Møde i forskningsudvalget den 21. juni 2023

Udvalg Ikon
Forskningsudvalget
Tidspunkt Ikon
Dato: 21-06-2023
Tid: 14:30 - 16:30
Sted

​Regionsgården, mødelokale H2

Referat

Forskningsudvalget - mødesager

Punkter på dagsordenen

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Fællesmøde mellem forskningsudvalget og Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd om muligheder for implementering af indsatser og formulering af mål i den nye forskningsstrategi
 3. Drøftelse af budgetinitiativer 2024-2027 inden for forskningsudvalgets ressortområde
 4. Orientering: Status på sagsbehandlingstider hos Forskningsjura og de Videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden
 5. Orientering: Evaluering af Greater Copenhagen Health Science Partners
 6. Eventuelt
 7. Underskriftsark

Medlemmer

 • Carsten Scheibye: Deltog
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Stinus Lindgreen: Deltog
 • Jesper Hammer: Deltog
 • Stine Roldgaard: Deltog
 • Emilie Haug Rasch: Deltog
 • Erdogan Mert: Deltog
 • Maria Gudme: Afbud
 • Jørgen Johansen: Deltog

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 

Maria Gudme (A) deltog ikke i sagens behandling.

2. Fællesmøde mellem forskningsudvalget og Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd om muligheder for implementering af indsatser og formulering af mål i den nye forskningsstrategi

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget og Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd:

 • at drøfte konkrete forslag til målsætninger for forskningsstrategiens ni indsatser 

POLITISK BEHANDLING

Drøftet. 

Maria Gudme (A) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Forskningsudvalget har som en del af dets kommissorium ønsket et fællesmøde med Regionens Strategiske Forskningsråd, hvor forskningsudvalget og forskningsrådet i fællesskab kan drøfte og bidrage til en bruttoliste af konkrete muligheder for og forslag til handlinger og målsætninger for den netop godkendte forskningsstrategis ni indsatser 

SAGSFREMSTILLING

Medlemmerne af Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd, dvs. blandt andet de forskningsansvarlige vicedirektører på alle regionens hospitaler, deltager på første halvdel af forskningsudvalgets møde (kl. 14:30-15:30).

Formålet med fællesmødet er at give forskningsudvalget mulighed for, sammen med hospitalerne, at drøfte forslag til konkrete handlinger, der kan understøtte implementeringen af den nye forskningsstrategi, og herved give Forskningsudvalget mulighed for at få et indblik i de muligheder og udfordringer, som hospitalerne vil kunne opleve i forbindelse med implementering og opfølgning af strategien. Formålet er også at give forskningsudvalget mulighed for at uddybe den politiske vision bag forskningsstrategien og fokusere på, hvad der skal til for at lykkes med de ni indsatser, der er beskrevet i strategien.

På mødet har medlemmerne af Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd mulighed for at byde ind med gode erfaringer fra implementering af lokale forskningsstrategier samt konkrete forslag til hvordan de ni indsatsområder, herunder målsætninger, kan følges. Det kan være igangsættelse af konkrete faglige projekter, videreudvikling af eksisterende tiltag, muligheder for understøttelse af strategisk forankring på hospitalerne og prioritering af midler samt idéer til, hvordan administrationen relevant kan understøtte implementering og opfølgning.

På mødet har forskningsudvalget mulighed for at bidrage med spørgsmål til Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd og idéer til handlinger og målsætninger under de ni konkrete indsatser i forskningsstrategien.

De ni indsatser i forskningsstrategi 2023 (bilag 1) er:

Tema A: PATIENTNÆR FORSKNING FOR OG MED ALLE

 • Styrke den evidensbaserede tilgang til forebyggelse, udredning, behandling, pleje, rehabilitering og patientforløb. Herunder at alle relevante faggrupper og forskningstraditioner skal være en del af forskningen.
 • Styrke patientinvolvering i forskningen - såvel i at identificere forsk­ningsbehov som i opfølgning på oplevet effekt og værdi af behand­ling og forløb.
 • Sikre, at det på alle regionens hospitaler prioriteres at afsætte et minimum af det samlede budget, inden for alle specialer, til forskning som en del af afdelingernes driftsopgave.

Tema B: FORSKNINGSUNDERSTØTTELSE AF DEN SPECIALISEREDE BEHANDLING

 • Sikre, at regionen gennem forskning kan fastholde og eventuelt øge antallet af specialiserede funktioner på regionens hospitaler.
 • Understøtte den fortsatte udvikling af excellente forskningsmiljøer.
 • Fremme mulighederne for den kliniske forskning i fremtidige mere skånsomme og individualiserede behandlingsformer.

Tema C: DE BEDSTE BETINGELSER FOR FORSKNING OG FORMIDLING

 • Arbejde for hurtig og nem adgang til data af høj kvalitet og for at fastholde lav sagsbehandlingstid til juridiske og videnskabsetiske komitéer.
 • Løfte spirende forskningsmiljøer gennem intern prioritering, og gennem lærende partnerskaber med excellente miljøer.
 • Arbejde målrettet med implementering af Open Science-principper i den løbende formidling af forskningsresultater.

I bilag 1 er der indsat eksempler til inspiration.

KONSEKVENSER

Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd og forskningsudvalgets overvejelser og input vil indgå i administrationens videre arbejde med en endelig implementeringsplan, som forelægges i efteråret for forskningsudvalget og Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd i efteråret 2023.  Administrationen står for løbende understøttelse af implementering og for en årlig statusopfølgning og formidling.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsudvalget den 21. juni 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Nadja Ausker/Anna Dybdal Jansdorf

JOURNALNUMMER

22068380

Bilag

Bilag 1: Forskningsstrategi 2023_udkast til implementeringsplan_140623

3. Drøftelse af budgetinitiativer 2024-2027 inden for forskningsudvalgets ressortområde

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget:

 • at drøfte og indstille op til to budgetinitiativer for 2024-2027 inden for udvalgets ressort, som udvalget ønsker skal indgå i den videre budgetproces. Herudover er det muligt at supplere med besparelsesforslag indenfor egen ressort.

POLITISK BEHANDLING

Godkendt, idet forskningsudvalget besluttede, at følgende to forslag skal gå videre som udvalgets endelige forslag i de kommende budgetforhandlinger om budget 2024:

 • Styrk fokus på forskning i underbelyste områder, som typisk rammer kvinder og personer med livmoder
 • Øget forskningspulje

Maria Gudme (A) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Forretningsudvalget godkendte på mødet den 24. januar 2023 den overordnede tidsplan for budgetproces 2024-2027. Efterfølgende har forretningsudvalget på mødet den 7. marts 2023 fastlagt rammerne for de stående udvalgs deltagelse og bidrag til den kommende budgetproces.

 

SAGSFREMSTILLING

De stående udvalg anmodes om at bidrage til budgetprocessen for budget 2024-2027. I den forbindelse skal forskningsududvalget drøfte bidrag til budgetprocessen på mødet den 21. juni 2023. Herefter skal udvalget oversende maksimalt to forslag til budgetinitiativer til den videre budgetforhandling. Initiativer, som er besparende, tæller dog ikke med i de to forslag, og kan således indstilles herudover.

Initiativerne, som de enkelte udvalg sender videre til de reelle budgetforhandlinger, kan ikke anses som vedtagne i det kommende budget alene fordi, de stående udvalg har prioriteret dem.

Forskningsudvalgets medlemmer indsendte senest den 3. maj 2023 forslag til budgetinitiativer, som administrationen efterfølgende har kvalificeret. 

På dette møde skal forslag til budgetinitiativer drøftes med henblik på at vælge op til to forslag, som udvalget sender videre til budgetforhandlingerne i august/september. 

De økonomiske rammer for regionens budgetlægning 2024-27 afhænger af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Økonomiaftalen bliver forelagt i juni måned.

Forslag til budgetinitiativer

Politiske forslag til budgetinitiativer inden for forskningsudvalgets ressortområde:

 1. Forskning af nye redskaber/metoder, der reducerer stress og aggressivitet hos patienter i psykiatrien i Region Hovedstaden - stillet af Enhedslisten (Ø)
 2. Styrk fokus på forskning i underbelyste områder, som typisk rammer kvinder og personer med livmoder - stillet af Enhedslisten (Ø)
 3. Tidlig opsporing af børn og unge der mistrives - stillet af Enhedslisten (Ø)
 4. Vi vil styrke forskningsmiljøer i psykiatrien - stillet af Enhedslisten (Ø)
 5. Øget forskningspulje - stillet af Radikale Venstre (B)

 

KONSEKVENSER

Administrationen vil efterfølgende samle udvalgenes budgetinitiativer i to kataloger, som vil indgå i budgetforhandlingerne i august.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsudvalget den 21. juni 2023

De to initiativer bliver sammen med de øvrige udvalgs initiativer samlet i to kataloger - et for sundhedsområdet og et for regional udvikling. Katalogerne kommer i spil i forbindelse med selve budgetforhandlingerne i august, hvor der er fokus på prioritering af midlerne i regionens råderum.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Lise Graae / Helene Buch Jürs

JOURNALNUMMER

23019752

Bilag

Bilag 1: Forskning af nye redskaber/metoder, der reducerer stress og aggressivitet hos patienter i psykiatrien i Region Hovedstaden

Bilag 2: Styrk fokus på forskning i underbelyste områder, som typisk rammer kvinder og personer med livmoder

Bilag 3: Tidlig opsporing af børn og unge der mistrives

Bilag 4: Vi vil styrke forskningsmiljøer i psykiatrien

Bilag 5: Øget forskningspulje

4. Orientering: Status på sagsbehandlingstider hos Forskningsjura og de Videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget:

 1. at tage orientering om status på sagsbehandlingstider på forskningsområdet i Region Hovedstaden til efterretning.
 2. at tage orientering om status for honorarforskelle mellem de videnskabsetiske komiteer til efterretning.
 3. at tage orientering om godkendelser efter sundhedsloven § 46, stk. 5 til efterretning. 

POLITISK BEHANDLING

 1. Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 2. Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 3. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

Maria Gudme (A) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Forskningsudvalget får med denne sag en status for regionens forskerstøttefunktioner, herunder orientering om arbejdet med honorarforskelle i de videnskabsetiske komiteer samt godkendelser af forskningsprojekter efter sundhedslovens § 46, stk. 2.

SAGSFREMSTILLING

Center for Sundhed (CSU) og Rigshospitalet (RH) har siden omorganiseringen af forskningsområdet 1. maj 2022 arbejdet målrettet på at nedbringe de oparbejdede sagspukler og sikre en god integration af de juridiske forskerstøttefunktioner, Videnscenter for Dataanmeldelser, Jura & Kontrakter, Tech Trans og Sekretariatet for de Videnskabsetiske Komiteer (VEK). Det er lykkedes at sikre nye, gode rammer for de overdragede funktioner både på RH og hos CSU, og at få afviklet sagspuklerne.

I forlængelse af omorganiseringen besluttede regionens budgetforligskreds inden sommerferien ekstraordinært at bevillige hhv. 1 mio. kr. til arbejdet med sekretariatsbetjeningen af VEK og 1 mio. kr. til Videnscenter for Dataanmeldelser i 2022. De ekstra midler har understøttet og finansieret flere tiltag, der har bidraget til sikre sagsafvikling og nedbringelse af ventetiden.

Forskningsjura, Rigshospitalet

Forskningsjura på Rigshospitalet har på nuværende tidspunkt ingen ventetid. Sager fordeles hver uge og akutte sager behandles samme dag.

På sidste forskningsudvalgsmøde blev der oplyst om Forskningsjuras servicemål for samlet sagsbehandling af både kontrakt- og datadelen (anmeldelse og databehandleraftaler). Der er nu lavet stikprøver for alle sager for februar måned, som viser følgende:  

 • Forskningsjura har i februar modtaget 135 anmeldelser med databehandleraftaler og 70 kontrakter. 
 • Servicemål for alle sagerne er overholdt.
 • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for simple sager (uden databehandleraftaler og kontrakter) er 6 dage.
 • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle nedenstående typer af sager er 36 dage.

TYPE AF SAGER

SERVICEMÅL

ANTAL SAGER

Simple sager

1-4 uger

120

Middel sager

4-16 uger

14

Komplekse sager

16-24 uger

1

I alt

 

135

 

De Videnskabsetiske Komiteer, Center for Sundhed

Der har siden 1. maj 2022 været igangsat en række målrettede indsatser i De Videnskabsetiske Komiteer (VEK), som forskningsudvalget er blevet informeret om på de tidligere møder.

Inden årsskiftet 2022-2023 var sagspuklen fjernet på alle typer af sager (forespørgsler om anmeldelsespligt, protokoller og tillægsanmeldelser). Status på sagsbehandlingstiderne er fortsat, at alle typer af Videnskabsetiske Komite-sager, VEK-sager (forespørgsler om anmeldelsespligt, protokoller og tillægsanmeldelser) i vides muligt omfang tages i behandling indenfor 14 dage efter en behørig anmeldelse. Der er fortsat stor fokus på, at overholde de lovbestemte sagsbehandlingstider på hhv. 60 dage for protokoller og 35 dage for tillægsprotokoller fra behørig anmeldelse. Dog sker det at forsker ønsker mere tid til at opdatere deres protokol eller tillæg, hvilket godt kan vare op til 9-12 mdr. eller mere. VEK-sekretariatet har hidtil accepteret ønsker om en senere tilbagemelding ud fra en betragtning om at sagsbehandlingsfristen primært er sat af hensyn til forsker, omend denne praksis betyder at sagsbehandlingstiden vil overskride fristen i disse tilfælde.

 

Det samme gør sig gældende på ansøgninger om videregivelse af journaloplysninger efter sundhedsloven §§ 46, stk. 2 og 47, som VEK-sekretariatet ligeledes behandler. Alle typer af sager (forespørgsler, ansøgninger og tillægsansøgninger) tages i behandling indenfor 14 dage efter en behørig anmeldelse og den lovbestemte sagsbehandlingstid for ansøgninger på 35 dage fra behørig anmeldelse søges overholdt, medmindre en forsker ønsker mere tid til at opdatere ansøgningen.

VEK-sekretariatet er fortsat i gang med at konsolidere sig, så arbejdsgange og processer medvirker til en sagsbehandling på rette niveau indenfor tidsfristerne, og med et højt serviceniveau. Konkret arbejder VEK-sekretariatet på at gå yderligere i dialog med forskerne, gerne før anmeldelse til VEK, fx. i form af vejledning og undervisning af forskere og forskningstab. VEK har også en tilsynsforpligtelse og er godt i gang sammen med komitéerne med at planlægge de konkrete tilsyn, som vil blive udført i efteråret 2023.

 

Støtte til De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark

I Region Syddanmark begyndte der at oparbejde sig en sagspukkel, hvorfor VEK-sekretariatet tilbød deres støtte. Region Syddanmark har videresendt fem sager til behandling hos VEK-sekretariatet, som vil blive forbehandlet, komitebehandlet og afgjort her. Alle sagerne er under behandling. 

 

Honorarer til medlemmer af De Regionale Videnskabsetiske Komiteer
Formænd og medlemmer af De Regionale Videnskabsetiske Komiteer (RVK) har siden medio 2021 løbende tilkendegivet stor utilfredshed med at deres honorar er væsentligt lavere end honorarer for Videnskabsetisk Medicinsk Komite (VMK) på det statslige område. Der henvises til, at arbejdet er sammenligneligt, og at arbejdsbyrden generelt og specielt for formænd er alt for stor i forhold til honoraret i RVK. Flere formænd har udtrykt forbehold for at fortsætte deres virke. Hvis honorarstrukturen ikke ændres, risikerer regionen at stå i en svær situation ift. at fastholde og rekruttere komitemedlemmer og ikke mindst medlemmer, som vil stille sig til rådighed som formand.

Administrationen har løbende, senest ved møde af 22. februar 2023, været i dialog med Danske Regioner. Danske Regioner har oplyst, at de har holdt flere møder med Sundhedsministeriet. 

Der er aftalt videre dialog mellem Danske Regioner og Sundhedsministeriet bl.a. for at undersøge årsagen til forskellen i honorar mellem RVK og VMK, og om det er muligt at finde en løsningsmodel, der helt eller delvist udligner honorarforskellene.

 

Sekretariatet for De Videnskabsetiske Komitéer overtager godkendelser efter sundhedsloven § 46, stk. 5

Forskere, der har fået godkendelse til at få videregivet journaloplysninger til forskningsprojekter efter sundhedsloven § 46, stk. 2, kan søge om at en såkaldt § 46, stk. 5-godkendelse, hvorefter de kan få tilladelse til selv at indhente journaloplysningerne.

Opgaven har tidligere ligget hos den enkelte hospitalsledelse, hvor den har været uddelegeret til sundhedsjuristerne, men idet VEK-sekretariatet allerede sidder med godkendelser efter § 46, stk. 2, overtager VEK-sekretariatet nu også disse godkendelser.

Hensigten med flytningen af opgaven er at smidiggøre og simplificere ansøgningsprocesserne for forskerne i forbindelse med udlevering af patientjournaloplysninger til forskning. Samtidig ligger arbejdsopgaven i naturlig forlængelse af det øvrige arbejde i VEK-sekretariatet og det frigør ressourcer fra sundhedsjuristerne på det enkelte hospitaler, som har siddet med opgaven indtil nu.

KONSEKVENS

Forskningsudvalget vil løbende blive orienteret om status for regionens forskerstøttefunktioner.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsudvalget den 21. juni 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Dorthe Crüger / Lise Graae

JOURNALNUMMER

22028082

5. Orientering: Evaluering af Greater Copenhagen Health Science Partners

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget:

 • at tage orienteringen om evalueringen af GCHSP og den videre proces for udarbejdelse af en ny samarbejdsaftale til efterretning

POLITISK BEHANDLING

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Maria Gudme (A) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

På møde i forskningsudvalget d. 31. august 2022 blev udvalget introduceret til Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP), som er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Region Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstaden om klinisk translationel sundhedsforskning, uddannelse og innovation.  

Den nuværende aftale om GCHSP-samarbejdet udløber med udgangen af 2023, og forskningsudvalget orienteres med denne sag om den gennemførte evaluering af GCHSP, og den videre proces for at udarbejdelsen af en ny samarbejdsaftale gældende fra 2024 og frem.

SAGSFREMSTILLING

Konsulentfirmaet IRIS GROUP har i slutningen af 2022 udarbejdet en evaluering af Greater Copenhagen Health Science Partners (vedlagt). Formålet med evalueringen har været at vurdere, hvilken værdi de 18 eksisterende forskningssamarbejder de såkaldte Clinical Academic Groups (CAGs) har bidraget med, men også at beskrive anbefalinger til en fortsættelse af arbejdet i GCHSP

Evalueringen viser, at der generelt opleves en stor værdi af at indgå i en CAG. Det er oplevelsen, at de forskellige CAGs har bygget bro og styrket samarbejdet mellem forskere på universiteter og hospitaler, og har bidraget til fælles forskning, forsøg og idéudvikling. Hertil beskrives, at CAGsene generelt er lykkedes med at rejse en ganske betydelig ekstern finansiering (anslået til 1,1 mia. kr. fra eksterne fonde mv.), hvor CAG-prædikatet vurderes at have været en afgørende faktor.

Evalueringen peger også på, at det tager lang tid at implementere den nye viden i den kliniske praksis. Dette er bl.a. illustreret ved, at kun halvdelen af de initiale CAGs (dvs. de 8 CAGs der blev etableret i 2017/2018) har ført til ændring af klinisk praksis. Evalueringen peger hertil på, at man med fordel kan arbejde mere med at få en tættere kobling mellem de enkelte CAGs og ledelsen på institutter og hospitaler, så der sikres en tættere kobling mellem den viden der skabes og den faktiske implementering i klinikken.

På møde i Executive Board for GCHSP d. 3. marts 2023 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af partnerne, som har haft til opdrag at udarbejde en model for en ny samarbejdsaftale gældende fra 2024 og frem. Arbejdsgruppens forslag til ny samarbejdsaftale blev behandlet på Executive Boards møde 1. juni 2023. Der var på mødet enighed om at fortsætte samarbejdet for en ny 4-årig periode. I aftalen indgår bl.a., at der skal være et styrket fokus på strategiske og implementeringsmæssige prioriteter, som har betydning for patientbehandlingen, og at GCHSP´s organisering gøres mere simpel. 

KONSEKVENSER

Forskningsudvalget vil på møde d. 28. september 2023 blive præsenteret for et forslag til ny samarbejdsaftale for GCHSP. Samarbejdsaftalen godkendes endeligt i regionsrådet.

Forskningsudvalgets bemærkninger til evalueringen og fremtidens GCHSP vil indgå i de videre overvejelser og drøftelser med de øvrige samarbejdspartnere.  

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsudvalget den 21. juni 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Dorthe Crüger/ Nadja Ausker

JOURNALNUMMER

22045715

Bilag

Bilag 1: Evaluering af GCHSP

6. Eventuelt

7. Underskriftsark


Redaktør