Møde i forskningsudvalget den 22. november 2022

Udvalg Ikon
Forskningsudvalget
Tidspunkt Ikon
Dato: 22-11-2022
Tid: 13:30 - 15:30
Sted

​Regionsgården, mødelokale H2

Referat

​​

Punkter på dagsordenen

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Drøftelse: Studiebesøg for forskningsudvalget i 2023
 3. Drøftelse: Udvikling af Region Hovedstadens forskningsstrategi (3. drøftelse)
 4. Orientering: Udgivelse af Spot på publikationer - data om videnskabelige publikationer 2021
 5. Orientering: Status på sagsbehandlingstider på forskningsområdet i Region Hovedstaden
 6. Eventuelt
 7. Underskriftsark

Medlemmer

 • Carsten Scheibye: Deltog
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Stinus Lindgreen: Deltog
 • Helle Bonnesen: Andet (Fratrådt )
 • Jesper Hammer: Deltog
 • Stine Roldgaard: Deltog
 • Emilie Haug Rasch: Afbud
 • Erdogan Mert: Afbud
 • Vibeke Westh: Deltog

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Erdogan Mert (Ø) og Emilie Rasch (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

2. Drøftelse: Studiebesøg for forskningsudvalget i 2023

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget:

 • at drøfte, hvorvidt udvalget ønsker at tage på studiebesøg i 2023, og herunder eventuelle ønsker til indhold. 

POLITISK BEHANDLING

Drøftet.

Erdogan Mert (Ø) og Emilie Rasch (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BAGGRUND

Regionsrådet godkendte på møde den 21. juni 2022 rammerne for afholdelse af studieture for politiske udvalg for valgperioden 2022-2025. Det foreslås, at forskningsudvalget med nærværende sag drøfter ønsker og muligheder for en eventuel studietur. 

SAGSFREMSTILLING

Med den styreform (Skanderborgmodellen), som regionsrådet har indført tilbage i 2014, har regionsrådet ønsket at skabe rammerne for, at regionsrådet kan sætte den politiske dagsorden for udviklingen af regionen. De stående udvalg har sammen med forretningsudvalget i denne forbindelse en helt central rolle at spille som politikformulerende og politikkontrollerende enheder i Region Hovedstaden. Regionsrådets midlertidige udvalg, herunder forskningsudvalget, spiller også en væsentlig rolle i udviklingen af Region Hovedstaden.

Både de stående og de midlertidiges udvalgs mulighed for at hente viden til brug for arbejdet med udvikling af Region Hovedstaden, fx ved gennemførelse af besøg på lokationer, som kan tilføre det enkelte udvalg afgørende viden til udvalgets videre arbejde, anses for at være en afgørende forudsætning for udvalgenes arbejde.

Gennemførelse af en studietur med finansiering fra politikerkontoen forudsætter, at den ønskede væsentlige viden ikke kan opnås på anden vis – fx via internettet eller besøg i nærområdet eller i det hele taget på nemmere tilgængelige lokationer. Såfremt et udvalg ønsker at gennemføre en studietur eller en studierejse, skal dette forelægges regionsrådet til beslutning. 

Der skal generelt ved planlægning af studieture overvejes CO2- aftryk i forbindelse med rejsemål og transportform. Deltagere kan ikke medbringe ledsagere på studieture, og deltagere skal deltage i hele en studieturs program. Såfremt en deltager ønsker tidligere udrejse, eller senere hjemrejse end det i programmet fastsatte, kan dette lade sig gøre. Alle merudgifter i denne anledning afholdes af den pågældende deltager.

Efter gennemførelse af en studietur udarbejdes rapport og regnskab for turen, som efter godkendelse af regionsrådet, offentliggøres på Region Hovedstadens hjemmeside.

Regionsrådet har besluttet, at midlertidige udvalg, herunder forskningsudvalget, kan afholde studieture for et samlet beløb i valgperioden på 10.000 kr. pr. medlem.  

KONSEKVENSER

Hvis indstillingerne godkendes, vil administrationen arbejde videre med et oplæg til udvalget om muligheder for en kommende studietur. Udvalget vil i så få forelagt et udkast til program for turen, et specificeret budgetforslag, forslag til embedsmandsdeltagelse og en angivelse af, på hvilken måde studieturen findes at kunne bidrage væsnetligt til udviklingen af Region Hovedstaden på udvalgets næstkommende møde den 7. februar 2023.
 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsudvalget den 22. november 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Lise Graae / Helene Buch Jürs

JOURNALNUMMER

22028082

3. Drøftelse: Udvikling af Region Hovedstadens forskningsstrategi (3. drøftelse)

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget:

 • at drøfte og komme med input til kvalificering af 1. udkast til Region Hovedstadens forskningsstrategi 2023

POLITISK BEHANDLING

Drøftet

Erdogan Mert (Ø) og Emilie Rasch (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BAGGRUND

Forskningsudvalget har jævnfør kommissoriet til opgave at forberede og udvikle et oplæg til Region Hovedstadens kommende forskningsstrategi forud for politisk forelæggelse i sundhedsudvalget og regionsrådet.

Forskningsudvalget forventes på mødet d. 22. november yderligere at kvalificere udviklingen af forskningsstrategien ved at drøfte og komme med input til vedlagte 1. udkast til Forskningsstrategi 2023 (se bilag 1). Drøftelsen på mødet er den 3. drøftelse frem mod den endelige strategi, som fremlægges på udvalgets møde d. 7. februar 2023.

 

SAGSFREMSTILLING

Forskningsudvalget havde en første drøftelse i forhold til strategiudviklingen på møde d. 31. august 2022 og en 2. drøftelse d. 5. oktober 2022, hvor udvalget identificerede og drøftede en række fokusområder. 

Ved 1. og 2. drøftelse pegede forskningsudvalget på en række emner og områder, som ønskes inddraget og prioriteret i den kommende strategi. Samtidig blev det nævnt, at der ikke er et ønske om at detailstyre forskningsmiljøerne, og at udvalget gerne vil have fokus på at understøtte den brede patientnære forskning, herunder fokus på om det vi gør i den kliniske praksis, er det rigtige.

Ønsket var en kort visionær strategi, der sætter den overordnede retning og ambition for forskningsområdet. Strategien skal således skitsere en vision og udvalgte prioriterede temaområder og lægge op til, at forskningsudvalget efter endelig vedtagelse i Regionsrådet i foråret 2023 arbejder videre med den konkrete udfoldelse og implementering - herunder opfølgning på målbilleder.

Til dagens 3. drøftelse i forskningsudvalget er der på baggrund af 1. og 2. drøftelse i udvalget udarbejdet et første udkast til Forskningsstrategi 2023. Udkastet er vedlagt i bilag 1.

Helt kort beskrevet lægger strategien op til en ambition om at udvikle vores sundhedsvæsen, så det bygger på solid viden om, hvad der giver den bedste kvalitet og værdi for vores patienter. Den skal også sikre velfungerende forskningsaktivitet i alle hjørner af sundhedsvæsenet, og at alle faggruppers kompetencer og viden kommer i spil og bidrager til forskningen. Samtidigt er det ambitionen, at forskningen skal bidrage til løsninger på de store udfordringer, sundhedsvæsenet står midt i.

Overordnet sættes der en strategisk retning med tre særligt prioriterede temaområder:

 1. Patientnær forskning for og med alle.
 2. Forskningsbaseret praksis - hvordan kan vi gøre det bedre?
 3. De bedste betingelser for forskning og resultater i praksis.

Som en del af tema 3 skal strategien sikre, at forskerne grundlæggende har gode vilkår for at udvikle, igangsætte og gennemføre forskning.

Forskningsstrategien fra 2018 - 2022 er vedlagt i bilag 2. Forskningsstrategien for Region Syddanmark (2019) er ligeledes vedlagt som inspiration (bilag 3).

Region Hovedstadens kommende forskningsstrategi skal beskrive en tidshorisont, som forventeligt mindst svarer til regionsrådets valgperiode. Det vil sige, at strategien vil gælde fra endelig vedtagelse i regionsrådet i starten af 2023.

 

 

KONSEKVENSER

På baggrund af forskningsudvalgets input og kvalificering arbejder administrationen videre med det endelige oplæg til forskningsstrategi. I denne proces inddrages også input fra Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen vil blive forelagt forskningsudvalget den 22. november 2022. 

Den 7. februar 2023 vil endeligt forslag til forskningsstrategi forelægges forskningsudvalget mhp. at blive videresendt til sundhedsudvalget, forretningsudvalget og derefter regionsrådet til godkendelse i foråret 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Nadja Ausker / Julie Winthereik

JOURNALNUMMER

22028082

Bilag

Bilag 1: Forskningsstrategi 2023_1. udkast til møde i Forskningsudvalget 22.11.22

Bilag 2: Regional forskningsstrategi 2018-2022

Bilag 3: Strategi for Sundhedsforskning (Reg. Syd)

4. Orientering: Udgivelse af Spot på publikationer - data om videnskabelige publikationer 2021

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget:

 • at tage orientering om udgivelse af Spot på publikationer til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Erdogan Mert (Ø) og Emilie Rasch (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BAGGRUND

Sagen forelægges for forskningsudvalget til orientering om udgivelse af Center for Sundheds årlige rapport 'Spot på publikationer', som viser et overblik over Region Hovedstadens forskningspublikationer.

SAGSFREMSTILLING

Spot på publikationer - data om videnskabelige publikationer 2021 er udkommet den 7.10.2022. Rapporten er vedlagt i bilag 1 og 2.

Rapporten viser data om publicering af videnskabelige artikler på hospitals- og afdelingsniveau og er udsendt til regionens hospitalsdirektioner, medlemmer af Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd for sundhedsforskning (RHSF), lokale ansvarlige Pure superbrugere og forskningsbiblioteker på hospitalerne. Rapporten er offentliggjort på Region Hovedstaderns hjemmeside: https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/overblik-og-styrkepositioner/Forskningsevaluering-og-statistik/Sider/Spot-p%C3%A5-publikationer-2021_data-om-videnskabelige-publikationer.aspx 

Flere publikationer i 2021

Årets rapport viser at med mere end 5300 artikler udgivet af regionens forskere stiger antallet af udgivne publikationer med 14% i forhold til sidste års rapportering. I rapporten er der fokus på Region Hovedstaden forskningsoutput- og niveau i 2021 ud fra regionens forskningsregistreringssystem Pure og rapporten giver blandt andet et indblik i, hvordan vi i regionen samarbejder nationalt som internationalt, og hvordan forskningen finansieres. Artikler belyser betydningen af en ny EU-reform af forskningsevaluering og registrering af bidrag til multicenterstudier.

Hvilke værktøjer har forskerne adgang til gennem Region Hovedstaden?

Som supplement til forskningsanalyserne er der i rapporten fokus på de muligheder og værktøjer, regionen stiller til rådighed i understøttelsen af forskningen, samt overvejelser i publicerings- og forskningsformidlingsprocessen. Rapporten fungerer derfor også som et opslagsværk, hvor forskeren blandt andet kan få svar på spørgsmål som:

 • Hvilke tidsskrifter, bøger og databaser har jeg adgang til?
 • Hvilken affiling skal jeg skrive på min publikation?
 • Har jeg mulighed for at blive vejledt af en bibliotekar ifm. søgninger?

Data fra Pure forskningsregistreringssystem benyttes bl.a. i forbindelse med:

 • Region Hovedstadens forskningsoverblik på regionalt-, hospitals- og afdelingsniveau
 • Politiske oplæg på regionalt og nationalt niveau
 • Københavns Universitets registrering til fordeling af basismidler
 • Forespørgsler fra Sundhedsstyrelsen ifm. specialeplanlægning

Oplæg med gennemgang af væsentlige punkter i Spot på publikationer præsenteres af specialkonsulent Susanne Møller.

KONSEKVENSER

Rapporterne 'Spot på publikationer' og 'Spot på forskning' er Region Hovedstadens årlige forskningsrapporter, der udgives forskudt af hinanden. Forskningsrapporterne fungerer som et datagrundlag der understøtter Region Hovedstadens Forskningsstrategi. Rapporterne bruges som et ledelsesværktøj på alle niveauer, til at profilere regionens forskning og som politisk beslutningsgrundlag. Næste udgivelse af 'Spot på publikationer vil være i 2023, mens 'Spot på forskning' forventes at udkomme i slutningen af 2022.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsudvalget den 22. november 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Nadja Ausker / Susanne Møller

JOURNALNUMMER

22028082

Bilag

Bilag 1: Rapport - Spot på publikationer 2021

Bilag 2: Rapport - Spot på publikationer 2021 (printvenlig version)

Bilag 3: Forskningsudvalgsmøde 22-11-2022Oplæg

5. Orientering: Status på sagsbehandlingstider på forskningsområdet i Region Hovedstaden

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget:

 • at tage orientering om status på sagsbehandlingstider på forskningsområdet i Region Hovedstaden til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Erdogan Mert (Ø) og Emilie Rasch (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BAGGRUND

Center for Sundhed (CSU) og Rigshospitalet (RH) har siden omorganiseringen af forskningsområdet 1. maj 2022 arbejdet målrettet på at nedbringe de oparbejdede sagspukler og sikre en god integration af de juridiske forskerstøttefunktioner, Videnscenter for Dataanmeldelser, Jura & Kontrakter, Tech Trans og Sekretariatet for de Videnskabsetiske Komiteer (VEK). Det er lykkes at sikre nye, gode rammer for de overdragede funktioner både på RH og hos CSU, og flere tiltag har allerede haft positiv effekt på både sagspukler og arbejdsgange.

SAGSFREMSTILLING

I forlængelse af omorganiseringen besluttede regionens budgetforligskreds inden sommerferien ekstraordinært at bevillige hhv. 1 mio. kr. til arbejdet med sekretariatsbetjeningen af VEK og 1 mio.kr. til Videnscenter for Dataanmeldelser i 2022. De ekstra midler har understøttet og finansieret flere tiltag, der har bidraget til sikre sagsafvikling og nedbringelse af ventetiden.

Forskningsjura, RH
Videnscenter for Dataanmeldelser og Jura & Kontrakter blev ved omorganiseringen til RH lagt sammen til Forskningsjura. Ventetiden på behandling af kontrakter og dataanmeldelser er fortsat på et minimum, således tages en given sag i behandling inden for én uge.

Sagsbehandlingstiden for konkrete projekter er afhængig af projektets kompleksitet og antal af eksterne samarbejdspartner. RH har følgende servicemål for en samlet sagsbehandling af både kontrakter og datadelen:

 • Simple sager: 1-2 uger
 • Middel sager: 1-2 måneder
 • Komplekse sager: 4- 6 måneder

For at opnå hurtigere sagsbehandling og bedre kvalitet arbejdes der bl.a. med følgende:

 • Tæt samarbejde med forskerne
 • Standarddokumenter, skabeloner og rammeaftaler
 • IT- og systemunderstøttelse
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Rådgivning ved opstart af projekt
 • Undervisning af forskere

Herunder arbejdes der aktuelt med:

 • Forskningsjura er tilstedeværende på hospitalerne for at understøtte forskerne med deres ansøgninger.
 • Kompetenceudvikling af sagsbehandlere i Forskningsjura så de kan behandle både kontrakt- og datasager.
 • Generel gennemgang af de nuværende IT-systemer og systemunderstøttelse.

De Videnskabsetiske Komiteer, CSU

Der har siden 1. maj 2022 været igangsat en række målrettede indsatser i VEK, som forskningsudvalget er blevet informeret om på de tidligere møder.  Det går fortsat fremad og status er nu, at ventetiden er reduceret siden 1. maj 2022, hvor ventetiden var på 5 mdr. for både protokoller og tillæg, mens ventetiden pr. 26. oktober 2022 for både protokoller og for tillægsprotokoller er på 1,5 mdr.

Den samlede sagsbehandlingstid opgøres kun en gang årligt efter årets afslutning og udgives i de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning. VEK er i gang med at få udviklet et værktøj til en løbende opgørelse af sagsbehandlingstiden, som forventes implementeret inden årsskiftet.

Det er fortsat forventningen, at den ekstraordinære bevilling og de initiativer, der allerede er sat i gang omkring VEK-sekretariatet, vil bidrage til at ventetiderne til sagsbehandling vil være væsentlig reduceret inden udgangen af 2022, og tæt på de lovbestemte sagsbehandlingstider på maksimalt hhv. 60 dage for protokoller og 35 dage for tillægsprotokoller.

 

I VEK-sekretariatet arbejdes der på nuværende tidspunkt med følgende initiativer for at opnå kortere ventetider og bedre kvalitet i sagsbehandlingen:

 • Lettere tilgængelig ift. relevant information. Fx er VEKs hjemmeside blevet opdateret med mere information om anmeldelser
 • Undervisning af sagsbehandlere i VEK for at styrke forståelsen mellem jura- og forskningsverdenen.
 • Undervisning af forskerne om, hvordan man skriver en god anmeldelse

 

KONSEKVENSER

Forskningsudvalget vil løbende blive orienteret om status for regionens forskerstøttefunktioner.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsudvalget den 22. november 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Charlotte Hosbond / Lise Graae

JOURNALNUMMER

22028082

6. Eventuelt

Eventuelt

Udvalget tog orientering til efterretning.

Erdogan Mert (Ø) og Emilie Rasch (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

7. Underskriftsark

Forskningsudvalget - meddelelser

Punkter på dagsordenen

  Medlemmer

  • Carsten Scheibye: Deltog
  • Jacob Rosenberg: Deltog
  • Stinus Lindgreen: Deltog
  • Helle Bonnesen: Andet (Fratrådt )
  • Jesper Hammer: Deltog
  • Stine Roldgaard: Deltog
  • Emilie Haug Rasch: Afbud
  • Erdogan Mert: Afbud
  • Vibeke Westh: Deltog

  Redaktør