Møde i udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 26. oktober 2021

Udvalg Ikon
Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse
Tidspunkt Ikon
Dato: 26-10-2021
Tid: 16:30 - 18:30
Sted

​Praksis- og Innovationshuset på Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26, København N - Mødelokale F311,

Dagsorden

Punkter på dagsordenen

 1. Orienteringssag: Program for besøg på Københavns Professionshøjskole
 2. Orienteringssag: Indsatser for bedre rammer til klinisk undervisning på sygeplejeruddannelsen
 3. Eventuelt

Medlemmer

 • Christine Dal
 • Per Roswall
 • Stinus Lindgreen
 • Erik R. Gregersen
 • Martin Baden
 • Maria Gudme
 • Kim Rockhill
 • Karsten Skawbo-Jensen
 • Annie Hagel

1. Orienteringssag: Program for besøg på Københavns Professionshøjskole

INDSTILLING

Administrationen indstiller til udvalget for forskning, innovation og uddannelse

 • at tage programmet for besøget på Københavns Professionshøjskole til efterretning.

BAGGRUND

Administrationen omkring udvalget for forskning, innovation og uddannelse har i samarbejde med Københavns Professionshøjskole udarbejdet et program for besøg i Praksis- og Innovationshuset d. 26. oktober 2021.

SAGSFREMSTILLING

Programmet for besøget er som anført:

 • Udvalgsmøde fra kl. 17.00-17.30
 • Oplæg fra Stefan Hermann og Randi Brinkmann fra kl. 17.30-18.00
 • Rundvisning i Praksis- og Innovationshuset og spørgsmål til de studerende fra kl. 18.00-19.00

Den formelle invitation og beskrivelse af arrangementet kan læses i bilag 1.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen tager udvalget for forskning, innovation og uddannelse programmet for besøget i Praksis- og Innovationshuset til efterretning.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 26. oktober 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Konstitueret centerdirektør Mads Monrad Hansen / Kirstine Vestergaard Nielsen / Charlotte Hess

JOURNALNUMMER

21055993

Bilag

Bilag 1: Program for besøget i Praksis- og innovationshuset

2. Orienteringssag: Indsatser for bedre rammer til klinisk undervisning på sygeplejeruddannelsen

INDSTILLING

Administrationen indstiller over for udvalget for forskning, innovation og uddannelse:

 • at tage orienteringen indsatser for at skabe gode rammer for klinisk undervisning på sygeplejerskeuddannelsen til efterretning.

BAGGRUND

Ved et møde i hospitalsdirektørkredsen den 18. marts 2021 blev der bakket op om at igangsætte tre indsatser, der skal bidrage til at øge kvaliteten i klinisk vejledning på sygeplejerskeuddannelsen. Indsatserne skal understøtte, at regionen kan løfte den store og voksende opgave på grunduddannelsesområdet, optimere ressourceanvendelsen og samtidig ruste de studerende bedre til at løse sundhedsopgaverne og træde ind i arbejdslivet. Indledningsvist er der fokus på sygeplejerskeuddannelsen, men der er ambitioner om, at arbejdet også skal komme uddannelsen af andre faggrupper til gode på sigt. Indsatserne sker i tæt samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner, f.eks. ved oplæg på relevante samarbejdsmøder og ved sparring med relevant semesteransvarlig underviser på Københavns Professionshøjskole. Det blev i budgetprocessen derudover drøftet, om arbejdet kunne løftes budgetmæssigt, men det blev ikke prioriteret i det endelige resultat.

SAGSFREMSTILLING

I denne sag gøres der status på projektets indsatser og på, hvordan administrationen vil arbejde videre med dem inden for rammerne af det nuværende budget.

De tre indsatser er: 

 1. Skabe bedre muligheder for at løfte uddannelsesopgaven i klinisk praksis, ved bl.a. at undersøge mulig optimering af organiseringen af den kliniske undervisning, antallet af kliniske vejledere og deres kompetencer og styrket forankring af uddannelsesopgaven i praksisfællesskabet.
 2. Videreudvikle supplerende kliniske læringsformer og -miljøer herunder koncepter og rammer for simulationsbaseret undervisning lokalt og på tværs af regionen.
 3. Følge, videndele og udbrede resultater og erfaringer fra større forsknings- og udviklingsprojekter i regionen der udvikler ny viden om klinisk undervisning. 

Indsats 1: Bedre muligheder for at løfte uddannelsesopgaven i klinisk praksis
Administrationen har i foråret 2021 foretaget en kortlægning af organiseringen af den kliniske vejledning og undervisning på Region Hovedstadens hospitaler, herunder afdækket antallet af kliniske vejledere. Kortlægningen er sket ved at sende spørgeskemaer til samtlige godkendte kliniske undervisningssteder på hospitalerne og ved at interviewe centrale ledelsesrepræsentanter på hospitalerne. Administrationen har derudover hen over sommeren og efteråret afholdt workshops med uddannelsesansvarlige/kliniske undervisere på hospitalerne, hvor pointer og opmærksomhedspunkter fra afdækningen er blevet kvalificeret. Endelig er pointer fra kortlægningen og de afholdte workshops drøftet med ledende oversygeplejersker på alle regionens hospitaler. 

Kortlægningen viser blandt andet, at: 

 • Der er ca. 575 kliniske vejledere ansat i Region Hovedstaden til at varetage klinisk vejledning af sygeplejestuderende tæt på patienterne. (Tallet er ”ca.”, da der i dag ikke findes en fast måde at optælle/registrere antallet af kliniske vejledere på)
 • De kliniske vejledere har med et øget antal studerende de senere år fået ansvaret for flere studerendes praktikforløb.
 • Der er stor forskel mellem afdelinger og hospitaler på både antal af kliniske vejledere, på omfanget af undervisningsopgaver for den enkelte afdeling og på hvilke vejledningsopgaver eller læringsmæssige ansvar det øvrige personale har i forhold til de studerende.
 • Det er meget forskelligt, hvordan tiden til bedside-undervisning allokeres til den enkelte kliniske vejleder, og også på hvordan bedside-undervisningen prioriteres og understøttes i dagligdagen.
 • Antallet af uddannede kliniske vejledere spiller en central men ikke den eneste rolle, når der skal sikres høj kvalitet i de studerende praktik. Mulighederne for at prioritere uddannelsesopgaven, de kliniske vejlederes kompetencer og organiseringen af den kliniske undervisning spiller lige så afgørende roller.
 • De fleste kliniske vejledere har 1/6 diplomuddannelse (bekendtgørelsesbelagt minimumskrav) med fokus på pædagogik, læreprocesser, vejledning og bedømmelse som supplement til deres sygeplejeuddannelse. Der eksisterer ikke ensartede eller systematiske tiltag til sikring af de kliniske vejlederes fortsatte kompetenceudvikling.

På baggrund af ovenstående udarbejder administrationen anbefalinger om organisering, kompetenceudvikling, rammer og vilkår for den kliniske undervisning. Anbefalingerne drøftes i november 2021 i det nye Strategiske Forum for Uddannelse og HR nedsat af hospitalsdirektørkredsen. 

Indsats 2: Videreudvikling af supplerende kliniske læringsmiljøer
For bedst muligt at kunne understøtte hospitalerne med den store og voksende uddannelsesopgave åbnes et trænings- og simulationsafsnit på Amager Hospital den 1. november. Der er stillet et tomt sengeafsnit til rådighed på Amager Hospital, som er ved at blive istandsat og indrettet (se også bilag 1). Trænings- og simulationsbaseret undervisning er i denne sammenhæng undervisning, der involverer mulighed for at træne kliniske og praktiske færdigheder og kompetencer i et risikofrit og autentisk hospitalsmiljø.

Det nye træningsafsnit tages straks i brug, når der i uge 46 afvikles supplerende klinisk læringsforløb for alle 1. semester-sygeplejestuderende (650 personer) i et samarbejde mellem kommuner, hospitaler og administration. Afsnittet vil fremover danne ramme om sygeplejestuderendes træning af kliniske færdigheder i åbne workshops eller som planlagte elementer på specifikke semestre. På nuværende tidspunkt arbejdes der blandt andet med et kort forløb (1 dag) på 2. semester, hvor alle studerende på årgangen skal træne medicinhåndtering i forskellige sammenhænge og med samtidig brug af Sundhedsplatformens træningsmiljø.

Derudover vil afsnittet danne ramme for at udvikle og afprøve forskningsbaserede undervisningskoncepter for præ-graduat lavteknologisk simulationsbaseret undervisning i tæt samarbejde med uddannelses- og simulationsmiljøerne på hospitalerne samt relevante uddannelsesinstitutioner herunder Københavns Professionshøjskole. På de fleste kliniske uddannelsessteder på hospitalerne i Region Hovedstaden arbejdes der i forvejen med forskellige supplerende kliniske forløb. I arbejdet med at udvikle træningsforløb på tværs af hospitaler, tager administrationen i høj grad udgangspunkt i de gode lokale koncepter der allerede findes, men som indtil nu kun tilbydes til studerende på et enkelt kliniksted.

På tegnebrættet er også et supplerende klinisk læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever indeholdende elementer som f.eks. medicinhåndtering, færdighedstræning, infektionshygiejne og kommunikation. Administrationen har derudover ønske om at gennemføre kompetenceudviklingsforløb på træningsafsnittet for kliniske vejledere og øvrige sygeplejersker i relation til den daglige uddannelsesopgave.

Indsats 3: Videndeling om og spredning af udviklings- og forskningsprojekter vedrørende klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen
Administrationen har fortsat fokus på at understøtte, at viden og erfaringer fra udviklings- og forskningsprojekter på området løbende udveksles samt deles og udbredes på tværs af regionen, som led i at styrke bedre rammer om klinisk undervisning.

Aktuelt er der fokus på følgende:

 • Kompetencekort til sygeplejestuderende er et læringsredskab for sygeplejestuderende på 6.semester, som har til formål at styrke de studerendes kliniske færdigheder. Projektet er forankret i Center for HR og Uddannelses enhed for uddannelse. Kompetencekortene udvikles med afsæt i en idé der er afprøvet i mindre målestok på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital. Konceptet udvikles, afprøves og evalueres nu på en stor medicinsk og en kirurgisk afdeling på Herlev-Gentofte Hospital. Hensigten er at udbrede konceptet til hele regionen som et læringsredskab.
 • Nytænkning af 6/7 semester i et projekt i samarbejde mellem Rigshospitalet og Københavns Professionshøjskole, der allerede i efteråret 2021 afprøver ny tilrettelæggelse af semestrene med henblik på at styrke overgangen fra studerende til nyuddannet sygeplejerske og knytte bachelorprojektet tættere til klinisk praksis.
 • Uddannelseshospitalet i Frederikssund i samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og Københavns Professionshøjskole, hvor der afprøves og udvikles nye måder at organisere uddannelses- og vejledningsopgaver på et nystartet internt medicinsk afsnit. Der er etableret et særligt uddannelsesmiljø blandt andet med fokus på at hele døgnet er læringsarena, at de studerende på deres niveau selvstændigt varetager plejen under supervision, at studerende undervisere studerende og at de fysiske rammer i særlig grad understøtter læringsmiljøet.
 • Copenhagen Honours College (CHC), hvor Københavns Professionshøjskole gennemfører et særligt talentforløb for et mindre antal sygeplejestuderende i samarbejde mellem Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Amager-Hvidovre Hospital som skal styrke sygeplejestuderendes fokus på og specialisering i den geriatriske patient med ekstra læringsaktiviteter.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen tager udvalget for forskning, innovation og uddannelse orienteringen om klinisk undervisning på sygeplejeruddannelsen til efterretning. Udvalgets bemærkninger tages med i administrationens videre arbejde med indsatserne. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 26. oktober 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Kirstine Vestergård Nielsen / Charlotte Hess

JOURNALNUMMER

21062814

Bilag

Bilag 1: Klinisk undervisning på sygeplejeruddannelsen i Region H

3. Eventuelt

Eventuelt

Tomt indhold

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse meddelelser

Punkter på dagsordenen

 1. Meddelelser - Årsplan 2021

Medlemmer

 • Christine Dal
 • Per Roswall
 • Stinus Lindgreen
 • Erik R. Gregersen
 • Martin Baden
 • Maria Gudme
 • Kim Rockhill
 • Karsten Skawbo-Jensen
 • Annie Hagel

1. Meddelelser - Årsplan 2021

Meddelelser

Årsplanen for emner til kommende møder er vedlagt som bilag. Årsplanen er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelser af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer

19053440

Bilag

Bilag 1: Årsplan 2021


Redaktør