Møde i social- og psykiatriudvalget 21. juni 2021

Udvalg Ikon
Social- og Psykiatriudvalget
Tidspunkt Ikon
Dato: 21-06-2021
Tid: 15:00 - 17:00
Sted

​Regionsgården H2

Dagsorden

Punkter på dagsordenen

 1. Orientering: Treårsplan - Lighed i Sundhed
 2. Drøftelse: Oplæg om medicinnedtrapning
 3. Orientering: Budgetopfølgning vedrørende psykoterapeutisk behandling til patienter med dobbeltdiagnose
 4. Orientering: Budgetopfølgning vedr. recoverymentorer på sengeafsnit
 5. Orientering: Budgetopfølgning vedr. udefunktion fra psykiatri til herberger
 6. Orientering: Budgetopfølgning vedr. somatisk screening af svært psykisk syge
 7. Eventuelt

Medlemmer

 • Susanne Due Kristensen
 • Martin Schepelern
 • Henrik Thorup
 • Karsten Skawbo-Jensen
 • Maria Gudme
 • Marianne Frederik
 • Niels Høiby
 • Peter Westermann
 • Bodil Kornbek

1. Orientering: Treårsplan - Lighed i Sundhed

INDSTILLING

Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:

 • At orienteringen tages til efterretning. 

BAGGRUND

"Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022" blev godkendt af regionsrådet den 19. november 2019. Social- og psykiatriudvalget besluttede den 27. november 2019 at udarbejde en handleplan, der konkretiserer, hvordan der kan arbejdes videre med treårsplanens syv temaer og de i alt 27 anbefalinger.

Social- og psykiatriudvalget har i 2020-2021 holdt temadrøftelser om samtlige temaer i treårsplanen. Der er dog områder, der er blevet gennemgået mere indgående end andre, ligesom der også er sket en udvikling på flere områder. Yderligere er der med Budget 2021 bevilget midler til implementering af en række af anbefalingerne i treårsplanen. Social- og psykiatriudvalget vedtog derfor den 3. marts 2021 en plan for det videre arbejde med treårsplanen i 2021.

Temaet for mødet den 21. juni 2021 er Lighed i Sundhed, hvor fokus er styrkelse af indsatsen for mennesker med samtidig psykisk og somatisk sygdom, den enkeltes sundhed og selvmordsforebyggelse. Professor og overlæge fra Region Hovedstadens Psykiatri Merete Nordentoft er til mødet i dag inviteret til at holde oplæg om selvmordsforebyggelse.

SAGSFREMSTILLING

Mennesker med svær psykisk sygdom har en forhøjet risiko for at dø 15-20 år tidligere end resten af befolkningen. Nogle af årsagerne til, at den gennemsnitlige levealder er kortere blandt mennesker med psykisk sygdom, er blandt andet manglende diagnosticering eller behandling af samtidige somatiske sygdomme, alkoholmisbrug samt en overvægt af sociale problemer, samt at selvmordsraten er højere blandt mennesker med psykisk sygdom end hos resten af befolkningen. Nedenfor fremgår en række tiltag, der har betydning i forhold til at øge lighed i sundhed, som Region Hovedstadens Psykiatri aktuelt arbejder med eller har et særligt fokus på.

Styrkelse af indsatsen for mennesker med samtidig psykisk og somatisk sygdom og den enkeltes sundhed
Aktuelt er samarbejdet mellem psykiatrien og de somatiske hospitaler beskrevet og adresseret gennem samarbejdsaftaler mellem det psykiatriske center og det somatiske hospital i det enkelte planområde. Dette suppleres af specifikke aftaler mellem psykiatriske specialfunktioner og somatiske specialfunktioner.

Somatisk screening af patienter med svær psykisk sygdom
Erfaringer fra et samarbejdsprojekt mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Amager og Hvidovre Hospitals diabetesambulatorium viser, at det er muligt at screene systematisk for diabetes blandt patienter med svær psykisk sygdom tilknyttet psykiatriske ambulatorier, samt at forekomsten af diabetes er så stor, at det giver rigtig god mening at screene denne patientgruppe årligt. Region Hovedstadens Psykiatri har i starten af maj 2021 fået tilsagn om finansiering fra Sundhedsministeriet til et projekt, hvor svært psykisk syge patienter tilbydes somatisk screening. Fokus er på somatisk screening af patienter i F-ACT- og OPUS-teams (herunder botilbudsteams), og det er planen, at fire sygeplejersker dagligt skal foretage systematisk screening i forhold til diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdomme. Derudover er der fire praktiserende læger, der hver har ca. en dag om ugen, hvor de foretager screeninger. Hvis der findes tegn på somatisk sygdom, er det de respektive psykiatriske ambulatoriers opgave at hjælpe patienten videre til egen læge.

Implementering af anbefalinger i forhold til akutmodtagelse af patienter med samtidig somatisk og psykisk lidelse
Som orienteret om på mødet den 28. april 2021 i Region Hovedstadens social- og psykiatriudvalg har en arbejdsgruppe under ledelse af Region Hovedstadens Psykiatri udarbejdet rapporten " Akutte patienter med samtidig psykiatrisk og somatisk sygdom" med forslag til anbefalinger, som kan sikre patientsikkerheden og kvaliteten i behandlingen for denne patientgruppe. Implementering af rapportens anbefalinger er påbegyndt med forberedelse af arbejdet med anbefaling 1 om regional samarbejdsaftale mellem psykiatrien og somatikken. 

Fælles kompetenceudvikling i psykiatri og somatik
Med henblik på at sikre, at kompetencer og viden deles på tværs af det psykiatriske og somatiske område, tilbyder Informationscenteret Psykinfo kompetenceudviklende undervisning af personale på somatiske afdelinger og personale i Akutberedskabet. Undervisningen tilbyder metodiske tilgange til samarbejdet med patienter, der også lider af psykisk sygdom. Fokus er på viden om symptomer, deeskalering og tvangsforebyggelse, recovery-orienteret kommunikation og afstigmatisering.

Implementering af socialsygeplejersker og socialoverlæger
Der er med budget 2021 afsat 8,5 mio. kr. til ansættelse af socialoverlæger og socialsygeplejersker i psykiatrien. Ansættelse af socialsygeplejesker og socialoverlæger skal styrke de somatiske kompetencer i psykiatrien specifikt i forhold til patientgruppen, der har svære psykiske lidelser og et livstruende misbrug. Derudover skal ansættelse af socialsygeplejersker og socialoverlæger understøtte, at socialt udsatte patienter får et bedre forløb under indlæggelse og ved udskrivning. Udover at styrke patientbehandlingen i forhold til misbrugsproblemstillinger forventes ansættelserne også gennem undervisningsaktiviteter at bidrage til det samlede personales kompetencer på området og sikre en bedre og mere sammenhængende behandling for patienterne.

Styrkelse af indsatsen i forhold til selvmordsforebyggelse og patientsikkerhed
Danmark er det eneste land i verden med kompetencecentre for selvmordsforebyggelse, og disse er etableret i alle fem regioner. Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse i Region Hovedstaden har et tilbud til unge og voksne over 18 år, der har forsøgt eller overvejet at begå selvmord. Centeret tilbyder også rådgivning og støtte til pårørende. Kompetencecenteret tilbyder kortere individuelle behandlingsforløb med samtaler, støtte og rådgivning og mulighed for hjemmebesøg. Personalet består af et tværfagligt team af psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere, og der er også knyttet en læge med speciale i psykiatri til tilbuddet. 

Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse for børn og unge har via Klinik for selvmordsforebyggelse et tilbud til børn og unge (under 18 år), der har forsøgt at begå selvmord eller har overvejet det, og som ikke har anden kontakt til Børne-Ungdomspsykiatrien (BUC). Klinik for selvmordsforebyggelse tilbyder kliniksamtaler med fokus på at reducere den aktuelle selvmordsrisiko og at forebygge udvikling af yderligere selvmordsadfærd. Centeret tilbyder også rådgivning og støtte til forældre/pårørende. Personalet består af sygeplejersker, psykologer og læger.

Erfaringer fra forskning om selvmordsrisiko bruges i F-ACT og Akutteams
Data viser, at selvmordsraten i de to første uger efter udskrivelse fra et psykiatrisk sengeafsnit er 200-300 gange højere end i befolkningen som helhed. Region Hovedstadens Psykiatri har blandt andet på den baggrund i flere år arbejdet på at styrke en hurtig og intensiv ambulant opfølgning efter en udskrivelse. Denne indsats underbygges også af resultaterne fra forskningsprojektet SAFE, der er gennemført på Psykiatrisk Center København i perioden 2018 til 2020. Projektet, der havde til formål at reducere antallet af selvmordshandlinger, anbefaler følgende: 

 1. at patienten har face to face-kontakt med den ambulante enhed inden udskrivelse
 2. at der sker inddragelse af pårørende inden udskrivelse eller i ugen efter udskrivelse
 3. at der er hjemmebesøg med opfølgning på planer, gentagen selvmordsrisikovurdering og kriseplan

Dette stemmer overens med den praksis, der er indført med introduktionen af F-ACT-metoden i de psykiatriske ambulatorier.

Kompetenceudvikling i selvmordsforebyggelse via e-læring og tværfaglig undervisning
En gennemgang af patientsikkerhedsanalyser, der er udarbejdet i forbindelse med selvmord i Region Hovedstadens Psykiatri for perioden 2015-2017, identificerede et behov for kompetenceudvikling relateret til selvmordsforebyggelse hos det kliniske personale i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er på den baggrund igangsat kompetenceudvikling af alt klinisk personale, der i 2021 udrulles til alle centre i Region Hovedstadens Psykiatri. Kompetenceudviklingen består af to delelementer:

 • En E-læringsdel
 • 3 timers tværfaglig undervisning

E-læringskurset er udviklet på tværs af regioner, faggrupper og sektorer for at styrke forebyggelsen af selvmord. Personalet skal re-certificeres årligt.

Arbejdet med patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
I Region Hovedstadens Psykiatri arbejdes der ud fra Kvalitets- og Forbedringsmodellen. Her er der i den kontinuerlige indsats med forbedring af kvaliteten og patientsikkerhed fokus på at styrke behandling og pleje gennem blandt andet datakilder som fx utilsigtede hændelser og via inddragelse af patienter/pårørende og personale. Utilsigtede hændelser kan bl.a. ske, når mange mennesker skal arbejde sammen om komplekse opgaver i sundhedsvæsenet. Et fokusområde i forbindelse med dette arbejde er fx forebyggelse af selvmord.

KONSEKVENSER

Administrationen vil på baggrund af drøftelser og beslutninger på mødet arbejde med psykisk sygdom og misbrug.

RISIKOVURDERING

Der vil være en risiko for, at det ikke er muligt at realisere alle anbefalingerne i treårsplanen. En række af anbefalingerne i treårsplanen kræver ikke tilførsel af midler, men kan implementeres i takt med, at det passer ind i Region Hovedstadens Psykiatris generelle planlægning. Andre anbefalinger vil blive rejst i forbindelse med de kommende års budgetter. En række anbefalinger afhænger af aftaler med eksterne parter, såsom kommuner, praksissektoren, civilsamfundet og nationale myndigheder.

KOMMUNIKATION

Social- og psykiatriudvalgets handleplan for Treårsplan 2020-2022 vil løbende blive opdateret på treårsplanens hjemmeside: www.regionh.dk/treaarsplanpsyk med initiativer med relevans for treårsplanen.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges social- og psykiatriudvalget den 21. juni 2021. 

Treårsplan 2020-2022 er treårig, og derfor kan det ikke udelukkes, at temaet psykisk sygdom og misbrug vil blive genbesøgt i planperioden.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Laura Glavind / Carine Bududu Heltberg

JOURNALNUMMER

20008530

2. Drøftelse: Oplæg om medicinnedtrapning

INDSTILLING

Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:

 1. At tage orientering om resultaterne fra satspuljeprojekt vedrørende medicinnedtrapning til efterretning.
 2. At drøfte resultaterne. 

BAGGRUND

Der er med budget 2021 afsat 4,4 mio. kr. til at fortsætte arbejdet og udbrede erfaringerne fra et satspuljeprojekt om nedtrapningsplaner i de psykiatriske ambulatorier. Finansieringen fra satspuljen udløb ved udgangen af 2020, og med bevillingen kan Region Hovedstadens Psykiatri fortsætte arbejdet med en standardiseret nedtrapningsplan for antipsykotisk medicin.  

På mødet 3. marts 2021 i social- og psykiatriudvalget fulgte udvalget første gang op på budgetinitiativet. 

Til det satspuljefinansierede projekt er der tilknyttet et ph.d.-projekt, og ph.d. Jimmi Nielsen vil på udvalgsmødet præsentere projektets foreløbige resultater.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstadens Psykiatri afprøvede i to år en standardiseret nedtrapningsplan for antipsykotisk medicin. Projektet var satspuljefinansieret og løb fra maj 2018 til marts 2021. Gennem satspuljeprojektet er det lykkedes at etablere et specialiseret og tværfagligt behandlingstilbud for patienter med skizofreni. Projektets hovedfokus var at yde støtte og vejledning i forbindelse med nedtrapning af antipsykotisk medicin. Med budget 2021 er der afsat midler til at gøre projektet til et permanent behandlingstilbud i Region Hovedstaden.

I forbindelse med projektet er der tilknyttet et ph.d.-projekt, der blandt andet har til formål at karakterisere de patienter, som søger medicinnedtrapning. Ph.d.-projektet skal desuden afklare, om der kan identificeres faktorer, som kan forudsige, om patienten vil kunne gennemføre nedtrapningen eller ej. Analyserne pågår fortsat, og ph.d.-projektet afsluttes marts 2022.

Hovedresultater fra projektet:
Projektet havde som målsætning, at halvdelen af patienterne skulle halvere deres forbrug af antipsykotika.
Inklusion af patienter startede primo maj 2018. I alt blev 88 patienter inkluderet, hvoraf 10 trak deres samtykke til videre behandling tilbage. Tre af de 10 patienter trak dog først deres samtykke tilbage, efter at de oplevede forværring af psykiske symptomer i forbindelse med nedtrapning, og de blev derefter stabiliseret. Disse tre er derfor inkluderet i nedenstående beregninger.

 

 

Reduceret medicinforbrug på mindst 50%

Reduceret medicinforbrug på mellem 10-49%

Nedtrapning ikke mulig

Ved afslutning af behandlingsforløb

50,6% (41 patienter)

27,2% (22 patienter)

22,2% (18 patienter)

6 måneder efter projektafslutning *

41,5% (27 patienter)

21,5% (14 patienter)

36,9% (24 patienter)

* 15 patienter mangler fortsat at få afholdt deres opfølgende samtale, og der er således tale om foreløbige resultater

 

Som det ses i tabellen ovenfor, var der ved afslutningen af behandlingsforløbet 50,6% af patienterne, der havde reduceret deres medicinforbrug med minimum 50%, 27,2% af patienterne havde reduceret deres medicinforbrug mellem 10%-49%, mens nedtrapning af medicinforbrug ikke var muligt for 22,2% af patienterne. Seks måneder efter afsluttet behandlingsforløb var det 41,5% af patienterne, der stadig havde reduceret deres medicinforbrug med minimum 50%, 21,5% af patienterne havde en reduktion på 10%-49%, mens det for 36,9% af patienterne ikke havde været muligt (varigt) at reducere deres medicinforbrug.

Ph.d. Jimmi Nielsen vil på mødet præsentere yderligere resultater fra projektet.

Samarbejde med kommunerne om medicinnedtrapning:
I samarbejdet med kommunerne er indsatser i forhold til medicinnedtrapning og medicinudtrapning af patienter/borgere med psykisk sygdom også i fokus. Det er derfor besluttet, at der nedsættes en faglig arbejdsgruppe med deltagelse fra kommunerne og Region Hovedstadens Psykiatri, der skal se nærmere på muligheden for et styrket samarbejde på området.  Herunder skal gruppen komme med forslag til hvilke grupper af patienter/borgere,  der er størst behov for at målrette et samarbejde om. Arbejdsgruppen nedsættes inden udgangen af juni måned 2021. Gruppen skal afrapportere til den Strategiske Styregruppe for Sundhedsaftalen primo 2022.   

KONSEKVENSER

Oplægget bliver drøftet og taget til efterretning.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges social- og psykiatriudvalget den 21. juni 2021. 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Anne Skriver / Marianne Bjørnø Banke

JOURNALNUMMER

21029138

3. Orientering: Budgetopfølgning vedrørende psykoterapeutisk behandling til patienter med dobbeltdiagnose

INDSTILLING

Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:

 • At tage orienteringen om budgetopfølgningen vedrørende psykoterapeutisk behandling til patienter med dobbeltdiagnose til efterretning.

BAGGRUND

I budget 2021 blev der afsat 7 mio. kr. årligt til at udvide den psykoterapeutiske behandling af patienter med psykisk sygdom af moderat grad (ikke-psykotisk), som samtidigt modtager misbrugsbehandling på kommunale rusmiddelcentre, til flere planområder, kommuner og rusmiddelcentre.

SAGSFREMSTILLING

Midlerne er udmøntet til ambulatoriet for psykoterapeutisk udvikling (APU) på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, hvor den eksisterende behandling af patientgruppen er forankret og blev etableret på forsøgsbasis i 2017. APU er et tværsektorielt tilbud med udredning og behandling af borgere med ikke-psykotiske lidelser og samtidigt misbrug i samarbejde med bl.a. kommunale misbrugscentre i en række kommuner.

Der er på nuværende tidspunkt etableret/planlagt samarbejde med rusmiddelcentre i følgende kommuner: Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Frederiksberg, Egedal (planlagt samarbejde).

Derudover afprøves der i Planområde Syd en tilpasset satellitmodel med deltagelse af rusmiddelcentre i kommunerne: Rødovre, Albertslund, Brøndby.

Det er besluttet, at midlerne skal anvendes til også at omfatte en indsats i Københavns Kommune samt udvide den eksisterende indsats i Frederiksberg Kommune. Medarbejderne fra APU, der skal arbejde i København og Frederiksberg kommuner, får base på Psykiatrisk Ambulatorium Frederiksberg og Vanløse, der ellers hører under Psykiatrisk Center København.

Arbejdet med udbredelsen af tilbuddet til borgere med ikke-psykotiske lidelser og samtidigt misbrug følges i regi af social- og psykiatriudvalget frem til 2022.

KONSEKVENSER

Orienteringen om budgetopfølgning vedrørende psykoterapeutisk behandling til patienter med dobbeltdiagnose bliver taget til efterretning.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges social- og psykiatriudvalget den 21. juni 2021. 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Anne Skriver / Marianne Bjørnø Banke

JOURNALNUMMER

21030387

4. Orientering: Budgetopfølgning vedr. recoverymentorer på sengeafsnit

INDSTILLING

Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:

 • At tage orienteringen om budgetopfølgningen vedrørende recoverymentorer på sengeafsnit til efterretning.

BAGGRUND

Recoverymentorer er tidligere eller nuværende brugere af psykiatrien, der har en særlig indsigt gennem deres egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og eget recovery forløb. Mentorerne er et værdifuldt supplement til de øvrige ansatte i psykiatrien. I budget 2021 blev der afsat 8 mio. kr. årligt til recoverymentorer på sengeafsnit.

SAGSFREMSTILLING

Alle midlerne er udmøntet og fordelt til de psykiatriske centre på baggrund af antal sengeafsnit. Børne- og ungdomspsykiatrien og retspsykiatrien indgik ikke i fordelingen af midler, da disse områder får tilført andre øremærkede midler. Ligeledes blev de særlige pladser i Frederikssund ikke tildelt en andel af midlerne.

KONSEKVENSER

Orienteringen om budgetopfølgning vedrørende recoverymentorer på alle sengeafsnit bliver taget til efterretning.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges social- og psykiatriudvalget den 21. juni 2021. 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Anne Skriver / Marianne Bjørnø Banke

JOURNALNUMMER

21030443

5. Orientering: Budgetopfølgning vedr. udefunktion fra psykiatri til herberger

INDSTILLING

Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:

 • At tage orienteringen om budgetopfølgningen vedrørende udefunktion fra psykiatri til herberger til efterretning.

BAGGRUND

Herbergerne spiller en vigtig rolle i forhold til at opspore og forebygge forværring af psykiske og somatiske lidelser hos de brugere, de er i kontakt med. Med budget 2021 blev der afsat 4,5 mio. kr. årligt til styrkelse af psykiatriens betjening af herberger i Region Hovedstaden.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstadens Psykiatri har nedsat en projektgruppe bestående af Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og herberger, som aktuelt drøfter konkrete implementeringsmodeller på baggrund af en række analyser. Blandt andet en analyse fra Region Hovedstadens Psykiatri, som har fokus på psykiatriens eksisterende betjening af borgergruppen, herunder de særlige udfordringer, der er forbundet med at betjene målgruppen. Af analysen fremgår udfordringer i forbindelse med skiftende opholdssteder og kaos i hverdagen, der gør, at det er særligt svært for målgruppen at overholde aftaler mm.

Derudover indgår analyser af hjemløseområdet udarbejdet af VIVE samt en kortlægning af herberger i Region Hovedstaden udarbejdet af Center for Sundhed i arbejdet.

Overvejelser om organisering og samarbejde
Udover analyserne er psykiatriens eget kendskab blevet anvendt til at kvalificere styrkelsen af psykiatriens betjening af herberger, herunder hvor tilbuddet skal fokusere geografisk for både at supplere psykiatriens eksisterende betjening af målgruppen og for at kunne betjene flest muligt. På den baggrund vurderer psykiatrien, at styrkelsen skal ske i optageområderne hørende under PC Glostrup, PC Ballerup og PC Nordsjælland.

Psykiatrien vil styrke betjeningen inden for den eksisterende ambulante grundstruktur for at fastholde ensartethed i behandling og betjening. Udgangspunktet er derfor, at betjening af herberger, deres personale og brugere skal ske igennem eksisterende udgående F-ACT teams. Det er desuden tanken, at en række samarbejdsaftaler mellem Region Hovedstadens Psykiatri og herbergerne skal indeholde aftaler om undervisning og kompetenceudvikling af medarbejderne på herbergerne. Der er planlagt workshops på de tre centre den kommende tid med deltagelse af repræsentanter fra herberger, kommuner, SAND (de hjemløses interesseorganisation) m.fl. med henblik på drøftelse af modeller for samarbejde, betjening og implementering.

Bevillingen er udmøntet med 3/4 årseffekt i 2021.

KONSEKVENSER

Orienteringen om budgetopfølgning vedrørende udefunktion fra psykiatri til herberger bliver taget til efterretning.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges social- og psykiatriudvalget den 21. juni 2021. 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Anne Skriver / Marianne Bjørnø Banke

JOURNALNUMMER

21030468

6. Orientering: Budgetopfølgning vedr. somatisk screening af svært psykisk syge

INDSTILLING

Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:

 • At tage orienteringen om budgetopfølgningen vedrørende somatisk screening af svært psykisk syge til efterretning.

BAGGRUND

Med budget 2021 blev der afsat 0,8 mio., der skal bidrage til psykiatriens arbejde med at etablere et team af speciallæger og sygeplejersker, der skal screene svært psykisk syge for somatisk sygdom og dermed bidrage til at reducere patientgruppens overdødelighed.

SAGSFREMSTILLING

Midlerne indgår i et projekt i Region Hovedstadens Psykiatri, der netop er godkendt af Sundhedsministeriet. Projektet er et forsøgsprojekt, hvor fokus er på somatisk screening af patienter i F-ACT- og OPUS-teams (herunder botilbudsteams). Projektet har satspulje-karakter og har et samlet budget på godt 10 mio. kr., der skal dække udgifter i projektperioden 2021-2023.

Ved fuld implementering forventes tilbuddet at dække alle RHP's botilbudsteam, F-ACT-teams og OPUS-teams samt evt. indlagte patienter, og at der screenes ca. 6.000 patienter årligt. Screeningen foretages af de fire ansatte sygeplejersker og fire praktiserende læger. De fire sygeplejersker udfører screeninger dagligt, mens hver af de fire læger ca. har en ugentlig screeningsdag. Screeningen skal desuden på sigt og i et vist omfang foretages af den lægelige teamleder.

Ordningen er ikke færdigdesignet endnu, da den lægelige teamleder først starter til september/oktober. Én af den lægelige teamleders indledende opgaver er bl.a. at udvikle koordinationen af screeningsindsatsen, hvilket bl.a. indebærer en model for, hvornår og med hvilken frekvens patienter på de enkelte centre og teams skal screenes, muligheder for tilkald af screeningspersonalet mm.

KONSEKVENSER

Orienteringen om budgetopfølgning vedrørende somatisk screening af svært psykisk syge bliver taget til efterretning.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges social- og psykiatriudvalget den 21. juni 2021. 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Anne Skriver / Marianne Bjørnø Banke

JOURNALNUMMER

21030532

7. Eventuelt

EventueltRedaktør