030: Region Hovedstadens store miljø- og klimaprogram med langsigtede 2030-mål for den grønne omstilling af hospitalerne. Dette oplæg vil tjene som afsæt til en efterfølgende politisk drøftelse, som fremgår af sagsfremstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Med Grøn2030 sættes retning for arbejdet mod at nå målsætningerne for den grønne omstilling af hospitalerne. Indsatserne er en del af handlingsplanen for FN's verdensmål. Det er vigtigt at søge inspiration udefra og få politiske pejlemærker, som styregruppen for Grøn2030 kan tage med i det fremadrettede arbejde.

Det indledningsvise oplæg på mødet vil omhandle:

 • Refleksioner over oplægget fra Randers Hospital/Region Midt
 • Trends og udviklingsveje for Grøn2030
 • Samarbejder med omverdenen, herunder Danske Regioner.

Oplægget vil tjene som afsæt til en politisk drøftelse af:

Hvilke elementer fra Randers Hospital/Region Midt som med fordel kan integreres i vores indsats i Region Hovedstaden

 • Der var mange lærerige input i oplægget; fx netværksbaseret understøttelse af indsatsen på klinikker/afdelinger, helhedsorienteret tilgang til forebyggelse af affald og cirkulær økonomi, konkret målsætning for indkøbsområdet, lederskab og let kommunikerbare omstillingsfortællinger.

Hvilke trends og udviklingsveje vi kan følge for at nå i mål med ambitionerne

 • Regionens arbejde med grøn omstilling er kommet godt igang, men der er meget arbejde foran os, før omstillingen er gennemført. På den korte bane skal vi konsolidere og udvikle på Grøn2030. På den lidt længere bane skal vi arbejde mod fuld integration, hvilket vil sige, at vi har implementeret en bæredygtig praksis i hele organisationen.  

Hvordan vi styrker samarbejdet med Danske Regioner og andre politiske aktører, ikke mindst tværregionalt, i forbindelse med den nye målsætning om 75 % CO2-reduktion for energi og transport i grønne hospitaler og institutioner

 • Kan vi udvide 75 %-målsætningen til også at omfatte andre områder? 

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen drøfter miljø- og klimaudvalget, hvorledes arbejdet med den grønne omstilling af hospitalerne på Randers Regionshospital og i Region Midt kan inspirere til styrkelse af GRØN2030 i Region Hovedstaden.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges miljø- og klimaudvalget den 27. april 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Mogens Kornbo / Heine Knudsen

JOURNALNUMMER

20001719

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Præsentation: Udviklingsmuligheder og perspektiver for Grøn2030

2. Eventuelt

Eventuelt

Tomt indhold

Miljø- og klimaudvalget - meddelelser

Punkter på dagsordenen

 1. Meddelelser - MKU Årsplan 2021

Medlemmer

 • Charlotte Holtermann: Fravær
 • Peter Westermann: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog
 • Randi Mondorf: Deltog
 • Özkan Kocak: Deltog
 • Tormod Olsen: Deltog (Digital deltagelse)
 • Søren Burcharth: Deltog

1. Meddelelser - MKU Årsplan 2021

Meddelelser

Årsplanen for emner til miljø- og klimaudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Årsplanen er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelser af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer

19035508

Bilag

Bilag 1: MKU Årsplan 2021


Redaktør