Møde i forskningsudvalget den 28. marts 2022

Udvalg Ikon
Forskningsudvalget
Tidspunkt Ikon
Dato: 28-03-2022
Tid: 13:30 - 15:30
Sted

​Regionsgården, mødelokale H2

Referat

​​​

Punkter på dagsordenen

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Beslutningssag: Valg af formand og næstformand for forskningsudvalget
 3. Beslutningssag: Mødeplan for forskningsudvalget 2022
 4. Orienteringssag: Kommissorium for det midlertidige forskningsudvalg 2022-23
 5. Orienteringssag: Introduktion til Region Hovedstadens sundhedsforskning
 6. Orienteringssag: Introduktion til organisering af forskerstøtte og juridiske sagsbehandlingstider
 7. Drøftelsessag: Udvalgets ønsker til dets arbejde i perioden 2022-2023
 8. Eventuelt
 9. Underskriftsark

Medlemmer

 • Carsten Scheibye: Deltog
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Maria Gudme: Afbud
 • Stinus Lindgreen: Deltog
 • Helle Bonnesen: Deltog
 • Jesper Hammer: Deltog
 • Stine Roldgaard: Deltog
 • Emilie Haug Rasch: Afbud
 • Erdogan Mert: Deltog

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Maria Gudme (A) og Emilie Haug Rasch (Ø) deltog ikke i behandling af sagen.

2. Beslutningssag: Valg af formand og næstformand for forskningsudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget:

 1. at udvalget vælger en formand
 2. at udvalget vælger en næstformand

POLITISK BEHANDLING

Godkendt, i det udvalget vælger Carsten Scheibye (V) til formand og Jacob Rosenberg (C) til næstformand.

Maria Gudme (A) og Emilie Haug Rasch (Ø) deltog ikke i behandling af sagen.

BAGGRUND

Regionsrådet har den 7. december 2021 på deres konstiturerende møde godkendt nedsættelsen af et midlertidigt forskningsudvalg samt godkendt udpegningen af udvalgets medlemmer.

SAGSFREMSTILLING

Det fremgår af regionsrådets konstituering den 7. december 2022, at formandsposten i udvalget for forskningsudvalget besættes af Venstre og næstformandsposten af Det Konservative Folkeparti. Venstre har udpeget Carsten Scheibye (V) som formand og Det Konservative Folkeparti har udpeget Jacob Rosenberg (C) som næstformand for forskningsudvalget. 

KONSEKVENSER

Såfremt forskningsudvalget tiltræder indstilling vil udvalgets formandskab være valgt.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsdudvalget den 28. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/ Karin Kindt-Larsen

JOURNALNUMMER

22015591

3. Beslutningssag: Mødeplan for forskningsudvalget 2022

INDSTILLING

Administrationen indstiller over for forskningsudvalget

 • at godkende det forelagte forslag til mødeplan for 2022.

POLITISK BEHANDLING

Godkendt.

Det er en fejl i sagsfremstillingen, som angiver at mødet i november til at være den 24. november. Det blev under behandling af sagen rettet den korrekte mødedato er den 22. november 2022.

Maria Gudme (A) og Emilie Haug Rasch (Ø) deltog ikke i behandling af sagen.

BAGGRUND

Ifølge kommissoriet for forskningsudvalget skal udvalget mødes 2-3 halvårligt. På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til mødeplan for 2022.

SAGSFREMSTILLING

Det er hensigtsmæssigt, at forskningsudvalgets mødeplan tager hensyn til regionsrådets øvrige mødeplanlægning, hvorfor det anbefales, at udvalget vedtager sin mødeplan inden for regionsrådets fastlagt rammer.

Administrationen har derfor med baggrund i den mødeplan, som er vedtaget for de stående udvalgs, forretningsudvalget og regionsrådets møder, udarbejdet et forslag til mødeplan for forskningsudvalget.

Det foreslås, at forskningsudvalget holder udvalgsmøder på følgende dage:

 • Den 27. april 2022
 • Den 25. maj 2022
 • Den 31. august 2022
 • Den 5. oktober 2022
 • Den 24. november 2022

Udvalgets mødeplan vedtages af et flertal. Såfremt der efterfølgende er behov for at ændre i mødeplanen, kan mødeplanen kun ændres ved enstemmighed.

Administrationen vil orientere udvalget om årsplan med indhold for udvalgsmøderne i 2022 i forbindelse med et senere udvalgsmøde.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes det forelagte forslag til mødeplan.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsudvalget den 28. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/ Karin Kindt-Larsen

JOURNALNUMMER

22015591

4. Orienteringssag: Kommissorium for det midlertidige forskningsudvalg 2022-23

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget:

 • at tage orientering om kommissorium for forskningsudvalget til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Taget til efterretning.

Maria Gudme (A) og Emilie Haug Rasch (Ø) deltog ikke i behandling af sagen.

BAGGRUND

Regionsrådet godkendte den 7. december 2021 at nedsætte et midlertidigt forskningsudvalg for perioden 2022-23 samt udpegning af formand, næstformand og medlemmer af udvalget. Den 22. marts 2022 godkendte regionsrådet kommissorium for det midlertidige forskningsudvalget 2022-2023. 

SAGSFREMSTILLING

Aftalepartierne i konstitueringsaftalen besluttede at nedsætte et 2-årigt forskningsudvalg for at sikre et fortsat politisk fokus på regionens sundhedsforskning og dets muligheder og udfordringer. Udvalget er nedsat som et særligt udvalg med en forberedende og rådgivende funktion over for regionsrådet jf. kommunestyrelovens §17 stk. 4-udvalg. Udvalget vil være et rådgivende og politikudviklende udvalg, som skal understøtte sundhedsudvalget og regionsrådet inden for forskningsområdet. 

Kommissorium for forskningsudvalget rammesætter udvalgets kommende arbejde, og for den første periode skal udvalget arbejde med, hvordan regionen kan forenkle adgang til udtræk af data i sundhedsplatformen, og hvordan de lange ventetider på videnskabsetiske godkendelser for forskningsprojekter kan nedbringes, så de ikke er en barriere for igangsættelsen af forskning. Herudover skal udvalget udvikle målsætninger for den kommende forskningsstrategi for Region Hovedstaden.

Udvalget skal være med til at bidrage til politik udvikling inden for de tre områder, der kan forbedre vilkårene for regionens forskning, og dermed sikre at der fortsat bedrives kvalitets forskning, som bidrager til at skabe ny udvikling af patientbehandlingen i sundhedsvæsnet.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen tager forskningsudvalget orientering om kommissoriets rammer for udvalgets arbejde til efterretning.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsudvalget den 28. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/Karin Kindt-Larsen

JOURNALNUMMER

22015591

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for Forskningsudvalget 2022-2023

5. Orienteringssag: Introduktion til Region Hovedstadens sundhedsforskning

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget:

 • at tage introduktionen til Region Hovedstadens sundhedsforskning til efterretning

POLITISK BEHANDLING

Taget til efterretning.

Maria Gudme (A) og Emilie Haug Rasch (Ø) deltog ikke i behandling af sagen.

BAGGRUND

Den 28. marts afholdes det første møde i det 2-årige Forskningsudvalg. Formålet med dette punkt er at give udvalgsmedlemmerne en overordnet introduktion til regionens sundhedsforskning.

På mødet vil koncerndirektør Dorthe Crüger holde oplæg med introduktion til regionens sundhedsforskning.

SAGSFREMSTILLING

Sundhedsforskning er afgørende for, at patienter får den bedste behandling og livskvalitet via nyeste viden, de bedste behandlingsmetoder og nye teknologier. Forskning er en af de tre kerneydelser, klinik, forskning og uddannelse, i sundhedsvæsenet og skal derfor  sikres på højt niveau. Ifølge sundhedsloven har alle regioner pligt til at sikre forskning og innovation i alle sundhedslovens ydelser.

Sundhedsforskningen i Region Hovedstaden står allerede stærkt med mange forskningsmiljøer på et højt internationalt niveau.

I 2020 blev der samlet brugt ressourcer svarende til 2,6 mia. kr. på forskning i regionen – heraf er cirka 1,45 mia. kr. finansieret af eksterne parter, såsom offentlige og private danske fonde og firmaer, EU mv.

I 2020 var der i alt 4.182 aktive forskere, fordelt på flere personalegrupper: kliniske professorer, post doc's, andre akademiske grupper, ph.d.-studerende, sygeplejersker, jordmødre m.m. Forskerne udgav i 2020 i alt 4.679 videnskabelige publikationer. 

Regionens hospitaler indgår i Københavns Universitets Hospital (KUH), der består af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet; Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Regionens forskere deltager også i 18 Clinical Academic Groups (CAG's), der er etableret under samarbejdet Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) - GCHSP er med deltagelse af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet; Danmarks Tekniske Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstaden. CAG's er tværgående forskningsgrupper med universitetsforskere sammen med forskere og klinikere fra hospitaler. CAG's udgør kernen i GCHSP.

I følge Specialeplanen har regionens 674 højt specialiserede funktioner med særlige forsknings- og udviklingsforpligtelse, der påhviler disse funktioner efter krav fra Sundhedsstyrelsen. I Hospitalsplan 2025 udmøntes den af Sundhedsstyrelsen godkendte specialeplan. De højt specialiserede funktioner er fordelt på regionens hospitaler efter godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, der årligt følger op på funktionerne for at sikre den faglige kvalitet

Nogle af de største forskningsområder er kræftsygdomme, hjertekarsygdomme, stofskiftesygdomme, hvor forskning i ældreområdet, kirurgiområdet, intensivområdet og visse psykiatriske områder er blandt de mindre i sammenligning.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen tages introduktion til Region Hovedstadens sundhedsforskning til efterretning.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsudvalget den 28. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/ Karin Kindt-Larsen

JOURNALNUMMER

22015591

Bilag

Bilag 1: Præsentation vist på mødet den 28. marts 2022

6. Orienteringssag: Introduktion til organisering af forskerstøtte og juridiske sagsbehandlingstider

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget:

 1. at tage orientering om status på de juridiske sagsbehandlingstider for sundhedsforskningsprojekter i Region Hovedstaden.
 2. at drøfte status på de juridiske sagsbehandlingstider.

POLITISK BEHANDLING

Taget til efterretning.

Maria Gudme (A) og Emilie Haug Rasch (Ø) deltog ikke i behandling af sagen.

BAGGRUND

Regionsrådet har med kommissoriet for forskningsudvalget givet udvalget til opgave at undersøge, hvordan de lange sagsbehandlingstider kan nedbringes. Administrationen vil derfor give en introduktion til organiseringen af Region Hovedstadens forskerstøtte, som varetager de administrative services til regionens forskere, der skal give udvalget overblik over status for udfordringer og handleplaner  for de juridiske støttefunktioner.

Enhedschef for sundhedsforskning og innovation, Karin Kindt-Larsen, vil holde et oplæg på udvalgsmødet.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden har ansvar for at yde juridisk sagsbehandling af sundhedsforskningsprojekter for at sikre, at den gennemføres i overenstemmelse med gældende lovgivning for forsøgspersonernes rettigheder, sikkerhed og velbefindende, god klinisk praksis og god videnskabelig praksis.

Over det sidste år er alle Region Hovedstadens forskerstøttefunktioner samlet i én enhed Sundhedsforskning og Innovation (SFI). Målet er at skabe en 360 graders støtte rundt om forskningen og udnytte sammenhængskraft mellem de forskellige administrative services samt at etablere kontaktgrupper (Key-Account). Dermed opnås en professionel rådgivning målrettet til de enkelte kliniske specialer med sigte på ensrettet og hurtig juridiske sagsbehandling.      

Der har gennem de sidste år været uhensigtsmæssigt lange ventetider på forskerstøtten, særligt på de juridiske områder - forhandlinger af samarbejdskontrakter, databehandler aftaler og/eller protokoller godkendt i de videnskabsetiske komiteer (VEK).  

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen, tages orienteringen til efterretning.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsudvalget den 28. marts 2022.

 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/ Karin Kindt-Larsen.

JOURNALNUMMER

22015591

Bilag

Bilag 1: Præsentation om sagsbehandlingstider den 28. marts 2022

7. Drøftelsessag: Udvalgets ønsker til dets arbejde i perioden 2022-2023

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forskningsudvalget:

 • at drøfte udvalgets ønsker til politiske emner til behandling i forskningsudvalget i perioden 2022-2025.

POLITISK BEHANDLING

Drøftet

Maria Gudme (A) og Emilie Haug Rasch (Ø) deltog ikke i behandling af sagen.

BAGGRUND

Af hensyn til tilrettelæggelsen af det politiske arbejde i forskningsudvalget i dets to-årige periode, og for at kunne prioritere områder, som udvalget finder det særligt vigtigt at fokusere på, lægges der op til en drøftelse af, hvilke emner, der kan indgå i udvalgets arbejde. Administrationen vil præsentere udvalget for en årsplan for 2022 på et senere møde.

SAGSFREMSTILLING

Kommissoriet for forskningsudvalget danner rammerne for det politiske arbejde i udvalget. Det fremgår af kommissoriet, at "Der nedsættes et 2-årigt midlertidigt udvalg på forskningsområdet, der bl.a. skal forberede og udvikle Region Hovedstadens kommende forskningsstrategi forud for politisk forelæggelse i Sundhedsudvalget og regionsrådet.

Forskningsudvalget skal desuden have fokus på at skabe lettere adgang til dataudtræk fra sundhedsplatformen, hurtigere hjælp til godkendelse af data­behandler­aftaler og ned­bringelse af lange ventetider på videnskabsetiske godkendelser.

Forskningsudvalget vil i sit arbejde med en ny strategi inddrage Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd og andre relevante interne og eksterne parter.

Det er udvalgets målsætning at skabe gode rammer for Region Hovedstadens forskningsindsats, så den styrkes yderligere og kommer flere til gavn."

I årsplanen for forskningsudvalget vil der, udover kommissoriets rammer, blive forsøgt at tage udgangspunkt i udvalgets egne ønsker til konkrete emner og de dagsordner, som administrationen anbefaler, at forskningsudvalget beskæftiger sig med i de to kommende år.

KONSEKVENSER

Administrationen vil efter udvalgets drøftelse udarbejde en prioriteret årsplan for 2022 for udvalgets politiske arbejde i forskningsudvalget, som vil blive præsenteret for udvalget til orientering. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forskningsudvalget den 28. marts 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/Karin Kindt-Larsen

JOURNALNUMMER

22015591

8. Eventuelt

9. Underskriftsark

Forskningsudvalget - meddelelser

Punkter på dagsordenen

 1. Meddelelse - Flykompensationsordning
 2. Meddelelse - Forskningssamarbejder med Rusland

Medlemmer

 • Carsten Scheibye: Deltog
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Maria Gudme: Afbud
 • Stinus Lindgreen: Deltog
 • Helle Bonnesen: Deltog
 • Jesper Hammer: Deltog
 • Stine Roldgaard: Deltog
 • Emilie Haug Rasch: Afbud
 • Erdogan Mert: Deltog

1. Meddelelse - Flykompensationsordning

Regionsrådet aftalte med budgetaftalen for 2021, at der skal pålægges en klimakompensation på tjenesterejser med fly på 500 kr., der skal bidrage til færre flyrejser i regionens tjeneste og afsætte forventet 5 mio. kr. årligt til en pulje for grønne indkøb. Fra den 1. januar 2022 pålægges tjenesterejserne med fly klimakompensationen. Nu fritages flyrejser, som foretages i forbindelse med projekter, der er finansierede af eksterne midler, fx fra fonde.Grunden til fritagelsen er, at regionen ikke på eget initiativ må pålægge et klimabidrag direkte på projekterne, da klimabidraget ligger uden for det midlerne til projektet er givet til – fx forskning. Der ses dog på muligheder for at regionens afdelinger og virksomheder selv kan betale klimabidraget udenom projekterne efter ønske fra miljø- og klimaudvalg, men rejserne er for nuværende fritaget.​

Miljø- og klimaudvalget vil på deres møde den 30. marts 2022 modtage en sag om ændringer for ordningen med klimakompensation på flyrejser.

Journalnummer

22015591

2. Meddelelse - Forskningssamarbejder med Rusland

Regionsrådet blev 1. marts 2022 orienteret om, at tre af regionens hospitaler har samarbejder med russiske partnere. Efterfølgende har Peter Westermann (F) stillede et politikerspørgsmål og bedt om en uddybning og status af samarbejderne. Det drejer sig 18 projekter fordelt på Amager og Hvidovre Hospital, Region Hovedstadens Psykiatriske Hospital og Rigshospitalet, hvor hovedparten af projekterne er forskningssamarbejder. I bilag 1 er listet en oversigt over samarbejderne, og hvornår de forventes afsluttet.

Journalnummer

22015591

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på orientering til regionsrådet om regionens hjælp til UkraineRedaktør