Ekstraordinært møde i regionsrådet den 9. november 2021

​Se web-tv og beslutninger fra ekstraordinært regionsrådsmøde

Udvalg Ikon
Regionsrådet
Tidspunkt Ikon
Dato: 09-11-2021
Tid: 11:00 - 12:10
Sted

​Regionsrådssalen

Referat

​​​​

​​Web-tv ​

Punkter på dagsordenen

 1. Forslag til vinterpakke til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale
 2. Udpegning af tilforordnede vælgere til eventuel fornyet fintælling af regionalvalget
 3. Leasing af ambulancer og driftskøretøj
 4. Lukket punkt.

Medlemmer

 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Sophie Hæstorp Andersen: Afbud (Stedfortræder Vagn Majland)
 • Leila Lindén: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog
 • Özkan Kocak: Afbud (Stedfortræder Erik Jensen)
 • Erik R. Gregersen: Deltog
 • Flemming Pless: Deltog
 • Susanne Due Kristensen: Afbud (Stedfortræder Troels Neiiendam)
 • Jesper Clausson: Fravær (Fraværende ved sag 1 - 4)
 • Martin Baden: Deltog
 • Charlotte Holtermann: Afbud (Stedfortræder Jarl Feyling)
 • Maria Gudme: Deltog
 • Bodil Kornbek: Deltog
 • Karin Friis Bach: Deltog
 • Stinus Lindgreen: Deltog
 • Martin Schepelern: Deltog
 • Søren Burcharth: Deltog
 • Hans Toft: Deltog
 • Per Tærsbøl: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Deltog
 • Karsten Skawbo-Jensen: Deltog
 • Line Ervolder: Afbud (Stedfortræder Erik Lund)
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Jens Mandrup: Afbud (Stedfortræder Stine Roldgaard)
 • Peter Westermann: Deltog
 • Karoline Vind: Deltog
 • Niels Høiby: Deltog
 • Finn Rudaizky: Deltog
 • Freja Södergran: Fravær (Fraværende ved sag 1 - 4)
 • Paw Karslund: Deltog
 • Martin Geertsen: Deltog
 • Carsten Scheibye: Afbud (Ingen stedfortræder)
 • Anne Ehrenreich: Deltog
 • Randi Mondorf: Deltog
 • Christine Dal: Afbud (Ingen stedfortræder)
 • Per Roswall: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog
 • Tormod Olsen: Deltog
 • Annie Hagel: Deltog
 • Torben Kjær: Deltog
 • Qasam Nazir Ahmad: Fravær (Fraværende ved sag 1 - 4)

1. Forslag til vinterpakke til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 1. at godkende at der afsættes en vinterpakke på 30 mio. kr. som har til formål på den korte bane at styrke fastholdelse og rekruttering af sundhedsfagligt personale

Det forventes, at der skal træffes væsentlige beslutninger vedrørende tilførsel af ressourcer til hospitalerne med henblik på at styrke fastholdelse og rekruttering af sundhedsfagligt personale. Sagen behandles samme dag både i forretningsudvalget og regionsrådet. Dagsorden og bilag er på grund af sagens hastende karakter udsendt med kortere frist end 4 hverdage.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 9. november 2021:
Godkendt.
Charlotte Holtermann (A), Jesper Clausson (A), Sophie Hæstorp Andersen (A), Susanne Due Kristensen (A), Özkan Kocak (A), Line Ervolder (C), Jens Mandrup (F), Freja Södergran (O), Carsten Scheibye (V), Christine Dal (V) og Qasam N. Ahmad (Å) deltog ikke i sagen behandling.
Som stedfortræder deltog Erik Jensen (A), Jarl Feyling (A), Troels Neiiendam (A), Vagn Majland (A), Erik Lund (C), Stine Roldgaard (F).

Forretningsudvalgets beslutning den 9. november 2021:
Den oprindelige indstilling til forretningsudvalget var: 
"Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

 • at drøfte input til plan for rekruttering og fastholdelse med henblik på, at administrationen fremlægger planen til politisk beslutning primo 2022

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 1. at godkende at der afsættes en vinterpakke på 30 mio. kr. som har til formål på den korte bane at styrke fastholdelse og rekruttering af sundhedsfagligt personale"

Oplæg fra mødet er vedlagt (bilag 1).
Forretningsudvalget drøftede og gav input til plan for rekruttering og fastholdelse med henblik på, at administrationen fremlægger planen til politisk beslutning i begyndelsen af 2022.
Forretningsudvalget anbefalede vinterpakke på 30. mio. kr. til at styrke fastholdelse og rekruttering af sundhedsfagligt personale.

BAGGRUND

Regionsrådet besluttede på mødet den 12. oktober 2021 at afholde en temadrøftelse i Forretningsudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af Plan for Rekruttering og Fastholdelse med særligt fokus på initiativer rettet mod sygeplejersker, jordemødre, læger, bioanalytikere og social- og sundhedsassistenter for hele regionen.

Regionsrådet har derudover sendt en henvendelse til regeringen om at afsætte midler til rekruttering og fastholdelse (jf. bilag 3).

SAGSFREMSTILLING

Kirstine Vestergård Nielsen, direktør i Center for HR og Uddannelse fremlægger status på arbejdet med Plan for Rekruttering og Fastholdelse under temadrøftelsen (jf. oplæg i bilag 1). Derudover deltager fra Center for HR og Uddannelse enhedschef Anne-Mette Termansen.

Følgende oplægsholdere deltager med korte ”ted-talks”:

 1. Tine Høst Olesen, daglig leder af vagtplansteam på Nordsjællands Hospital - ”Centralisering af vagtplanlægningen for lægerne og medicinsk fællesvagt”
 2. Ulla Rasmussen, HR-chef Region Hovedstaden Psykiatri - ”Branding”
 3. Lena Sølling, Forstander for Lunden under Den Sociale Virksomhed - ”Ændret fokus når vi rekrutterer”

Forretningsudvalgets bidrag og input til planen under temadrøftelsen skal kvalificere indholdet i Plan for Rekruttering og Fastholdelse, der forelægges Regionsrådet primo 2022.

I arbejdet med Plan for Rekruttering og Fastholdelse har administrationen indsamlet input fra det regionale MED-udvalg (RMU), Koncerndirektionen, Hospitalsdirektørkredsen, Uddannelsesfagligt Råd, deltagere på budgetseminaret i april 2021 og Strategisk Forum for Uddannelse og HR.

Administrationen har derudover lavet en kortlægning af igangværende regionale og lokale indsatser, som har til formål at styrke rekruttering og fastholdelse (jf. bilag 2). Der tegner sig et tydeligt billede af, at der arbejdes med problemstillingen fra mange forskellige vinkler på regionens hospitaler og virksomheder. Der er et stort potentiale i at se nærmere på fastholdelse. Derudover er nytænkning nødvendig, hvis vi skal løse udfordringerne med manglende sundhedsfaglig arbejdskraft i de kommende år. Parallelt med Plan for Rekruttering og Fastholdelse arbejdes der med analysen ’Mere tid til patienten’, herunder konkrete løsninger der involverer brug af nye faggrupper i opgaveløsningen.

Tre indsatsområder og kortlægning af initiativer

I arbejdet med Planen for Rekruttering og Fastholdelse har administrationen kategoriseret otte temaer i tre indsatsområder; ’Branding’, ’Rammer og vilkår’ samt ’Nye løsninger’ med to gennemgående fokusområder ’God ledelse’ og ’Fastholdelse’ på baggrund af de input, som er fremkommet under analysen og arbejdet sammen med hospitalerne.

Administrationen foreslår, at de tre indsatsområder og de to gennemgående fokusområder danner rammen for at arbejde målrettet og systematisk med både rekruttering og fastholdelse i den fælles plan. De tre indsatsområder giver et fælles sprog og tilgang til at arbejde sammen på tværs om fælles temaer.

Vinterpakke

Lige nu udgør mangel på sundhedsfagligt personale en af de største udfordringer i hverdagen på regionens hospitaler. Vi har som arbejdsplads svært ved at tiltrække nok ansøgere til stillingerne, og alt for mange ansatte søger ud af regionen efter kort tids ansættelse. Det er derfor nødvendigt, at rammerne for et godt arbejdsliv for medarbejderne i regionen styrkes hurtigst muligt.

Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til en vinterpakke på 30 mio. kr., som har til formål på den korte bane at styrke fastholdelse og rekruttering af sundhedsfagligt personale.

Det foreslås, at midlerne udmøntes til hospitalerne med 4. økonomirapport.

Midlerne skal have umiddelbar effekt på det gode arbejdsliv og kan anvendes til at etablere indsatser, som understøtter eksempelvis god jobstart for nyuddannede, en mere retfærdig fordeling af vagtarbejdet, brug af nye faggrupper til at løse nye sundhedsopgaver eller brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger.

I anvendelse af midlerne vil der eksempelvis være særlig fokus på lønmidler via engangsvederlag, initiativer, der understøtter klinikken (fx hjælpende hænder), kompetenceudvikling og flere kliniske vejledere.

Medarbejderrepræsentanterne (VMU) involveres i arbejdet med forslag til udmøntningen.  

Det fremadrettede arbejde

Udfordringerne med mangel på personale løses ikke alene med en vinterpakke, men kræver også langsigtede løsninger. Der er også behov for et fremadrettet fokus, som handler om, hvordan vi som region kan skabe et godt arbejdsliv for vores nuværende og kommende medarbejdere, så de bliver i regionen i længere tid, end de gør i dag.

Den generelle mangel på arbejdskraft i Danmark kræver et vedvarende politisk og ledelsesmæssigt fokus på rammer og vilkår i sundheds- og socialvæsenet, ligesom der er behov for at tænke i helt nye løsninger, som muliggør at vi kan løse regionens opgaver med færre hænder.

De kommende år vil der i regionen være behov for tæt politisk fokus på fastholdelse og rekruttering pga. udfordringer med mangel på arbejdskraft. Helt konkret er der derudover behov for løbende opfølgning på Plan for Rekruttering og Fastholdelse, men også fx på hvordan vi som region bedst muligt udnytter, at vi er i den privilegerede situation, at vi uddanner de allerfleste af vores kommende medarbejdere.  

KONSEKVENSER

Administrationen arbejder videre med Plan for Rekruttering og Fastholdelse hen mod en politisk vedtagelse af planen primo 2022 med udgangspunkt i de input, som fremkommer under temadrøftelsen i Forretningsudvalget og det videre samarbejde med hospitalerne.

Såfremt regionsrådet godkender ”Vinterpakken” udmøntes midlerne med 4. Økonomirapport. Forretningsudvalget orienteres på møde d. 7. december 2021 om, hvordan de midler der er udmøntes til hospitalerne forventes anvendt.

ØKONOMI

Der afsættes 30 mio. kr. inden for regionens samlede ramme til at understøtte hospitalernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Midlerne vil med denne sag blive frigivet til hospitalerne med følgende fordeling, således arbejdet straks kan iværksættes:

Mio kr.Fordeling 30 mio kr.
Amager og Hvidovre Hospital4,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital3,0
Bornholms Hospital0,5
Herlev og Gentofte Hospital5,5
Nordsjællands Hospital3,0
Rigshospitalet9,0
Region Hovedstadens Psykiatri5,0
I alt30,0

Bevillingsteknisk tilføres midlerne i forbindelse med 4. økonomirapport, og da hovedparten af forbruget realistisk vil falde i 2022, så vil det indgå i hospitalerne genbevillingsgrundlag.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget på deres ekstraordinære møde den 9. november 2021 og regionsrådet på deres ekstraordinære møde den 9. november 2021. Plan for Rekruttering og Fastholdelse fremlægges til politisk beslutning primo 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Centerdirektør Kirstine Vestergård Nielsen og enhedschef Anne-Mette Bang Termansen

JOURNALNUMMER

21066275.

Bilag

Bilag 1: Temadrøftelse i FU_præsentation_Kirstine

Bilag 2: Bilag til temadrøftelse_Kortlægning af regionale og lokale rekrutterings- og fastholdelsesindsatser

Bilag 3: Henvendelse til sundhedsministeren fastholdelse og rekruttering

2. Udpegning af tilforordnede vælgere til eventuel fornyet fintælling af regionalvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 1. at der i overensstemmelse med regionsrådets beslutning den 16. marts 2021 konkret udpeges 16 tilforordnede vælgere, og
 2. at regionsrådets formand i tilfælde af, at der til mødet ikke foreligger det nødvendige antal navne på kandidater, bemyndiges til efterfølgende at modtage navnene.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 9. november 2021:
Godkendt.
Charlotte Holtermann (A), Jesper Clausson (A), Sophie Hæstorp Andersen (A), Susanne Due Kristensen (A), Özkan Kocak (A), Line Ervolder (C), Jens Mandrup (F), Freja Södergran (O), Carsten Scheibye (V), Christine Dal (V) og Qasam N. Ahmad (Å) deltog ikke i sagen behandling.
Som stedfortræder deltog Erik Jensen (A), Jarl Feyling (A), Troels Neiiendam (A), Vagn Majland (A), Erik Lund (C), Stine Roldgaard (F).

BAGGRUND

Regionsrådet besluttede den 16. marts 2021 at udpege 16 tilforordnede vælgere til at bistå ved en eventuel fornyet fintælling af regionalvalget. 

I forlængelse heraf skal der konkret udpeges de 16 tilforordnede vælgere, eller gives bemyndigelse til regionsrådets formand til at modtage navnene på de tilforordnede vælgere.

SAGSFREMSTILLING

Valgbestyrelsen beslutter den 18. november 2021, om valget kan godkendes på grundlag af kommunernes fintælling, eller om der er behov for en fornyet fintælling.

Regionsrådet skal udpege 16 tilforordnede vælgere til at bistå ved en sådan eventuel fornyet fintælling. De tilforordnede vælgeres opgave er at overvære den fornyede fintælling og tilse, at den fornyede fintælling foregår på behørig vis – både for så vidt angå regionens egen fornyede fintælling og i de kommuner, der varetager den fornyede fintælling på regionens vegne.

Administrationen instruerer de tilforordnede vælgere i opgaven og fordeler observationssteder til de tilforordnede vælgere. 

Udpegning af tilforordnede vælgere sker som forholdstalsvalg. Forholdstalsvalg i henhold til valggrupperne betyder, at valggruppen ABCOFÅ skal udpege 12 tilforordnede vælgere, mens valggruppen IVØ skal udpege 4 tilforordnede vælgere.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen vil der blive udpeget 16 tilforordnede vælgere til at bistå ved en eventuel fornyet fintælling.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 9. november 2021..

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Karen Lisbeth Trabolt / Iben Buch Haue

JOURNALNUMMER

21014766

3. Leasing af ambulancer og driftskøretøj

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 1. at der udtages en leasingramme på 22,0 mio. kr. hos KommuneLeasing til finansiering af indkøb af ambulancer og driftskøretøj
 2. at leasingydelse betales over en 6-årig periode fra ultimo 2022 til medio 2028

Det forventes, at der skal træffes væsentlige beslutninger vedrørende en øget leasingramme til brug for styrkelse af ambulancedriften i Region Hovedstaden, herunder for at kunne foretage bestilling af ambulancer inden 1. december 2021. Sagen behandles samme dag både i forretningsudvalget og regionsrådet. Dagsorden og bilag er på grund af sagens hastende karakter udsendt med kortere frist end 4 hverdage. 

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 9. november 2021:
Godkendt.
Charlotte Holtermann (A), Jesper Clausson (A), Sophie Hæstorp Andersen (A), Susanne Due Kristensen (A), Özkan Kocak (A), Line Ervolder (C), Jens Mandrup (F), Freja Södergran (O), Carsten Scheibye (V), Christine Dal (V) og Qasam N. Ahmad (Å) deltog ikke i sagen behandling.
Som stedfortræder deltog Erik Jensen (A), Jarl Feyling (A), Troels Neiiendam (A), Vagn Majland (A), Erik Lund (C), Stine Roldgaard (F).

Forretningsudvalgets beslutning den 9. november 2021:
Anbefalet.

BAGGRUND

I forlængelse af Region Hovedstadens beslutning om at hjemtage en del af ambulancedriften skal der indkøbes ambulancer og driftskøretøj, som i kontrolbuddet er forudsat leasingfinansieret.

Formålet med denne sag er at få godkendt en leasingramme, som gør, at proces med indkøb af ambulancer kan påbegyndes.

Bestilling af ambulancer skal ske inden 1. december 2021 for at sikre, at opbygning og øvrig klargøring tager omkring 1 år efter tidligere erfaring. Ambulancerne er derved klar til driftsstart d. 1. februar 2023.

Jævnfør betingelserne i ambulanceudbuddet kræves det, at alle ambulancer ved kontraktstart er nyindkøbte. Samtidig må ambulancer i kontraktperioden maksimalt være seks år gamle og maksimalt have kørt 400.000 km.

Beregningerne i regionens eget kontrolbud viser, at kilometerkravet ikke giver anledning til udskiftning af ambulancer indenfor den 6-årige kontraktperiode.  Denne sag vedrører derfor de køretøjer, der indkøbes til opstart af driften af delaftale Hvidovre.

SAGSFREMSTILLING

Med denne sag søges om en leasingramme på 22,0 mio. kr., så indkøb af ambulancer og driftskøretøj kan påbegyndes.

Indkøb af ambulancer og driftskøretøj er en nødvendighed ift. regionens egen ambulancedrift. Samtidig vil indkøbet sikre, at regionen lever op til de betingelser, der er beskrevet i udbuddet, og som regionens eget kontrolbud er baseret på.

Ambulancerne leveres ultimo 2022, hvorfor første leasingydelse vil falde i 2022, mens sidste leasingydelse vil falde medio 2028.

Leasingydelserne indeholder den restværdi, som køretøjerne har efter driftsperioden på 6 år. Region Hovedstaden vil efter driftsperioden sælge køretøjerne. Det forventes, at salget af køretøjer vil give en indtægt på 2,5 mio. kr.

I henhold til regionens eget kontrolbud er der behov for indkøb af:

 • 17 ambulancer
 • 1 XL-ambulance
 • 1 driftskøretøj

Den samlede udgift på 22,0 mio. kr. vedrører primært ambulancer og indeholder ligeledes det udstyr og materiel, som benyttes i opbygningen af ambulancerne.

Alle indkøb foretages på baggrund af de rammeaftaler, som Region Hovedstaden har indgået omkring ambulancer og driftskøretøjer. Rammeaftalerne har været grundlag for den økonomi, der er indregnet i regionens eget kontrolbud. Samtidig er rammeaftalerne med til at sikre dele af den kvalitet, som ligeledes er beskrevet i regionens kontrolbud.

KONSEKVENSER

Hvis sagen godkendes indgås en aftale med KommuneLeasing om udtagelse af en leasingramme på 22,0 mio. kr.

ØKONOMI

Betaling af leasingydelserne er indregnet i den økonomiske ramme vedrørende udbud af ambulancetjenesten i Region Hovedstaden, som regionsrådet allerede har godkendt i august 2021. Betaling af leasingydelserne er derfor indregnet i det driftsbudget, der udmøntes til regionens egen ambulancedrift og vil blive afholdt inden for Akutberedskabets budget.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget på deres ekstraordinære møde den 9. november 2021 og regionsrådet på deres ekstraordinære møde den 9. november 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Buch Nielsen / Sune Cedergreen Lindholdt

JOURNALNUMMER

21066079

4. Lukket punkt.​


Redaktør