Møde i social- og psykiatriudvalget 27. maj 2020

Udvalg Ikon
Social- og Psykiatriudvalget
Tidspunkt Ikon
Dato: 27-05-2020
Tid: 15:00 - 17:00
Sted

​Skype-møde

Referat

Punkter på dagsordenen

 1. Status for arbejdet med "Nordstjernen" - et nyt børne- og ungdomspsykiatrisk center
 2. Drøftelse: Budget 2021
 3. Drøftelse: Treårsplan 2020-2022 - Temadrøftelse om psykisk sygdom og misbrug
 4. Eventuelt

Medlemmer

 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Martin Schepelern: Deltog
 • Henrik Thorup: Afbud
 • Karsten Skawbo-Jensen: Deltog
 • Maria Gudme: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog
 • Niels Høiby: Deltog
 • Peter Westermann: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog

1. Status for arbejdet med "Nordstjernen" - et nyt børne- og ungdomspsykiatrisk center

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at social- og psykiatriudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler,

 1. At status for arbejdet med visionen og program for et nyt børne- og ungdomspsykiatrisk center tages til efterretning,
 2. At tage til efterretning, at der med sigte på gennemførelse af projektet som et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) projekt søges om deponeringsfritagelse for projektet i Social- og Indenrigsministeriet,
 3. At tage til efterretning, at det, når der foreligger svar på ansøgningen, afklares i forbindelse med budgetvedtagelsen i september for 2021, om projektorganisationen bør gå videre med at forberede et udbudsmateriale i 2021,
 4. At tage til efterretning, at det herefter udestående finansieringsbehov på 6 mio. kr. i projektperioden 2021 – 2025 til udgifter til projektorganisation, der ikke kan leasingfinansieres, indgår i forhandlingerne om budgettet for 2021.

POLITISK BEHANDLING

  Udvalget tog status for arbejdet med visionen og programmet for et nyt børne- og ungdomspsykiatrisk center til efterretning.
  

Udvalget beder administrationen udarbejde et notat til forretningsudvalgets behandling af sagen, som tydeligt synliggør de fordele og ulemper, der er for Region Hovedstaden ved flere forskellige finansieringsmodeller fx. klassisk finansiering, finansiering gennem OPP m.m.

 

Henrik Thorup deltog ikke under punktet.

BAGGRUND

Regionsrådet godkendte i september 2019 visionen for nye rammer for Børne- og Ungdomspsykiatrien – ”Nordstjernen”. Projektet er del af hospitalsplan 2025, hvor regionens børne- og ungdomspsykiatriske senge samles på matriklen i Glostrup, der dermed får bedre og tidssvarende rammer. I aftalen om budget 2020 markeredes Nordstjernen som regionsrådets ambition om at bygge nye, enestående rammer for børne- og ungdomspsykiatrisk behandling med plads til familien - et internationalt fyrtårn inden for børne- og ungdomspsykiatrien.

 

På den baggrund afsattes 5 mio. kr. til arbejdet i 2020 med næste fase i visionsarbejdet.

 

Med sagen gives status for visionsarbejdet og en orientering om de mulige næste skridt i projektet, der kan afklares nærmere i forbindelse med budget 2021.

SAGSFREMSTILLING

Indledning og baggrund

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) har i de senere år oplevet en kraftig stigning i henvisninger af børn og unge. En stor del af de fysiske rammer er opført i 1960’erne og understøtter ikke de recovery-orienterede behandlingsmetoder, hvor familien bliver inddraget i meget højere grad end tidligere, og hvor patienter og pårørende sættes i centrum. Centrets døgnpladser ligger både i Glostrup og på Bispebjerg, og de ambulante funktioner er placeret endnu mere spredt. Det vanskeliggør samarbejdet mellem døgnafsnittene indbyrdes og mellem de ambulante afsnit og døgnafsnittene. Samtidig har de pårørende svært ved at finde rundt og finde sig til rette, og de giver udtryk for, at de oplever centerets fysiske rammer som uvelkomne.

 

Med projektet kan realiseres beslutningen i hospitalsplan 2025 om, at regionens børne- og ungdomspsykiatriske senge samles på matriklen i Glostrup sammen med ambulatorier på Vibeholmsvej (Brøndbyvester) og enkelte ambulatorier relateret til sengeafdelingerne. Centeret vil opretholde ambulant aktivitet i Hillerød og på Bispebjerg.

 

På den baggrund godkendte regionsrådet i september 2019 vision for et nyt Børne – og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen, og at projektet herefter kunne overgå til programfasen.

 

Der lægges med sagen op til en orientering om status for:

 • Programarbejdet siden godkendelse af vision,
 • Arbejdet med fondsstrategi og fondsfinansiering
 • Overordnet tidsplan,
 • Grundkøb (kirkegårdsareal),
 • Plan for finansiering, herunder at administrationen ved ansøgning i Social- og Indenrigsministeriet i august vil afklare, om der kan opnås deponeringsfritagelse for projektet som OPP-projekt, og
 • Næste skridt

Arbejdet med byggeprogram for nyt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center siden visionens godkendelse

Byggeprogrammet indeholder funktionskrav, der udmønter visionen i ”paradigmer” for udformning af byggeriet. Paradigmerne skal udtrykke sammenhængen mellem visionen, brugeroplevelsen, de faglige behandlingsparadigmer og bygningsfysikken. Med byggeprogrammet udformes en sammenfattende funktionsbeskrivelse af bygningen.

 

Aktiviteten i byggeprogramfasen har siden september 2019 med udgangspunkt i resultaterne i visionsfasen blandt andet rummet yderligere inddragelse af patienter, pårørende, eksperter og medarbejdere.

 

Arbejdet har været organiseret om hver sit hovedspor:

 • Brugerrejsen (patientforløb, sammenhænge på tværs, brugeroplevelsen),
 • Funktionsplanlægning af afsnittene (rum, arealer, sammenhænge) og
 • Teknisk beskrivelse af byggeriet (principper og minimumskrav).

Alle dele af programarbejdet har taget udgangspunkt i de registrerede brugerønsker, der herefter er blevet bearbejdet i de øvrige grupper.

 

Brugerrejsen

Brugerrejsesporet har haft én arbejdsgruppe tilknyttet med ledelse og medarbejdere og har derudover inddraget BUC’s forældrepanel for at sikre en validering af gruppens arbejde. Forældrepanelet har blandt andet ført til, at der er rettet et øget fokus på medarbejdernes synlighed og tilgængelighed i døgnafsnit.

 

Arbejdsgruppens arbejde har hvilet på research udført på 12 forskellige af centerets afsnit og med deltagelse af en bred vifte af patienter og pårørende i BUC. Studierne har formet sig som observationsstudier og har dannet grundlag for workshops og arbejdsmøder. Indsigterne opnået gennem gruppens arbejde er i øjeblikket under nærmere bearbejdning og oversættelse til ”funktionsbehov”, jf. det andet hovedspor.

 

Som eksempel på hvordan arbejdet med brugerrejserne vil få betydning for funktionskrav til byggeriet, kan nævnes behovet for en naturlig opdeling af bygningen til henholdsvis unge og børn, da de to aldersgrupper har forskellige behov og ofte forskellige behandlingsforløb. Forskellen i de to aldersgrupper mellem hvordan forældre og pårørende medinddrages i behandlingen vil påvirke udformningen af de fysiske rammer; for de unges vedkommende må forældrene gerne være ”med”, men ikke så tæt på som for børnenes vedkommende, hvor forældrene gerne må overnatte sammen med barnet og i det hele taget være tættere på.

 

Som bilag 1 - Brugerrejser Nyt BUC - er vedlagt en afrapportering fra arbejdsgruppen. For at skabe et tværgående overblik har gruppen kortlagt seks forskellige brugerrejser og viser sammenhænge, snitflader og synergier på tværs af forskellige af centerets afsnit, forskellige aldersgrupper og forskellige diagnoser. Det kan give beslutningsgrundlaget for, hvordan de forskellige afsnit og de forskellige funktioner logisk kan hænge sammen i det nye center.

 

Funktionsplanlægning

Arbejdsgrupper i funktionssporet er:

 • Bygningens principper og sammenhænge
 • Ambulatorieafsnit
 • Ankomst og café
 • Dagafsnit
 • Døgnafsnit
 • Forskning, mødecenter, uddannelse og sektorcenter
 • Service, logistik og køkkenarealer
 • Skole
 • Kunst, farver, inventar og materialer
 • Leg, uderum og bevægelse
 • Ledelse og stabe
 • Akut modtagelse og akutafsnit
 • Mad

Gruppernes opgave har været at beskrive behov knyttet til det pågældende emne. Arbejdet har bestået af arbejdsmøder, workshops og studieture. Deltagere i arbejdsgrupperne har været ledere og medarbejdere med daglig berøring med det pågældende emne. Output fra gruppernes arbejde danner grundlag for Rumprogrammet, som beskriver alle rum og funktioner i bygningen og deres indbyrdes relationer.

 

Teknisk beskrivelse af byggeriet

Arbejdsgrupper i det tekniske spor er: El, lys, sikring, VVS og HVAC (vand, varme, ventilation), Kompletterende bygningsdele (vinduer, døre, gulve, lufter).

 

Gruppernes arbejde har været at validere og give input til arbejdet med de tekniske elementer af bygningen. Arbejdet har bestået af møder og workshops. Deltagere i arbejdsgrupperne har været ledere og medarbejdere med daglig berøring med det pågældende emne. Output fra gruppernes arbejde danner grundlag for Den tekniske Designmanual, som beskriver tekniske forhold i bygningen.

 

Programaktivitet frem til midt på efteråret 2020

Programarbejdet vil fortsætte i de kommende måneder med forskellige workshops, som pga. corona situationen ikke har været afholdt som planlagt i marts og april. Derudover vil den væsentligste opgave være at sikre, at der er konsistens og sammenhæng på tværs af de tre hovedspor, så de tekniske beskrivelser har sammenhæng med brugeroplevelsen og funktionsplanlægningen. Programaktiviteten afsluttes i perioden med en kommentarrunde fra de involverede brugergrupper samt en tværgående kvalitetssikring.

 

Der vil også blive arbejdet videre med visionens bæredygtighedsmålsætning om, at regionen med byggeriet skal være med til at realisere FN's verdensmål om en grønnere fremtid for os alle sammen. Det er en selvfølge, at vi bygger energieffektivt og fremmer genbrug og genanvendelse både i byggeriet og i den efterfølgende drift.   

 

Der vil derudover blive arbejdet videre med en nærmere specifikation af det forventede arealbehov og anlægssummen på 725 mio. kr. for de godt 20.000 m2, som projektet fortsat forventer bør være rammen for nybyggeriet. Det er en del af arbejdet, at der foretages en nærmere vurdering af, om der bør afsættes yderligere areal til at imødekomme væksten på det ambulante område i årene efter 2025.

 

Forud for at der træffes endelig beslutning om projektets realisering vil det i programfasen også blive nærmere belyst hvilke økonomiske konsekvenser, der vil være for regionen ud over konsekvenserne af plan for finansiering, herunder effektiviseringspotentialet ved samling af funktionerne i en ny bygning.

 

Overordnet tidsplan

Hvis projektforberedelserne som led i budget 2021 besluttes videreført, vil den videre proces indeholde de følgende hovedfaser:

 • Konkurrencefase (efterår 2020 - 2022)
  I konkurrencefasen skal der afsættes tid til at færdiggøre udbuds-/konkurrencematerialet,
  gennemføre konkurrencen og efter beslutning i regionsrådet indgå kontrakt om endelig opførelse af projektet.
   
 • Projekterings- og udførelsesfase (2022 – 2025)
  Færdigprojektering, myndighedsbehandling m.m. forventes med den aktuelle tidsplanlægning at kunne gennemføres i 2022 – 2023, så de egentlige byggearbejder udføres i etaper i 2023 – 2025.

Arbejdet med plan for finansiering af projektet har givet anledning til at revurdere udstrækningen af konkurrencefasen. For at sikre et godt resultat i den endelige kontrakt, vil der med fordel kunne arbejdes med en større detaljeringsgrad i særligt den tekniske del af udbudsmaterialet, da OPP-modellen har en driftsperiode for byggeriet med i udbuddet/konkurrencen, jf. den mere udførlige beskrivelse om plan for finansiering nedenfor. Den større detaljeringsgrad giver blandt andet anledning til en længere granskningsperiode forud for udsendelse af udbudsmaterialet.

 

Udførelsesfasen forventes som hidtil gennemført i 2022 - 2025, men der vil kunne komme ændringer i det videre arbejde i programfasen med at kvalificere delfasernes indhold og udstrækning.

 

Plan for finansiering og OPP-konstruktion

Som udgangspunkt vil projektet skulle søges finansieret inden for regionens økonomiske rammer. I forbindelse med byggeprogrammet er der set nærmere på, om projektet med fordel kan gennemføres i en OPP-konstruktion (Offentligt Privat Partnerskab), hvor der indgås aftaler med private parter om henholdsvis finansiering, opførelse og bygningsdrift i en efterfølgende periode.

 

Sædvanlige OPP-konstruktioner indebærer, at anlægsudgiften finansieres ved ejendomsleasing, og der vil i givet fald være pligt for regionen til at deponere et beløb, der svarer til anlægsudgiften. Men der er i økonomiaftalerne praksis for, at der ud over den årlige anlægsramme også afsættes en økonomisk ramme, hvor regionerne i konkrete OPP-projekter kan søge om fritagelse for deponering.

 

Det er vurderingen, at det vil være oplagt at søge projektet gennemført på denne måde. Der er set på muligheden for, at der kan opnås en række fordele ved en OPP-kontrakt med en driftsaftale i en kortere årrække (fx 5 år) vedrørende teknisk drift og vedligeholdelse af byggeriet, når det er taget i brug. Modellen passer godt sammen med det hidtidige arbejde, hvor regionen skal beskrive de funktionskrav, som OPP-leverandøren skal opfylde. Som ved en totalentreprise ligger projekteringsansvaret hos OPP-leverandøren, der har ansvaret for projektmaterialet og i forbindelse med udførelsen har ansvaret for koordinering af grænseflader samt overholdelse af budget efter indgåelse af kontrakt.

 

I driftsaftaleperioden vil det samtidigt være OPP-leverandøren, der har ansvaret for, at bygningen og dens tekniske anlæg indkøres til den planlagte funktionalitet, og for at eventuelle fejl på bygningen afhjælpes. I slutningen af driftsaftaleperioden er det tanken, at der stilles krav om en smidig overdragelse af den tekniske drift og vedligeholdelse til varetagelse i Center for Ejendommes regi.

 

Konstruktionen giver som nævnt mulighed for, at regionen kan søge om fritagelse for deponering, når projektet gennemføres som ejendomsleasing. Det er vurderingen, at konstruktionen vil indebære en optimeret økonomisk løsning, hvor der for regionen kan forventes at blive en god fordeling af risikoen samtidig med, at der kan opnås en forholdsvis lav betaling for den finansielle løsning ved ejendomsleasing. Det vurderes dermed, at der er god chance for, at projektet kan kvalificere til deponeringsfritagelse i konkurrence med projekter fra de øvrige regioner.  

 

Administrationen vil normalt kunne indgive ansøgning om deponeringsfritagelse medio august måned med henblik på, at Social- og Indenrigsministeriets stillingtagen kan foreligge forud for regionens afsluttende budgetbehandling i september måned.

 

Arbejdet med fondsstrategi og fondsfinansiering

Det er fortsat forhåbningen, at visionen og det videre arbejde med Nordstjernen herunder planen om at opføre et internationalt fyrtårn for børne- og ungdomspsykiatri vil give interesse fra en eller flere private fonde om donation til projektet. Indsatsen med en fondsstrategi har som mål at identificere en række af de interessante nye ”paradigmer” for byggeriet, ekstraordinære funktioner og/eller bygningskvaliteter, der imødekommer ambitionsniveauet i visionen, og som forventes at vække interesse hos forskellige fonde.

 

Før sommerferien 2020 genoptages aktiviteterne med at konkretisere fondsstrategien og med at etablere kontakt med relevante fonde med henblik på et samarbejde.

 

Grundkøb

Det er vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt at skabe plads til en senere fysisk udbygning af centeret til den forventede aktivitetsvækst på det ambulante område i årene efter 2025. Der har på den baggrund været gennemført en nærmere drøftelse om vilkårene for et tilbud fra Glostrup Sogn om et muligt køb af et ubenyttet areal af Nordre Kirkegård, der støder op til byggefeltet.

 

Der forelægges sag herom efter sommerferien på et møde i social- og psykiatriudvalget og i forretningsudvalget og regionsrådet.

 

Afklaring budget 2021

I forbindelse med budgetvedtagelsen i september for 2021, hvor der foreligger svar på deponeringsfritagelsesansøgningen, bør det afklares, om projektorganisationen kan gå videre med at forberede et udbudsmateriale i 2021.

 

Det vil betyde, at der i 2021 bør afsættes økonomisk ramme til udgifter til regionens egen projektorganisation, der ikke kan leasingfinansieres. Der kan forventes at være behov for et udgiftsniveau på 6 mio. kr. årligt til projektorganisation i projektperioden 2021 – 2025. Det drejer sig om udgifter til en byggeprojektchef, ca. 5 projektledere til byggesporet og organisationssporet samt udgifter til bygherrerådgivning. En stor del af de udgifter, der som i andre byggeprojekter afholdes til arkitekt- og ingeniørrådgivning kan i øvrigt forventes at blive en del af de udgifter, der vil kunne leasingfinansieres som led i OPP-konstruktionen.

 

Politiske beslutninger

Der lægges op til, at social- og psykiatriudvalget fortsat følger projektets status og fremdrift, og at der derudover træffes beslutninger i regionsrådet ved afgørende faseskift, og når der er behov for bevillingsafgivelse.

 

Under behandlingen af punktet i social- og psykiatriudvalget vil Martin Lund, direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, Kresten Dørup, centerchef på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup og Søren Helsted, konstitueret direktør i Center for Ejendomme være til stede og besvare udvalgets spørgsmål.

 

KONSEKVENSER

Med indstillingerne tages det til efterretning, at arbejdet nu er så fremskredet, at der vil kunne indgives ansøgning om deponeringsfritagelse, idet der ses en række fordele ved projektets gennemførelse som et OPP-projekt. Når svaret på ansøgningen foreligger, vil regionsrådet kunne træffe beslutning om projektets mulige gennemførelse og finansiering.

ØKONOMI

Indstillingerne har ikke i sig selv afledte økonomiske konsekvenser. Der sigtes mod afklaring af den økonomiske ramme for det videre arbejde i forbindelse med budget 2021. Hvis projektet kan gennemføres som foreslået i en OPP-konstruktion, vil anlægsudgiften på de skønnede 725 mio. kr. i perioden kunne afholdes ud over den årlige anlægsramme, dvs. inden for den økonomiske ramme, der hvert år afsættes til OPP-projekter, hvor regionerne kan søge om fritagelse for deponering.   

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. juni og regionsrådet den 23. juni 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Gordon Clausen / Søren Helsted

JOURNALNUMMER

20031504

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Brugerrejser Nyt BUC

2. Drøftelse: Budget 2021

INDSTILLING

Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:

 1. at udvalget prioriterer de forslag, som skal kvalificeres yderligere inden udvalgets sidste budgetdrøftelse den 24. juni.

 

POLITISK BEHANDLING

Social- og psykiatriudvalget drøftede forslagene til budget 2021.

 

Der var enighed om, at administrationen til mødet den 24. juni skal gruppere udvalgets budgetforslag yderligere, således at der på mødet foreligger budgetforslag indenfor følgende områder:

 • Udsatteområdet; både med fokus på behandling i sundhedsvæsenet og på tiden efter udskrivelse. Forslaget skal hhv. indeholde elementer fra budgetforslag 4, 6 og 13 samt 5 og 7 samt se på, om de to SATS puljeprojekter om botilbudsteams evt. kan integreres i forslaget. 
 • Psykisk sygdom og misbrug. Forslaget kan fx. inddrage psykoterapeutisk behandling på regionens misbrugscentre, samarbejde om misbrugsbehandlingen med kommunerne samt se på muligheden for også at omfatte tilbud til borgere med psykotiske lidelser og misbrug. Forslaget skal indeholde elementer fra budgetforslag 9, 10 og 12.
 • Styrke særligt de unge patienters recovery, fx igennem ansættelse af flere recoverymentorer og ved at styrke Skolen for Recovery. Forslaget skal indeholde elementer fra budgetforslag 1 og 3.
 • Fortsættelse af projektet om medicinnedtrapning (SATS puljeprojekt som udløber ved udgangen af 2020).
 • Intensiv behandling i retspsykiatrien (budgetforslag 15).

Der var enighed om, at de enkelte budgetforslags delelementer eventuelt kan realiseres over flere år, således at det også er muligt at finde finansiering ved de kommende års budgetforhandlinger.

 

Der var enighed om at lade budgetforslaget om behandling af mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen udgå af budgetforhandlingerne, da Region Hovedstadens Psykiatri arbejder på at udvide målgruppen for den nuværende PTSD pakke.

 

Henrik Thorup deltog ikke under punktet.

BAGGRUND

Med denne sag starter udvalget den første af i alt to drøftelser om forslag til regionens budgetaftale for 2021. Udvalgets medlemmer fremlægger sammen med administrationen forslag til næste års budget, og udvalget skal på mødet prioritere hvilke forslag, der skal kvalificeres yderligere inden den anden og sidste budgetbehandling på udvalgsmødet i juni. Til mødet den 24. juni skal udvalget indstille op til fem forslag til de videre budgetforhandlinger i forretningsudvalget og regionsrådet.

 

SAGSFREMSTILLING

De politiske udvalg skal bidrage til budgetprocessen for 2021 for deres respektive områder og kan videregive op til fem konkrete budgetforslag til de videre budgetforhandlinger. Dermed har udvalget mulighed for at bidrage til at udvikle og prioritere sundhedsvæsenets retning.

 

På grund af Covid-19 er budgetdrøftelserne i regionens stående udvalg reduceret fra tre til to møder, og processen er blevet forrykket, så udvalget først skal prioritere deres forslag på mødet den 24. juni. Det planlagte budgetseminar 14.-15. april har som følge af Covid-19 heller ikke været afholdt.

 

Den økonomiske ramme for budget 2021 er først endeligt afklaret, når der er indgået en økonomiaftale for 2021 mellem Danske Regioner og regeringen. Økonomiaftalen forventes at være færdigforhandlet i juni 2021.

 

Udvalgets rolle i budgetprocessen

Udvalgenes rolle i budgetprocessen er at indstille budgetforslag inden for udvalgets område til budgetforhandlingerne i august og september. Det er aftalt mellem udvalgsformandskaberne, at udvalget kan indstille op til fem budgetforslag.

 

Udvalgsmedlemmerne har op til mødet den 27. maj haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Administrationen har kommenteret forslagene. Ud over konkrete forslag til budgetforhandlingerne har udvalget også mulighed for at formulere forslag uden økonomi, dvs. tekst til budgetaftalen. Udvalget kan derved dagsordensætte emner eller områder, uden at det har budgetmæssige konsekvenser.

 

Udvalgsformanden skal fremlægge udvalgets budgetforslag på budgetseminaret for regionsrådet den 11.-12. august 2020.

 

Bruttoliste af forslag til budget 2021 - fra partier og administration

Administrationen har modtaget 14 budgetforslag til behandling i social- og psykiatriudvalget fra udvalgets medlemmer, og herudover indstiller administrationen selv et forslag til budgetprocessen.

De forskellige forslag er grupperet i fem af de syv overordnede kategorier, som udgør temaerne i den kommende treårsplan for psykiatriens udvikling 2020-2022 samt en kategori til øvrige forslag. Forslagene står i uprioriteret rækkefølge.

Recovery (1 forslag) 
At inddrage patienterne i behandlingsforløbene
Enhedslisten        

Samarbejde med kommuner, praksissektoren og civilsamfundet (1 forslag)
Helhedsforvaltning for udsatte
Socialdemokratiet
De Konservative

Bedre forløb for børn og unge (1 forslag)
Hvorledes kan vi understøtte unge sårbares selvtillid og kompetencer, så de har de fornødne redskaber til at leve ”det gode liv” og få ”life skills”        Socialdemokratiet

Lighed i sundhed (5 forslag)
Ansættelse af socialsygeplejersker og socialoverlæge i  psykiatrien
De Konservative       
Der tilknyttes fast sundhedspersonale på herberger og bosteder
Enhedslisten
Enhed for afrusning, misbrug og udsathed
Socialdemokratiet
Udefunktion fra de psykiatriske centre tilknyttet herberger i Region H
Socialdemokratiet
Omsorgspersoner i de psykiatriske akutmodtagelser
Socialdemokratiet

Psykisk sygdom og misbrug (5 forslag)
At indføre psykoterapeutisk behandling på alle vores misbrugscentre
Socialdemokratiet
Fortsat udbredelse af den ambulante behandling af mennesker med dobbeltdiagnoser til hele regionen
SF

Understøtte mere forskning indenfor psykiatrien for at skabe ny og bedre viden om psykisk sygdom og misbrug
Socialdemokratiet
Pilotprojekt med koordineret misbrugsbehandling for mennesker med psykisk sygdom
Opgaveudvalget

Socialoverlægefunktion samt socialsygeplejersker i psykiatrien og somatiken til borgere med samtidigt misbrug
Alternativet


Øvrigt
Forbedret behandling til mennesker med senfølgerefter seksuelle overgreb i barndommen
SF

                 
Intensiv behandling i retspsykiatrien
Administrationen 

En række satspulje finansierede projekter står til at miste deres finansiering ved udgangen af 2020:

Medicinnedtrapningsafsnit
Projektet omhandler et rehabiliterende forløb målrettet patienter med skizofreni, der er i medicinsk behandling med antipsykotika. Formålet med projektet er at minimere brugen af antipsykotika samt nedtrapning til lavest mulige dosis. Hvis projektet søges videreført i nuværende form, vurderes det at kunne gøres for 6 mio. kr. årligt.

Botilbudsteams
Der er tale om to projekter på hhv. PC Amager og PC Glostrup, og formålet er at understøtte lettere adgang til psykiatrisk udredning og sundhedsfaglig rådgivning af borgere på botilbud, for bl.a. at reducere antallet af genindlæggelser for en udsat borgergruppe. Erfaringerne har indtil videre været meget positive. Projekterne vil kunne videreføres for 6 mio. kr. årligt.

Selvmordsforebyggende indsats
Projektets overordnede mål er at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Region Hovedstaden ved at udvide den eksisterende kapacitet på de to nuværende selvmordsforebyggende klinikker i Region Hovedstadens Psykiatri. Erfaringerne er indtil videre positive, da projektet bl.a. har bevirket, at psykiatrien kan komme i kontakt med flere selvmordstruede personer. Den øgede bemanding vil kunne fastholdes for 0,75 mio. kr. årligt.

Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser
I projektperioden udvikles og implementeres forløbsprogrammer således, at børn og unge med psykiske udfordringer tilbydes en mere sammenhængende indsats og bedst mulige udredning og behandling mhp. at forebygge behovet for medicinsk behandling. Det er endnu for tidligt at vurdere et evt. nødvendigt budget for at videreføre indsatsen.

Bilag 16 uddyber kort beskrivelserne af de fire satspulje projekter og indeholder herudover en række inputs fra Region Hovedstadens Psykiatri til social- og psykiatriudvalgets budgetproces.

KONSEKVENSER

Administrationen vil foretage yderligere kvalificeringer af de forslag fra udvalgets medlemmer, som der er enighed om at behandle på mødet den 24. juni.

 

KOMMUNIKATION

Der er ikke planlagt kommunikation vedr. drøftelser af budget 2021 i udvalget.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Udvalget skal behandle budgettet to gange. Processen fremgår herunder:

 

1. drøftelse den 27. maj 2020

Inden mødet i maj har medlemmer af udvalget haft mulighed for at stille forslag til budgettet. På mødet den 27. maj skal udvalget drøfte forslag til emner fra medlemmerne og administrationen og beslutte hvilke, der skal behandles til den anden og sidste budgetdrøftelse den 24. juni. 

 

Administrationen kan mellem det første og andet møde kvalificere de forslag, som udvalget på mødet den 27. maj vælger at gå videre med. 

 

2. drøftelse den 24. juni 2020

Udvalgsmedlemmerne har mulighed for at sende nye budgetforslag til anden behandling i social- og psykiatriudvalget senest den 3. juni. Social- og psykiatriudvalgets formand har dog opfordret til, at alle budgetforslag for så vidt muligt er indsendt til behandling på mødet den 27. maj.

 

På dette møde skal udvalget prioritere op til fem budgetforslag, der skal sendes videre til budgetforhandlingerne i august/september. Der vil blive aftalt afstemningsprincipper inden mødet.

 

Videre proces og tidsplan

Efter udvalgets behandling af budgetforslagene vil der være følgende proces og tidsplan:

 • Den 30. juni 2020 - frist for at levere budgetforslag fra de stående udvalg 
 • Den 11. august 2020 - førstebehandling af budgetforslaget i forretningsudvalget
 • Den 11-12. august 2020 - budgetseminar for regionsrådet, hvor udvalgsformændene præsenterer op til fem budgetforslag fra hvert udvalg
 • Den 18. august 2020 - førstebehandling af budgetforslaget i regionsrådet
 • Den 27. august 2020 - frist for fremsættelse af budgetspørgsmål
 • Ultimo august, primo september - politiske forhandlinger
 • Den 15. september 2020 - andenbehandling i forretningsudvalget
 • Den 17. september 2020 - frist for fremsættelse af ændringsforslag
 • Den 22. september 2020 - andenbehandling i regionsrådet

DIREKTÅRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Anne Skriver / Lise Graae

JOURNALNUMMER

20029781

Bilag

Bilag 1: At inddrage patienterne i behandlingsforløbene (Ø)

Bilag 2: Helhedsforvaltning for udsatte (A og C)

Bilag 3: Understøtte unge sårbares selvtillid og kompetencer (A)

Bilag 4: Ansættelse af socialsygeplejersker og socialoverlæge i psykiatrien (C)

Bilag 5: Der tilknyttes fast sundhedspersonale på herberg og bosteder (Ø)

Bilag 6: Enhed for afrusning, misbrug og udsathed (A)

Bilag 7: Udefunktion fra de psykiatriske Centre til Herberger tilknyttet Region H (A)

Bilag 8: Omsorgspersoner i de akutte psykiatriske akutmodtagelser (A)

Bilag 9: At indføre psykoterapeutisk behandling på alle vores misbrugscentreenheder (A)

Bilag 10: Fortsat udbredelse af den ambulante behandling af mennesker med dobbeltdiagnoser (F)

Bilag 11: Understøtte forskning indenfor psykiatrien (A)

Bilag 12: Pilotprojekt med koordineret misbrugsbehandling (opgaveudvalget)

Bilag 13: Socialoverlægefunktion samt socialsygeplejersker i psykiatrien og somatikken (Å)

Bilag 14: Forbedret behandling til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen (F)

Bilag 15: Intensiv behandling i retspsykiatrien (Administrationen)

Bilag 16: Inputs til social- og psykiatriudvalgets budgetproces fra Region Hovedstadens Psykiatri

3. Drøftelse: Treårsplan 2020-2022 - Temadrøftelse om psykisk sygdom og misbrug

INDSTILLING

Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:

 • At drøfte emnet psykisk sygdom og misbrug samt beslutte mulige initiativer, som der kan arbejdes videre med inden for emnet

POLITISK BEHANDLING

Drøftet.

Social- og psykiatriudvalget bad om at få en ny sag om psykisk sygdom og misbrug til drøftelse senere i 2020.

 

Henrik Thorup deltog ikke under punktet.

BAGGRUND

"Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022" blev godkendt af regionsrådet den 19. november 2019. Social- og psykiatriudvalget har besluttet at udarbejde en handleplan, der konkretiserer, hvordan der kan arbejdes med treårsplanens visioner, og på mødet den 27. maj 2020 skal der drøftes psykisk sygdom og misbrug. Temadrøftelsen skulle have foregået på udvalgets møde den 18. marts 2020, som blev aflyst pga. COVID-19 situationen. Der var oprindeligt inviteret en socialsygeplejerske fra somatikken og en  "følge-hjem sygeplejerske"  fra Region Hovedstadens Psykiatri til at sætte fokus på de særligt udsatte patienters behov. Det er besluttet ikke at invitere gæster til temadrøftelsen den 27. maj.

SAGSFREMSTILLING

"Sammen om Psykiatriens Udvikling -Treårsplan 2020-2022" beskriver regionsrådets visioner på psykiatriområdet. Handleplanen skal konkretisere, hvordan der kan arbejdes videre med treårsplanens syv temaer og de deraf afledte 27 anbefalinger. Handleplanen er dynamisk og skal løbende tilpasses og udvikles. Handleplanen vil løbende blive opdateret på regionens hjemmeside. Social- og psykiatriudvalget har besluttet at holde temadrøftelser om alle temaerne i treårsplanen i 2020. Det var oprindeligt planen, at temadrøftelserne skulle holdes i perioden februar 2020 til september 2020. Grundet COVID-19 er afholdelsen af temadrøftelserne blevet forsinket, således at det forventes at temadrøftelserne nu holdes til og med november 2020. Udvalget har kun nået at holde den første temadrøftelse, som var, om recovery den 24. februar 2020.

 

Psykisk sygdom og misbrug

I Danmark har over halvdelen af alle mennesker med misbrug også en psykisk sygdom. Mennesker med svær psykisk sygdom og misbrug er endnu mere udsatte for at dø tidligere end mennesker med psykisk sygdom generelt. Ud over at mennesker med svær psykisk sygdom også er udsatte for samtidig somatisk sygdom og har en overvægt af sociale problemer, dør en del også, fordi de kommer ud for ulykker, udsættes for vold eller opgiver livet på grund af ensomhed eller komplikationer i relation til deres misbrug.

 

Det primære ansvar for misbrugsbehandlingen er placeret i kommunerne, bortset fra under indlæggelse eller under indsættelse i kriminalforsorgens institutioner, hvor det er henholdsvis regionen og kriminalforsorgen, der har ansvaret. Der er både stort fokus på området nationalt, regionalt og lokalt. I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 var der mellem parterne enighed om, at der er behov for at ændre den nuværende ansvarsfordeling mellem regioner og kommuner for gruppen af mennesker med psykisk sygdom og misbrug med henblik på at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Regeringen vil som led i udarbejdelsen af en 10-årsplan for psykiatrien undersøge modeller for en ændret ansvarsfordeling som en af de første prioriteter.
 

Social- og psykiatriudvalgets formandskab har blandt andet af denne årsag besluttet, at fokus i forbindelse med udvalgets temadrøftelse om psykisk sygdom og misbrug hovedsageligt skal være tilbud til de særligt udsatte, foranlediget af anbefaling 25: "At der udarbejdes en plan for borgere i udsatte positioner for at sikre mere lighed i sundhed og bedre sammenhæng i sundhedstilbuddene til psykisk syge med et samtidigt misbrug".

Udvalget får nedenfor en status på samtlige fire anbefalinger om psykisk sygdom og misbrug: 

 

Anbefaling 22: At misbrugsbehandlingen er baseret på den nyeste viden, og at medarbejderne er uddannet i disse metoder

Psykiatrien har ansvaret for misbrugsbehandlingen under indlæggelse, herunder indlæggelse i akutmodtagelse. I ambulante forløb har psykiatrien ansvaret for behandling af den psykiske lidelse, og kommunen har ansvaret for misbrugsbehandlingen.

 

Udpluk af initiativer der iværksættes i 2020

 • Styrkelse af behandling under indlæggelse
 • Dobbeltdiagnose ressourcepersoner i F-ACT-teams

 

Anbefaling 23: At misbrugsbehandling foregår koordineret på tværs af region og kommune målrettet den enkeltes behov  

Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) er et psykiatrisk behandlingstilbud, der varetages af behandlere i Region Hovedstadens Psykiatri i samarbejde med 7 kommuner i Region Hovedstaden. APU er et godt eksempel på, hvordan man kan etablere en koordineret behandling mellem psykiatrien og rusmiddelbehandlingen i kommunerne.
 

I 2018 besluttede Region Hovedstadens Psykiatri at bruge netværksmøder i det tværsektorielle arbejde og dermed også som et koordinerende møde for mennesker med en dobbeltdiagnose. I den forbindelse blev der udarbejdet en skabelon for netværksmøderne, hvor der er mulighed for at krydse af, om netværksmødet er et koordinerende indsatsplansmøde – dvs. et netværksmøde for mennesker med en dobbeltdiagnose.

 

Udpluk af initiativer der iværksættes i 2020

 • Planlægning af en yderligere udrulning af samarbejde om APU (iværksættelse afhænger af kommunerne)
 • Indarbejdelse af netværksskabelonen i SP (der afventes en afklaring af om det er teknisk muligt)

 

Anbefaling 24: At unge med misbrug hjælpes, motiveres og støttes tidligt for at undgå et længerevarende misbrug fx via særlige unge-indsatser med fokus på at bryde dårlige vaner

Antallet af børn og unge med både rusmiddelproblematikker og psykiske problemer/lidelser er stigende. En analyse foretaget af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i efteråret 2019 viste, at antallet af nye tilfælde af børn og unge med en egentlig dobbeltdiagnose i børne- og ungdomspsykiatrien var steget fra ca. 600 i 2005 til godt 1.200 i 2017 (på landsplan). Der er typisk tale om komplekse forløb med et meget tæt sammenspil mellem sociale, psykologiske, psykiatriske, uddannelsesmæssige forhold m.m. For både børn og voksne med dobbeltdiagnoser er der brug for en tæt, koordineret indsats, som muliggør relevant udredning og kvalificerede indsatser.

 

Udpluk af initiativer der iværksættes i 2020

 • Region Hovedstaden har nedsat et opgaveudvalg for unge med psykisk sygdom og afhængighed, som efter sommerferien 2020 afleverer anbefalinger til at styrke indsatsen for unge på tværs af kommunerne og regionen.

Forslag til initiativer

 • Udvidet samarbejde med kommunerne om rusmiddelområdet og dobbeltdiagnoseområdet for så vidt angår børn og unge 
   

Anbefaling 25: At der udarbejdes en plan for borgere i udsatte positioner for at sikre mere lighed i sundhed og bedre sammenhæng i sundhedstilbuddene til psykisk syge med et samtidigt misbrug

Udsatte borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug er ofte udfordrede af mange komplekse problemstillinger. De har generelt en stor skepsis i forhold til den offentlige sektor, ofte med baggrund i op­levelser, hvor de har følt sig stærkt stigmatiserede. Nogle borgere er så syge, at de har svært ved at tage ansvar for deres egen situation. Det gør det ikke nemmere, at behandlingsansvaret er fordelt mellem forskellige sektorer og systemer, som alle skal bidrage med en del af løsningen på patientgruppes situation.

 

Et kvalitativt studie fra Rådet for Udsatte om udsattes møde med sundhedsvæsnet viser, at borgere med psykisk sygdom og misbrug er meget omkostningstunge og lever et liv med stor ulighed i sundhed, i ensomhed og med mange konkurrerende lidelser. Undersøgelsen viser imidlertid også, at det er muligt at understøtte denne gruppe af sårbare borgere, så de får et mere værdigt og indholdsrigt liv med en bedre sundhedstilstand, men det kræver andre og mere opsøgende indsatser, end der ydes i dag. Regionsrådet har derfor med Treårsplan 2020-2022 foreslået, at der arbejdes for, at der udarbejdes en plan for borgere i udsatte positioner for at sikre mere lighed i sundhed og bedre sammenhæng i sundhedstilbuddene til psykisk syge med et samtidigt misbrug.

 

I Region Hovedstaden er der allerede stort fokus på udsatte: social- og psykiatriudvalget, sundhedskoordinationsudvalget, sundhedsudvalget, udvalget for forebyggelse og sammenhæng og Udsatterådet arbejder med området. Det kan i den forbindelse nævnes, at udvalget for forebyggelse og sammenhæng i november 2019 har udarbejdet en politisk ramme for regionens arbejde med at skabe social lighed i sundhed. Udsatterådet holdt den 28. januar 2020 et temamøde om social ulighed i sundhed med borgernes perspektiv. Af nedenstående udpluk fremgår regionale, kommunale og civilsamfunds indsatser for særligt udsatte i Region Hovedstaden:

 • F-ACT-teams: Fleksibel udgående og opsøgende psykiatrisk behandling i nærmiljøet
 • Psykiatrisk udrykningstjeneste: Udrykning til mennesker med behov for akut opstået eller akut forværret psykisk lidelse
 • Sociolancen: Supplerende tilbud til socialt udsatte borgere i Københavns Kommune, der har behov for socialfaglig indsats
 • Psykiatrisk gadeplansteam: Opsøger, opsporer og udreder hjemløse, der har eller mistænkes for at have psykiatrisk sygdom 
 • Følge-hjem sygeplejersker i psykiatrien og socialsygeplejersker i somatikken: Støtte til udsatte patienter med særlige behov herunder behov for koordinerende opfølgning efter indlæggelse 
 • Røde Kors omsorgscenter Eirsgaard: Døgnpladser til hjemløse efter indlæggelse
 • PAL: Patient ansvarlige læge, der har det overordnede ansvar for patientrelationen

Udpluk af initiativer der iværksættes i 2020

 • Større fokus på misbrugsbehandling i F-ACT-teams
 • Fast bevilling til Omsorgscenter Eirsgaard
 • Udrulning af Patient Ansvarlig Læge (PAL)

Forslag til initiativer

 • Udvidelse af F-ACT-funktionen
 • Flere socialsygeplejersker og flere følge-hjem sygeplejersker
 • Flere midtvejshuse

Som det ses af ovenstående, er der i Region Hovedstaden et stort fokus på gruppen af særligt udsatte. Administrationen anbefaler, at social- og psykiatriudvalget koordinerer eventuelle nye indsatser med regionens øvrige relevante udvalg fx udvalget for forebyggelse og sammenhæng, sundhedsudvalget og opgaveudvalget for unge med psykisk sygdom og afhængighed.

 

Der henvises til bilaget for en nærmere beskrivelse af status, planlagte indsatser og mulige nye indsatser. I bilaget fremgår også de input fra høringssvarene til treårsplanen, som relaterer til psykisk sygdom og misbrug. Udvalget har på denne vis mulighed for at genbesøge interessenter og samarbejdspartneres input til udvalget på området.

 

KONSEKVENSER

Administrationen vil på baggrund af drøftelser og beslutninger på mødet arbejde videre med initiativer vedr. psykisk sygdom og misbrug.

RISIKOVURDERING

Der vil være en risiko for, at det ikke er muligt at realisere alle anbefalingerne i treårsplanen. En række af anbefalingerne i treårsplanen kræver ikke tilførsel af midler, men kan implementeres i takt med, at det passer ind i Region Hovedstadens Psykiatris generelle planlægning. Andre anbefalinger vil blive rejst i forbindelse med de kommende års budgetter. En række anbefalinger afhænger af aftaler med eksterne parter, såsom kommuner, praksissektoren, civilsamfundet og nationale myndigheder.

KOMMUNIKATION

Social- og psykiatriudvalgets handleplan for Treårsplan 2020-2022 vil løbende blive opdateret på treårsplanens hjemmeside: www.regionh.dk/treaarsplanpsyk med initiativer med relevans for treårsplanen.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Treårsplan 2020-2022 er treårig, og derfor må det forventes, at temaet psykisk sygdom og misbrug eller udvalgte anbefalinger vil blive genbesøgt i planperioden.

DIREKTÅRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Charlotte Hosbond / Carine Bududu Heltberg

JOURNALNUMMER

19077215

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 Status- og udviklingsnotat psykisk sygdom og misbrug

4. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Social- og psykiatriudvalget - meddelelser

Punkter på dagsordenen

 1. Meddelelser

Medlemmer

 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Martin Schepelern: Deltog
 • Henrik Thorup: Afbud
 • Karsten Skawbo-Jensen: Deltog
 • Maria Gudme: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog
 • Niels Høiby: Deltog
 • Peter Westermann: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog

1. Meddelelser

Tomt indhold

Journalnummer

Tomt indhold

Bilag

Bilag 1: Redegørelse om håndtering af situationen med COVID-19 i DSV maj 2020 v2

Redaktør