Møde i udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 27. oktober 2020

Udvalg Ikon
Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse
Tidspunkt Ikon
Dato: 27-10-2020
Tid: 16:30 - 18:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Regionsgården, Kongensvænge 2, 3400 Hillerød

H2

Dagsorden

Punkter på dagsordenen

 1. Orienteringssag: Fornyelse og innovation på Bispebjerg Frederiksberg Hospital
 2. Orienteringssag: Afrapportering af praktikpladsindsatsen 1. halvår 2020
 3. Drøftelsessag: Høringsvar til nyt Interreg ØKS program
 4. Eventuelt

Medlemmer

 • Christine Dal
 • Per Roswall
 • Stinus Lindgreen
 • Erik R. Gregersen
 • Martin Baden
 • Maria Gudme
 • Lars Gaardhøj
 • Karsten Skawbo-Jensen
 • Annie Hagel

1. Orienteringssag: Fornyelse og innovation på Bispebjerg Frederiksberg Hospital

INDSTILLING

Administrationen indstiller over for udvalget for forskning, innovation og uddannelse:

 1. at tage vicehospitalsdirektør Kirsten Wisborgs oplæg om hospitalets aktuelle arbejde med forskning, innovation og uddannelse til efterretning
 2. at udvalget drøfter hovedpunkter fra Kirsten Wisborgs oplæg

BAGGRUND

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse traf den 21. maj 2019 beslutning om "Politisk retning og principper for innovation i Region Hovedstaden" og om, at der inden for disse rammer skal udarbejdes en handlingsorienteret innovationsindsats. Med udgangspunkt heri inviterede udvalget regionsrådet til temadrøftelse om innovation den 10. marts 2020. Kirstens oplæg illustrerer eksempler på nogle af regionens lokale udfordringer, og hvordan ledelse, kompetencer og ressourcer er afgørende for at drive fornyelse og udvikle løsninger.

SAGSFREMSTILLING

Formålet med Kirsten Wisborgs oplæg er at skabe en direkte dialog mellem det politiske niveau og hospitalsledelserne, her Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, om nogle af de store udfordringer, som hospitalerne står over for. Her benævnes den nye akutmodtagelse og arbejdet for nye og forbedrede patientforløb. Oplægget vil give eksempler og klare billeder på de forudsætninger for innovation og forbedringer, som udvalget har identificeret i oplægget "Retning og principper for innovation i Region Hovedstaden": Behovet for kompetence, ledelse og ressourcer. Samtidigt giver oplægget inspiration til, hvordan innovationsarbejdet lokalt kan gribes an, og hvordan det kan understøttes gennem forskellige handlinger, bl.a. inden for uddannelse og forskning.

Kirsten Wisborg vil i sit oplæg give konkrete eksempler på, hvordan hospitalet arbejder med nye (innovative) initiativer, der skal sikre fornyelse og forbedring inden for både patientforløb, ledelse, uddannelse og forskning.

 

På baggrund af de politiske drøftelser om innovation er administrationen i færd med en dialogrunde med regionens hospitaler og virksomheder om fokus i deres forsknings- og innovationsindsats. Målet er at afdække, hvilke udfordringer de konkret står over for, og hvordan den fælles innovationsindsats kan bidrage til at løfte disse udfordringer og skabe nye løsninger, der bidrager til øget kvalitet og effektivitet til gavn for patienter og region. På denne måde sikres, at den fremadrettede innovationsindsats bidrager til løsning af reelle og aktuelle udfordringer af udbredt relevans for regionen. Herefter vil administrationen udarbejde forslag til politisk prioritering af temaer for den handlingsorienterede innovationsindsats i 2021 i overensstemmelse med Politisk retning og principper for innovation i Region Hovedstaden.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen tages orienteringen om fornyelse og innovation på Bispebjerg Frederiksberg hospital til efterretning.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Administrationen forelægger planmæssigt et forslag til en handlingsorienteret innovationsindsats omkring årsskiftet.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Centerdirektør Diana Arsovic Nielsen/Chefkonsulent Kirsten M. Danielsen/Vicehospitalsdirektør Kirsten Wisborg

JOURNALNUMMER

18010431

2. Orienteringssag: Afrapportering af praktikpladsindsatsen 1. halvår 2020

INDSTILLING

Administrationen indstiller til udvalget for forskning, innovation og uddannelse:

 • at afrapporteringen af praktikpladsindsatsen for 1. halvår af 2020 tages til efterretning

BAGGRUND

Region Hovedstaden har siden 2012 haft en regional praktikpladsindsats. Den regionale praktikpladsindsats formål er:

 • at sikre flest mulige praktikpladser til hovedstadsregionens unge
 • at styrke det praktikpladsopsøgende arbejde
 • at øge søgningen til erhvervsuddannelserne

Regionsrådet har af to omgange forlænget praktikpladsindsatsen. Indsatsen blev forlænget ved budgetforhandlingerne for henholdsvis 2015 og 2018. Med projektforlængelsen i 2018 fastsatte Regionsrådet et mål om at skabe 1000 praktikpladser årligt i perioden 2019-2020.

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse fik på mødet den 28. april 2020 en status for den regionale praktikpladsindsats første år (2019). Derfor giver nærværende sag en status for praktikpladsindsatsens første halve år i 2020.

 

På udvalgsmødet den 27. oktober 2020 vil Praktikcenterchef hos U/NORD Susanne Bomholt Andersen holde oplæg om arbejdet i et praktikcenter samt praktikpladssituationen 2020 i Region Hovedstaden.

SAGSFREMSTILLING

Den regionale praktikpladsindsats har fortsat arbejdet med at skabe praktikpladser til regionens unge. Ved forrige orientering for status på praktikpladsindsatsen modtog Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse orienteringen om, at praktikpladsindsatsen havde nået det årlige mål ved at skabe 1.016 praktikpladser. På samme møde orienterede administrationen om, at COVID-19 situationen potentielt ville ramme praktikpladsindsatsens igangværende indsatser og dermed forventes at påvirke indsatsen negativt.

 

Praktikpladsindsatsen udløber den 31/12 2020, men arbejdet og erfaringerne fortsættes i indsatsen ”Fremtidens Faglærte”, som Regionsrådet vedtog som en del af budget 2021. Endvidere vil praktikpladsarbejdet blive en del af det kommende kompetenceråd i Region Hovedstaden, der ligeledes er en del af budgetforslaget.

 

Praktikpladssituationen i relation til COVID-19 pandemien

Den danske COVID-19 situation risikere at få stor betydning for antallet af praktikpladser for elever på erhvervsuddannelserne. I en analyse udarbejdet af Dansk Byggeri varsles det, at der er en risiko for at antallet af nye praktikpladser på landsplan, i værste fald, vil falde med 7.700 praktikpladser i år i forhold til sidste år (Bilag 1). For erhvervsuddannelserne kan eleverne ligeledes rammes af COVID-19 situation og vil med al sandsynlighed skabe udfordringer. For erhvervsuddannelserne kan det betyde en lavere søgning og et større frafald, da erhvervsuddannelserne er afhængige af gode praktikpladser for at skabe attraktive uddannelser. For eleverne kan det betyde en forringelse af deres uddannelse , da de er nødsaget til at være i skolepraktik eller ser sig nødsaget til at droppe ud af deres uddannelse.

 

Resultat for praktikpladsindsatsens 1. halvår af 2020

 20202019I alt
1. Virksomhedsscreeningudløbet286 praktikpladser286 praktikpladseer
2. Elever i egen organisation122 praktikpladser355 praktikpladser477 praktikpladser
3. Byg med unge alliancen og elever på hospitalsbyggerierne98 praktikpladser92 praktikpladser190 praktikpladser
3. Strategiske partnerskaber45 praktikpladser135 praktikpladser180 praktikpladser
4. Fremtidens Maritime Håndværkerudløbet148 praktikpladser148 praktikpladser
I alt265 praktikpladser1.016 praktikpladser1.281 praktikpladser

 

I henhold til ovenstående ovenstående skema, mangler praktikpladsindsatsen 235 praktikpladser for at være i mål med 1. halvår af 2020. Tallet skal dog ses i lyset af COVID-19 situationens påvirkning på det danske arbejdsmarked. Siden COVID-19 stadig er højaktuelt i Danmark og må forventes at være dét en rum tid endnu, forventer administrationen, at udfordringen fortsat vil påvirke indsatsen negativt. 

 

Med ovenstående skabte praktikpladser i 1. halvår af 2020, har den regionale praktikpladsindsats sammenlagt, i perioden august 2012 til juni 2020 skabt 7.533 praktikpladser (bilag 2).

 

Nye indsatser

Regionsrådet har afsat 5 mio. kr. i budgettet 2019 og 2020 til projekter rettet mod den regionale praktikpladsindsats. Administrationen har løbende udmøntet midlerne i dialog med erhvervsskolerne og er pt. i gang med udmøntningen af de resterende midler på 2,7 mio. kr.  

 

Administrationen har aktuelt udmøntet 1.72 mio. kr. til fire projekter rettet mod praktikpladsopsøgning. Herudover arbejdes der hen imod et projekt i forbindelse med etableringen af et besøgscenter ved Nyt Hospital Nordsjælland. Dette projekt har til formål at introducere elever fra grundskolen til de erhvervsrettede uddannelser, der er i spil på et hospital og i processen med at bygge et hospital. Dette projekt er stadig i proces. Hvis projektet bliver realiseret, forventer praktikpladsindsatsen at bidrage med 1 mio. kr.

 

De fire projekter rettet mod praktikpladsopsøgning adresserer, udover arbejdet med praktikpladsopsøgning, også udfordringer i relation til uddannelsesdækningen, virksomhedernes barrierer for at tage EUX-elever samt gennemførelsen på erhvervsuddannelserne. Fælles for initiativerne er dog, at der er behov for at gøre en ekstra indsats nu for at afbøde konsekvenserne af COVID-19 på praktikpladsområdet.

 

De igangsatte initiativer er:

 

Pop-up skolepraktik på de merkantile uddannelser i Frederikssund, Helsingør og Hillerød ved U/NORD
Der etableres midlertidige skolepraktikker på de tre lokationer for de merkantile elever, der endnu ikke har fået en praktikplads. Eleverne i Hillerød, Helsingør og Frederikssund har langt til skolepraktikken, der er placeret i Lyngby. Erfaringsmæssigt er det vigtigt, at eleverne fastholdes i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb fra til de får en praktikplads. Det vil projektet gøre ved at flytte skolepraktikken fysisk tættere på eleverne i en periode og arbejde for, at de får en praktikplads hos en virksomhed. Tilskuddet fra praktikpladsindsatsen er 272.000 kr., herudover bidrager U/NORD med 25 % medfinansiering.

 

EUX-konsulent på elektriker – og tømreruddannelserne ved U/NORD
Der tilkobles en særlig EUX-konsulent på uddannelserne til elektriker og tømrer, der skal afdække, hvilke barrierer der er for, at virksomhederne tager EUX-elever og hvordan virksomhederne i højere grad kan motiveres til at tage EUX-elever i praktik. Derudover skabes der opmærksomhed omkring muligheden for EUX. Tilskuddet fra praktikpladsindsatsen er 375.000 kr., herudover bidrager U/NORD med 25 % medfinansiering.


Ressourceperson til fastholdelse og matching ved Hotel – og Restaurantskolen
HRS oplever udfordringer med gennemførelsen blandt deres elever – særligt overgangene og matchet med praktikstedet kan være vanskeligt. Derfor tilknyttes en ressourceperson, der vil have gennemførelse og match som fokus. Initiativet spiller sammen med HRS’ indsats klartilpraktik.dk, der skal være med til at afbøde konsekvenserne af COVID-19, der har ramt hotel – og restaurationsbranchen hårdt. Tilskuddet fra praktikpladsindsatsen er 456.000 kr., herudover bidrager HRS med 25 % medfinansiering.


Virksomhedsscreening ved TEC
TEC vil i samarbejde med U/NORD og NEXT kontakte 4.000 virksomheder telefonisk med henblik på, at skolerne kommer i dialog med virksomhederne om praktikpladser. Såfremt der er interesse for det, vil virksomhederne få besøg af skolernes praktikkonsulenter. Der vil være fokus på at informere virksomhederne om muligheden for at oprette praktikpladser og særligt de nye tilskuds – og refusionsmuligheder i forbindelse med Covid-19. Tilskuddet fra praktikpladsindsatsen er 617.000 kr., herudover bidrager TEC, NEXT og U/NORD med 1.500 medarbejdertimer, svarende til cirka 450.000 kr. i medfinansiering.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen tages afrapporteringen af praktikpladsindsatsens 1. halvår af 2020 til efterretning.

RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

KOMMUNIKATION

Administrationen skulle planmæssigt have afholdt afslutningskonferencen for programmet ”Faglært til vækst” den 5. oktober. Men konferencen er blevet udskudt grundet COVID-19 og det er blevet besluttet at afholde konferencen som webinar. Webinaret blev afholdt mandag den 5. oktober. Praktikpladsindsatsen er en del af "Faglært til vækst" og projektparter fra praktikpladsindsatsen vil derfor være til stede ved webinaret. Udvalget for forskning, innovation, og uddannelse har også fået en invitation til webinaret.

Yderligere kommunikeres praktikpladsindsatsen på Region Hovedstadens egen hjemmeside. Hjemmesiden er opdateret i henhold til denne sag. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 27. oktober 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen / Per Egedal Iskov

JOURNALNUMMER

19007194

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Analyse fra Dansk Byggeri

Bilag 2: Bilag 2 - Oversigt over antal skabte praktikpladser for den regionale praktikpladsindsats

3. Drøftelsessag: Høringsvar til nyt Interreg ØKS program

INDSTILLING

Administration indstiller overfor udvalget for forskning, innovation og uddannelse,

 1. at drøfte administrationens anbefalinger til besvarelsen af høringen over udkastet til endelige Interreg ØKS 2021-2027.

  BAGGRUND

  EU's Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak program (ØKS-programmet) 2014-2020 udløber ved årets udgang, og Region Hovedstaden har i 2020 været aktive i forberedelserne af det nye program - Interreg ØKS 2021-2027.
  Sammen med de ti andre svenske, norske og danske deltagende regioner samt ØKS-sekretariatet, EU Kommissionen og de tre landes forvaltende myndigheder, har Region Hovedstaden været kernen i det forberedende arbejde. En administrativ gruppe har fremsat forslag om programmets udformning til et midlertidigt politisk udvalg på tværs af de 11 regioner. Her har Region Hovedstaden været repræsenteret ved regionsrådsmedlem Erik Rostell Gregersen (A), der også sidder i programmets faste overvågningskomité.
  Udvalget for forskning, innovation og uddannelse drøftede den 25. juni et uformelt, administrativt positionspapir (bilag 2) med henblik på at give bemærkninger til administrationens videre arbejde.
  Papiret har fungeret som retningsviser for forberedelsen af det kommende program.
  Et udkast til et endeligt program er nu færdigskrevet og sendt i offentlig høring i form af et digitalt spørgeskema, som skal udfyldes inden den 10. december.

  SAGSFREMSTILLING

  Interreg ØKS støtter øget, internationalt samarbejde mellem 11 danske, svenske og norske grænseregioner, herunder Region Hovedstaden, Sjælland, Skåne og Halland. Programmet er således centralt for ambitionerne i den Regionale Udviklingsstrategi om at styrke partnerskaber og den internationale indsats, og det er et velegnet og flittigt anvendt instrument i udviklingen af Greater Copenhagen. Programmet er ligeledes relevant i forhold til STRING-samarbejdet (korridoren fra Hamborg over København og Malmø til Oslo), eftersom der i kommende programperiode vil være endnu bedre muligheder for at involvere partnere udenfor programgeografien.

   

  Samtidigt har programmet været med til at realisere hensigtserklæringen om et tættere samarbejde på sundhedsområdet mellem Region Skåne og Region Hovedstaden. Med hensigtserklæringen vil Region Hovedstaden og Region Skåne desuden arbejde for at tiltrække nationale og og europæiske investeringer i fælles projekter. ØKS programmet har bl.a. været med til at finansiere forskningssamarbejderne 'ReproUnion' (ufrivillig barnløshed) og 'DiaUnion' (diabetes).

  Budgettet for det kommende program er endnu ikke på plads, men nuværende programperioder råder over ca. 1 mia. kroner.

  Baseret på Europa-Kommissionens ramme for de nye Interreg-programmer, der definerer en række politiske mål (PO) og specifikke mål, er der i udkastet til Interreg ØKS 2021-2027 udvalgt fire mål, som skal udgøre programmets indsatsområder.

   

  De fire mål er:

  • Innovativ region til smart og bæredygtig økonomisk transformation (PO1)
  • Bæredygtig, cirkulær og klimasmart region (PO2)
  • Forbundet region med bæredygtig mobilitet (PO3)
  • Grænseløs arbejdsmarkedsregion (PO4)

  Disse er udvalgt på baggrund af en analyse af både de deltagende regioners strategier og nationale strategier samt centrale interregionale, europæiske og internationale strategier og analyser. Dertil har mulighederne for at skabe grænseoverskridende merværdi og for at få relevante aktører med i projekter været en vigtig del af vurderingen i programskrivningen.

  De fire udvalgte indsatsområder er desuden ikke meget forskellige fra de, der findes i det indeværende Interreg ØKS program (2014-2020), som er 1) innovation, 2) grøn økonomi, 3) transport og 4) beskæftigelse.

   

  Tidligt i programskrivningen anførte Region Hovedstaden dog en bekymring for, at en for markant fokusering kan medføre, at væsentlige fagområder udelukkes fra programmet. Dette med henblik på, at det, i indeværende programperiode, har været svært at opbruge midlerne under indsatsområdet ’Grøn økonomi’, der været for fokuseret og ikke har muliggjort cirkulær økonomi projekter//under nogle af indsatsområderne. Skrivegrupperne for hvert indsatsområde har derfor haft til opgave at sikre bredde, men samtidigt fokusering.
  På baggrund det uformelle, administrative positionspapir (bilag 2) har administrationen udarbejdet en anbefaling til besvarelsen af høringen (bilag 1).

  I høringsformularen stilles der, til hver af indsatsområderne, få udvalgte spørgsmål, som har fyldt i skrivegruppernes arbejde. De centrale diskussioner med tilsvarende anbefalinger fremgår nedenfor. 

  For PO1 (Innovativ region til smart og bæredygtig økonomisk transformation) har en central diskussion været om indsatsområdet har et rimeligt niveau af specialisering (Q9, bilag 1) samt rette balance mellem forskning og innovation (Q10, bilag 1). Dette på baggrund af, at Øresundsregionen i højere grad end Kattegat-Skagerrak-regionen har haft succes med innovationsprojekter inden for sundheds-/ forskningsområdet, herunder 'ESS/Max IV' samt opfølgeren 'Halos' som også har Hamborg med, 'BREATHE' (diagnosticering af lungesygdomme),  'ICOPE' (forskning inden for børnecancer) m.fl. I høringsformularen fremgår, at PO1 vil støtte projekter inden for smart specialiseringsområder, men særligt projekter med fokus på grøn omstilling og projekter med fokus på sundhed/ Life science. Dertil vil indsatsområdet fokusere på anvendt forskning med forbindelse til de smarte specialiseringsområder og erhvervslivet. Med tanke om projekterne i nuværende programperiode anbefaler administrationen, at Region Hovedstaden anerkender niveauet af specialisering (Q9, bilag 1), men at der i høringssvaret udtrykkes ønske om mere fokus på forskning (Q10, bilag 1).

   

  På tilsvarende vis har den dominerende diskussion for PO2 (Bæredygtig, cirkulær og klimasmart region) været niveauet af specialisering. I nuværende programperiode har indsatsområdet ’Grøn økonomi’ været for snævert defineret, og muliggjorde som eksempel ikke cirkulær økonomi projekter.  I høringsformularen fremgår, at der under PO2 vil være mulighed for at lave projekter, der udvikler det cirkulære innovationssystem, arbejder med cirkulære forretningsmodeller og fremmer cirkulært design, foruden projekter, der fremmer vedvarende energi, herunder også energi effektivitet og smarte energisystemer og projekter, der fremmer tilpasning, risikoforebyggelse og modstandsdygtighed overfor katastrofer grundet klimaforandringer. Administrationen anbefaler derfor, at Region Hovedstaden anerkender niveauet af specialisering (Q16, bilag 1). 

   

  For PO3 (Forbundet region med bæredygtig mobilitet) har en dominerende diskussion været om indsatsområdet adresserer relevante udfordringer og behov i et grænseregionalt perspektiv (Q23, bilag 1). 
  PO3 vil støtte indsatser inden for områderne kollektiv trafik og omstilling til bæredygtige drivmidler, intelligente og innovative transportløsning og udvikling af transportkorridor. Med den Regionale Udviklingsstrategi ønsker Region Hovedstaden at gøre den kollektive transport til et førstevalg for flere, bruge teknologi og data til at gøre hverdagens transport nemmere og grønnere samt sikre bedre trafikale forbindelser i Greater Copenhagen. Det er administrationens vurdering, at Interreg ØKS 2021-2027 imødekommer og muliggør projekter inden for disse ønsker, og det er derfor administrationens anbefaling, at Region Hovedstaden anerkender relevansen.

   

  Proces

  Efter høring og rettelser på baggrund af svarene samt en godkendelse i det midlertidige politiske udvalg, sendes det endelige ØKS-program 2021-2027 i primo 2021 til godkendelse af de statslige myndigheder i Danmark, Norge og Sverige, hvorefter det godkendes af EU-Kommissionen.

  KONSEKVENSER

  Ved tiltrædelse af indstilling vil administrationen udfylde det digitale spørgeskema på baggrund af udvalgets bemærkninger.

  POLITISK BESLUTNINGSPROCES

  Sagen forelægges for udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 27. oktober 2020.

  DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

  Diana Arsovic Nielsen/Mette Mouritsen

  JOURNALNUMMER

  18041357

  Bilag

  Bilag 1: Anbefalinger til politisk besvarelse af høring af Interreg ØKS 2021-2027

  Bilag 2: Notat om Region Hovedstadens foreløbige administrative position på nyt Interreg ØKS program

  4. Eventuelt

  Eventuelt

  Tomt indhold

  Udvalget for forskning, innovation og uddannelse meddelelser

  Punkter på dagsordenen

  1. Meddelelser - Greater Copenhagen Topmøde 2020
  2. Meddelelser - Høringssvar til Region Sjællands regionale udviklingsstrategi
  3. Meddelelser - FIU Årsplan 2020

  Medlemmer

  • Christine Dal
  • Per Roswall
  • Stinus Lindgreen
  • Erik R. Gregersen
  • Martin Baden
  • Maria Gudme
  • Lars Gaardhøj
  • Karsten Skawbo-Jensen
  • Annie Hagel

  1. Meddelelser - Greater Copenhagen Topmøde 2020

  Meddelelser

  Greater Copenhagens årlige topmøde afholdes i år den 13. november på Scandic Hotel i Roskilde. Årets tema er grøn vækst, og topmødet vil bestå af en blanding af oplæg og paneldebatter. Bestyrelsen for Greater Copenhagen har på mødet den 1. oktober vedtaget et grønt charter, som vil blive offentliggjort på mødet.

   

  På grund af Corona vil deltagerantallet være begrænset, og fra Region Hovedstaden vil kun vores 2 bestyrelsesmedlemmer samt formanden for miljø- og klimaudvalget kunne deltage Topmødet vil blive transmitteret digitalt, så flere får mulighed for at følge mødet. Der vil blive sendt et link til udvalgets medlemmer, således at det er muligt at tilgå topmødet digitalt.

  Journalnummer

  20009631

  2. Meddelelser - Høringssvar til Region Sjællands regionale udviklingsstrategi

  Meddelelser

  Region Sjælland har sendt udkast til den regionale udviklingsstrategi 2020-2024 for Region Sjælland i offentlig høring frem til d. 21 oktober 2020 (se bilag 1).

   

  Strategien er bygget op om de fire temaer:

  - Den attraktive region

  - Den kompetente region

  - Den sammenhængende region

  - Den grønne og bæredygtige region

   

  Inden for hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål for udviklingen i og af regionen. I vedlagte høringssvar (bilag 2) meldes positivt tilbage på Region Sjællands regionale udviklingsstrategi. Endvidere foreslår Region Hovedstaden, at der i afsnittet om den grønne og bæredygtige region uddybes, hvordan Region Sjælland vil arbejde med fx ”en grøn energiomstilling” eller ”bæredygtig udnyttelse af råstoffer” og ”sikre godt vand”.

   

  Journalnummer

  20068017

  Bilag

  Bilag 1: Udkast til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024

  Bilag 2: Region Hovedstadens svar til Region Sjællands regionale udviklingsstrategi

  3. Meddelelser - FIU Årsplan 2020

  Meddelelser

  Årsplanen for emner til FIU's kommende møder er vedlagt som bilag. Årsplanen er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelser af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

  Journalnummer

  19053440

  Bilag

  Bilag 1: FIU Årsplan 2020

  Redaktør