Ekstraordinært møde i forretningsudvalget den 23. december 2021

​Se beslutninger fra ​ekstraordinært møde i forretningsudvalget den 23. december 2021.

Udvalg Ikon
Forretningsudvalg
Tidspunkt Ikon
Dato: 23-12-2021
Tid: 10:30 - 11:30
Sted

​Virtuelt møde

Referat

​​

Punkter på dagsordenen

 1. Suspendering af patientrettigheder grundet håndtering af COVID-19
 2. Generel orientering fra ledelsen
 3. Eventuelt

Medlemmer

 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Leila Lindén: Deltog
 • Kim Rockhill: Afbud
 • Flemming Pless: Deltog
 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Karin Friis Bach: Deltog
 • Martin Schepelern: Deltog
 • Per Tærsbøl: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Deltog
 • Peter Westermann: Deltog
 • Finn Rudaizky: Deltog
 • Martin Geertsen: Deltog
 • Anne Ehrenreich: Deltog
 • Randi Mondorf: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog

1. Suspendering af patientrettigheder grundet håndtering af COVID-19

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 1. at regionsrådet bemyndiger administrationen til på baggrund af et sundhedsfagligt og ressourcemæssigt skøn at suspendere patientrettigheder efter de kompetencer, der tillægges regionsrådet, i den kommende bekendtgørelse.
 2. at regionsrådet bemyndiger administrationen til at indgå konkrete tilknytningsaftaler med privathospitaler om varetagelse af aktivitet med henblik på at kompensere for omprioritering af ressourcer til COVID19-relaterede indsatser.

Administrationen indstiller videre, at forretningsudvalget over for regionsrådsformanden anbefaler:

 1.  at regionsrådsformanden - henset til sagens hastende karakter - træffer beslutningerne på vegne af Regionsrådet, jf. regionslovens § 16 og kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 23. december 2021:

Formanden satte indstillingspunkt 1: ”at regionsrådet bemyndiger administrationen til på baggrund af et sundhedsfagligt og ressourcemæssigt skøn at suspendere patientrettigheder efter de kompetencer, der tillægges regionsrådet, i den kommende bekendtgørelse” til godkendelse.

For stemte: A (4), B (2), F (1) og Ø (1), i alt 8.
Imod stemte: C (2), O (1) og V (3), i alt 6.
Undlod at stemme: 0.
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.

 

Formanden satte indstillingspunkt 2: ”at regionsrådet bemyndiger administrationen til at indgå konkrete tilknytningsaftaler med privathospitaler om varetagelse af aktivitet med henblik på at kompensere for omprioritering af ressourcer til COVID19-relaterede indsatser” under afstemning.
Indstillingen blev enstemmigt anbefalet.

 

Formanden satte sagens sidste indstillingspunkt: ” at regionsrådsformanden - henset til sagens hastende karakter - træffer beslutningerne på vegne af Regionsrådet, jf. regionslovens § 16 og kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1.” under afstemning.

For stemte: A (4), B (2), F (1) og Ø (1), i alt 8.
Imod stemte: C (2), O (1) og V (3), i alt 6.
Undlod at stemme: 0.
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.

Kim Rockhill (A) deltog ikke under sagens behandling.

BAGGRUND

Folketingets epidemiudvalg besluttede den 20. december 2021 at give regionerne mulighed for at suspendere visse patientrettigheder foreløbigt i perioden 3. januar til den 30. januar 2022. Forretningsudvalget skal derfor tage stilling til om administrationen kan bemyndiges til at suspendere visse patientrettigheder og indgå tilknytningsaftaler med privathospitaler. 

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af Epidemikommissionens anbefaling besluttede Folketingets epidemiudvalg den 20. december 2021 at give regionerne mulighed for at suspendere visse patientrettigheder foreløbigt frem til slutningen af januar 2022, hvor det skal genvurderes, om COVID-19 fortsat er en samfundskritisk sygdom. 

Det er administrationens forventning, at Sundhedsministeriet den 24. december 2021 offentliggør en bekendtgørelse om suspendering af patientrettigheder med en ikrafttræden den 3. januar 2021. Bekendtgørelsen vil blive eftersendt til regionsrådets medlemmer, så snart administrationen har modtaget den.

På baggrund af de oplysninger, som administrationen har modtaget fra Sundhedsministeriet, er det administrationens klare forventning, at bekendtgørelsen vil lægge op til, at Regionsrådet kan træffe beslutning om at fravige følgende patientrettigheder:

 • Retten til hurtig udredning
 • Det udvidede frie sygehusvalg (ret til at komme på privathospital, hvis patienten ikke kan udredes eller behandles inden 30 dage)
 • Retten til at få diagnostiske undersøgelser på et privathospital, hvis det offentlige hospital ikke kan tilbyde disse inden for 30 dage.
 • Hospitalernes oplysningspligt i indkaldelsesbreve (tid/dato, oplysninger om rettigheder)

Det bemærkes at, følgende rettigheder/områder ikke vil blive påvirket af suspenderingen.

 • Det frie sygehusvalg (retten til at vælge et andet offentligt hospital)
 • Psykiatrien
 • Reglerne om maksimale ventetider (kræft og hjerte)

Administrationens vurdering

Med stærkt stigende covid-smitte i samfundet ser vi ind i en periode, hvor det er svært at give tider til planlagte patienter, og hvor vi gentagne gange må ændre planlægningen for at tilgodese mere akutte patienters behov. Mange afdelinger har reducerede ressourcer, og der er allerede reduceret væsentligt i den planlagte aktivitet på hospitalerne. Det skyldes personalemangel, især ift. sygeplejersker, samt pres grundet COVID-19-epidemien. Derfor kan det i denne særlige situation give god mening at suspendere patientrettighederne. Det kan give luft til afdelingerne, der ikke vil skulle bruge tid på at give og aflyse tider løbende, og det vil give patienter større klarhed om rettigheder og muligheder. 

Det er administrationens vurdering, at en suspendering af patientrettighederne allerede nu er nødvendig for at give større fleksibilitet på hospitalerne til at sikre de tilstrækkelige ressourcer, hvor behovet er størst. Kompetencen til at foretage de nødvendige prioriteringer efter den nævnte bekendtgørelse, og eventuelle bekendtgørelser, der forlænger dens anvendelse, bør delegeres til administrationen, og linjen vil være, at patienter med størst behov sundhedsfagligt skal prioriteres først.

Det er vigtigt at understrege, at selvom patientrettighederne suspenderes, vil hospitalerne som vanligt generelt udrede og behandle patienter hurtigst muligt i videst muligt omfang. Det vil ske under hensynstagen til den givne situation og afhængig af det aktuelle pres på sygehuskapaciteten samt i lyset af COVID-19-epidemien. Det betyder, at der således løbende vil være en opmærksomhed på at sikre mest mulig udredning og behandling af patienterne, også under en suspendering af patientrettigheden. Suspenderingen vil foregå sådan: 

 • Ventetiden for de patienter, der får udsat deres tid, vurderes løbende sundhedsfagligt af personalet.
 • Prioritering foretages pba. løbende vurdering af kapaciteten i klinikken.
 • Regionen fortsætter med at udrede og behandle patienter i videst mulig udstrækning
 • Regionen fortsætter med at visitere patienter via de allerede eksisterende udbudsaftaler (udvidelse af regionens egen kapacitet).
 • Regionen vil anvende de tilknytningsaftaler, der indgås med privathospitaler i samme omfang som før denne fravigelse af patientrettigheder, som erstatning for aftalerne med Danske Regioner.
 • Nyhenviste og patienter, der får udsat deres tid, får information om, at de kan kontakte Rådgivning om Sygehusvalg for at få afsøgt muligheden for at anvende tilknytningsaftaler med privathospitaler samt information, når det er fagligt relevant. 

Administrationen vil have fokus på, at der ikke visiteres patienter til behandlinger på privathospitaler, hvor der er stor risiko for komplikationer og eventuelle genindlæggelser med brug af intensiv kapacitet på de regionale hospitaler til følge, da det vil kunne give øget pres på sygehusvæsenet. Administrationen vil også være opmærksom på, at der ikke sker en personaleglidning til privathospitaler og har været i dialog med Sundhed Danmark om dette. Danske Regioner er tilsvarende opmærksom herpå. 

Administrationen vil løbende som vanligt holde Forretningsudvalget orienteret om udviklingen i udredning og behandling af patienter, herunder også inden for 30 dage, selvom patientrettighederne suspenderes i en periode.

KONSEKVENSER

Hvis indstillingerne følges, vil visse af patientrettighederne blive suspenderet. Hospitalerne vil fortsat under suspensionen udrede og behandle patienter i videst muligt omfang, og administrationen vil indgå tilknytningsaftaler med privathospitaler, så det så vidt muligt i samme omfang som tidligere er muligt at sende patienter ud på privathospitaler. Nødvendigheden af at fortsætte suspenderingen vil løbende blive vurderet af administrationen, og forretningsudvalget holdes løbende orienteret.

RISIKOVURDERING

Ved genindførsel af patientrettighederne vil der pålægge afdelingerne en opgave med at genindkalde patienter, som har fået aflyst deres tid, og som ikke har taget mod tilbud om privathospital. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 23. december 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Charlotte Hosbond/ Signe Thorup

JOURNALNUMMER

21079238

2. Generel orientering fra ledelsen

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

 • at forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 23. december 2021: 

Intet.

Kim Rockhill (A) deltog ikke under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 23. december 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Gordon Clausen

Journalnummer

20083555

3. Eventuelt


Redaktør