Møde i udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 28. september 2021

Udvalg Ikon
Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse
Tidspunkt Ikon
Dato: 28-09-2021
Tid: 16:30 - 18:30
Sted

​Regionsgården, mødelokale H2

Dagsorden

Punkter på dagsordenen

 1. Beslutningssag: Afholdelse af udvalgsmøde den 26. oktober 2021 på Københavns Professionshøjskole
 2. Beslutningssag: Udmøntning af midler under rammeaftalen "Fremtidens tekniske og digitale kompetencer i hovedstadsområdet 2019-2022"
 3. Beslutningssag: Udmøntning af midler fra puljen til kulturfremme 2021
 4. Beslutningssag: Udmøntning af midler gennem rammeprogrammet Fremtidens Faglærte 2021
 5. Beslutningssag: Ansøgning fra NEXT om etablering af EUX business på Frederiksberg.
 6. Beslutningssag: Samarbejdsaftale med den Nationale Life Science Klynge
 7. Orienteringssag: Midler fra Den Europæiske Socialfond til styrkelse af Region Hovedstadens arbejde med uddannelse
 8. Orienteringssag: Budgetopfølgning på Barselsfonden for eksternt finansierede forskere
 9. Eventuelt

Medlemmer

 • Christine Dal
 • Per Roswall
 • Stinus Lindgreen
 • Erik R. Gregersen
 • Martin Baden
 • Maria Gudme
 • Kim Rockhill
 • Karsten Skawbo-Jensen
 • Annie Hagel

1. Beslutningssag: Afholdelse af udvalgsmøde den 26. oktober 2021 på Københavns Professionshøjskole

INDSTILLING

Administrationen indstiller til udvalget for forskning, innovation og uddannelse

 • at godkende, at udvalgsmødet den 26. oktober 2021 afholdes på Københavns Professionshøjskole.

BAGGRUND

I forbindelse med orienteringssagen på udvalgets møde den 24. august 2021 om regeringens udspil om nærhed til uddannelser, blev der ytret ønske om at afholde et kommende møde på en relevant uddannelsesinstitution. På den baggrund foreslår administrationen, at mødet den 26. oktober afholdes på Københavns Professionshøjskole. Her vil administrationen og Københavns Professionshøjskole orientere om den fælles uddannelsesopgave og om de opgaver og udfordringer velfærdsuddannelserne står over for i forbindelse med udflytning af uddannelsespladser.

SAGSFREMSTILLING

Med udgangspunkt i faciliteterne i Praksis- og Innovationshuset, vil repræsentanter fra Københavns Professionshøjskole orientere udvalget om opgaver og udfordringer for velfærdsuddannelserne.

Undervejs vil udvalget få mulighed for at tale med studerende såvel som ansatte på Københavns Professionshøjskole. Mødet vil konkret blive afholdt i Praksis- og Innovationshuset og udvalget vil derfor også få mulighed for at prøve at simulationstræne nogle af de færdigheder, som de studerende stifter bekendtskab med i løbet af den del af deres uddannelse der foregår på professionshøjskolen.

I tillæg til dette vil administrationen, som opfølgning på drøftelserne i udvalget i foråret, orientere om planerne for at styrke klinisk undervisning af sygeplejestuderende.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen godkender udvalget for forskning, innovation og uddannelse, at udvalgsmødet d. 26. oktober 2021 flyttes fra Regionsgården til Københavns Professionshøjskole på Nørrebro.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 28. september 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Kirstine Vestergaard Nielsen / Charlotte Hess

JOURNALNUMMER

21055993

2. Beslutningssag: Udmøntning af midler under rammeaftalen "Fremtidens tekniske og digitale kompetencer i hovedstadsområdet 2019-2022"

INDSTILLING

Administrationen indstiller over for udvalget for forskning, innovation og uddannelse at anbefale over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 1. at godkende bevilling på i alt 3,62 mio. kr. til følgende 6 projekter under rammeaftalen "Fremtidens STEM Kompetencer i hovedstadsområdet 2019-2022":
  1. Projekt nr. 1. Brobyggende talentforløb indenfor life science med inddragelse af rollemodeller (0,062 mio. kr).
  2. Projekt nr. 2. Innovation og bæredygtighed life science undervisning (0,150 mio. kr.).
  3. Projekt nr. 3. DanmarksMakerskabet (1,014 mio kr.).
  4. Projekt nr. 4. Life Science (Biovidenskab) (0,251 mio. kr.).
  5. Projekt nr. 5. STEM i køkkenet: Det datadrevne køkken  (0,856 mio. kr.).
  6. Projekt nr. 6. Life science Tekcases: Problembaserede life science forløb i samarbejde med virksomheder (1,275 mio kr.).

BAGGRUND

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse vedtog i starten af 2019 rammeaftalen "Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsområdet 2019 - 2022", hvori udfordringerne og målsætningerne for arbejdet med STEM kompetencer i Region Hovedstaden blev skitseret. Der er efterfølgende bevilliget budgetmidler på 4 mio. kr. årligt i 2020 - 2023 (samlet 16 mio. kr.) til et særligt fokus på STEM-fremmende aktiviteter på regionens ungdomsuddannelser.

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse blev d. 2. marts 2021 orienteret om processen for udmøntning af budgetmidler til STEM-fremmende aktiviteter på ungdomsuddannelserne i 2021. Herunder de to fokusområder for årets udmøtning; life science på gymnasierne og grønne kompetencer på erhvervsskolerne.

I forbindelse med behandlingen af punktet i udvalget for forskning, innovation og uddannelse vil Nina Bjerre Toft fra administrationen bistå med et kort oplæg.

SAGSFREMSTILLING

I 2025 vil der i Region Hovedstaden være et udækket behov for 17.000 personer med naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer, de såkaldte STEM kompetencer  (science, technology, engineering og mathematics), heraf 14.000 personer med en videregående STEM-uddannelse (Bilag 1).

Budgetmidlerne til STEM-fremmende aktiviteter har været offentligt annonceret til alle relevante uddannelsesinstitutioner. Der er på baggrund heraf indkommet seks ansøgninger for i alt 3,62 mio. kr. De resternede midler indenfor rammeaftalen til udmøntning er 9 mio. kr. På baggrund af de indkomne projektansøgninger anbefaler administrationen, at der i denne runde udmøntes midler til alle projekter, ialt 3,62 mio. kr., hvilket svarer til det resterende budget for 2021 (1 mio. kr.) og 2,62 mio. kr fra budgettet 2022. Dog med et betinget tilsagn til projekt nr. 3 ved Frederikssund Gymnasium, se nedenfor. Foreslaget tager højde for at dække målsætningerne i rammeaftalen bedst muligt, samt at sikre den mest hensigtsmæssige anvendelse af regionens midler.

Vurderingskriterier for udmøntning af budgetmidler til STEM-fremmende aktiviteter

Det er en forudsætning for udmøntning af midler til et projekt, at det bidrager til realisering af ambitionerne i rammeaftalen "Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsområdet 2019- 2022" ("Flere skal vælge en STEM uddannelse", "Flere faglærte med STEM kompetencer" og "Flere kvinder i STEM") samt i den Regionale Udviklingsstrategi. Herudover er der lagt op til, at projekterne også bidrager til at give unge på regionens gymnasier interesse og motivation for at søge videregående uddannelser indenfor life science og unge på regionens erhvervsskoler grønne og bæredygtige handlekompetencer. Projektforslagene er blevet vurderet på en skala fra 1-4 ud fra følgende kriterier:

Regional udvikling:

 • I hvilken grad bidrager projektet til udviklingen af STEM kompetencer i regionen

Afhængighed af tilskud og ekstern medfinanciering:

 • I hvilken grad er projektet afhængigt af regionale midler, og hvordan er potentialet for ekstern medfinansiering tænkt ind

Mulighed for skallering:

 • I hvilken grad kan erfaringer og resultater kan deles og udbredes til andre skoler og komme andre til gavn

Bredt partnerskab:

 • I hvilken grad realiseres aktiviteterne i partnerskaber mellem både andre uddannelsesinstitutioner, videnorganisationer og andre relevante aktører og bidrager det til tværfaglighed i arbejdet

Nyskabende:

 • I hvilken grad repræsenterer aktiviteterne nye måder at løse de regionale udfordringer på og er aktiviteterne supplerende i forhold til tidligere projekter

Projektansøgninger

De indkomne projekter fordeler sig over 7 ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden (1 erhvervsskole, og 6 gymnasier). Herudover er der et bredt udsnit af interessante organisationer og offentlige aktører, som indgår som partnere og interessenter i flere af projekterne. Projekterne fordeler sig på 5 projekter omhandlende life science på gymnasierne og 1 projekt omhandlende grønne kompetencer på erhvervsskolerne. Projekterne lever alle op til en eller flere af målstætningerne i rammeprogrammet og til minimum et af årets temaer for udmøntning. Projekterne lever i højere og mindre grad op til ovenstående kriterier, men ingen projekter scorer lavere end middel i gennemsnit. Administrationen vurderer derfor, at alle projekter kan modtage støtte fra regionen.

Se bilag 2 for oversigt over alle indkomne projektansøgninger samt ratings.

1. "Brobyggende talentforløb indenfor life science med inddragelse af rollemodeller" - v. Høje-Taastrup Gymnasium (bilag 3).

I samarbejde med lokale folkeskoler og virksomheder. 1-årigt projekt. Udvikling og afvikling af talentforløb på lokale grundskoler med fokus på life science og STEM.

Projektets samlede budget er på 117.440 kr., heraf regionale midler: 62.390 kr.

2. "Innovation og bæredygtighed life science undervisning" - v. Nærum Gymnasium (bilag 4)

I samarbejde med Egedal Gymnasium, Fonden for Entreprenørskab, Herlufsholm Kostskole og Gymnasium, 3-4 gymnasier i Region Syddanmark, SDU og Bristol Meyers Squibb. 2-årigt projekt. Udvikling og afvikling af life science undervisningsforløb i samarbejde med startup life sicence virksomheder.

Projektets samlede budget er på 295.585 kr., heraf regionale midler: 150.585 kr.

3. "DanmarksMakerskabet" - v. Frederikssund Gymnasium (bilag 5)

I samarbejde med Frederikssund Erhverv, Fonden for Entreprenørskab, gymnasier i Region Hovedstaden, grundskoler i Frederikssund Kommune, life science virksomheder. 1-årigt projekt. Udvikling og afvikling af et DanmarksMakerskab, som tager udgangspunkt i projektbaserede og eksperimenterende undervisningsforløb i Makerværket i Frederikssund.

Projektets samlede budget er på 1.356.100 kr., heraf regionale midler 1.014.240 kr.

OBS: Projektet lægger op til et samarbejde med andre gymnasier, men da der ikke forelægger konkrete samarbejdsaftaler med andre gymnasier, foreslår administrationen, at projektet modtager et tilsagn betinget af, at der underskrives partnerskabserklæringer med mindst 4 andre gymnasier i Region Hovedstaden inden 1. december 2021.

4. "Life Science (Biovidenskab)" - v. Gladsaxe Gymnasium (bilag 6)

I Samarbejde med DTU Aqua. 3-årigt projekt. Udvikling og afprøvning af undervisningsforløb om biodiversitet.

Projektets samlede budget er på 334.180 kr., heraf regionale midler: 251.080 kr.

5. STEM i køkkenet: Det datadrevne køkken" - v. Hotel- og Restaurantskolen (bilag 7)

I samarbejde med Teknologisk Institut, eSmiley og Changing Food. 1,5 årigt projekt. Udvikling og afvikling af forløb, som skal give deres elever konkret viden om og kompetencer til, hvordan de kan bidrage til en grøn og bæredygtig køkkendrift ved brug af data.

Projektets samlede budget er på 1.146.675 kr., heraf regionale midler: 856.675 kr.

6. "Life science Tekcases: Problembaserede life science forløb i samarbejde med virksomheder" - v. Høje-Taastrup Gymnasium (bilag 8)

I samarbejde med Naturvidenskabernes Hus, Hvidovre Gymnasium og andre gymnasier i Region Hovedstaden. 2,5 årigt projekt. Udvikling og afvikling af skolevirksomheds-forløb mellem gymnasier i Region Hovedstaden og life science virksomheder med udgangspunkt i problembaserede projektforløb med samfundsrelevant virksomhedscases.

Projektets samlede budget er på 1.700.000 kr., heraf regionale midler: 1.275.000 kr.

Der blev i 2020 udmøntet 200.000 kr. til et forprojekt på regionens erhvervsskoler med henblik på at udvikle et fælles projekt om grønne kompetencer på erhvervsuddannelserne. Projektet er desværre ikke blevet til noget, bl.a. pga. skolernes manglende mulighed for at sidde sammen og udvikle projektet grundet COVID-19 og travlhed ifm. implementering af trepartsaftalen. Skolerne er dog fortsat meget interesserede i emnet, og samarbejder gerne om det fremadrettet.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen anbefaler udvalget for forskning, innovation og uddannelse at forretningsudvalget og regionsrådet godkender udmøntning af 3,62 mio. kr. til de godkendte projektforslag. 

RISIKOVURDERING

Såfremt indstillingen ikke tiltrædes, og der udvælges projekter for minimum 1 mio. kr., vurderes der at være en risiko for, at de resterende budgetmidler for 2021 tilbageføres. På grund af bestemmelserne i budgetloven, som forhindrer at midlerne ikke kan videreføres til 2022 og anvendes til andre projekter. Skal midlerne anvendes til andre projekter kræver det, at der inden ultimo oktober 2021 udvikles nye projekter og findes nye samarbejdspartnere. Såfremt midlerne skal bruges til andre budgetformål, vil det kræve en ny budgetforhandling inden udgangen af 2021.

I tilfælde af, at COVID-19 forhindrer aktiviteter i de indstillede projekter, fx aktiviteter med mange tilstedeværende, vil administrationen gå konstruktivt ind i forhandlinger med projekterne om at ændre eller udsætte planlagte aktiviteter.

ØKONOMI

Ved tiltrædelse af indstillingen udmøntes 3,62 mio kr., dog med et enkelt forbehold på projekt nr. 3.

KOMMUNIKATION

Der vil blive udarbejdet en fælles kommunikation i forbindelse med udmøntning. Til hvert projekt under STEM-midlerne kræves kommunikationsplan, hvor Region Hovedstadens rolle defineres.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse d. 28. september 2021, forretningsudvalget d. 5. oktober 2021 og regionsrådet d. 12. oktober 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Konstitueret centerdirektør Mads Monrad Hansen/Per Egedal Iskov

JOURNALNUMMER

20030787

Bilag

Bilag 1: STEM arbejdskraft i Region Hovedstaden

Bilag 2: Oversigt og rating

Bilag 3: 1. Høje-Taastrup Gymnasium

Bilag 4: 2. Nærum Gymnasium

Bilag 5: 3. Frederikssund Gymnasium

Bilag 6: 4. Gladsaxe Gymnasium

Bilag 7: 5. Hotel- og Restaurantskolen

Bilag 8: 6. Høje-Taastrup Gymnasium (Naturvidenskabernes Hus)

3. Beslutningssag: Udmøntning af midler fra puljen til kulturfremme 2021

INDSTILLING

Administrationen indstiller over for udvalget for forskning, innovation og uddannelse, at anbefale overfor forretningsudvalget og regionsrådet: 

 1. at godkende administrationens anbefaling til tilsagn om udmøntning af midler fra puljen til kulturfremme 2021 på i alt 4 mio. kr. til
  1. Projekt nr. 1: Queen of Denmark med et tilsagn på (0.7 mio. kr.).
  2. Projekt nr. 2: Jeppe på Bjerget med et tilsagn på (0,8 mio. kr.).
  3. Projekt nr. 3: Open source med et tilsagn på (0.8 mio. kr.).
  4. Projekt nr. 4: Interegional festival og musikbranchebegivenhed med et tilsagn på (0,5 mio. kr.).
  5. Projekt nr. 5: Buster i Skoven med et tilsagn på (0.7 mio. kr.).
  6. Projekt nr. 6: Womens Soccer Summit med et tilsagn på (0,5 mio. kr.)

BAGGRUND

Til puljen til kulturfremme 2021 har administrationen modtaget i alt syv ansøgninger. Puljen udgør samlet 4 mio. kr. Administrationen indstiller, at udvalget for forskning, innovation og uddannelse foretager en prioritering blandt de syv ansøgninger udfra tildelingskriterierne for puljen til kulturfremme og anbefaler denne til forretningsudvalget og regionsrådet.

I forbindelse med behandlingen af punktet, i udvalget for forskning, innovation og uddannelse, bistår administrationen, Sarah Johannesson og Anne Brüel, med et kort oplæg, hvor pointskala og projekter vil blive præsenteret.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden ønsker at fremme et mangfoldigt og varieret kulturudbud, der ligeledes skal bidrage til flere aktive og sunde borgere med bedre fysisk og mental trivsel. Derfor annoncerede regionen i marts 2021 en pulje på fire mio. kr. til støtte af store og mellemstore, kulturelle begivenheder til afholdelse i 2022 og frem

Hovedstadens kulturliv har i 2020 og 2021 været påvirket af COVID-19, hvorfor hovedstadens borgere ikke har kunnet anvende de mange kulturtilbud, ligesom mange kulturbegivenheder enten er blevet aflyst eller udskudt.

Til puljen til kulturfremme 2021 har administrationen modtaget i alt syv ansøgninger. Det samlede ansøgte beløb kommer således op på i alt 5.852.000 kr., hvilket er 1.852.000 kr. for meget. Administrationen indstiller derfor, at udvalget for forskning, innovation og uddannelse foretager en prioritering blandt de syv ansøgninger og anbefaler denne til forretningsudvalget og regionsrådet.

Tildelingskriterier

Projekterne er vurderet ud fra følgende fem tildelingskriterier:

 • Bidrage til den regionale udvikling, herunder hvordan projektet bidrager til et mangfoldigt og varieret kulturtilbud til Region Hovedstadens borgere.
 • Tilskuddet skal være nødvendigt for gennemførelse af projektet.
 • Kapacitetsudnyttelse således at eksisterende ressourcer, kompetencer og faciliteter mv. anvendes bedst muligt.
 • Bredt partnerskab om at udvikle og afvikle projektet.
 • Nyskabende med høj nyhedsværdi.

Administrationens forslag til en systematisk tilgang til prioritering

I bilaget med samlet overblik over ansøgningerne (bilag 1) vises administrationens bud på en systematisk tilgang til prioritering. Ansøgningen om ’Art in a Day’ fra Creatorprojects er fravalgt, ligesom der er justeret i beløbet i ansøgningen ’Womens Soccer Summit’ fra DBU.

Administrationen foreslår en udmøntningsprioritering af fem tilsagn, der ikke reduceres og et tilsagn, der reduceres med 30% således at det samlede beløb ender på 4 mio. kr. Herved kan de seks højest scorede projekter opnå tilsagn og hovedandelen af ansøgerne kan opnå det fulde ansøgte tilsagnsbeløb. Projektet ’Buster I Skoven’ har ansøgt 1 mio. kr. og har dermed søgt en fjerdedel af puljen til kulturfremmes 4 mio. kr. Administrationen vurderer, at projektet ’Buster i Skoven’ er et godt bidrag til den kulturelle mangfoldighed i Region Hovedstaden og scorer projektet med 16 point, men vurderer samtidig også at projektet vil kunne gennemføres med et reduceret tilsagn fra Region Hovedstaden. 

Ansøgninger

Administrationen har modtaget syv ansøgninger. De præsenteres nedenfor i den rækkefølge som administrationen har vurderet dem i forhold til tildelingskriterierne og ud fra hvor mange point de har opnået:

1. 'Queens of Denmark' med Golden Days som leadpartner (Bilag 2).
En kulturkaravane med fokus på kvinders repræsentation i historien. 50 piedestaler med kvindelige pionerer, der ’rejser’ rundt i regionen. Skal på sigt ende ud i en blivende kvindelig statue placeret et sted i Region Hovedstaden.
Ansøger forventer at projektet vil kunne nå ud til +200.000 borgere. 

Der ansøges om 0,7 mio. kr. (hvilket udgør 25 pct. af projektets totalbudget). Administrationen vurderer projektet til: 19 point.
 

2. 'Jeppe på bjerget – på Charlottenlund slot’ med Bellevueteatret som leadpartner (Bilag 3).
Vandreteater ved og på Charlottenlund slot. 12 familieforestillinger og 6 skoleforestillinger med 300 skolebørn pr. forestilling. Ansøger forventer at projektet vil kunne nå ud til mellem 3000 og 5000 borgere.

Der ansøges om 0,8 mio. kr. (hvilket udgør 25 pct. af projektets totalbudget). Administrationen vurderer projektet til: 19 point.  
 

3. 'OPEN:SOURCE' med Fonden De Københavnske Filmfestivaler som leadpartner (Bilag 4).
Kombination af dokumentarfilmfestival og debat målrettet regionens unge med temaer som klima, bæredygtighed, social sammenhængskraft og fremtidens demokrati. Foregår over en måned i København i 2022. Ansøger forventer at projektet vil kunne nå ud til ca. 60.000 borgere.

Der ansøges om 0,8 mio. kr. (hvilket udgør 25 pct. af projektets totalbudget). Administrationen vurderer projektet til: 19 point.
 

4. 'Interregional festival- og musikbranchebegivenhed' med Kulturværftet som leadpartner (Bilag 5).
Nyt nordisk musikcentrum i Helsingør og Helsingborg. Koncert målrettet ungt dansk og svensk publikum, samt en konference for musikbranchen i de to lande. Ansøger forventer at projektet vil kunne nå ud til 2800 borgere. 
Der ansøges
 om 0,5 mio. kr. (hvilket udgør 15,5 pct. af projektets totalbudget).   Administrationen vurderer projektet til: 17 point.

Administrationens bemærkninger til ansøgningen 'Interregional Festival og branchebegivenhed' med Kulturværftet som leadpartner

Administrationen vurderer, at ansøgningen fra Kulturværftet skal justeres, da der søges penge til erhvervsfremmende aktiviteter, der ikke kan støttes af regionens pulje til kulturfremme. 

Efter dialog med arrangørerne er det blevet aftalt, at ansøgningen justeres, så der søges 500.000 til afholdelse af interregional festival i 2022, 2023 og 2024. 
 

5. 'Buster i skoven' med Fonden De Københavnske Filmfestivaler som leadpartner (Bilag 6).

Filmfestival i børnehøjde under åben himmel. Fokus på klima, bæredygtighed og bevægelse for de mindste. Tager afsæt i et eksisterende koncept i Århus. Ansøger forventer at projektet vil kunne nå ud til ca. 35.000 børn og unge.
Der ansøges
 om 1,0 mio. kr. (hvilket udgør 25 pct. af projektets totalbudget). Administrationen vurderer projektet til: 16 point.

 

Administrationens bemærkninger til ansøgningen 'Buster i Skoven' med Fonden De Københavnske Filmfestivaler som leadpartner

Administrationen vurderer, at ansøgningen fra Fonden De Københavnske Filmfestivaler skal justeres, da projektet søger en fjerdedel af puljen til kulturfremme 2021 og projektet vil kunne gennemføres med et reduceret tilsagn. 

Administrationen vurderer, at projektet vil kunne gennemføres med et tilsagn reduceret med 30%.  


 

6. 'Womens Soccer Summit' med DBU som leadpartner (Bilag 7).
Aktiviteter der skal sætte fokus på kvindefodbolden og diversitet. Venskabskamp med USA, byaktivering med fanzoner og Womens Soccer Summit, hvor fodboldens førende stemmer mødes og drøfter fremtiden for sporten.Ansøger forventer at fanzonerne vil kunne nå ud til 120.000 borgere.

Der ansøges om 1,5 mio. kr. (hvilket udgør 17,33 pct. af projektets totalbudget). Administrationen vurderer projektet til: 15 point.

Administrationens bemærkninger til ansøgningen ’Womens Soccer Summit’ med DBU som leadpartner

Administrationen vurderer, at det ansøgte beløb fra DBU skal nedskaleres, da der søges penge til erhvervsfremmende begivenheder, der ikke kan støttes af regionens pulje til kulturfremme. Efter dialog med arrangørerne er det blevet aftalt, at ansøgningen justeres, så der søges 500.000 til fanzoner og byaktivering.
 

7. ‘Art in a Day' med Creatorprojects som leadpartner (Bilag 8).
Performancekunstbegivenhed over et enkelt døgn, i seks kunsthaller og det offentlige rum i København. Ansøger forventer at projektet vil kunne nå ud til 4-5000 borgere.

Der ansøges om 0,5 mio. kr. (hvilket udgør 13,8 pct. af projektets totalbudget). Administrationen vurderer projektet til: 12 point.

Administrationens bemærkninger til ansøgningen ’Art in a Day’ med Creatorprojects som leadpartner

Administrationen vurderer, ansøgningen ’Art in a Day’ fra Creatorprojects bør fravælges. Ansøgningen vurderes lavt på tildelingskriterierne, blandt andet fordi det ikke vurderes, at aktiviteterne er nyskabende eller regionalt udviklende. Administrationen bemærker at projektholder mangler at redegøre for, hvor de vil finde de resterende 1.4 mio. kr., der er nødvendige for aktiviteternes gennemførsel. Det ville derfor også være forbundet med en risiko for tilbageførsel af midler, hvis dette projekt blev støttet med midler fra puljen til kulturfremme.
 

Alle ansøgninger er uddybet i bilag 1 hvor der er udarbejdet et samlet oversigtsskema. Derudover er der udarbejdet særskilte bilag pr. projekt med vurdering i forhold til tildelingskriterierne. De komplette ansøgninger kan rekvireres hos administrationen. 

Et alternativ til den anbefalede udmøntning, vil være en model hvor projekter, der ansøger for mere end 500.000 kr., nedjusteres med 9 %, således at det samlede beløb ender på 4 mio. kr. Ved denne løsning kan seks ansøgere få tilsagn.  Argumenterne der taler for dette scenarie er, at ansøgningerne, som indikeret ved det lille spænd i vurderingen ud fra pointskalaen, ligger tæt og at de alle vurderes kvalificerede.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen anbefaler udvalget for forskning, innovation og uddannelse at administrationens forslag til prioritering af tilsagn anbefales til godkendelse i forretningsudvalget og regionsrådet.

RISIKOVURDERING

Såfremt puljen til kulturfremmes samlede ramme på fire mio. kr. ikke udmøntes, vurderes der at være en risiko for, at budgetmidlerne for 2021 tilbageføres. Såfremt tilbageværende midler skal anvendes til øvrige projekter end de indstillede i denne sag, kræves det at der inden oktober 2021 udvikles nye projekter og findes nye samarbejdspartnere. Såfremt midlerne skal bruges til andre budgetformål, vil det kræve en ny budgetforhandling inden udgangen af 2021.

Administrationen vurderer, at der ikke er betydelig risiko ved dimensionering af tilsagn.

ØKONOMI

Udgifter afholdes af puljen til kulturfremme. Det er midler fra bevillingsområdet Øvrig regional udvikling. Midlerne tilsagnsbudgetteres, så hele udgiften, i henhold til budgetreglerne, bogføres i 2021. Såfremt udvalget for forskning, innovation og uddannelse, forretningsudvalget og regionsrådet imødekommer administrationens indstilling, vil samtlige midler til kulturfremme være bevilget for budgetåret 2021. 

KOMMUNIKATION

Der vil blive udarbejdet fælles kommunikation ifm. udmøntning. Til hvert projekt kræves, at modtager efter tilsagn udarbejder en kommunikationsplan, hvor Region Hovedstadens rolle defineres.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 28. september 2021, forretningsudvalget den 5. oktober 2021 og regionsrådet d. 12. oktober 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Konstitueret centerdirektør Mads Monrad Hansen / Per Egedal Iskov

JOURNALNUMMER

20055610

Bilag

Bilag 1: Samlet overblik over 7 ansøgninger

Bilag 2: Queens of Denmark

Bilag 3: Jeppe på bjerget - på Charlottenlund Slot

Bilag 4: Open source

Bilag 5: Interregional koncert og konference

Bilag 6: Buster i skoven

Bilag 7: Womens soccer summit CPH

Bilag 8: Art in a day

4. Beslutningssag: Udmøntning af midler gennem rammeprogrammet Fremtidens Faglærte 2021

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget for forskning, innovation og uddannelse, anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 1. at der i 2021 bevilliges 2.6 mio. kr. af den samlede ramme på 20 mio. kr. i perioden 2021-2024 til:

 1. Projektansøgning nr. 1: Flere skal gennemføre grundforløb 1 og 2 på Campus Bornholm (tilsagn på 1,3 mio. kr.).
 2. Projektansøgning nr. 2: Den rigtige læreplads som løftestang for gennemførsel af erhvervsuddannelserne på Hotel og Restaurantskolen (tilsagn på 1,0 mio. kr.).
 3. Tværgående evaluering og læring af projekterne under Fremtidens Faglærte (0,3 mio. kr.).

BAGGRUND

Der er i budgetaftalen for 2021 afsat 5,4 mio. kr. i 2021 og 4,9 mio. kr. årligt indtil 2024 til rammeprogrammet Fremtidens Faglærte, samt nedsættelse af Fremtidens Kompetenceråd.
Administrationen har drøftet indholdet i Fremtidens Faglærte ved mere end 20 møder med relevante aktører på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet, ligesom rammeprogrammet blev behandlet ved en rundbordssamtale den 25. maj 2021. Regionsrådet godkendte den 21. september 2021 rammeprogrammet for Fremtidens Faglærte.

Denne sag lægger op til, at der bevillges 2,6 mio. kr. af den samlede ramme på 20 mio. kr. i perioden 2021-2024 til to projektansøgninger og en tværgående evaluering.

SAGSFREMSTILLING

Erhvervsskolerne har sammen med de øvrige parter været med til at formulere de hovedudfordringer, der fokuseres på i rammeprogrammet Fremtidens Faglærte. Budgetmidlerne til Fremtidens Faglærte har været offentligt annonceret til alle relevante uddannelsesinstitutioner. Alligevel har kombinationen af COVID-19 og Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020 betydet, at kun to erhvervsskoler har søgt midlerne i 2021. I Trepartsaftalen forpligtes erhvervsskolerne til at sikre at 80% af eleverne på grundforløbene får en læreplads og de faglige udvalg har fået 120 mio. kr. i 2021 til initiativer på de enkelte uddannelser for at nå målet.

Vurderingskriterierne for udmøntning af budgetmidler til projekter under rammeprogrammet Fremtidens Faglærte

Det er en forudsætning for udmøntning af midler til et projekt, at det bidrager til realisering af ambitionerne i rammeprogrammet Fremtidens Faglærte og at projektet understøtter mindst ét af de tre spor i Fremtidens Faglærte:

 1. Gennemførsel på erhvervsuddannelserne
 2. Rekruttering der fører til beskæftigelse  
 3. Færre unge udenfor uddannelse og beskæftigelse

Til prioriteringen af projekterne har administrationen vurderet i hvilken grad projektet:

 1. Bidrager til regional udvikling og understøtter målene i rammeprogrammet Fremtidens Faglærte
 2. Er afhængig af tilskuddet fra Regionen for at kunne gennemføres
 3. Kan skaleres, så det bliver til gavn for flere skoler
 4. Foregår i et bredt samarbejde med flere parter, f.eks. på tværs af uddannelsesinstitutioner og vidensorganisationer.
 5. Er nyskabende og supplere tidligere regionale initiativer

Projektforslagene er blevet vurderet på en skala fra 1-4 ud fra kriterierne, så de maksimalt har kunne få 20 point.

De to projektansøgninger

Der er indkommet ansøgninger for i alt 2,3 mio. kr. til projekter under Fremtidens Faglærte. Se bilag for oversigt over de to indkomne projektansøgninger.

 1. Projekt flere skal gennemføre grundforløb 1 og 2 på Campus Bornholm

1-årigt projekt, om fastholdelse af flere elever, med fokus på overgangen til EUD. Falder primært indenfor spor 1. Gennemførelse på erhvervsuddannelserne og har fokus på, at der skal udvikles en fastholdelsesstrategi som kan forankres i skolens hverdag. Målgruppen for projektet på Campus Bornholm er ca. 100 frafaldstruede elever i projektperioden, herunder:

 • elever fra specialskoler
 • elever fra socialt belastede hjem
 • unge med angst eller
 • elever der ikke mestre et tilstrækkeligt godt dansk til at gennemføre deres uddannelse.

Der skal i projektperioden ansættes en fastholdelseskonsulent og arbejdes med konkrete indsatser. Underviserne skal også lære metoder til at fastholde de frafaldstruede elever. Målet er et generelt lavere fravær på grundfagene og at flere svage og udfordrede elever gennemfører et grundforløb.

Totalt budget 1.705.000 kr., heraf regionale midler: 1.278.250 kr. (75%)

Samlet vurdering af de 5 kriterier 16 point. (ud af 20 mulige)

 1. Projekt den rigtige læreplads som løftestang for gennemførsel af erhvervsuddannelserne på Hotel og Restaurantskolen

1½ årigt projekt om fastholdelse og overgang til praktik. Falder primært indenfor spor 1. Gennemførelse på erhvervsuddannelserne og har fokus på at nedbringe et stort frafald på uddannelserne i elevernes første praktikperiode og på grundforløb 2.  Frafaldet skyldes blandt andet et forkert match mellem elev og virksomhed. Formålet med projektet er, at eleverne får den rigtige læreplads.  Aktiviteterne vil være matchmaking, cv og ansøgningsskrivning, samtaletræning, læring om branchen og samtale om ønsker til lærepladsen mv. Derudover vil skolen arbejde med:

 • fastholdelsesvejledning
 • at opdyrke flere lærepladser og
 • en målrettet indsats i forhold til de elever, der er dårlige til dansk.

Projektet forventes at kunne mindske frafaldet på grundforløb 2, og vil bidrage til at skolen kan leve op til trepartsaftalens mål om at 80% af eleverne har fået en uddannelsesaftale ved grundforløbets afslutning.

Totalt budget: 1.367.562 kr., heraf regionale midler: 1.007.562 kr. (74%)

Samlet vurdering af de 5 kriterier 16 point. (ud af 20 mulige)

Begge projekter er stærke i forhold til at inddrage og understøtte målene i rammeprogrammet Fremtidens Faglærte og har fokus på gennemførelse på erhvervsuddannelserne. De er afhængige af tilskuddet fra Region Hovedstaden for at kunne gennemføres og vil kunne inspirere andre erhvervsskoler, så de på sigt vil kunne være til gavn for endnu flere elever. Ansøgningerne er udarbejdet af erhvervsskolerne uden sammenhæng til større partnerskaber og har fokus på helt konkrete tiltag, som vil kunne øge gennemførelsen som f.eks. danskundervisning for to-sprogede.

Tværgående evaluering og læring af projekterne under Fremtidens Faglærte

Administrationen foreslår, at der med baggrund i udvalgets drøftelse af effekterne af det tidligere rammeprogram Faglært til Vækst anvendes midler til ekstern uddannelsesfaglig evaluering af projekterne. En tværgående evaluering under Fremtidens Faglærte skal sikre læring og opfølgning på tværs af projekterne, herunder synlighed af de enkelte projekters effekter.

Budget i 2021 0,3 mio. kr. (en opstartsudgift på 136.000 kr. og 68.000 kr. pr. projekt i 2021)

Fremtidige udmøntninger til Fremtidens Faglærte

Det er administrationens vurdering, at der vil være mulighed for at overføre de uforbrugte projektmidler (ca. 2.1 mio. kr.) fra 2021 til 2022. Ved at vente med at udmønte pengene under Fremtidens Faglærte til 2022 har Regionen Hovedstaden samtidig den fordel, at Fremtidens Kompetenceråd (der nedsættes primo 2022), kan bidrage til at målrette midlerne, så de får størst mulig effekt. Administrationen forventer i foråret 2022 at kunne inddrage Fremtidens Kompetenceråd i annonceringen for 2022.

I forhold til fremtidige udmøntningerne af projektmidler til ungdomsuddannelserne i regionen, vil administrationen udarbejde en samlet udmøntningsplan, så midler til Fremtidens Faglærte, STEM, og Socialfonden samles i én annoncering. Administrationen forelægger en sag til relevant udvalg primo 2022.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen udmøntes 2,6 mio. kr. til godkendte projektforslag og evaluering. Administrationen indarbejder overførslen af de uforbrugte midler i førstkommende økonomirapport.

RISIKOVURDERING

Såfremt indstillingen ikke tiltrædes, vurderes der at være en risiko for, at de 2,6 mio. kr. af budgetmidlerne for 2021 tilbageføres. 
I tilfælde af, at COVID-19 forhindrer aktiviteter i de indstillede projekter, fx aktiviteter med mange tilstedeværende, vil administrationen gå konstruktivt ind i forhandlinger med projekterne om at ændre eller udsætte planlagte aktiviteter. Ved væsentlige ændringer vil regionsrådet orienteres.

ØKONOMI

I budgetaftalen er der afsat 5,4 mio. kr. i 2021 og 4,9 mio. kr. årligt (2022- 2024) til både rammeprogrammet Fremtidens Faglærte og nedsættelse af Fremtidens Kompetenceråd. Ved tiltrædelse af indstilling udmøntes 2.6 mio. kr. i 2021.

KOMMUNIKATION

Ved godkendelse af årets udmøntning af midler under rammeprogrammet Fremtidens Faglærte, udarbejdes en pressemeddelelse, ligesom projekter under Fremtidens Faglærte skal udarbejde selvstændige kommunikationsplaner. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 28. september 2021, forretningsudvalget den 5. oktober 2021 og regionsrådet d. 12. oktober 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Konstitueret centerdirektør Mads Monrad Hansen/Per Egedal Iskov

JOURNALNUMMER

21051284

Bilag

Bilag 1: Flere skal gennemføre grundforløb 1 og 2 på Campus Bornholm

Bilag 2: Den rigtige læreplads som løftestang for gennemførsel af erhvervsuddannelserne på Hotel og Restaurantskolen

5. Beslutningssag: Ansøgning fra NEXT om etablering af EUX business på Frederiksberg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget for forskning, innovation og uddannelse anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 • at godkende NEXTs ansøgning om oprettelse af uddannelsen til erhvervsfaglig student EUX business med en medietoning på Frederiksberg.

BAGGRUND

Regionsrådet skal høres og afgive indstilling til børne- og undervisningsministeren om den stedlige placering af udbud af erhvervsuddannelser (EUD) og uddannelsen til erhvervsfaglig student (EUX) i regionen. Region Hovedstaden modtog den 27. august 2021 en ansøgning fra erhvervsskolen NEXT, der ønsker at udbyde EUX business, med en medietoning på Københavns Mediegymnasium på Frederiksberg. Der ansøges om et udbud af EUX business, der kombinerer en erhvervsuddannelse indenfor detail, event eller kontor med en gymnasialeksamen.

I foråret ansøgte NEXT regionsrådet om oprettelsen af nye udbud af den almene studentereksamen (STX) på Københavns Mediegymnasium og på Vibenshus Gymnasium. Regionsrådet besluttede 18 maj 2021 ikke at godkende de seneste 2 ansøgninger fra NEXT, hvorefter NEXT trak deres ansøgning til børne- og undervisningsministeren.

SAGSFREMSTILLING

Baggrundsinformation om ansøgningen fra NEXT

Det er en forudsætning for at få lov til at oprette et nyt uddannelsesudbud, at man hører naboskolerne og regionsrådet, hvis ingen har indvendinger, kan udbuddet oprettes. Ved en regionsrådsgodkendelse af ansøgningen, kan NEXT allerede i 2022 optage elever på uddannelsen.

EUX er en 4-årig uddannelse til unge, der gerne vil holde alle muligheder åbne, og have en studieforberedende uddannelse samtidig med, at de får en direkte kompetencegivende erhvervsfaglig uddannelse.  

NEXT beskriver i ansøgningen, at de med det nye udbud på Frederiksberg ønsker at skabe et nyt uddannelseskoncept, hvor EUX-business kombineres med mediefagene på det allerede eksisterende mediegymnasium under NEXT. Det præciseres, at der ikke er tale om en ny uddannelse, men at NEXT vil tone deres EUX-business uddannelse for at imødekomme den fremtidige efterspørgsel på arbejdsmarkedet. NEXT henviser i den forbindelse til rapporter og undersøgelser fra HK og Aalborg Universitet som viser, at der er behov for arbejdskraft med mediekompetencer.

Erhvervsuddannelserne oplever generelt en nedgang i tilgangen af elever, men NEXT forventer, at deres EUX-businessuddannelse med elementerne fra den normale erhvervsuddannelse, en række almene fag på gymnasialt niveau og en tværfaglige struktur vil tiltrække en anden elevgruppe, end dem der normalt vælger EUD business. Bl.a. vil de elever der ikke har gennemsnittet til at kunne komme på Mediegymnasiet i stedet kunne tage en EUX indenfor medie & business og dermed stå med en studenterhue. Samtidig ser NEXT stor værdi for såvel EUX-business som for mediegymnasiet i forhold til at skabe synergi mellem de forskellige fagligheder, der er på HTX og EUX.

NEXT udbyder i forvejen EUD og EUX business i Ballerup og på Nørrebro. Derudover har NEXT ved de sidste to optag forsøgt med et udbud i Ishøj, men der har ikke været nok ansøgere.

Ansøgninger, bilag og høringssvar findes i bilag 1-5.

Høring hos øvrige udbydere

Formålet med høringen af naboskolerne er at undgå at offentlig finansierede uddannelsesinstitutioner bruger ressourcer på at kopierer og kannibaliserer hinandens uddannelsesudbud.

NEXT har sendt ansøgningen om at udbyde EUX business med en medietoning i høring hos Niels Brock og U/NORD, som også udbyder EUD og EUX business.

Niels Brock har ingen indvendinger mod et nyt udbud af EUX business og ser frem til forstærket samarbejde.

U/NORD påpeger i deres høringssvar:

 • at de udbyder EUD business og EUX business i Helsingør, Frederikssund, Hillerød samt Lyngby
 • at de merkantile uddannelser står i stærk konkurrence til de andre ungdomsuddannelser, der udbydes i Storkøbenhavn
 • at søgetal for Region Hovedstaden viser, at tilslutningen til de merkantile uddannelser er nedadgående
 • at U/NORD anerkender at arbejdsmarkedet i stigende grad vil efterspørge mediekompetencer og derfor udbyder U/NORD allerede fagretninger indenfor mediefag i Hillerød og Lyngby.
 • At U/NORD og NEXT allerede i dag samarbejder og med fælles initiativer styrker de merkantile uddannelser i Region Hovedstaden. U/NORD finder det vigtigt at styrke dette samarbejde frem for etablering af nye udbudsadresser.
 • At U/NORD ikke ser yderligere hindringer for det tiltænkte udbud, som U/NORD og NEXT også kan samarbejde om.

Administrationens bemærkninger

NEXT har allerede uddannelsen på Nørrebro, i Ballerup og Ishøj, hvor de har svært ved at fylde klasserne op. På den baggrund er det usikkert, om der vil være elever til flere udbud. Det fremgår blandt andet også af høringssvaret fra U/NORD at tilgangen til erhvervsuddannelsen i business i er dalende. Det kan derfor betyde, at de andre uddannelsesmiljøer i regionen bliver drænet for elever, hvis færre elever skal fordeles på flere adresser.

Administrationen bemærker, at det udelukkede er et nyt EUX-udbud der ansøges om. EUX business vil i høj grad svare til nogle af de andre gymnasiale uddannelser, der ligger tæt i København. Det må formodes, at en del af de kommende studerende ikke vil tage elevtid i en virksomhed, men vil læse videre før de kommer i praktik.

Administrationen har med udgangspunkt i ansøgningen undersøgt Børne- og Undervisningsministeriets tilgangs- og beskæftigelsestal for EUD/EUX business indenfor detail, event eller kontor, som er de retninger NEXT vil udbyde. Heraf fremgår det, at der har været en en stigning i tilgangen af EUX-elever fra 228 i 2018 til 258 i 2019 og EUX-elever udgør en større andel af det samlede antal EUD/EUX-elever.

Endvidere fremgår det af beskæftigelsestallene fra Børne- og Undervisningsministeriets statistik, at beskæftigelsesfrekvensen for det ansøgte udbud ser relativt godt ud i Region Hovedstaden. Det fremgår også af de opgørelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som administrationen har adgang til, at der i øjeblikket er gode beskæftigelsesmuligheder.

Ses der på befolkningsudviklingen i Region Hovedstaden vil regionen i de kommende år opleve en stigning i antallet af borgere i alderen 15-17 år. Dette vil senere blive efterfulgt af et fald. Der vil fortsat være en jævn stigning af ansøgere til ungdomsuddannelser i København, hvor den nye uddannelse skal ligge, mens især Nordsjælland vil opleve et fald. Det er dermed sandsynligt, at der vil være elevgrundlag for en EUX-uddannelse på Frederiksberg.

Ud fra en samlet vurdering vurderer administrationen, at regionsrådet bør godkende ansøgningen fra NEXT, til grund for denne vurdering ligger:

 • at der med udgangspunkt i tilgangstal og beskæftigelsestal for den ansøgte EUX-uddannelse er sandsynligt at der er et behov for uddannelsen,
 • at region Hovedstaden i fremtiden kommer til at mangle faglærte, og uddannelsen vil understøtte at flere vælger en erhvervsfaglig uddannelse,
 • at der ikke er indkommet negative høringssvar fra naboinstitutionerne,
 • og at det kan være en styrke, at der kommer endnu en mulighed for de unge i København, der ikke helt ved om de skal vælge en erhvervsuddannelse eller en gymnasiale uddannelse.

KONSEKVENSER

Tiltrædes indstillingen, vil administrationen afsende regionsrådets beslutningsprotokol og øvrige bilag til NEXT, der vil orientere til Børne- og Undervisningsministeriet, om at høringsparterne og regionsrådet har godkendt oprettelse af udbuddet. Udbuddet vil derfor umiddelbart efter kunne oprettes.

Hvis indstillingen ikke tiltrædes, vil det ikke være muligt for NEXT at oprette udbuddet af EUX-business på Mediegymnasiet på Frederiksberg i 2022.

RISIKOVURDERING

Det er vurderingen, at kombinationen af business og medie vil tiltrække en lidt anden målgruppe til EUX, men ved at godkende det nye udbud er der dog stadig en risiko for at ansøgertallet vil falde på de øvrige udbudssteder.

KOMMUNIKATION

NEXT vil offentliggøre det nye udbud på optagelse.dk 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse d. 28. september 2021, forretningsudvalget d. 5. oktober 2021 og regionsrådet d. 12. oktober 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Konstitueret centerdirektør Mads Monrad Hansen/Per Egedal Iskov

JOURNALNUMMER

21054682

Bilag

Bilag 1: Brev til region hovedstaden 06.09.2021

Bilag 2: Brev til region hovedstaden 27.08.21 fra NEXT

Bilag 3: Nabohørings skrivelse fra NEXT

Bilag 4: Svar fra Niels Brock

Bilag 5: Svar fra UNORD

6. Beslutningssag: Samarbejdsaftale med den Nationale Life Science Klynge

INDSTILLING

Administrationen indstiller over for udvalget for forskning, innovation og uddannelse at anbefale over for forretningsudvalg og regionsråd:

 • at godkende administrationens udkast til en samarbejdsaftale mellem Den Nationale Klynge for Life Science og Region Hovedstaden (bilag 1).

BAGGRUND

Den 1. januar 2021 etablerede regioner, universiteter, private virksomheder og brancheorganisationer en national klyngeorganisation for life science og velfærdsteknologi (Danish Life Science Cluster, DLSC). Udvalget for forsknings, innovation og uddannelse blev orienteret om klyngen og dens formål den 24. juni 2021. Samarbejdsaftalen vil være gældende frem til medio 2024 og forelægges nu som udkast til politisk godkendelse i regionsrådet.

SAGSFREMSTILLING

Den danske klynge for life science (DLSC) skal bygge bro mellem private virksomheder, universiteter og sundhedsvæsenets aktører (regioner, kommuner, almen praksis mv) således, at ny viden hurtigere omsættes til nye produkter og sundhedsteknologiske løsninger til gavn for patienter og for sundhedsvæsenet. 

Life science-industrien er en bred branche inden for udvikling af ny medicin, velfærdsteknologi, medicoteknologi og bio tech mv. Det er en ambition, at den nye nationale klynge for life science skal kunne konkurrere med de bedste klynger i verden inden for life science og velfærdsteknologi.

Klyngens samarbejde med regionerne reguleres via samarbejdsaftaler (bilag 1) og der udarbejdes i forlængelse heraf konkrete handleplaner. Igangsættelse af arbejdet med handleplanerne startes i efteråret 2021 og handleplanerne skal gælde år 2022. I samarbejdsaftalen indgår ønsker til indsatser for det tværregionale samarbejde (afsnit 4.1.). Endvidere indgår et afsnit 4.2, som er målrettet den enkelte region.

Regionerne har lagt vægt på, at samarbejdet i klyngen har fokus på at løfte regionernes kerneopgave på sundhedsområdet, bl.a. ved at bidrage til at skabe et bedre og mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Udfordringerne er bl.a. flere ældre, flere patienter med kroniske lidelser, behandling i eget hjem, ønsker til personlig, skræddersyet behandling, borgernes selvhjulpenhed/ empowerment, ulighed i sundhed mv.

Samarbejdet skal også bidrage til at mindske antallet af syge borgere f.eks. ved forebyggelse, øge forståelse af egen sundhed, sikre den grønne omstilling af sundhedssektoren f.eks. vha. telemedicin, affaldshåndtering, hjemlig produktion og undgå spild i behandlingen (f.eks. mange blodprøver, mange billeder etc.).

Det stigende udgiftspres inden for sundhedsvæsenet kalder på behovet for nye løsninger, som reducerer antallet af hospitalsindlæggelser. I aftalens afsnit 4.1. lægges således op til at vægte aktiviteter inden for følgende satsningsområder:

 • Sundhedsdata og digitalisering
 • Kunstig intelligens
 • Teknologiske løsninger, der adresserer manglen på sundhedspersonale, fx robotteknologi
 • Behandling i eget hjem
 • Personlig behandling og personlig medicin
 • Sikre bedre sammenhæng for patienterne på tværs af sektorer
 • Understøtte borgernes evne til at mestre eget liv – både det sunde og gode liv og håndtering af sygdom
 • Agilitet i forhold til udvikling af løsninger på nye udfordringer på sundhedsområdet
 • Understøtte grøn omstilling af sundhedssektoren

Samarbejdsaftalen vedrørende Region Hovedstaden

I samarbejdsaftalens afsnit 4.2 i bilag 1, som er målrettet Region Hovedstaden lægges særligt vægt på, at samarbejdet skal understøtte Region Hovedstadens fokusområder, herunder digitalisering, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, fremtidens hospital mv. Det er inde for disse temaer, at handleplaner skal udarbejdes.

Om life science klyngen

DLSC ledes af en bestyrelse på 16 personer fra videninstitutioner, virksomheder, regioner og kommuner mf. Regionerne varetager posten som næstformand, hvor regionsrådsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland er valgt i første periode. Kim Kjøller, CEO, Union Therapeutics er formand for bestyrelsen.

Klyngesamarbejdet skal understøtte videndeling og forsknings- og innovationssamarbejde mellem klyngens parter. Et stærkere samarbejde vil skabe bedre mulighed for at søge og dele viden. Dette vil være til gavn for både sundhedssektoren og for patienterne gennem inspiration, nytænkning og konkret, tværgående samarbejde om udvikling og udbredelse af nye løsninger. DLSC vil få hovedsæde i København og have regionale afdelinger (omtalt som 'Hubs') i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Odense, Region Sjælland og i København tæt på videninstitutionerne, virksomhederne og resten af det danske life science økosystem. 

KONSEKVENSER

Med en tiltrædelse af indstillingen anbefaler udvalget for forskning, innovation og uddannelse, at samarbejdsaftalen med Den Danske Klynge for Life Science godkendes i regionsrådet.

ØKONOMI

DLSC vil blive finansieret via medlemsbetaling og bidrag fra staten. DLSC finansieres med 21 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i perioden 2021-24, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter 13 mio. kr. til klyngen i årene 2021-22. Regionerne har samlet afsat ca. 10 mio. kr. årligt til aktiviteter i regi af klyngen, heraf har Region Hovedstaden afsat 3 mio. kr. årligt på sundhedsområdet til at geare klyngens aktiviteter med fokus på at opnå en bedre patientbehandling og kvalitet i sundhedsvæsenet. Regionernes midler anvendes til konkrete aktiviteter, hvor samarbejder med private virksomheder og andre kan medvirke til at løfte regionernes kerneopgaver på sundhedsområdet.

KOMMUNIKATION

Kommunikation om de regionale aktiviteter der iværksættes i regi af Life Science klyngen vil blive tilrettelagt løbende. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse d. 28. september 2021, forretningsudvalget d. 5. oktober 2021 og regionsrådet d. 12. oktober 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Konstitueret centerdirektør Mads Monrad Hansen/Anders Lundbergh

JOURNALNUMMER

19089333

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale Klynge og Region Hovedstaden

7. Orienteringssag: Midler fra Den Europæiske Socialfond til styrkelse af Region Hovedstadens arbejde med uddannelse

INDSTILLING

Administrationen indstiller over for udvalget for forskning, innovation og uddannelse:

 • at tage orienteringen om midler fra den Den Europæiske Socialfond til efterretning.

BAGGRUND

Regionsrådet overtager i 2022 20 pct. af indstillingsretten af Den Europæiske Socialfond. Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i høring med svarfrist medio august. Høringen er både sendt til regionerne og til Danske Regioner.

Lovændringen giver bl.a. regionernes indstillingsret til 20 pct. af socialfondsmidlerne, regionernes involvering i Interreg-programmerne og den nye Fond for Retfærdig Omstilling. I forbindelse med indstilligsretten har regionerne i fællesskab udarbejdet et program og indikatorer for den regionale prioritet under Den Europæiske Socialfond.

Relevant fagudvalg vil medio 2022 blive præsenteret for en udmøntningsplan for Socialfonden.

SAGSFREMSTILLING

Regionerne i Danmark arbejder med at sikre uddannelser til alle unge, herunder uddannelser som dækker arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft i fremtiden. Det drejer sig bl.a. om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse eller en STEM-uddannelse (Science, technology, engineering & mathematics). Ligeledes fokuserer regionerne også på, at de mest udsatte unge støttes til at komme i gang med en uddannelse, eller sikres at attraktive uddannelser ligger tæt på de unges bopæl. Til at fremme dette arbejde, får regionerne i årene 2021 - 2027 indstillingsret over 20 pct. af midlerne fra Den Europæiske Socialfond (herefter kaldet "Socialfonden").

Beløb og fordeling mellem regioner

Det forventes, at 20 pct. af midlerne fra Socialfonden, som regionerne får indstillingsret over, kommer til at udgøre 171 mio. kr.,  midlerne fordeles efter bloktilskud, og Region Hovedstaden får indstillingsret over ialt 47,7 mio. kr., svarende til 6,8 mio. kr. årligt.
Midler fra Socialfonden kan udgøre maksimalt 40 pct. af den samlede projektsum, og parter i projektet skal derfor medfinansiere 60 pct. af projekterne. Den samlede projektsum for Region Hovedstaden er således 119,2 mio. kr, årligt 17 mio. kr. med midler fra Socialfonden og medfinansiering.

Pga. forsinkelser i høringen af programmet, vil regionernes indstillingsret først træde i kraft i 2022, og beløbet for 2021 vil forventeligt blive fordelt over de resterende 6 år (2022 - 2028) med 1,13 mio. kr. årligt.

 Socialfonden (40 pct.)Medfinansiering (60 pct.)Indsats totalPr. år
Total alle regioner171 mio. kr.211,5 mio. kr.382,5 mio. kr.54,6 mio. kr.
Region Hovedstaden47,7 mio. kr.71,5 mio. kr.119,2 mio. kr.

17 mio. kr.

 

Der er i økonomiaftalen afsat 15 mio. kr årligt til regionernes medfinansiering af Socialfondsprojekter, hvilket giver 4,8 mio kr. til Region Hovedstadens medfinansiering af projekter årligt. Region Hovedstaden og deltagende projektpartnere skal dermed rejse 5,4 mio. kr. årlig til medfinansiering. Medfinansiering vil bl.a. kunne komme fra regionens egne midler (budgetmidler og RUS-midler), medfinansering fra deltagende partnere og eksterne fonde. Information om økonomiaften kan læses i bilag 1 "Aftaletekst vedr. regionernes økonomi for 2022".

Program for den regionale prioritet under Socialfonden

Under ledelse af Danske Regioner har der det seneste halvandet år været nedsat en administrativ arbejdsgruppe på tværs af regionerne, som i fællesskab har udformet program med fastsatte temaer for udmøntning og indikatorer for den regionale prioritet under Socialfonden. Temaerne i programmet er nærtliggende Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020 - 2023 "En region for den næste generation", og dækker de strategiske indsatsområder for uddannelse, som regionen ønsker at arbejde med. Midlerne fra Socialfonden forventes derfor at kunne styrke regionens arbejde med uddannelse i de kommende år. Særligt vil der i Region Hovedstaden være fokus på områderne: Udsatte unge, flere faglærte, STEM samt bæredygtige og grønne kompetencer.

Programmet dækker følgende temaer:

Indsatsområde 1: "Kompetencer til fremtiden: Regional indsats for at forbedre gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser."

 • 1.1 Bæredygtighed og grønne kompetencer
 • 1.2 STEM
 • 1.3 Flere Faglærte
 • 1.4 Fleksible uddannelses- og læringsformer, udvikling af uddannelsesformater, didaktik, fag og nye fagkombinationer mv.

Indsatsområde 2: "Uddannelse til alle: Regional indsats for at fremme lige adgang til og færdiggørelse af uddannelse for både unge og voksne"

 • 2.1 God uddannelsesdækning i hele regionen
 • 2.2 Attraktive uddannelsesmiljøer, fastholdelse, trivsel og sundhed
 • 2.3 Ugunstigt stillede grupper, herunder FGU og livslang læring

Uddybning af de enkelte temaer kan l se bilag 2 "Udkast forkortet program"

Projekterne vil blive udviklet i samarbejde med Fremtidens Kompetenceråd, uddannelsesinstitutioner, kommuner, interesseorganisationer og andre relevante aktører i Region Hovedstaden. Der vil blive lagt særlig vægt på de brede partnerskaber og medfinansiering fra partnere. Administrationen vil bygge videre på tidligere erfaringer med Socialfondsprojekter.

Høringssvar vedr. ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond

Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til ændring af lov om administration af tilskud fra Socialfonden. Lovgivningen træder i kraft pr. 1. januar 2022, men grundet forsinkeler i høringen af programmet, forventes første udmøntning tidligst at være mulig ultimo 2022.

Lovgivningens væsentligste pointer:

 • Regionerne får indstillingsret til 20 pct. af midlerne fra Socialfonden til at styrke regionernes arbejde på uddannelsesområdet
 • Regionerne kan, under hensyn til gældende sektorlovgivning på uddannelsesområdet, fastsætte temaer for anvendelse af midler fra Socialfonden
 • Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) skal høres ifm. indstilling af midler fra Socialfonden
 • Regionerne kan fortsat ansøge om og deltage i projekter om kvalificeret arbejdskraft under Socialfonden igangsat af Erhvervsfremmebestyrelsen
 • Regionernes mulighed for at mefinansiere projekter under Interreg og Fonden for retfærdig omstilling
 • Der er indgået dialog med Bornholms Regionskommune vedr. deres mulighed for at indstille projekter gennem Region Hovedstaden

Lovudkastet er vedlagt som bilag 3 "Udkast til ændringsforslag af administrationsloven - Høringsversion 09.07.2021".

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen fortsætter administrationen arbejdet frem mod første udmøntning af midler fra Den Europæiske Socialfond.

RISIKOVURDERING

Hvis ikke ansøgere af midlerne fra Socialfonden formår at løfte medfinansieringsgraden på 60% af den samlede finansiering, vil tilskuddet fra Den Europæiske Socialfond ikke kunne udmøntes.

ØKONOMI

Region Hovedstaden vil fra 2021 - 2027 få indstillingsret over 47,7 mio. kr./år fra Den Europæiske Socialfond. Hertil skal Regionen rejse 71,5 mio. kr. i medfinansiering. Medfinansiering vil bl.a. kunne komme fra regionens egne midler (budgetmidler og RUS-midler), økonomiaftale med regeringen og egenfinansiering fra partnere. Der er afsat 15 mio. kr. i økonomiaftalen, som skal dække en del af regionernes udgifter ifm. indstillingsretten over socialfondsmidlerne.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse d. 28. september 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Konstitueret centerdirektør Mads Monrad Hansen/Per Egedal Iskov

JOURNALNUMMER

21054907

Bilag

Bilag 1: Aftale om regionernes økonomi for 2022

Bilag 2: Udkast - Forkortet program

Bilag 3: Udkast til ændringsforslag af administrationsloven - Høringsversion 09.07.2021

8. Orienteringssag: Budgetopfølgning på Barselsfonden for eksternt finansierede forskere

INDSTILLING

Administrationen indstiller over for udvalget for forskning, innovation og uddannelse:

 • at tage orienteringen om udmøntning af midler via Barselsfonden til efterretning

BAGGRUND

Formålet med en barselsfondsordning for forskningsansatte er, at fremme ligestilling på tværs af alder og mellem køn ved at det imødekomme det økonomiske underskud, som en barselsorlov kan give et forskningsprojekt. Nationale og internationale fonde, der finansierer store dele af regionens forskning, godkender ofte projektforlængelse ved barsel, men giver ikke økonomisk tilskud til barsel, hvilket kan være en betydelig økonomisk belastning for forskerne, afdelingerne og de konkrete forskningsprojekter - særligt i forskningsprojekter med flere yngre forskere.
Derfor blev der i budget 2020 afsat en pulje på 3 mio. kr. i 2021 og derefter 4 mio. kr. årligt, der kan bevilges til regionens forskere og forskningsgrupper som et økonomisk tilskud til finansiering af forskeres løn under barsel. Nærværende sag beskriver processen for udmøntning af midlerne.

SAGSFREMSTILLING

Etableringen af barselsfondsordningen er sket i et samarbejde på tværs af relevante koncerncentre, herunder Center for Regional Udvikling, Center for Økonomi og Center for HR og Uddannelse. Der har været særligt fokus på, at udmøntningen sker retfærdigt, og at administrationen er så enkel og datadrevet som muligt. Der er i budgettet afsat 3 mio. kr. i 2021 og 4. mio. kr. årligt i de efterfølgende tre år.

I forbindelse med etableringen af ordningen i 2020 blev det besluttet, at udmøntningen af midler fra barselsfondsordningen i 2021 skal gå specifikt til forskningsprojekter, som tilskud til dækning af løn til eksternt finansierede forskere og forskningsmedarbejdere i de uger, hvor de er berettiget til løn under barsel. Konkret tilsigtes at dække den del af medarbejderens løn, der ikke dækkes af dagpenge og den Regionale Barselsfond.

Siden Barselsfonden ikke er en refusionsordning, men en fast pulje, udbetales støtten bagudrettet, så forskere der går på barsel i starten af bevillingsperioden ikke forfordeles. Udmøntningen af midler sker på baggrund af et udtræk fra regionens lønsystem, og det er derfor ikke nødvendigt, at de enkelte afdelinger og forskningsgrupper aktivt ansøger om midler fra puljen. Første års uddeling af midler inkluderer ikke forskere, der er finansierede af interne midler/puljer.

Første udmøntning af midler finder sted i december 2021 for forskningsansatte der er på barsel i perioden 01.10.2020-30.06.2021. 

Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd involveres i evaluering og videre udvikling af ordningen, og puljens udmøntningsproces og målgruppe kan derved tilpasses efterfølgende.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen tages orientering om Barselsfonden til efterretning. 

ØKONOMI

For perioden 01.10.2020-30.06.2021 forventes det, at omkring 220 eksternt finansierede forskningsansatte på barsel vil være omfattet af ordningen, hvilket svarer til en samlet bevilling på de 3 mio. kr., som er til rådighed i første bevillingsperiode. Såfremt der ved fremadrettede bevillingsperioder er et større finansieringsbehov, end der er midler i puljen, vil midlerne fordeles proportionalt i forhold til de barslendes løn, således at alle får dækket den samme procentdel af restlønnen.

KOMMUNIKATION

Processen for udmøntning af midler formidles på regionens intranet; via nyhedsbrev; gennem Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd og via lokale netværk.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse d. 28. september 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Konstitueret centerdirektør Mads Monrad Hansen / Karin-Kind Larsen

JOURNALNUMMER

21020256

9. Eventuelt

Eventuelt

Tomt indhold

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse meddelelser

Punkter på dagsordenen

 1. Meddelelser - Status på Handlingsplan 2020-21 og orientering om handlingsplan 2021-22 for sundhedsforskning
 2. Meddelelser - Årsplan 2021

Medlemmer

 • Christine Dal
 • Per Roswall
 • Stinus Lindgreen
 • Erik R. Gregersen
 • Martin Baden
 • Maria Gudme
 • Kim Rockhill
 • Karsten Skawbo-Jensen
 • Annie Hagel

1. Meddelelser - Status på Handlingsplan 2020-21 og orientering om handlingsplan 2021-22 for sundhedsforskning

Meddelelser

Meddelelsen omddeles på mødet.

Journalnummer

Tomt indhold

2. Meddelelser - Årsplan 2021

Meddelelser

Årsplanen for emner til kommende møder er vedlagt som bilag. Årsplanen er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelser af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer

19053440

Bilag

Bilag 1: Årsplan 2021


Redaktør