Møde i trafikudvalget den 24. november 2020

Udvalg Ikon
Trafikudvalget
Tidspunkt Ikon
Dato: 24-11-2020
Tid: 19:00 - 21:00
Sted

​Regionsgården, Kongensvænge 2, 3400 Hillerød

H7 og H8

Dagsorden

Punkter på dagsordenen

 1. Drøftelsessag: Igangværende og kommende aktiviteter på lokalbanerne
 2. Beslutningssag: Udmøntning af anlægsmidler til lokalbanen 2020
 3. Lukket punkt.
 4. Drøftelsessag: Strategisk handlingsplan for regional cykeludvikling i Greater Copenhagen
 5. Orienteringssag: Ny køreplan for Kystbanen fra 2022
 6. Eventuelt

Medlemmer

 • Anne Ehrenreich
 • Freja Södergran
 • Susanne Due Kristensen
 • Jens Mandrup
 • Martin Baden
 • Erik R. Gregersen
 • Christoffer Buster Reinhardt
 • Annie Hagel
 • Marianne Frederik

1. Drøftelsessag: Igangværende og kommende aktiviteter på lokalbanerne

INDSTILLING

Administrationen indstiller til trafikudvalget:

 1. at oplæg om lokalbanerne drøftes med henblik på de næste skridt på politisk og administrativt niveau

BAGGRUND

Lars Wrist-Elkjær er i juni 2020 tiltrådt som ny administrerende direktør for Lokaltog A/S. Lars vil gerne benytte lejligheden til at møde trafikudvalget sammen med formanden for Lokaltogs bestyrelse Dorthe Nøhr Pedersen, som også er administrerende direktør i Movia. I Region Hovedstaden såvel som Region Sjælland har Lokaltog A/S en række aktiviteter i gang på lokalbanerne. Nogle aktiviteter er finansieret og politisk vedtaget, mens andre er på tegnebrættet og måske kræver mere politisk eller administrativt fokus. Lars og Dorthe vil gerne give et overblik over aktiviteter i Lokaltog A/S samt give en introduktion til den materielstrategi, som Lokaltog A/S er ved at udarbejde og som planlægges forelagt i de to regioner til godkendelse i foråret 2021.

SAGSFREMSTILLING

Formålet med drøftelsessagen er at afstemme de politiske prioriteter med lokaltogs arbejde og aktiviteter på lokalbanerne. Trafikudvalget har mulighed for at komme med bemærkninger til Lokaltogs arbejde.

 

Lokaltog A/S er Danmarks næststørste jernbanevirksomhed og ejes af Movia og et antal kommuner. Region Hovedstaden og Region Sjælland har ansvar for trafikbestilling og dermed service i lokaltogstrafikken og Movia har med henblik på at organisere og udmønte regionernes trafikbestilling indgået to trafikkøbskontrakter med Lokaltog, en for hver region. 
 
Regionerne beslutter og betaler for den service Lokaltog A/S kan levere og samtidig beslutter regionerne også hvordan udviklingen af Lokaltogs services kan ske. Endvidere er det også regionerne, der finansierer større anlægsprojekter i infrastrukturen mv.
 
Lokaltog A/S vil på mødet give en status for det arbejde der pt er i gang på en række større udviklings- og anlægsområder. Lokaltogs nye administrerende direktør Lars Wrist-Elkjær indleder sagen med et oplæg om følgende emner:

 

COVID-19:

Pandemiens indvirkning på passagertal, tryghed og personale. Tiden efter pandemien: Hvordan kan vi få passagererne tilbage når pandemien er overstået?

 

Materielstrategi:

Udbudsproces for nye tog til Nærumbanen - herunder hvilke forhold der undersøges, samarbejder med andre baneselskaber i Danmark og i udlandet.

Lokaltog er ved at udarbejde en materielstrategi som planlægges forelagt trafikudvalget i foråret 2021 - foreløbigt kalendersat til 27. april 2021.

 

Hovedstadens Letbane og Nærumbanen:

Bedre skiftemuligheder for de passagerer der få gavn af at bruge Nærumbanen og Hovedstadens Letbane i sammenhæng. 

 

Visionsplanen:

Regionsrådet vedtog i 2012 "Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025" og i 2014 "Handlingsplan for udvikling af Lokalbanen". Planerne danner grundlag for investeringstiltag, som skal understøtte passagervæksten på lokalbanerne. Blandt investeringstiltagene findes ombygning af Hillerød St., etablering af Favrholm St., etablering Troldebakkerne St. nord for Helsinge samt og Nørre Herlev St. på Frederiksværkbanen.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges trafikudvalget den 24. november 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen / Jonas Dalum Scherling

JOURNALNUMMER

20007145

Bilag

Bilag 1: Visioner for Lokalbanen 2012-2025 (COWI, 2012)

Bilag 2: Handlingsplan for udvikling af lokalbanen (COWI, 2014)

2. Beslutningssag: Udmøntning af anlægsmidler til lokalbanen 2020

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at trafikudvalget anbefaler overfor forretningsudvalget og regionsrådet:

 1. at godkende udmøntningen af de 12 mio. kr. af de i budget 2020 afsatte 18,1 mio. kr. til lokalbanerne i 2020 til rådgiverydelser i forbindelse med etablering af Favrholm Station.
 2. at de resterende 6,1 mio. kr. af anlægsmidlerne noteres som et mindreforbrug (som allerede er disponeret til kollektiv trafik).

BAGGRUND

Region Hovedstaden modtager årligt et statsligt tilskud til gennemførelse af anlægsinvesteringer til de lokalbaner, der er beliggende i hovedstadsregionen. I 2020 udgør rådighedsbeløbet 18,1 mio. kr.

 

Regionsrådet godkendte på møde den 18. august 2020, i sag om ændring af den videre proces for Favrholm stationsprojekt, at der kun fortsættes med ét løsningsforslag og ikke to på Favrholm Station. Den løsning der fortsættes med er en vendesporsløsning, som udføres i to etaper, hvoraf kun den første del anlægges og udbydes nu, men forberedes til en senere udvidelse til en fuld vendesporsløsning. Regionsrådet godkendte på samme møde, at der kan igangsættes yderligere rådgiverydelser i 2020.

 

Denne sag omhandler udmøntning af de årlige anlægsmidler til lokalbanen, som i år er besluttet (på mødet den 18. august) kan anvendes til rådgiverydelser i forbindelse med etablering af Favrholm Station.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland etableres en ny station - Favrholm Station, som vil medvirke til en god kollektiv trafikbetjening af hospitalet, som er Nordsjællands største arbejdsplads. Den nye station er en kombineret S-station (Banedanmark/staten) og lokalbane-station (Lokaltog A/S /regionen). Efter tidsplanen skal stationen står klar i december 2023, inden hospitalet tages i brug. Hvis der tages en statslig beslutning om at ombygge Hillerød Station (og udvide Favrholm Station med vendespor), vil der kunne etableres direkte togforbindelse til det nye hospital fra størstedelen af hospitalets optageområde. 

 

Regionsrådet besluttede på mødet den 18. august 2020, at der nu kun arbejdes videre med én løsning på Favrholm Station, nemlig en forberedt vendesporsløsning, som udføres i to etaper. Forudsætningen for at vælge anden etape vil være, at der kommer en statslig beslutning om at ombygge Hillerød Station. 

 

Af sagen fra regionsrådsmødet den 18. august 2020 fremgik det, at Lokaltog A/S havde gjort opmærksom på, at de, for at kunne udarbejde udbudsmaterialet, har været nødt til at igangsætte eksterne konsulentydelser (til assessor, forhåndsgodkendelser og ibrugtagningstilladelser m.m.) allerede i 2020, ud over de i alt 10 mio. kr. der er lavet aftale med bygherrerådgiverne (Rambøll) om. 

 

En godkendelse af sagen betød også, at der blev reserveret 12 mio. kr. af puljen til de årlige anlægsmidler i 2020, til at dække de eksterne rådgiverydelser. Udgiften på de 12 mio. kr. afholdes af de i budget 2020 afsatte 18,1 mio. kr. til anlægsinvesteringer i lokalbanerne. De resterende 6,1 mio. kr. udmøntes ikke, men noteres som et mindreforbrug, som dog allerede er disponeret i forbindelse med indfasning af de strukturelle besparelser på det regionale udviklingsniveau (besluttet på forretningsudvalget den 12. maj 2020). Udgifter til selve stationsanlægget vil blive finansieret via låneoptag, når udbudsprisen er kendt primo 2022.

 

I forbindelse med budgettet 2020 blev det besluttet, at regionen kan optage lån til lokalbaneinfrastrukturinvesteringer – herunder til Favrholm Station – på godt 500 mio. kr. Men da etablering af Favrholm Station er udskudt to år (investeringsbehovet ligger nu først i 2022/23), og der er behov for at afvente licitation og en pris for opgaven, er udgifter til Favrholm Station ikke medtaget i det låneoptag der er foretaget i 2020 til infrastrukturinvesteringer på lokalbanen. Det er forventningen, at der kan udarbejdes sag om låneoptag til anlæg af Favrholm Station primo 2022.

 

Favrholm Stations-løsningen

Der arbejdes nu videre med en stationsløsning i to etaper, der er forberedt til vendespor. I første etape tager man udgangspunkt i vendespors-løsningen men udelader følgende anlægselementer:

 • Spor og sporkasse for krydsningsspor og vendespor inkl. afvanding i forbindelse hermed
 • Jordarbejder og afvanding for sideperron
 • Sikring og fjernstyring
 • Sideperron inkl. aptering samt
 • 1 elevator (dog udføres elevatorskakt men den tilfyldes indtil 2. etape udføres).

Ved at udføre vendesporsløsningen i to etaper (i forhold til at etablere trinbrætsløsningen og efterfølgende opgradere til vendesporsløsningen) opnår man, at der ved den senere opgradering (2. etape) ikke vil være nødvendigt at fjerne væsentlig dele af de allerede udførte arbejder og, at det heller ikke vil være nødvendigt at lukke stationen efter åbningen. Dermed vil generne for passagererne ved at etablere en vendespors-løsning i to etaper blive minimeret.

 

Fordelene ved etablering af en vendespors-løsning i to etaper er:

 • Der er besparelser i forhold til kommende rådgiverydelser
 • Færre udgifter til en senere opgradering til vendespor
 • Færre gener for passagererne - hele stationen behøver ikke at skulle lukkes i en anlægsperiode  
 • Uafhængig af at beslutning om ombygning af Hillerød station foreligger inden udbud
 • Størstedelen af udgifterne til vendespor kan vente til ombygning af Hillerød station 

Det vil koste omkring 28 mio. kr. at etablere basis/trinbræts-løsningen og omkring 67 mio. kr. at etablere en forberedt stations-løsning (vendesporsløsning i to etaper).

 

Processen herfra

Lokaltog A/S er nu i gang med at forberede udbud af eksterne rådgiverydelser, som er nødvendige allerede nu, for at kunne få projektet godkendt og indhentet ibrugtagningstilladelser m.m.

Rådgiverne er i gang med detailprojekteringen og med at forberede udbudsdokumenter, som er tilpasset en opdeling af vendesporsløsningen i to etaper. Udbudsmaterialet for 1. etape forventes at kunne sendes ud ved udgangen af 2021, og herefter vil en kontrakt med entreprenør kunne underskrives i begyndelsen af 2022. 

 

Ombygning af Hillerød Station

Fase II-analyse for ombygning af Hillerød Station blev igangsat i begyndelsen af året og skulle efter planen være afsluttet inden udgangen af 2020. På grund af blandt andet Covid-19 er projektet desværre blevet forsinket. Aflevering af beslutningsgrundlag til forelæggelse af den statslige forligskreds er derfor udskudt til juni 2021. Dette kan desværre få betydning i forhold til at nå, at få et brugbart budgetgrundlag til kommende forhandlinger af den statslige infrastrukturinvesteringsplan.

Den statslige beslutning om at ombygge Hillerød Station er en forudsætning for, at det giver mening at etablerer vendesporsløsningen på Favrholm Station.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstilling udmøntes midlerner, og rådgiverydelser i forbindelse med etableringen af Favrholm Station finansieres.

ØKONOMI

En tiltrædelse af indstillingen betyder, at der udmøntes 12 mio. kr. af puljen til anlægsmidler på 18,1 mio. kr. i 2020 til at dække de eksterne rådgiverydelser. Udgiften på de 12 mio. kr. afholdes af de i budget 2018-2021 afsatte midler til anlægsinvesteringer i lokalbanerne under bevillingsområdet kollektiv trafik. De resterende 6,1 mio. kr. noteres som et mindreforbrug, som dog allerede er disponeret til kollektiv trafik (busser).

 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges trafikudvalget den 24. november 2020, forretningsudvalget den 8. december 2020 og regionsrådet den 15. december 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen/Petra F. Hækkerup  

JOURNALNUMMER

16039142

Bilag

Bilag 1: BILAG Favrholm St. nov 2020

3. Lukket punkt.

4. Drøftelsessag: Strategisk handlingsplan for regional cykeludvikling i Greater Copenhagen

INDSTILLING

Admninistrationen indstiller over for trafikudvalget

 1. at komme med input til høringsudkastet til handlingsplanen (bilag 3 og bilag 4)
 2. at drøfte hvilken rolle udvalget ønsker at have i forhold til handlingsplanen før og efter dens endelige vedtagelse

BAGGRUND

Greater Copenhagen er et politisk samarbejde, der forener regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden, samt de tilhørende 85 kommuner i en fælles indsats for udvikle gode rammevilkår for regionens 4,3 mio. indbyggere.

 

Greater Copenhagens bestyrelse vedtog den 4. juni 2019, at der skulle udarbejdes en strategisk handlingsplan for cykeludvikling i Greater Copenhagen. Sekretariatet for supercykelstier blev tovholder for opgaven på vegne af både svenske og danske partnere, og der blev bevilget 1 mio. kr. til at udføre opgaven.

 

Regionen har nogle af verdens førerende cykelbyer - København, Malmø og Lund - og cyklen er et internationalt kendt symbol for regionen. Greater Copenhagen har potentiale til at blive verdens bedste cykelmetropol. Dette kræver imidlertid, at den stærke cykelinfrastruktur og cykelkultur, som vi kender fra Region Hovedstaden og delvist fra Region Skåne, bliver spredt ud til resten af metropolen - særligt udenfor de større byer.

 

Den strategiske cykelhandlingsplan udstikker rammerne for, hvordan medlemmerne i Greater Copenhagen med fælles målsætninger og konkrete cykelindsatser kan realisere det iboende potentiale for at gøre Greater Copenhagen verdens bedste cykelmetropol. Det kræver imidlertid, at planen suppleres af et stærkt politisk fokus og mandat, som kan sætte handling bag planens indhold, især med de kommende forhandlinger om en dansk infrastrukturplan og Tour de France i Danmark 2022 i mente.   

 

Sagen fremlægges for trafikudvalget med henblik på en præhøring. Samtidig bedes trafikudvalget drøfte, hvilke ønsker trafikudvalget har til inddragelse i den videre proces for handlingsplanen.

SAGSFREMSTILLING

Cykelhandlingsplanen for Greater Copenhagen fremlægger bud på målsætninger og relevante cykelindsatser i Greater Copenhagen. Den skal skelne imellem udfordringer og indsatser, som kommuner og regioner selv kan løfte, og hvilke det giver mening at arbejde sammen om.


Potentialeanalyse for cykling i Greater Copenhagen

Arbejdet med handlingsplanen startede op med at få lavet en analyse af potentialer for cykelfremme i de fire regioner. Analysen blev udført af et team i konsulentfirmaet Rambøll bestående af rådgivere fra både den svenske og danske side. Resultatet af analysen er vedlagt som bilag 1 (nøgletal) og bilag 2 (potentialeanalyse). Nedenfor kommer lidt tal fra analysen vedrørende hhv. cykelpendling og cykling i fritiden:

 

Pendling:

 • I dag vælger hver 5. person i Greater Copenhagen cyklen til og fra arbejde eller uddannelse.
 • 26% tager cyklen til stationen, når de skal med toget til arbejde i Greater Copenhagen metropolen.
 • 38% af alle pendlerture kunne foretages på cykel, hvis bilister, der kan cykle til arbejde på 30 minutter eller derunder, istedet valgte cyklen.
 • 42% af alle pendlerture kunne foretages på cykel eller elcykel, hvis de der vælger bilen, men kunne cykle på arbejde på under 30 minuter på en elcykel, valgte elcyklen istedet.
 • Det ville medføre 230.000 færre biler fra vejene i myldretiden, spare 325 tons COog 1.700 sygedage dagligt samt give et dagligt samfundsøkonomisk overskud på 11 mio. kr., hvis bilisterne istedet cyklede til arbejde på ture under 30 minutter.

Cykling i fritiden:

 • For at blive verdens bedste cykelmetropol skal flere ture i fritiden foregå på cykel i Greater Copenhagen. I Holland cykles der for eksempel tre gange så meget i fritiden, og hvis der blev cyklet lige så meget i Greater Copenhagen, ville det spare 445 tons CO2 og 2.500 sygedage dagligt og få et dagligt samfundsøkonomisk overskud på 13 mio. kr.
 • Andelen af cykelturister er stigende i både Danmark og Sverige. I Danmark I dag findes de fleste cykelturister på Fyn og i Jylland. Men koblingen til Sverige er en oplagt mulighed for en spændende cykeltur med udgangspunkt i Sjælland/Hovedstaden.
 • I snit lægger en cykelturist 900 DKK om dagen.
 • Langs 'Kattegatleden' i Sverige, som i 2018 blev kåret til Europas bedste cykelrute, har 37% af handelslivet oplevet en øget omsætning grundet cykelturister.

Fire hovedtemaer i cykelhandlingsplanen

For at komme videre med cykelhandlingsplanen blev der i foråret 2020 nedsat fire arbejdsgrupper inden for cykelhandlingsplanens fire hovedtemaer:

 1. Cykelpendling
 2. Cykel i kombination med kollektiv trafik
 3. Cykelturisme og rekreativ cykling
 4. Cykelviden

Arbejdsgrupperne blev sammensat efter land, region, interesser og geografi og skulle komme med input til handlingsplanen inden for de fire temaer. Oprindeligt skulle arbejdet i arbejdsgrupperne være startet op ved et større kick off-møde d. 25. marts, men grundet COVID-19 er dette arrangement blevet udsat flere gange, senest til en konference i foråret 2021, hvor det er forhåbningen, at alle parter kan samles på tværs af sundet og drøfte handlingsplanen. Arbejdsgrupperne har dog kunnet mødes online i foråret/sommeren med henblik på at pege på potentialer, indsatser, projekter og målsætninger. Ud fra potentialeanalysen og anbefalinger fra arbejdsgrupperne er der blevet udarbejdet et udkast til handlingsplan, som kommer i høring i perioden december 2020 til januar 2021.

 

Trafikudvalgets rolle i forhold til cykelhandlingsplanen

Trafikudvalget har nu mulighed for at komme med input til høringsudkastet, inden det sendes i officiel høring perioden december 2020 - januar 2021.

 

Cykling har hidtil ikke været højt prioriteret politisk af medlemmerne i Greater Copenhagen-samarbejdet. Det var Region Hovedstaden, Region SKåne og Københavns Kommune, som fremførte forslaget om at afsætte midler til denne cykelhandlingsplan i 2019. Derfor kan trafikudvalget med fordel drøfte den politiske interesse for og de politiske virkemidler til at sætte et større fokus blandt de andre medlemmer af Greater Copenhagen på cykling, herunder hvilken rolle trafikudvalget ønsker at have i processen frem mod tilblivelsen af handlingsplanen og den efterfølgende implementering.

 

Høringsudkastet til handlingsplan (bilag 3) er vedlagt. Til høringsudkastet hører også en bruttoliste over mulige initiativer, som kan iværksættes for at sætte handling bag ordene i cykelhandlingsplanen (bilag 4). 

 

I høringsudkastet til handlingsplanen opstilles et fælles mål i Greater Copenhagen om at øge cykling generelt og cykelpendling med 20% inden 2030. Det er både ambitiøst men realistisk mål. Indsatserne for at nå målet retter sig mod både cykelpendling, fritidsture på cykel og cykelturisme. Indsatsen vil sammenlagt medføre en overflytning af pendlerture i bil fra vejene til cykel og offentlig transport. Eksempler på nævnte indsatser i cykelhandlingsplanen er at sikre, at der der etableres cykelinfrastruktur i kommende motorvejs-, bro- og tunnelforbindelser, og at der anlægges supercykelstinet i hele Greater Copenhagen metropolen. 

 

Som baggrund for sagen kan det nævnes at regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen, er udnævnt som talsperson for Greater Copenhagens Trafik Charter. Charteret udgør den fælles transportpolitik på tværs af regionerne på Sjælland, Skåne og Halland. Samtidig har Region Hovedstaden fået ansvaret for en embedsmandsgruppe under Greater Copenhagen Trafik Charter. Igennem disse to roller har Region Hovedstaden mulighed for at sætte fokus på cykelhandlingsplanens implementering.

KONSEKVENSER

Trafikudvalgets input til høringsudkastet vil blive indarbejdet inden handlingsplanen sendes i officiel høring blandt parterne i Greater Copenhagen.

KOMMUNIKATION

Udkastet til handlingsplanen bliver sendt i høring blandt de svenske og danske partnere i Greater Copenhagen primo december 2020 med frist for høringssvar i slutningen af januar 2020. Herefter revideres planen og der arrangeres en fælles konference i foråret 2021 – forventeligt i april. Planen udarbejdes både i en svensk og dansk version. 

Der afholdes i anden anledning i regí af Greater Copenhagen en mobilitetskonference i januar 2021, hvor det er planlagt fra arrangørernes side, at cykling skal udgøre ét ud af fire temaer, og hvor høringsudkastet til cykelhandlingsplanen også kan få opmærksomhed.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Administrationen udarbejder et høringssvar på baggrund af drøftelsen på trafikudvalgsmødet dd. og afstemt med udvalgsformand Jens Mandrup.

Trafikudvalget har herefter mulighed for at blive inddraget igen til foråret 2020 ved at være med til at kvalificere den endelige handlingsplan frem mod vedtagelsen i Greater Copenhagens bestyrelse medio 2021, hvis der er et ønske om det i trafikudvalget?

Den endelige handlingsplan kommer til orientering på trafikudvalgsmøde i tredje kvartal af 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen / Helen Lundgaard

JOURNALNUMMER

18062892

Bilag

Bilag 1: Nøgletal for cyklisme i Greater Copenhagen

Bilag 2: Cykelpotentiale i Greater Copenhagen

Bilag 3: Greater Copenhagen Cykelhandlingsplan - Høringsudgave

Bilag 4: Bruttoliste med tiltag til cykelhandlingsplanen

5. Orienteringssag: Ny køreplan for Kystbanen fra 2022

INDSTILLING

Administrationen indstiller til trafikudvalget  

 • at tage orienteringen om ny køreplan for Kystbanen fra 2022 til efterretning

BAGGRUND

I forbindelse med at Skånetrafikken overtager ansvaret for Øresundstrafikken, vil DSB tilpasse driften på Kystbanen. Fremover vil togene på Kystbanen køre til destinationer i Danmark frem for Sverige, som er tilfældet for de fleste tog i dag. De første ændringer vil træde i kraft i december 2021. 

SAGSFREMSTILLING

Overdragelse af ansvaret for Øresundstrafikken til Skånetrafikken medfører behov for at justere driften på Kystbanen. DSB har præsenteret forslag til nyt driftskoncept på Kystbanen, som indebærer ændringer på både frekvenser, standsningsmønstre og endestationer. Ændringerne præsenteres herunder. Det kan som følge heraf blive nødvendigt at justere driften på de regionale busser, for fortsat at sikre gode korrespondancer mellem busser og tog.

 

Ændringerne på Kystbanen har stor betydning for de omkringliggende kommuner, og har derfor af flere omgange ført til dialog med Transportministeren. Senest har regionsrådsformanden sammen med kommunerne langs Kystbanen rettet henvendelse til ministeren vedrørende det nye driftskoncept.

 

Ændringer på Kystbanen

Ændringerne sker trinvis fra december 2021 til december 2023.  

Tog på kystbanen vil fremover ikke køre til lufthavnen, men vil i stedet køre over Københavns Hovedbanegård til andre dele af Sjælland.  

Togene på Kystbanen vil få nye destinationer i Roskilde og Næstved fra år 2023. I myldretiden vil der desuden være Lyntog til Odense og IC-tog til Esbjerg. 

Nedenfor oplistes ændringerne i afgangsfrekvensen for de enkelte stationer på Kystbanen fra år 2023. DSB’s oplæg til køreplanen for 2023 er ikke endelig, men foreløbig et udkast. 

Reduceret frekvens: 

 • Frekvensen reduceres fra 20-minutters drift til halvtimesdrift på Kystbanen efter kl. 21. 

 • Frekvensen reduceres på Vedbæk St., Skodsborg St. og Klampenborg St. fra 20-minutters drift til halvtimesdrift i hele driftsdøgnet. 

 • Frekvensen reduceres på Rungsted Kyst St. fra 10-minutters drift til kvarters-drift i myldretiden og fra 20-minutters drift til halvtimesdrift i dagtimerne. 

 • Driften reduceres på Nivå St. fra 10-minutters drift til kvarters-drift i dagtimerne. 

Forøget frekvens: 

 • Frekvensen forøges på Helsingør St., Snekkersten St., Espergærde St. og Humlebæk St. fra 20-minutters drift til kvartersdrift i dagtimerne. 

 • Frekvensen forøges på Snekkersten St. i myldretid 20-minutters drift til kvartersdrift i dagtimerne. 

Samlet set køres der lige så mange tog-kilometer som i dag.

 

Passagererne på Kystbanen vil med de nye køreplaner opleve andre rejserelationer end i dag. Hvor hovedparten af togene i dag kører mod lufthavnen og Sverige, vil de fremover køre mod Roskilde og Næstved samt mod Fyn og Jylland. Det vil for nogen give færre skift hvis de rejser til og fra disse destinationer, mens det for rejsende til fx lufthavnen vil betyde at de skal skifte til et andet tog eller metro. 

Fra de nordligste stationer Helsingør St., Snekkersten St., Espergærde St. og Humlebæk St. vil der komme flere afgange per time i dagtimerne end i dag, mens der fra de mindre stationer mellem Kokkedal og Hellerup vil blive færre afgange. 

Vedlagt i bilag findes linjediagrammer for køreplanen for år 2022 (K22) og køreplanen for år 2023 (K23). 

 

Betydning for regionale busser

Der er forbindelse til Kystbanen med regionale busser i Helsingør, Kokkedal, Rungsted Kyst og Skodsborg. Særligt i Kokkedal og Skodsborg, kan der være behov for at justere busdriften, hvis der fortsat skal være korrespondancer mellem bus og tog, da den nuværende drift på buslinjerne er tilrettelagt efter en 20-minutters frekvens. Tilpasning til 15- eller 30-minutters frekvens vil enten medføre behov for et øget eller reduceret antal afgange. 

Administrationen er i dialog med Movia om hvilke muligheder, der er for tilpasning af busdriften. De vil gennem bl.a. rejsekortdata undersøge, hvilke korrespondancer, der bør prioriteres. Trafikudvalget vil få forelagt en sag herom primo 2021, således at eventuelle ændringer kan besluttes og træde i kraft samtidig med ændringerne på Kystbanen. 

 

Dialog med Transportministeren

Regionsrådsformanden har sammen med borgmestrene fra kommunerne langs Kystbanen taget kontakt til Transportministeren vedrørende ændringerne. Særligt ophøret af den direkte forbindelse til lufthavnen har vakt bekymring, men også den reducerede frekvens på mange af de mindre stationer, er blevet fremhævet. Der er nu aftalt et møde med Transportministeren den 26. november 2020, hvor regionsrådsformanden deltager. Vedlagt denne sag findes brevet, som blev sendt til Transportministeren.

KONSEKVENSER

Orienteringen af trafikudvalget har ikke i sig selv nogen konsekvenser.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges trafikudvalget den 24. november 2020. 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen/Birgitte Leolnar

JOURNALNUMMER

18016866 

Bilag

Bilag 1: Linjediagram for køreplanen for år 2022 og 2023

Bilag 2: Brev til ministeren angåede ændringer på Kystbanen af 28. oktober 2020

6. Eventuelt

Eventuelt

Tomt indhold

Trafikudvalget - meddelelser

Punkter på dagsordenen

 1. Meddelelser - Aftale om kompensation til trafikselskaberne for Covid-19-relaterede merudgifter
 2. Meddelelser - Nyt standsningssted mellem Nørre Herlev og kommende Favrholm station på Frederiksværkbanen
 3. Meddelelser - Brev til transportministeren om støjgener og infrastrukturinvesteringer
 4. Meddelelser - Årsplan 2021

Medlemmer

 • Anne Ehrenreich
 • Freja Södergran
 • Susanne Due Kristensen
 • Jens Mandrup
 • Martin Baden
 • Erik R. Gregersen
 • Christoffer Buster Reinhardt
 • Annie Hagel
 • Marianne Frederik

1. Meddelelser - Aftale om kompensation til trafikselskaberne for Covid-19-relaterede merudgifter

Meddelelser

Danske Regioner og KL indgik den 28. oktober en aftale med staten om kompensation for covid-19-relaterede merudgifter i den kollektive trafik i 2021. Aftalen er vedlagt som bilag 1 til denne meddelelse. Regeringen har afsat en ramme på 362 mio. kr. Da der er stor usikkerhed om udviklingen i pandemien, er der også stor usikkerhed om størrelsen på merudgifterne i 2021, ligesom restriktioner som f.eks. krav om brug af mundbind og statens opfordringer om at undgå den kollektive trafik i myldretiden har betydning for hvor mange, der benytter den kollektive trafik. Derfor er det væsentligt, at det desuden er aftalt, at hvis merudgifterne viser sig at overstige den afsatte ramme, skal en justering af rammen samt håndteringen af udviklingen drøftes senest i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022 i foråret 2021.  

Kompensationen vil som i 2020 udmøntes direkte til trafikselskaberne løbende i takt med de kvartalsvist opgjorte regnskabstal.

Danske Regioners orientering om aftalen fremgår af bilag 2.

Journalnummer

20075817

Bilag

Bilag 1: Aftale om kompensation til trafikselskaber for 2021 28okt2020

Bilag 2: Danske Regioners orientering vedr. aftale om COVID-19 og kompensation af trafikselskaber

2. Meddelelser - Nyt standsningssted mellem Nørre Herlev og kommende Favrholm station på Frederiksværkbanen

Meddelelser

Trafikudvalget blev på mødet den 25. august 2020 (i en meddelelse), orienteret om Hillerød kommunes ønske om, at etablere et nyt standsningssted (Favrholm Stadionkvarter) mellem Nørre Herlev og den kommende nye station Favrholm på Frederiksværkbanen.

 

Region Hovedstaden har herefter, på foranledning af Hillerød Kommune, bedt Movia og Lokaltog A/S om en vurdering af mulighederne.
Forudsætningerne for vurderingen har været:
a) at Hillerød Kommune har oplyst, at tidshorisonten for anlæg af et stadion og tilhørende byudvikling er fra 2025 og fremefter.
b) at nuværende køreplansmønster for Frederiksværkbanen med to standsende tog og et hurtigtog i hver retning i dagtimer på hverdage er anvendt.
c) at Favrholm station, anlagt som krydsningsstation og Hillerød station ombygget, er valgt for at kunne vurdere den maksimale kapacitetsudnyttelse på strækningen Favrholm – Hillerød.
d) at Region Hovedstadens hidtidige beslutning om at erstatte Brødeskov station som standsningssted med nyetablering af Nørre Herlev fastholdes.

Lokaltog A/S har i deres svar oplyst, at der ikke umiddelbart er driftsmæssige, jernbanetekniske eller arealmæssige hindringer for at anlægge et nyt trinbræt på det i kortbilaget anførte sted. Dog med forbehold for at jordbundsforholdene ikke er kendt. Et ekstra stop vil dog give en øget rejsetid på Frederiksværksbanen for rejsende mellem Hillerød og Hundested på to minutter, for de tog som stopper ved alle stationer. Hurtigtoget vil ikke standse ved Stadionkvarteret. Der er ikke regnet på hvor mange nye rejsende det nye trinbræt vil afstedkomme.

 

Hillerød Kommune vil orientere Hillerød byråd om Lokaltogs svar på møde i december, og vil herefter vende tilbage, når de har arbejdet videre med projektet. Trafikudvalget og regionsrådet skal godkende eventuelle ændringer af lokalbanedriften, så der vil blive forelagt efterfølgende sag til beslutning, hvis der skal etableres et nyt standsningssted. 

 

På vedlagte kortbilag er markeret ønsket til placering af det nye standsningssted (benævnt Favrholm Stadionkvarter).

Journalnummer

20055481

Bilag

Bilag 1: Bilag til trafikudvalgsmøde den 24 nov 2020

3. Meddelelser - Brev til transportministeren om støjgener og infrastrukturinvesteringer

Meddelelser

På trafikudvalgets møde den 27. oktober 2020 var meddelelse med orientering om, at regionrådsformanden og KKR-formandskabet har sendt brev af 7. september til transportministeren omhandlende trængsels- og klimaudfordringerne i hovedstaden og behovet for statslige infrastrukturinvesteringer i især de ti prioriterede VIP-infrastrukturprojekter samt kollektiv transport og grøn mobilitet. Transportministeren har kvitteret med invitation til møde den 23. november 2020.

 

Regionrådsformanden og KKR-formandskabet har sendt endnu et brev af 29. oktober 2020 omhandlende støjgener samt opfordring til, at region og kommuner bliver inddraget i de kommende infrastrukturinvesteringsforhandlinger (vedlagt som bilag). Mødet med transportministeren den 23. november forventes at tage afsæt i begge breve.

Journalnummer

17036748

Bilag

Bilag 1: Brev til Transportministeren om trængsels- og støjproblemer i Hovedstaden

4. Meddelelser - Årsplan 2021

Meddelelser

Årsplanen for emner til trafikudvalget kommende møder er vedlagt som bilag. Årsplanen er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelser af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer

20059694

Bilag

Bilag 1: TU Årsplan 2021


Redaktør