Møde i regionsrådet den 16. maj 2023

​Se beslutninger fra regionsrådsmøde den 16. maj. Mødet blev afholdt kl. 17.00 og sendt live her på siden

Udvalg Ikon
Regionsrådet
Tidspunkt Ikon
Dato: 16-05-2023
Tid: 17:00 - 20:20
Sted

​Regionsrådssalen

Referat

​​​​

Punkter på dagsordenen

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Anbefalinger fra opgaveudvalget om rejsen med bus, tog og cykler
 3. Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti om drøftelse af sommerferielukningen af Psykiatrisk Center Sct. Hans, afd. M samt de stående udvalgs kompetencer
 4. Medlemsforslag fra de Radikale, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om intern CO2 afgift ved indkøb
 5. Medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti om konkurrence blandt alle medarbejdere i patientnære funktioner
 6. Udkast til udtalelse til Sundhedsministeriet om Rigsrevisionens beretning om kontrol med lægers honorarafregning
 7. Ligestillingsredegørelse for Region Hovedstaden 2020-2023
 8. Annoncering af midler til kultur og godkendelse af nye administrationsgrundlag
 9. Standsning af forsøg med SCRT-system i Lokaltog
 10. Udmøntning af midler til medfinansiering af fremkommelighedsprojekter i samarbejde med Hillerød Kommune
 11. Tryghedsskabende tiltag i og omkring kollektiv transport
 12. Ændring af udbudssteder NEXT uddannelser i København
 13. Nedsættelse af Ungeklimaråd i Region Hovedstaden
 14. Videre udmøntning af midler til patientinddragelse
 15. Godkendelse af praksisplan for speciallægehjælp 2023
 16. Udpegning - ændring i Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og i Sundhedsklynge Midt
 17. Underskriftsark

Medlemmer

 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Sofie de Bretteville Olsen: Deltog
 • Leila Lindén: Deltog
 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog
 • Brian Høier: Deltog
 • Maria Gudme: Deltog (Fraværende ved sag 1 og 2)
 • Nicolai Kampmann: Deltog
 • Vibeke Westh: Afbud (Stedfortræder Ergin Özer )
 • Karin Friis Bach: Deltog (Fraværende ved sag 9 - 12)
 • Thomas Rohden: Deltog
 • Stinus Lindgreen: Deltog
 • Lartey Lawson: Deltog
 • Kristine Kryger: Deltog
 • Benedikte Kiær: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Afbud (Stedfortræder Else Marie Lautrup Thorgaard)
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Line Ervolder: Deltog
 • Magnus Von Dreiager: Deltog
 • Turan Akbulut: Deltog
 • Marianne Friis-Mikkelsen: Deltog
 • Dorte Vilhelmsen: Deltog (Fraværende ved sag 9 - 12)
 • Jørgen Johansen: Deltog
 • Erik Lund: Deltog
 • Jesper Hammer: Deltog
 • Peter Westermann: Deltog (Fraværende ved sag 9 - 12)
 • Anja Rosengreen: Deltog
 • Sadek Al-Amood: Deltog
 • Stine Roldgaard: Deltog
 • Finn Rudaizky: Deltog (Fraværende ved sag 9 - 16)
 • Carsten Scheibye: Deltog
 • Randi Mondorf: Deltog
 • Christine Dal: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog
 • Emilie Haug Rasch: Deltog
 • Tormod Olsen: Afbud (Stedfortræder Frida Pernille Groth Rasmussen)
 • Annie Hagel: Deltog
 • Erdogan Mert: Deltog
 • Helene Forsberg-Madsen: Deltog (Fraværende ved sag 9 - 12)
 • Bergur Løkke Rasmussen: Deltog
 • Anne Ehrenreich: Deltog

1. Godkendelse af dagsorden

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Dagsordenen blev godkendt.

Marie Gudme (A), Vibeke Westh (A), Christoffer Buster Reinhardt (C) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog  Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø). 

Mødet sluttede kl. 20:21

2. Anbefalinger fra opgaveudvalget om rejsen med bus, tog og cykler

INDSTILLING

Administrationen indstiller over for regionsrådet 

 1. at tage anbefalingerne fra opgaveudvalget om rejsen med bus, tog og cykler til efterretning, 
 2. at godkende, at udvalget for trafik og regional udvikling får til opgave at følge op på anbefalingerne. 

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Godkendt.

Maria Gudme (A), Vibeke Westh (A), Christoffer Buster Reinhardt (C) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog  Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø). 

BAGGRUND

I konstitueringsaftalen for Region Hovedstaden 2022-2025 aftalte partierne at nedsætte fire opgaveudvalg, herunder et opgaveudvalg om styrket kollektiv trafik og cyklisme. Opgaveudvalget skal bringe borgere og politikere sammen til i fællesskab at finde løsninger på problemstillinger i den kollektive trafik. 

Regionsrådet udpegede på det konstituerende møde den 7. december 2021 tre regionsrådsmedlemmer til udvalget - Marianne Frederik (Ø) blev udpeget som formand, Sadek Al-Amood (F) som næstformand og Bergur Løkke Rasmussen (V) som medlem. Randi Mondorf (V) har senere overtaget posten fra Bergur Løkke Rasmussen.

På regionsrådsmødet den 15. november 2022 blev kommissoriet for udvalget godkendt. 

Opgaveudvalgets anbefalinger til forbedring af den kollektive trafik i regionen forelægges hermed regionsrådet. Anbefalingerne bliver også mundtligt præsenteret for regionsrådet ved en temadrøftelse den 16. maj 2023 kl. 15.00.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet har i lighed med forrige valgperiode ved konstitueringen besluttet at inddrage borgernes perspektiver og viden på regionens arbejde. Borgernes erfaringer og oplevelser kan bidrage til, at regionen udvikler bedre trafikløsninger, og at borgerne bliver mere tilfredse i mødet med den kollektive trafik. Inddragelsen af borgernes viden sker gennem en række midlertidige opgaveudvalg (§ 17, stk. 4-udvalg). 

Opgaveudvalget om rejsen med bus, tog og cykler i Region Hovedstaden 
Opgaveudvalgets medlemmer består af tre politikere Marianne Frederik (Ø), Sadek Al-Amood (F) og Randi Mondorf (V), borgmester i Glostrup Kommune Kasper Damsgaard (A), viceborgmester i Hvidovre Kommune Søren Friis Trebbien (C) samt 14 borgere på tværs af regionen, der har erfaringer med at benytte kollektiv trafik i hverdagen. 

I opgaveudvalget har borgere og politikere sammen på fire møder i februar-april 2023 defineret udfordringer og anbefalet mulige løsninger til at gøre det lettere og mere attraktivt at bruge regionale busser og lokaltog. 

Møderne har været struktureret efter tre temaer omhandlende den kollektive trafik i Regionen: 1) Rejsen hen til den kollektive trafik, 2) Rejsen i den kollektive trafik og 3) Kombinationer mellem transportformer. Gennem faglige oplæg fra bl.a. Movia og Passagerpulsen samt gruppearbejde faciliteret af administrationen er udvalget gennem dialog og diskussion kommet frem til anbefalinger til forbedring af den kollektive trafik. Det fjerde og sidste møde har været et opsamlingsmøde, hvor udvalget har drøftet og justeret de samlede anbefalinger til regionsrådet. 

I forbindelse med budgetaftalen for 2023 blev det aftalt, at der på det regionale udviklingsområde skulle igangsættes et pilotprojekt med en digital platform i forbindelse med borgerinvolvering. Udvalgets arbejde er blevet understøttet ved brug af en sådan digital platform. Platformen er blevet brugt til at holde kontakt med borgerne i forhold til idéer og input til møderne samt til evaluering af afholdte møder. Platformen forventes også at blive brugt til det opfølgende arbejde efter opgaveudvalgets afslutning. 

Opgaveudvalgets seks anbefalinger (bilag 1) bliver mundtligt præsenteret af opgaveudvalgsmedlemmer for regionsrådet den 16. maj kl. 15.00. Der er lagt op til, at opfølgningen på opgaveudvalgets anbefalinger forankres i udvalget for trafik og regional udvikling.

Anbefaling 1: Ét simpelt billetsystem

Anbefaling 2: Mere information

Anbefaling 3: Det gode knudepunkt

Anbefaling 4: Gode faciliteter

Anbefaling 5: Forbindelser på tværs

Anbefaling 6: Bussen har første prioritet

Udover de seks anbefalinger kom opgaveudvalget også omkring andre emner, som imidlertid ikke ligger inden for rammen af regionens myndighedsområde. Disse emner vil blive sendt videre til relevante samarbejdspartnere i kommune og stat. 

KONSEKVENSER

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil anbefalingerne blive sendt videre til udvalget for trafik og regional udvikling mhp videre opfølgning. 

KOMMUNIKATION

Der kommunikeres ved opgaveudvalgets afgivelse af endelige konklusioner og anbefalinger. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 16. maj 2023

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke / Iben Fibiger 

JOURNALNUMMER

22055805

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: Anbefalinger

3. Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti om drøftelse af sommerferielukningen af Psykiatrisk Center Sct. Hans, afd. M samt de stående udvalgs kompetencer

FORSLAG

Dansk Folkeparti foreslår

 1. at drøfte sommerferielukningen i ugerne 29 og 30 af Psykiatrisk Center Sct. Hans, afdeling M, og
 2. at drøfte de stående udvalgs kompetencer generelt med udgangspunkt i ovenstående sag.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Forslaget blev drøftet.

Vibeke Westh (A), Christoffer Buster Reinhardt (C) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog  Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø).

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regionerne, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.

Regionsrådsmedlem Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti har den 30. april 2023 anmodet om at få behandlet et forslag om drøftelse af sommerferielukningen i ugerne 29 og 30 af Psykiatrisk Center Sct. Hans, afdeling M samt om de stående udvalgs kompetencer generelt med udgangspunkt i samme sag.

Administrationen bemærker, at regionsrådet - af hensyn til medlemsforslagets karakter - kan drøfte forslaget direkte på regionsrådsmødet.

Der vedlægges som bilag:

 • orienteringssag til social- og psykiatriudvalget den 26. april 2023 vedrørende sommferielukning på Afdeling M på Sct. Hans, Psykiatrisk Center (bilag 1)
 • orienteringssag til social- og psykiatriudvalget den 7. februar 2023 vedrørende den generelle håndtering af sommerferieperioden i Region Hovedstadens Psykiatri (bilag 2).

MOTIVATION

Dansk Folkeparti har ønsket en drøftelse i regionsrådet i relation til “beslutningen” om, at afdeling M på Psykiatrisk Center, Sct. Hans i Roskilde, lukkes ned i uge 29 og 30. Der er tale om 76 sengepladser. 54 af patienterne med alvorlig psykisk lidelse og svært behandlelig dobbeltdiagnose. Region Hovedstaden betegner nedlukningen som “fuldt forsvarlig”, mens f.eks. foreningen Bedre Psykiatri samt ledende psykiatriske læger, betegner nedlukningen som “en ulykkelig situation” og ydermere anfører, at “der er tale om meget syge og forpinte mennesker og man kan frygte for, hvad der sker, hvis de får et tilbagefald”.

Social- og psykiatriudvalget behandlede nedlukningen den 7/2-23. Og på udvalgets møde den 26/4-23 konfirmerede et flertal lukningen. Lukningen har ikke været til behandling i det samlede regionsråd på 41 medlemmer.

A, B, F og Ø stemte i udvalget for at tage orienteringen til efterregning med bemærkning om, at "udvalget ser med bekymring på, at det er en nødvendig løsning som konsekvens af en svær situation, hvor psykiatrien er ekstraordinært presset grundet manglende ressourcer, personalemangel og ubesatte stillinger. Udvalget bemærker, at ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri vurderer, at dette er en fuldt fagligt forsvarlig løsning. Udvalget noterer også, at der tilbydes et intensivt ambulant forløb i perioden, at patienter vil være garanteret indlæggelse ved akut behov, og at der sker en koordination på tværs af aktører. Endeligt noterer udvalget, at den foreslåede løsning er med til at undgå endnu større problemer ved eksempelvis delvise nedlukninger over en længere periode. Udvalget ønsker en evaluering af forløbet med fokus på patienternes evaluering af tilbuddet og de ansattes oplevelse af håndteringen."

V og K stemte imod at tage orienteringen til efterretning. V og K understregede, at “det drejer sig om en særlig sårbar gruppe, der ikke rummes godt af et ambulant forløb, og fordi man ikke har lavet en prøveperiode på den ambulante løsning, inden den indføres i en sommerferie. Det samlede mulighedskatalog er ikke oplyst i tilfredsstillende grad.”.

Dansk Folkeparti ønsker dette medlemsforslag, dels fordi DF mener, at det er en problematisk “løsning”, dels ønsker en drøftelse om, det er demokratisk rimeligt, at der tages så store vidtgående beslutninger for alvorligt syge patienter, uden at Region Hovedstadens øverste organ, regionsrådet, har drøftet og definitivt foretaget afstemning om nedlukningsforslaget?

Der ønskes en drøftelse af hvor stor kompetence som f.eks. social- og psykiatriudvalget har og hvor beslutningen til dette ligger i gældende lovgivning? 

Hvor går grænsen for regionsrådets rettighed for at blive indraget i den endelige afgørelse?

Bør udvalgets formand og/eller Region Hovedstadens formand fremover være mere opmærksom på en bedre overordnet demokratisk behandling? 

DF håber på en konstruktiv drøftelse om såvel selve sommerferielukning som den demokratiske proces.

KONSEKVENSER

Ved regionsrådets drøftelse af medlemsforslaget er foreslaget fremmet og samtidig afsluttet, medmindre der besluttes andet på regionsrådsmødet.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Medlemsforslaget forelægges regionsrådet den 16. maj 2023.

JOURNALNUMMER

23027494

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: SPU 26. april 2023 - Orientering om håndtering af sommerferieperioden på afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. H

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 2: SPU 7. februar 2023 - Orientering om håndtering af sommerperioden 2023

4. Medlemsforslag fra de Radikale, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om intern CO2 afgift ved indkøb

FORSLAG

De Radikale, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti foreslår

 • at administrationen udarbejder en plan for at implementere en intern CO2 afgift i Region Hovedstaden. Forslaget skal beskrive hvilket afgrænsede området det indledende arbejde med en CO2 afgift kan omfatte. Arbejdet forankres i miljø- og klimaudvalget.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Formanden satte forslaget til afstemning: 
For stemte: A (9), B (5), F (4), Ø (6) og Bergur Løkke Rasmussen (ufp), i alt 25. 
Imod stemte:  C (10), D (1), O (1), V (3) og Anne Ehrenreich (ufp), i alt 16. 
Undlod at stemme: 0. 
I alt 41. 

Forslaget var dermed fremmet til behandling i miljø- og klimaudvalget.

Vibeke Westh (A), Christoffer Buster Reinhardt (C) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog  Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø). 

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regionerne, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.

Regionsrådsmedlem Thomas Rohden har på vegne af de Radikale, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti den 9. maj 2023 anmodet om at få behandlet et forslag om at administrationen udarbejder en plan for at implementere en intern CO2 afgift i Region Hovedstaden.

MOTIVATION

Region Hovedstaden har med implementeringen af den nye klimastyringsmodel, fået et effektivt analyseværktøj, der kan være med til at danne grundlag for implementering af en CO2 afgift. Derfor giver det nu mening at Region Hovedstaden følger sporet fra flere kommuner, der med succes har implementeret en intern CO2 afgift, der effektivt har være med til at forbedre klimaprofilen på deres indkøb.

KONSEKVENSER

Såfremt regionsrådet fremmer forslaget, vil forslaget i sin helhed blive oversendt til miljø- og klimaudvalget til realitetsbehandling.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Medlemsforslaget forelægges regionsrådet den 16. maj 2023.

JOURNALNUMMER

23028980.

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: Administrationens bemærkninger vedr. medlemsforslag om CO2-afgift på indkøb

5. Medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti om konkurrence blandt alle medarbejdere i patientnære funktioner

FORSLAG

Socialistisk Folkeparti (SF) foreslår:

 • at der afsættes et beløb på 100.000 kr. (samt administrative ressourcer til at håndtere processen), til præmier i en konkurrence blandt alle medarbejdere i patientnære funktioner, der kan ændre en rutine/opgaveløsning til en mere CO2-venlig løsning.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Formanden satte forslaget til afstemning: 
For stemte: F (4) og Ø (6), i alt 10. 
Imod stemte:  A (9), B (5), C (10), D (1), O (1), V (3), Bergur Løkke Rasmussen (ufp) og Anne Ehrenreich (ufp),  i alt 31. 
Undlod at stemme: 0. 
I alt 41.
 
Forslaget var dermed bortfaldet.

Vibeke Westh (A), Christoffer Buster Reinhardt (C) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog  Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø). 

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regionerne, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.

Regionsrådsmedlem Anja Kjelgaard Rosengreen, Socialistisk Folkeparti (SF), har den 9. maj 2023 anmodet om at få behandlet et forslag om konkurrence blandt alle medarbejdere i patientnære funktioner, der kan ændre en rutine/opgaveløsning til en mere CO2-venlig løsning.

Administrationen bemærker, at regionsrådet – hvis det ønsker at fremme forslaget – skal træffe beslutning om at oversende sagen til forberedende behandling i miljø- og klimaudvalget. Det følger af styrelsesvedtægten, at miljø- og klimaudvalget varetager rådgivende funktion over for forretningsudvalget og regionsrådet i form af politikudvikling og politikopfølgning vedrørende initiativer i forhold til miljø, klima og den tværgående grønne dagsorden.

MOTIVATION

Det skal være sjovt at tage ansvar for den grønne omstilling og bruge sin nysgerrighed.

Socialistisk Folkeparti (SF) foreslår at der afsættes beløb 100.000 (samt administrative ressourcer til at håndtere processen), til præmier i en konkurrence blandt alle medarbejdere i patientnære funktioner.

Konkurrencen præmierer for bedste forslag til konkret ide der kan ændre en rutine/ opgaveløsning til en mere CO2-venlig løsning. Kriterierne for udvælgelse af vinderforslag er:

 • omfanget af konkret reduktion,
 • potentialet for opskalering samt
 • hvor let omstillingen kan implementeres.  

Medlemsforslaget er inspireret af et succesfuldt forløb gennemført i National Health Service (NHS) i Storbritannien, fortalt af Nick Watts, Chief Sustainability Officer (for NHS), og formidlet på konference om grønne hospitaler på Christiansborg den 9. maj 2023.

Der er vedlagt følgende link til forslaget:

https://dk.linkedin.com/posts/nick-watts-0389a94a_its-a-formidable-challenge-creating-a-activity-6968127712813015040-snEj?utm_source=li_share&utm_content=feedcontent&utm_medium=g_mb_web&utm_campaign=copy

KONSEKVENSER

Såfremt regionsrådet fremmer forslaget, vil forslaget blive oversendt til miljø- og klimaudvalget til realitetsbehandling.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Medlemsforslaget forelægges regionsrådet den 16. maj 2023.

JOURNALNUMMER

23029037

6. Udkast til udtalelse til Sundhedsministeriet om Rigsrevisionens beretning om kontrol med lægers honorarafregning

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende udtalelse fra regionsrådet til ministerredegørelsen i forbindelse med beretningen om kontrol med lægers honorarafregning.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Godkendt.

Vibeke Westh (A), Christoffer Buster Reinhardt (C) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog  Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø).
 

Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2023:
Anbefalet.
Jacob Rosenberg (C) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Rigsrevisionen tog i februar 2022 selv initiativ til at undersøge regionernes kontrol med praktiserende lægers honorarafregning. Formålet med undersøgelse er at vurdere, om regionerne har ført en effektiv kontrol med afregningen af honorarer til praktiserende læger i perioden 2012 - 2022. Rigsrevisionen har løbende fulgt regionernes kontrol med honorarefregning, siden Rigsrevisionen afgav beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren i 2012.  

Rigsrevisionen afgav herefter beretning til Statsrevisorerne (beretning nr. 13/2022). Beretningen blev behandlet af Statsrevisorerne på et møde den 20. marts 2023, hvor Statsrevisorerne afgav deres bemærkninger til beretningen. Beretningen er vedlagt som bilag 2. 

Sundhedsministeriet har anmodet regionsrådet om en udtalelse til brug for ministerens redegørelse om beretningen. Udkast til udtalelsen er vedlagt som bilag 1.

SAGSFREMSTILLING

Sundhedsministeriet er som følge af den afgivne beretning nr. 13/2022 om kontrol med lægers honorarafregning blevet bedt om at afgive en ministerredegørelse til Statsrevisorerne om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til, jf. rigsrevisorloven §18, stk. 2. 

Ministerredegørelsen skal forholde sig til såvel beretnings indhold og konklusioner som til Statsrevisorernes bemærkninger. I redegørelsen skal indgå ministerens kommentarer til regionsrådets udtalelser jf. rigsrevisorlovens § 18, stk. 3. Sundhedsministeriet har på den baggrund anmodet om en udtalelse fra regionsrådet. 

Regionsrådet blev den 20. marts 2023 orienteret pr. e-mail om beretningen og administrationens bemærkninger hertil. 

Statsrevisors bemærkning

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at regionerne i perioden 2018 - medio 2021 ikke har ført en effektiv kontrol med praktiserende lægers honorarafregning. Selv om det nye afregningssystem fra 2021 har styrket førkontrollen, er der stadig potentiale for at udvikle og forbedre afregningssystemet, så det gøres mere finmasket. Det er tilsvarende utilfredsstillende, at ingen af regionerne har en effektiv efterkontrol baseret på risiko og væsentlighed.

Der er således risiko for, at regionernes udbetalinger af honorarer til læger er fejlbehæftede. Rigsrevisionen har sandsynliggjort, at regionerne siden medio 2021 har afvist regninger for yderligere ca. 50 mio. kr. årligt, som før formentlig ville være udbetalt.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen vil administrationen sende en godkendt udtalelse fra regionsrådet til Sundhedsministeriet.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2023 og regionsrådet den 16. maj 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Buch Nielsen/Katrine Morville

JOURNALNUMMER

22012051.

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: Udkast til udtalelse til Sundhedsministeriet om Rigsrevisionens beretning om kontrol med lægers honorarafregning

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 2: Beretning 13 2022 om kontrol med lægers honorarafregning

7. Ligestillingsredegørelse for Region Hovedstaden 2020-2023

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at ligestillingsredegørelsen 2020-2023 for Region Hovedstaden godkendes.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Godkendt.

Vibeke Westh (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog  Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø).
 

Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2023:
Anbefalet.
Jacob Rosenberg (C) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5a indberette arbejdet med ligestilling hvert tredje år i form af en ligestillingsredegørelse. Der skal indberettes ligestillingsredegørelser i 2023.

Besvarelsen af indberetningsskemaet og dermed ligestillingsredegørelsen skal være fremsendt til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet inden 1. juni 2023. Regionsrådet skal ifølge ligestillingsloven vedtage ligestillingsredegørelsen, inden den sendes til ministeren for ligestilling.

Med denne sag skal Forretningsudvalget godkende ligestillingsredegørelsen for Region Hovedstaden for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023 (bilag).

SAGSFREMSTILLING

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

 • at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
 • at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
 • at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen følger endvidere op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Region Hovedstadens personalepolitik
Region Hovedstaden har i den aktuelle personalepolitik en generel målsætning for ligestilling:

”Vi skal indgå ligeværdigt i menneskelige relationer og arbejde for at styrke den respektfulde dialog. I forhold til patienterne og brugerne betyder det, at vi skal møde dem med udgangspunkt i deres behov, ressourcer og situation. Vi har brug for alle faggrupper og en mangfoldig medarbejderskare for at nå regionens mål. I det daglige samarbejde skal vi give plads til forskellighed. Ligestilling er en selvfølge, og vi skal arbejde for at finde fælles løsninger.”

Overordnet billede
Det overordnede billede for ligestilling i Region Hovedstaden viser, at kvinder udgør 74 pct., og mænd udgør 26 pct. af Region Hovedstadens ansatte. Gennemsnittet på tværs af alle regioner viser en fordeling på 77 pct. kvinder og 23 pct. mænd. (kilde: KRL Sirka. Tallene er et særudtræk fra KRL, juli 2022).

Fordelingen af kvinder og mænd på chefniveau i Region Hovedstaden ser ud som følgende – opgjort i procenter og antal årsværk: 

 • Niveau 1 – Topchefer: 67 pct. kvinder (2) og 33 pct. mænd (1)
 • Niveau 2 – Chefer: 50 pct. kvinder (151) og 50 pct. mænd (151)
 • Niveau 3 – Ledere og specialister: 60 pct. kvinder (2.225) og 40 pct. mænd (1.456)

(kilde: KRL Sirka. Tallene er et særudtræk fra KRL, juli 2022).

Input fra Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre
I Region Hovedstaden er det de enkelte hospitaler, virksomheder og koncerncentre, der har ansvaret for at medtage ligestillingspolitiske hensyn i forbindelse med rekruttering samt i forhold til den løbende medarbejder- og karriereudvikling.

Administrationen har indhentet input til besvarelse af ligestillingsredegørelsen fra alle regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre.

Ligestillingsredegørelsen består af en række spørgsmål, vedrørende ligestillingsforhold på personaleområdet samt i forhold til kerneydelsen.

Mangel på sundhedsfagligt personale er en af de største udfordringer i hverdagen på regionens hospitaler og set i lyset af det, har Region Hovedstaden primært fokus på at tiltrække og tilknytte fagligt dygtige ledere og medarbejdere - uanset køn.

Den generelle feedback fra regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre er, at de har fokus på at fremme mangfoldighed i arbejdsstyrken, men også at ansætte ud fra kvalifikationer og kompetencer. 

Konkrete initiativer
Det fremgår af tilbagemeldingerne, at der er flere hospitaler, virksomheder og koncerncentre, der har iværksat en række konkrete, lokale initiativer med fokus på ligestilling, fx:

 • Målsætninger om, at der i såvel ledergrupper som personalegrupper generelt tilstræbes at have en balanceret sammensætning af kvinder og mænd
 • Lederne opfordres til at overveje, om der i pågældende rekrutteringer skal tages særlige hensyn til eksempelvis kønssammensætningen
 • Brug af annonceskabeloner med billeder, der skal medvirke til at sikre, at stillingsopslag tiltrækker begge køn. Det gælder inden for såvel medarbejder- som lederrekruttering
 • Brug af anden brandingmateriale som fx opslag på LinkedIn, hvor begge køn er repræsenteret
 • Medtænker køn, når der udarbejdes forskningsmateriale, analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeanalyser og lignende
 • Arbejder målrettet for at borgerrettede ydelser imødekommer både kvinder og mænds adfærd og præferencer, ligesom kommunikationsmaterialer til borgerne eller forskningsmaterialer er rettet mod både kvinder og mænd
 • Fokus på ligestilling indenfor forskning og udvikling (R&D)
 • Fokus på at sikre (køns)diversitet i byggebranchen med lige job- og karrieremuligheder for alle, uanset køn, alder, etnicitet, seksuel orientering eller handicap

KONSEKVENSER

Tiltrædes sagen, indberetter administrationen de relevante oplysninger til ligestillingsministeren.

KOMMUNIKATION

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk omkring årsskiftet 2023/2024. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte indberettende institutioner modtage information om, at deres individuelle redegørelse og rapport kan tilgås på hjemmesiden.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges Forretningsudvalget den 9. maj 2023 og Regionsrådet den 16. maj 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Kirstine Vestergård Nielsen / Mette Bundsgaard Ringius

JOURNALNUMMER

23023476

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: Bilag 1_Indberetningsskema for ligestillingsredegørelsen 2020-2023_Region Hovedstaden

8. Annoncering af midler til kultur og godkendelse af nye administrationsgrundlag

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende revideret administrationsgrundlag for kulturpuljen i Region Hovedstaden, der er på 2 mio. kr. om året i årene 2023, 2024 og 2025, jf. budgetaftalen for 2023 (bilag 1),
 2. at godkende, at administrationen i udmøntningen af kulturpuljen vil fordele midler til mindre kulturprojekter med fokus på at skabe trivsel gennem aktiviteter og mindre fællesskaber. 

Bilag 1 er revideret i overensstemmelse med forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2023, således, at tematik a) er udskrevet. Ændringerne fremgår med rødt.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Der blev stillet ændringsforslag, som formanden satte til afstemning (bilag 2): 
”Socialdemokratiet, det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Bergur Løkke Rasmussen ønsker at opretholde den oprindelige indstilling i sag nr.8, hvor der både er mulighed for at støtte mindre kulturprojekter med fokus på at skabe trivsel og større kulturbegivenheder og events. Vi mener større kulturbegivenheder og events understøtter dansk kultur og fællesskab, samt brander Region Hovedstaden. 
 
Vi foreslår derfor: 
Et nyt indstillingspunkt 2 i sagen, som lyder: 
at godkende at administrationen i udmøntningen af kulturpuljen vil sigte efter en ligelig fordeling af midler til: 

a)     større kulturbegivenheder og projekter med fokus på at fremme den regionale udvikling,
b)     mindre kulturprojekter med fokus på at skabe trivsel gennem aktiviteter og fællesskaber.” 

For stemte: A (9), C (10), O (1) og Bergur Løkke Rasmussen (ufp), i alt 21. 
Imod stemte: B (5), D (1), F (4), V (3), Ø (6) og Anne Ehrenreich (ufp), i alt 20. 
Undlod at stemme: 0. 
I alt 41.
Ændringsforslaget var herefter godkendt, hvorefter forretningsudvalgets anbefaling af indstillingspunkt 2 bortfaldt.

Forretningsudvalgets anbefaling af indstillingspunkt 1 blev godkendt uden afstemning.

Bilag 1 er revideret i overensstemmelse med regionsrådets beslutning og er vedlagt som bilag 3.

Vibeke Westh (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog  Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø).
 

Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2023:
Udvalget for trafik og regional udviklings indstilling til forretningsudvalget var følgende:
"Udvalget for trafik og regional udvikling anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 1. at godkende revideret administrationsgrundlag for kulturpuljen i Region Hovedstaden, der er på 2 mio. kr. om året i årene 2023, 2024 og 2025, jf. budgetaftalen for 2023 (bilag 1),
 2. at godkende at administrationen i udmøntningen af kulturpuljen vil sigte efter en ligelig fordeling af midler til:
  a) større kulturbegivenheder og projekter med fokus på at fremme den regionale udvikling,  
  b) mindre kulturprojekter med fokus på at skabe trivsel gennem aktiviteter og fællesskaber."

Peter Westermann fremsatte ændringsforslag på vegne af Socialistisk Folkeparti - SF, Radikale Venstre, Venstre, Enhedslisten og Nye Borgerlige:
Ændringsforslag til indstillingspunkt 2: 

"2. at godkende, at administrationen i udmøntningen af kulturpuljen vil fordele midler til mindre kulturprojekter med fokus på at skabe trivsel gennem aktiviteter og mindre fællesskaber 
Ændringsforslaget indebærer derfor også en konsekvensrettelse af bilag 1 således, at tematik a) udskrives fra det."

Formanden satte ændringsforslaget til indstillingspunkt 2 til afstemning:
For stemte: B (2), D (1), F (1), V (2) og Ø (2), i alt 8.
Imod stemte:  A (3), C (2) og O (1), i alt 6.
Undlod at stemme: 0.
I alt 14.
Ændringsforslaget til indstillingspunkt 2 var herefter anbefalet.

Socialdemokratiet har sammen med Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ønsket følgende protokolbemærkning til ændringsforslaget:

”Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har fundet det værdifuldt for hovedstadsregionen, at regionsrådet gennem årene har støttet dansk kultur og fællesskab - også i form af større events. Hvem husker ikke fællesskabet, stoltheden og folkefesten sidste sommer, da Tour de France startede i København, eller da EM 2021 i fodbold bl.a. fandt sted i Parken. Tidligere har vi støttet en international Shakespeare Festival i Helsingør og kortbane EM i Svømning i Royal Arena. Alt sammen store events, der har styrket dansk kultur og det folkelige fællesskab. Vi mener, at regionen forsat skal kunne støtte lignende begivenheder som også giver positiv omtale af vores del af Danmark. Derfor stemmer vi imod ændringsforslaget.”

Indstillingspunkt 1 og ændringsforslag til indstillingspunkt 2 var herefter anbefalet.

Jacob Rosenberg (C) deltog ikke i sagens behandling.
 

Forretningsudvalgets beslutning den 11. april 2023:
Sagen blev udsat.
 

Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning den 20. marts 2023: 
Socialistiske Folkeparti - SF, Radikale Venstre, Venstre og Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 2: 

"2. at godkende, at administrationen i udmøntningen af kulturpuljen vil fordele midler til mindre kulturprojekter med fokus på at skabe trivsel gennem aktiviteter og mindre fællesskaber 

Ændringsforslaget indebærer derfor også en konsekvensrettelse af bilag 1 således, at tematik a) udskrives fra det."

Udvalgsformanden satte ændringsforslaget til indstillingspunkt 2 til afstemning:
For stemte: B (1), F (1), V (1) og Ø (2), i alt 5.
Imod stemte: A (2), C (3) og O (1), i alt 6.
Undlod stemte: 0.
I alt: 11.
Ændringsforslaget til indstillingspunkt 2 var hermed bortfaldet.

Udvalgsformanden satte herefter administrationens indstilling til afstemning:
For stemte: A (2), C (3) og O (1) i alt 6.
Imod stemte: F (1), V (1) og Ø (2), i alt 5.
Undlod stemte: B (1).
I alt: 11.
Indstillingen var hermed anbefalet.

BAGGRUND

I budgetaftalen for 2023 afsatte regionsrådet 2 mio. kr. om året over en 3-årig periode til kulturindsatser i Region Hovedstaden. Den faste bevilling skaber gode forudsætninger for, at kulturindsatsen i Region Hovedstaden bidrager til at sikre sammenhæng og attraktivitet på tværs af regionen, samtidig med at den flerårige bevilling sikrer mere forudsigelighed for aktørerne.

I budgetaftalen lægges der op til at udvalget for trafik og regional udvikling skal revidere kriterierne for kulturpuljen. Administrationen forelægger nærværende sag om revidering af administrationsgrundlag for uddeling af kulturmidler på baggrund af udvalget for trafik og regional udviklings drøftelse den 8. februar 2023 om kulturens fremtid i Region Hovedstaden.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden ønsker at fremme et mangfoldigt og varieret kulturudbud, der bidrager til aktive og sunde borgere, der trives fysisk og mentalt, hvilket fremgår af den regionale udviklingsstrategi. I henhold til lov om kulturaftaler § 3a, kan regionerne medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift.

Region Hovedstadens kulturindsats har tidligere været rettet mod events og turisme gennem eventpuljen, hvor store turismefremmende kultur- og sportsbegivenheder modtog støtte. Fra 2019 til 2021 udmøntede regionen midler gennem ”Puljen til kulturfremme”, hvor mellemstore og store kulturbegivenheder blev støttet.

I 2022 udmøntede Region Hovedstaden "Kulturpulje til Næste Generation" på 3,3 mio. kr. Her var temaet trivsel og fællesskaber blandt børn og unge og projekterne væsentligt mindre end hidtil. Puljen var meget populær blandt regionens kulturaktører og blev overansøgt med 2,3 mio. kr.

Udvalget for trafik og regional udvikling drøftede d. 8. februar 2023 anvendelsen af kulturmidlerne afsat i budgetaftalen for 2023. Der var et ønske om både at støtte større begivenheder og at støtte mindre initiativer, der knytter sig til andre af regionens opgaver. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til administrationsgrundlag, som gør det muligt at søge medfinansiering til kulturelle aktiviteter inden for to tematikker:

 • Kulturfremme
  •  større kulturbegivenheder og projekter med fokus på at fremme den regionale udvikling
 • Trivsel
  • mindre projekter med fokus på trivselsfremmende kulturaktiviteter og fællesskaber.

Med den 3-årige bevilling til kulturområdet muliggøres en fast udmøntning gennem de to puljer i 2023,

2024 og 2025. Dette vil gøre det muligt for administrationen at gå i dialog med kulturaktørerne om at modne gode kulturprojekter som understøtter målsætningerne i den regionale udviklingsstrategi.

Administrationen foreslår at den årlige bevilling på 2 mio. kr. udmøntes ligeligt mellem de to tematikker for kulturbegivenheder, hvorved 1 mio. kr. tildeles kulturindsatser, der støtter større kulturbegivenheder og projekter med fokus på at fremme den regionale udvikling og 1 mio. kr. tildeles mindre kulturprojekter, der har fokus på at skabe trivsel gennem kulturaktiviteter og fællesskaber.

Dermed vil det være muligt både at støtte store projekter og begivenheder, der understøtter den regionale udvikling og bidrager til mangfoldighed på tværs af geografien samt mindre projekter, der har en stor værdi for mindre grupper og som er meget afhængig af regionens støtte for gennemførsel.

Udvalget for trafik og regional udvikling vil med den foreslåede fordeling mellem kulturpuljerne kunne støtte to store kulturprojekter og mindst fire mindre projekter om året i 2023, 2024 og 2025.

Støtte til kulturfremmende indsatser:

I administrationsgrundlaget (bilag 1 litra a) fremgår følgende tildelingskriterier for støtte til kulturindsatser, der støtter større kulturbegivenheder og projekter med fokus på at fremme den regionale udvikling:

 1. Bidrager til den regionale udvikling med innovative og kreative projekter
 2. Bidrager til kulturens fremme i regionen
 3. Tilskuddet gives til større projekter med stor synlighed og effekt
 4. Bidrager til at støtte brede partnerskaber
 5. Regionens medfinansiering kan maksimalt udgøre 25 % det samlede budget
 6. Der skal søges for minimum 500.000 kroner

Støtte til trivselsfremmende indsatser:

I administrationsgrundlaget (bilag 1 litra b) fremgår følgende tildelingskriterier for støtte til mindre kulturprojekter, der har fokus på at skabe trivsel gennem kulturaktiviteter og fællesskaber:

 1. Bidrager til den regionale udvikling med innovative og kreative projekter
 2. Tilskuddet er nødvendigt
 3. Fremmer trivslen blandt udsatte borgere gennem kulturelle fællesskaber
 4. Bidrager til at støtte brede partnerskaber
 5. Regionens medfinansiering kan maksimalt udgøre 75 % det samlede budget
 6. Der skal søges for minimum 100.000 kroner
 7. Der kan maksimalt søges for 500.000 kroner

På baggrund af udvalget for trafik og regional udvikling, forretningsudvalgets og regionsrådets beslutning vil administrationen igangsætte en proces for annoncering af kulturpuljen og indkaldelse af ansøgninger.

Administrationen vil invitere kulturaktører til et samlet informationsmøde om kulturpuljen efter annonceringen og vil efterfølgende afholde sparringsmøder med interesserede ansøgere.

Udvalget for trafik og regional udvikling og regionsrådet præsenteres for ansøgningerne i ultimo 2023.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen vil det reviderede administrationsgrundlag for kulturpuljen blive godkendt med henblik på at administrationen igangsætter udmøntningsprocessen, hvor der indhentes ansøgninger til årets udmøntning af kulturpuljen inden for de to tematikker.

Udvalget for trafik og regional udvikling og regionsrådet præsenteres for de indkomne ansøgninger i ultimo 2023.

KOMMUNIKATION

Ved tiltrædelse af indstillingerne, vil administrationen annoncere puljen på regionens hjemmeside og sikre at annonceringen deles bredt i regionen, så flest muligt får mulighed for at søge.

Der vil i forbindelse med udmøntningen blive fokus på regionens engagement på kulturområdet. Administrationen vil hertil sikre, at Region Hovedstadens bidrag til kulturindsatserne tydeligt fremgår af relevant kommunikationsmateriale i forbindelse med afholdelsen af begivenhederne.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Da sagen blev udsat på mødet i forretningsudvalget den 11. april, forelægges sagen forretningsudvalget den 9. maj 2023 og regionsrådet den 16. maj 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/Anne Søndergaard Brüel

JOURNALNUMMER

23010941.

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: Retningslinjer for tildeling af tilskud til kulturprojekter i Region Hovedstaden (redigeret i hht. ændringsforslag på FU 9. maj 2023)

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 2: Ændringsforslag - Annoncering af midler til kultur og godkendelse af nye administrationsgrundlag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 3: Retningslinjer for tildeling af tilskud til kulturprojekter i Region Hovedstaden gældende fra den 17. maj 2023 (revideret efter regionsrådets beslutning den 16.05.2023)

9. Standsning af forsøg med SCRT-system i Lokaltog

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende standsning af forsøget med montering af et nyt katalysator- og partikelfiltersystem (SCRT-system) på ét af Lokaltogs nuværende togsæt.
 2. at godkende at tilbageførte midler på 0,5 mio. kr. i 2023 ikke bruges til nye aktiviteter.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Godkendt.

Vibeke Westh (A), Karin Friis Bach (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Dorte Vilhelmsen (C), Peter Westermann (F), Finn Rudaizky (O), Helene Forsberg-Madsen (Ø) ogTormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog  Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø).
 

Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2023:
Anbefalet.
Jacob Rosenberg (C) deltog ikke i sagens behandling.
 

Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning den 25. april 2023:
Anbefalet, i det at udvalget beder administrationen om at sætte en sag på et udvalgsmøde i ultimo 2023 vedr. planen udrulning af batteritog i lokaltog.
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Regionsrådet udmøntede den 14. maj 2019 1 mio. kr. til undersøgelse af mulighederne for fossilfri drift af lokaltogene. 0,5 mio. kr. af disse blev afsat til et forsøg med montering af et katalysator- og partikelfiltersystem (SCRT-system) på et lokaltog til reduktion af luftforurening.

SAGSFREMSTILLING

Togene på lokalbanerne i Region Hovedstaden kører alle på diesel. Som led i regionens ambition om CO2 reduktion og emissionsfri kollektiv trafik afsatte regionsrådet midler til et forsøg med et katalysator- og partikelfiltersystem på et lokaltog, svarende til de systemer som har vist sig effektive på diesel-busser.

Formålet med forsøget var at undersøge muligheden for at reducere udledningen af skadelige partikler og kvælstofoxider (NOx) fra togenes motorer. Hvis forsøget viste, at det var praktisk muligt at udrulle SCRT-systemet på alle lokaltog, kunne man opnå miljø- og klimagevinster ved samtidig anvendelse af biodiesel som brændstof. Forsøget udsprang af et budgetforslag, hvor administrationen blev anmodet om at komme med idéer til tekniske løsninger for grøn omstilling af lokalbanerne. Som en del af forarbejdet til Movias Mobilitetsplan 2020-2024, blev der udarbejdet et arbejdspapir vedr. miljømål for lokalbanerne. Arbejdspapiret skitserede, hvordan det potentielt kunne være muligt at nedbringe udledning af lokal luftforurening fra Lokaltogs materiel ved at eftermontere et SCRT-system i togene. Derfor foreslog administrationen dette som et forsøg, hvor usikkerhederne omkring systemets anvendelighed kunne afklares. Siden forsøget startede, har Lokaltog dog erfaret betydelige udfordringer med forsøget.

Det har ikke været muligt at opnå sikkerhedsgodkendelser til et tog med ombygget udstødningssystem inden for budgettet. Trafikstyrelsen skal godkende ombygningen, før toget må køre med passagerer. Uden passagerer vil man ikke opnå erfaringer med SCRT-systemets langtidspåvirkning af togenes motorenheder. Selv hvis det skulle lykkes at opnå sikkerhedsgodkendelse til et forsøg på et enkelt togsæt, vil denne godkendelse ikke gælde for de øvrige togsæt, da der er tale om en prototype. Det vil altså ikke være muligt at udrulle SCRT-systemet til samtlige lokaltog på baggrund af forsøget.

Derudover har motorleverandøren ikke kunnet bekræfte, at det vil være muligt at anvende biodiesel (HVO) i Lint-41 togene, som er den togtype, der anvendes på lokalbanerne i Region Hovedstaden (med undtagelse af Nærumbanen). Det vil derfor ikke være muligt at opnå den forventede klimamæssige effekt, da der ikke kan anvendes et CO2-neutralt drivmiddel. I hvert fald ikke uden risici for senfølger på motorerne, der kan lede til store økonomiske og driftsmæssige konsekvenser for Lokaltog.

Endelig har montering af et SCRT-system vist sig at være forbundet med risici for rettidighed og regularitet på lokalbanerne, da forsøget kræver, at toget tages ud af drift, mens toget sikkerhedsgodkendes. Med tre forskellige byggeserier i Lint-41-flåden vil Lokaltog skulle indhente flere sikkerhedsgodkendelser, hvis hele flåden skal omstilles.

Siden midlerne blev udmøntet til forsøget, er markedet for batteritog vokset betydeligt. Administrationen har derfor valgt at udvide den kommende Udviklingsplan for lokalbanerne i Region Hovedstaden 2026-2035 (drøftet på udvalget for trafik og regional udvikling den 2. november 2022) med en screening af det økonomiske og klimamæssige potentiale i en fremskyndet omstilling til batteritog. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at det vil være en økonomisk og klimamæssigt bedre løsning for Region Hovedstaden at fremskynde udskiftningen af Lint-41-togsættene til batteritog end at udruste togsættene med SCRT-systemer, og overgå til drift med HVO-biodiesel.

Hvis screeningen viser et fornuftigt potentiale, kan der efterfølgende tages en mere formel politisk beslutning om en fremskyndet omstilling til batteritog. En beslutning der også vil være i god tråd med den statslige pulje til ladeinfrastruktur på lokalbanerne, som udmøntes i perioden 2025-2035.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen, vil regional udvikling få tilbageført 0,5 mio. kr. i 2023 fra Movia. Grundet den stramme økonomiske situation med træk på tidligere års overskud, anbefales det, at den 0,5 mio. kr. ikke anvendes til nye aktiviteter. På den måde vil de 0,5 mio. kr. reducere trækket på tidligere års overskud og forbedre regional udviklings regnskabsresultat i 2023.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for trafik og regional udvikling den 25. april 2023, forretningsudvalget den 9. maj 2023 og regionsrådet den 16. maj 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/Jonas Dalum Scherling

JOURNALNUMMER

19054694

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: Mulighed for afvikling af SCRT-forsøg i Lokaltog

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 2: Uddybende redegørelse vedr. SCRT-forsøg i Lokaltog

10. Udmøntning af midler til medfinansiering af fremkommelighedsprojekter i samarbejde med Hillerød Kommune

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at udmønte 2,675 mio. kr fra budgetaftale for hhv. 2020, 2021 og 2022 til medfinansiering af to busfremkommelighedsprojekter i Hillerød kommune.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Godkendt.

Vibeke Westh (A), Karin Friis Bach (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Dorte Vilhelmsen (C), Peter Westermann (F), Finn Rudaizky (O), Helene Forsberg-Madsen (Ø) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø).
 

Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2023:
Anbefalet.
Jacob Rosenberg (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning den 25. april 2023:
Anbefalet.
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling. 

BAGGRUND

Region Hovedstaden har sammen med Hillerød kommune opnået medfinansiering til to busfremkommelighedsprojekter i kommunen fra Trafikstyrelsens pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet. Projekterne har en samlet økonomi på 10,7 mio. kr., og forventes at strække sig fra 2023 til 2025. Heraf er opnået statslig støtte på 50%. Det foreslås, at regionen indgår i projekterne som samarbejdspartner og bidrager med en medfinansiering, så regionen og Hillerød kommune ligeligt deler de resterende 50% af de samlede udgifter (projektering, anlæg, analyse og afrapportering), dvs. en medfinansiering fra regionen på 2,675 mio. kr. 
I sagen fremsættes forslag til, hvordan regionen kan bidrage med sin andel vha. overskydende midler fra andre fremkommelighedsprojekter. 

SAGSFREMSTILLING

Det er et af de primære mål i regionens trafik- og mobilitetsplan at gøre den kollektive transport til et første valg for flere. Et af planens løsningsforslag er at prioritere bussen på vejene, så passagerernes efterspørgsel på hurtig og rettidig transport kan efterleves, og attraktiviteten for nye brugere øges. Flere passagerer i den kollektive trafik vil bidrage til regionens mål om grønne transportvalg og vaner. Region Hovedstaden samarbejder med kommuner og trafikselskaber om at optimere bussers fremkommelighed med de mest effektive løsninger, herunder også i form af medfinansiering.

Region Hovedstaden, Hillerød Kommune og Movia undersøgte i 2022 mulighederne for at etablere tiltag inspireret af BRT (Bus Rapid Transit) på en strækning i kommunen, hvor tre regionale busser (også) kører, hhv. 600S, 65E og 380R. To af delprojekterne fra mulighedsstudiet har netop opnået 50% medfinansiering fra Trafikstyrelsens pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet (se forslagene fra mulighedsstudiet i bilag 1). Det foreslås, at regionens andel til medfinansiering, som udgør 2,675 mio. kr, finansieres af overskydende midler fra andre projekter med formål om at få bussen hurtigere frem:

 • Overskydende midler fra afsluttet projekt, hvor en række tiltag er gennemført på strækningen for linje 123, afsat Ifm. trafikbestilling 2020.
 • Resterende midler fra pulje til prioritering af busser i signalanlæg, afsat i budgetaftale 2021. Se også meddelelsen "Etableret busprioritering i lyssignaler".
 • Resterende midler til at kortlægge og udpege nye muligheder for at forbedre fremkommeligheden for busserne, afsat i budgetaftale 2022.

Formålet med projekterne i budgetaftalerne fra hhv. 2020, 2021, og 2022 var at få bussen hurtigere frem, sikre rettidighed i køreplanen og gøre kollektiv trafik mere attraktiv. Samme formål går igen i de to foreslåede busfremkommelighedsprojekter i Hillerød kommune.

Effekten af tiltag er størst, når bussen prioriteres langs en hel linjestrækning. Regionen har i december 2022 fået udarbejdet et investeringskatalog for busfremkommelighed, som indeholder forslag til fremkommelighedstiltag på en række regionale linjestrækninger (bilag 2). De foreslåede projekter fra mulighedsstudiet vil komplimentere forslag i det ny investeringskatalog, da de er placeret på samme linjestrækninger, hhv. for buslinjerne 600S, 65E og 380R. Udvalget for trafik og regional udvikling vil få særskilt information om mulighederne i det nye katalog med forslag til øget busfremkommelighed.

Projekternes effekter
De to delprojekter er placeret centralt i Hillerød op mod Hillerød St. på hhv. Sdr. Jernbanevej og Milnersvej, og vil gavne en række både regionale og kommunale buslinjer, herunder buslinjerne 600S, 65E og 380R (bilag 1). Projekterne bidrager til at:

 • øge bussernes fremkommelighed og forbedrer dermed regulariteten, hvilket er udtryk for en mere ensartet køretid, så passagerne i højere grad oplever, at bussen kører og er fremme til tiden
 • reducere køretiderne - særligt i myldretiden
 • skabe forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik, og gør det attraktivt for flere
 • effektivisere busdriften og stabilisere driftsøkonomien, selv i stigende trængsel

Begge projekter vil bidrage til rejsetidsbesparelser op mod 50 sekunder, og en forventning om en passagerforøgelse på ca. 150 passagerer fordelt i busserne på hver strækning. Begge projekter indebærer, at der etableres busbaner og signalprioritering for busser. Busbaner er en permanent løsning, der, selvom trængslen stiger, vil fremtidssikre, at busserne prioriteres på vejene. På den ene strækning er linje 380R er i dag så presset på køretiden i myldretiden pga. trængsel, at der er risiko for, at der skal indsættes en ekstra bus, hvis ikke der foretages foranstaltninger, der prioriterer bussen. 

Forslag til medfinansiering
Det foreslås, at regionens andel til medfiansiereing indgår i projekterne som samarbejdspartner og bidrager med en medfinansiering, så regionen og Hillerød kommune ligeligt deler de resterende 50% af de samlede udgifter (projektering, anlæg, analyse og afrapportering), dvs. en medfinansiering fra regionen på 2,675 mio. kr. Foreslåede finansiering er sammensat af budgetmidler med samme formål:

 • I budgetaftalen for 2020 blev der afsat 2,7 mio. kr. til Tiltag, der sikrer fremkommelighed på buslinje 123. Projektet er nu afsluttet og har overskydende midler på 1,15 mio kr. Overskydende midler begrundes i, at en række af de opstillede tiltag efter nærmere undersøgelser ikke ville give en tilstrækkelig effekt samt tiltag, der blev fundet finansiering til i kommunalt regi. Midler tilbagebetales derfor fra Movia.
 • I budgetaftalen for 2021 blev der afsat 2 mio. kr. til Busprioritering i lyssignaler, der skal få bussen hurtigere frem. Heraf er anvendt 1,2 mio. kr. ud af de afsatte 2 mio. kr. Det har været en udfordring at få afsat midlerne i kommunerne, bl.a. pga. ældre udstyr og tekniske bindinger i kommunerne, samt en økonomisk barriere i kommuner ift. efterfølgende driftsaftale. Se meddelelsen "Etableret busprioritering i lyssignaler". Administrationen anbefaler, at 625.000 kr af de resterende midler anvendes til fremkommelighedsprojekterne i Hillerød Kommune.
 • I budgetaftalen for 2022 blev der afsat 2,5 mio. kr til at udarbejdelsen af katalog for fremkommelighedsprojekter, som skal kortlægge og udpege nye muligheder for at forbedre fremkommeligheden for busserne. Der er blevet anvendt 640.000 kr til at udvikle et nyt fremkommelighedskatalog med tiltag, der skal få busserne hurtigere frem (orientering i udvalget for trafik og regional udvikling den 9. februar 2022) og reserveret 625.000 kr til en foranalyse for BRT på 200S-strækningen. Resterende midler 825.000 kr. foreslås at anvendes til at igangsætte konkrete tiltag i Hillerød Kommune.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes, at projektmidler fra hhv. budgetaftale 2020, 2021 og 2022 anvendes til de to foreslåede busfremkommelighedsprojekter i Hillerød kommune til gavn for tre regionale buslinjer (linje 600S, 380R og 65E).

RISIKOVURDERING

Der kan være risiko for, at projekterne ifm. med detailprojektering ikke kan gennemføres efter ønske.

ØKONOMI

Det foreslås, at regionens andel til medfinansiering af de to busfremkommelighedsprojekter, finansieres af midler, der tidligere er afsat til busfremkommelighedsprojekter, som beskrevet i tabel 1. Projekteterne opstartes i 2023 og forventes anlagt medio 2025. Regionens budget til medfinansiering vil følge regionens allerede fastlagte budget i de samme år, og udbetales til Hillerød kommune, som er projektejer. 

Projektbudget/år

2023

2024

2025

I alt

Rater for medfinansiering

950.000 kr

1.650.000 kr

75.000 kr

2.675.000 kr

Bevillingstekniske konsekvenser:

Indstilling

Modtager

Beløb (mio.kr.)

Varighed

Finansiering

1.

Hillerød kommune

2,675

3 år (2023-2025)

Overskydende midler fra budgetaftale for hhv. 2020, 2021 og 2022 til bedre busfremkommelighed.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for trafik og regional udvikling den 25.april 2023, forretningsudvalget den 9. maj 2023 og regionsrådet den 16. maj 2023. 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/Birgitte Leolnar

JOURNALNUMMER

22022164

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: Bilag 1. Forslag til busfremkommelighedstiltag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 2: Bilag 2. Region Hovedstaden - Katalog for busfremkommelighed_Webtilgængelig

11. Tryghedsskabende tiltag i og omkring kollektiv transport

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende udmøntning af 780.000 kr. til implementering af tryghedsskabende tiltag på tre stationer for lokalbanerne
 2. at godkende udmøntning af 150.000 kr. til medfinansiering af Region Hovedstadens deltagelse i ansøgning af puljemidler fra Plan22+ til projekt om at skabe mere liv og tryghed på lokalbanestationer.
 3. at tage katalog om trygge stationsmiljøer, udarbejdet som en del af initiativet Tryghed i og omkring den kollektive trafik i budgetaftalen for 2022, til efterretning

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Godkendt.

Vibeke Westh (A), Karin Friis Bach (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Dorte Vilhelmsen (C), Peter Westermann (F), Finn Rudaizky (O), Helene Forsberg-Madsen (Ø) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø).
 

Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2023:
Anbefalet.
Jacob Rosenberg (C) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning den 25. april 2023:
Anbefalet.
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling. 

BAGGRUND

I budgetaftalen for 2022 afsatte regionsrådet 2 mio. kr. til at arbejde med tryghed i og omkring den kollektive trafik.

Baggrunden for beslutningen var et ønske om at gøre den kollektive trafik til et attraktivt tilvalg. Det kræver, at stationer, stoppesteder og vejene hen til kollektiv trafik er attraktive og trygge. 

SAGSFREMSTILLING

Det første initiativ i arbejdet med at skabe tryghed i og omkring den kollektive trafik har været at udvikle et katalog med konkrete anbefalinger til planlægning af tryghedsfremmende tiltag omkring stationsmiljøer. Det foreslås at gennemføre en række af de konkrete tiltag fra anbefalingerne på udvalgte lokalbanestationer, som i dag har udfordringer med utrygge miljøer. Regionen finansierer drift og vedligeholdelse af lokalbanestrækninger, og har derfor interesse i, at lokalbanerne er attraktive for eksisterende og nye brugere. For at gøre lokalbanerne mere attraktive og trygge er der flere steder behov for en opkvalificering af både faciliteter og stationsområde. Desuden foreslås det at indgå et udviklingssamarbejde med Gribskov og Halsnæs kommuner, der gennem pilotprojekter vil fremme liv og aktivitet på lokalbanestationer. Øget aktivitet er ligeledes en anbefaling fra det udarbejdet katalog, der er med til at øge oplevelsen af tryghed og generel attraktivitet til kollektiv trafik. 

Katalog med anbefalinger til tryghedsfremmende kommunal planlægning af trygge stationsmiljøer og dialogværktøj

Formålet med at udarbejde anbefalinger til tryghedsfremmende tiltag langs letbanen er først og fremmest at øget attraktiviteten og fremme brugen af letbanen, blandet andet gennem øget stationsnær byudvikling.

Kataloget bygger på både kvantitative tryghedsanalyser og inddragelse af lokale målgrupper omkring fire forskelligartede stationsmiljøer. Kataloget er designet som et skalerbart opslagsværk, der gør det muligt at indarbejde anbefalinger løbende i fx lokalplaner og kan skaleres ved senere bymæssige omdannelser eller lignende. Det er desuden beskrevet, hvordan anbefalinger kan overføres til lignende lokale forhold. Eksempler på anbefalinger kan være at fremhæve ejerskab, hvor det tydeligt ses, at nogen passer på området, der etableres belysning, som trækker fokus ned omkring bløde trafikanter, eller at sikre godt udsyn. 

Derudover er udviklet et dialogværktøj, som kommunerne helt praktisk kan anvende i dialogen om, og i planlægningen af trygge stationsmiljøer og adgangsveje både internt i kommunen mellem forvaltninger samt med politikere og borgere. Kommunerne har været meget positive over for den direkte involvering og den praktiske metodetilgang.

Det udarbejdede værktøj vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside (bilag 1 og 2). https://www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/knudepunkter/Sider/default.aspx

Konkrete tryghedsskabende tiltag langs lokalbanerne
Regionen finansierer drift og vedligeholdelse af lokalbanestrækninger, og har derfor interesse i, at lokalbanerne er attraktive for eksisterende og nye brugere. Lokaltog A/S udfører togdriften og er ansvarlig for anlæg, vedligeholdelse og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen. Der er flere steder behov for en opkvalificering af både faciliteter og stationsområde, som vil kunne øge oplevelsen af tryghed og integration med byrummet.

Kataloget med konkrete forslag til tryghedsskabende tiltag har givet anledning til at overføre nogle af anbefalingerne til stationer langs lokalbanerne, hvor konkrete tiltag kan etableres, og skabe værdifuld tryghed på Lokaltogs arealer, hvor tryghed i dag er en udfordring. De tre stationer er blevet udvalgt samarbejde med Lokaltog, som de første man vil arbejde med at skabe øget tryghed.

Følgende lokaliteter og tiltag foreslås (se også bilag 3): 

 • Lyngby Lokal st. har ca. 220.000 rejsende til/fra stationen årligt, hvoraf flere er elever fra nærliggende folkeskoler, erhvervsskoler, institutioner og medarbejdere fra større virksomheder. Hertil er passagerer med bus. Der foreslås etablering af nyt cykelskur med cykelholdere og venteskur med bænk, samt tilhørende lys. Den foreslåede cykelparkering er overdækket og åben på siderne, så der ikke opstår gemmesteder og utryghed, hvilket påpeges i den nye tilgang til tryghed.
   
 • Gilleleje st. har årligt 92.000 passagerer med Lokaltog årligt til/fra stationen. Herudover en række buspassagerer med bl.a. regionens buslinje 360R og natbussen 90N, samt persontrafik til og fra ungdomsskole og folkeskoler. Stationsområdet har udfordringer med unge mennesker, der kører i biler og laver hærværk, der gør skolebørnene utrygge på vejen til deres institution. Der foreslås etablering af bedre belysning, som vil bidrage til tryghedsfølelsen sammen med en række andre tiltag, som kommunen er ved at vurderer for deres del af området.
   
 • Helsinge st. fungerer som et knudepunkt, hvor også flere regionale buslinjer passerer. Stationen har dog bl.a. udfordringer med en utryg tunnel, der gør typiske skiftesituationer til og fra lokalbanens spor, busserne samt p-pladserne utrygge. Det foreslås at etablere belysningskunst, som med sit kunstneriske, visuelle udtryk gør tunnellen veloplyst, rumskabende og tryghedsskabende. Der er gode erfaringer med belysningskunst fra fx Greve st. og Vallensbæk st.

Det foreslås at anvende op mod 780.000 kr. af de resterende midler fra budget 2022 til ovenstående tiltag, for at give en øget oplevelse af tryghed på tre lokalbanestationer, der i dag er har tryghedsudfordringer og mange passagerer. Tiltagenes reelle omkostninger vil blive undersøgt nærmere. Alle tre tiltag forventes at kunne etableres i indeværende år, og kan have en stærk kommunikativ og positiv effekt tilsammen. 

Ansøgning om puljemidler til pilotprojekt der skal skabe mere liv på lokalbanestationer
Det foreslås, at Region Hovedstaden er medansøger på et puljeprojekt, der har til formål at genskabe et aktivt byliv omkring stationerne og derved øge oplevelsen af tryghed og brugen af kollektiv transport. Puljen, der ansøges, Plan22+, er et partnerskab mellem staten og Realdania, der støtter en række pilotprojekter i kommuner til at skabe ny viden og værktøjer til at arbejde målrettet og metodisk med at indfri klimamålsætninger gennem fysisk planlægning.

Projektets formål er, med afsæt i kommunernes DK2020 planer og planstrategi, at genskabe et aktivt byliv omkring stationerne og derved øge brugen af kollektiv transport. Et aktivt byliv omkring stationerne er dog ligeledes en af anbefalingerne fra det nyligt udviklede katalog med konkrete tiltag for at øge trygheden. Projektet skal omhandle udvikling af planlægningsredskaber og inddragelsesmetoder til et mere aktivt byliv omkring stationer og transportknudepunkter. Ansøgningen til puljen er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Movia, Lokaltog, Gribskov kommune og Halsnæs kommune. 

Medfinansiering til projektansøgning til plan22+ understøtter desuden regionens ambition om at inspirere til nye løsninger som er med til at fremme grønne mobilitetsløsninger og grønne vaner. Region Hovedstaden deltager i projektansøgningen med mål om, at kollektiv trafik skal være et førstevalg for flere. Region Hovedstadens andel vil være 150.000 kr., mens Movia medfinansierer for 100.000 kr., og Gribskov og Halsnæs kommuner vil tilsammen finansierer de resterende 500.000 kr. Det foreslås at medfinansieringen findes i budgetaftalen for 2022 til budgetinitiativet om at skabe tryghed i om omkring den kollektive transport.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstilling udmøntes i alt 930.000 kr. fra budgetinitiativet tryghed i og omkring den kollektive transport fra budgetaftalen for 2022. Der udmøntes 780.000 kr. til tre konkrete projekter på lokalbanestationer, som har til formål at forbedre trygheden på stationer Lyngby Lokal, Gilleje st. og Helsinge st. Herudover udmøntes 150.000 kr. til medfinansiering af et projekt med Movia, Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune samt fondsstøtte fra puljen Plan22+. Administrationen vil umiddelbart efter udmøntning igangsætte arbejdet.

Administrationen vil arbejde videre med forslag til brug af de resterende 553.000 kr. af de oprindeligt 2 mio. kr. fra budgetaftalen for 2022.

RISIKOVURDERING

Der kan være risiko for, at ansøgningen til Plan22+ bliver afvist. 

ØKONOMI

Regionsrådet afsatte på budgetaftalen for 2022 2 mio. kr. til tryghedsskabende tiltag i og omkring kollektiv trafik, hvoraf der er restmidler for i alt 1.483.000 kr. efter udarbejdelsen af et katalog med anbefalinger til tryghedsfremmende kommunal planlægning af trygge stationsmiljøer og dialogværktøj.

Administrationen foreslår nu at bruge 780.000 kr. til tiltag ved lokalbanestationer på Lokaltogs arealer og 150.000 kr. til samfinansiering til projektansøgning til Plan22+. Der vil dermed være 553.000 kr. tilbage, som vil blive udmøntet senere.

Bevillingstekniske konsekvenser:

IndstillingModtagerBeløb (kr.)VarighedFinansiering
2.Lokaltog A/S780.000 kr. 1 år (2023)Budgetinitiativ om tryghed i og omkring kollektiv transport fra budgetaftalen for 2022
3.Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune180.000 kr. 1 år (2024)Budgetinitiativ om tryghed i og omkring kollektiv transport fra budgetaftalen for 2022

Det foreslås at etablere konkrete tiltag på en række af Lokaltogs arealer, der kan øge tryghed omkring stationsområdet. Tiltag ved lokalbanestationer præsenteres som et overslag, da en nærmere prisindhentning udestår.

Tiltag ved lokalbanestationer på Lokaltogs arealerOverslag (kr.)
Gilleleje st.: Belysning ved cykelskure30.000

Lyngby Lokal: Nedrivning af gammel cykelparkering og venteskur, indkøb af ny åben cykeloverdækning,
venteskur, bænk samt lys både ved venteskur og cykeloverdækning

300.000

Helsinge st.: Tunnelen Helsinge station – tryghedsskabende belysning og interaktivitet

450.000
I alt780.000

Region Hovedstaden er medansøger i projektansøgning til Plan22+, som kan give medfinansiering på 50% til projekter til max. 1 mio. kr. Formålet er at skabe aktivitet og flere brugere på hhv. Helsinge st. og Ølsted st. Se tabel 1 for foreslået budget.

Budget for samfinansiering til projektansøgning til Plan22+kr.
Region Hovedstaden150.000
Movia100.000
Halsnæs kommune225.000
Gribskov kommune225.000
Støtte fra Plan 22+500.000
I alt1.000.000

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for trafik og regional udvikling den 25. april 2023, forretningsudvalget den 9. maj og regionsrådet den 16. maj 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke/Birgitte Leolnar

JOURNALNUMMER

22009253

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: Øget tryghed omkring letbanestationer

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 2: Dialogværktøj_ Tryghed ved Letbanestationer

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 3: Tryghedsskabende tiltag Lyngby Lokal st Gilleleje st og Helsinge st

12. Ændring af udbudssteder NEXT uddannelser i København

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende høringssvaret, hvor det vurderes, at flytningen af NEXT uddannelserne i København ikke kommer til at ændre på, at der samlet set for erhvervsuddannelserne er et tilstrækkeligt og varieret udbud af erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden (bilag 3).

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Godkendt.

Vibeke Westh (A), Karin Friis Bach (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Dorte Vilhelmsen (C), Peter Westermann (F), Finn Rudaizky (O), Helene Forsberg-Madsen (Ø) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø).
 

Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2023:
Anbefalet.
Jacob Rosenberg (C) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for trafik og regional udviklings beslutning den 25. april 2023:
Anbefalet.
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling. 

BAGGRUND

NEXT Uddannelse København har ved mail af den 11. januar 2023 anmodet regionsrådet om høringssvar i forhold til stedlig placering af syv grundforløb 2 udbud (bilag 1). 

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i Region Hovedstaden. I samarbejde med erhvervsskolerne skal regionsrådet sikre sammenhæng i udbuddet for så vidt angår den geografiske placering og kapaciteten på uddannelserne, jf. §34 a i bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af den 22. august 2022.

Anmodning om høringssvar i forhold til ændring af placering af udbud

I forbindelse med ansøgning om ændring af stedlig placering af uddanneslesudbud, har Styrelsen for Uddannelses og Kvalitet anmodet om, at NEXT Uddannelse København foretager en skriftlig høring af regionsrådet vedrørende flytning af følgende udbud (Bilag 2):

 • Teknisk designer – flyttet pr 1 januar 2019 som følge af pladsproblemer på Julius Thomsens Gade 5 1974 Frederiksberg til Tuborgvej 177 2400 NV.
 • Tandtekniker – flyttet pr 1/8 2020 fra Tuborgvej 177 2400 NV til Marielundvej 2730 Herlev som følge af at uddannelsen blev kvotebelagt og elevantallet faldt fra 150 elever til 5-10 elever. Faciliteter og udstyr var derfor overdimensioneret. Skoleoplæring og uddannelse er nu lagt på samme lokation.
 • Kosmetiker – pr. 1/8 2022 til Vejlebrovej 65 2635 Ishøj som følge af pladsproblemer på Rebslagervej 11 2400 NV.
 • Mediegrafiker – flyttet som følge af pladsproblemer på 1974 Frederiksberg pr. 1/1 2019 til Rebslagervej 11 NV, for her at samle skolens medieuddannelser
 • Træfagenes byggeuddannelse – udbudt pr 1/1 2019 på Fabriksparken 31 2600 Glostrup efter salg af skolens bygning Vejlebrovej 45 2635 Ishøj  - Oprettelsen af udbuddet af Træfagenes Byggeuddannelse på skolens adresse Fabriksparken 31 2600 Glostrup er motiveret i ønsket om at have dette udbud også som mulighed for de unge på Københavns Vestegn
 • Industrioperatør, og procesoperatør - udbudt pr 1/1 2022 på Vejlebrovej 65 2635 Ishøj - Oprettelsen af udbuddet af Industrioperatør og Procesoperatør er ligeledes motiveret i ønsket om at have dette udbud også som mulighed for de unge på Københavns Vestegn.

Nærmeste uddannelsessteder som udbyder uddannelserne:

 • Teknisk designer – Roskilde Tekniske Skole
 • Tandtekniker – NEXT er landsskole
 • Kosmetiker – Syddansk erhvervsskole
 • Mediegrafiker – Roskilde Tekniske Skole
 • Træfagenes byggeuddannelse – Roskilde Tekniske Skole
 • Industrioperatør – Processkolen Kalundborg
 • Procesoperatør – ZBC Roskilde

Administrationens anbefaling

Det er administrationens vurdering, at det ikke har større konsekvenser for uddannelsesdækningen at flytte de nævnte forløb, idet de fortsat ligger indenfor NEXT Uddannelse Københavns naturlige udbudsområde. Det vurderes desuden, at flytningen ikke vil være uhensigtsmæssigt belastende for nuværende eleverne, idet uddannelserne ikke flyttes geografisk langt væk. Flytningen af uddannelserne vurderes derfor ikke at ændre på, at der samlet set for erhvervsuddannelserne er et tilstrækkeligt og varieret udbud af erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden. Derfor anbefaler administrationen, at vedlagte høringssvar (bilag 3) sendes til NEXT Uddannelse København på vegne af regionsrådet.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen fremsendes vedlagte høringssvar til NEXT Uddannelse København, som dermed kan fremsende en samlet dokumentation til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, som endeligt godkender ansøgningen om ændring af stedlige placeringer af uddannelsesudbud.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for trafik og regional udvikling den 25. april 2023, forretningsudvalget den 9. maj 2023 og regionsrådet den 16. maj 2023. 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke / Olavur Dalsgard

JOURNALNUMMER

23023233

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: ÆNDRINGER AF PLACERING AF UDBUD ERHVERVSUDDANNELSER PÅ NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 2: Udbud af erhvervsuddannelser NEXT

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 3: Høringssvar vedr. ændring af placering af udbud

13. Nedsættelse af Ungeklimaråd i Region Hovedstaden

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende, at der nedsættes et Ungeklimaråd i Region Hovedstaden med henblik på at skabe et forum, der kan være rådgivende over for regionsråd og miljø- og klimaudvalget i spørgsmål omkring klimaindsatser og den grønne omstilling,
 2. at godkende kommissorium samt sammensætning for Ungeklimarådet i Region Hovedstaden (bilag 1), og
 3. at der afsættes 100.000 kr. pr. funktionsår i 2023-2025 inden for administrationsbevillingen til finansieringen af Ungeklimarådets aktiviteter (i alt 200.000 kr.). 

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Godkendt.

Vibeke Westh (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Finn Rudaizky (O) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø).
 

Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2023:
Anbefalet.
Jacob Rosenberg (C) deltog ikke i sagens behandling.

Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 25. april 2023: 
Anbefalet.

BAGGRUND

I konstitueringsaftalen for Region Hovedstaden 2022-2025 fremgår det, at regionsrådets partier ønsker at nedsætte et klimaråd. Aftaleteksten lyder således, at "vi vil være ambitiøse og skabe en grøn region. Og i det arbejde vil partierne bag aftalen oprette et klimaråd, hvor borgere og særligt unge kan få plads til at følge regionens grønne arbejde og give input til politikerne til at forbedre og udvikle indsatsen". 

Administrationen udarbejdede på den baggrund et kommissorium for et Ungekliamråd, som blev fremlagt for miljø- og klimaudvalget den 24. november 2022 til godkendelse. Udvalget havde imidlertid bemærkninger til udkastet, hvorfor der her præsenteres et revideret kommissorium for Ungeklimarådet til godkendelse. Ændringerne omfatter rådets levetid, en revidering i medlemsorganisationer, en uddybning af faciliteringen samt rådets beføjelser. 

Direktør for Center for Regional Udvikling, David Meinke, vil præsentere kommissoriet for Ungeklimarådet på udvalgsmødet i miljø- og klimaudvalget.

SAGSFREMSTILLING

På tværs af partier i regionsrådet er der en ambition om at gøre Region Hovedstaden til en grøn region. Region Hovedstaden skal gå forrest i den grønne omstilling, uanset om vi taler energioptimering, transportmuligheder eller ressourceanvendelse både i og uden for egen organisation. Desuden har vi i Region Hovedstaden allerede gode erfaringer med at inddrage borgerne i de politiske processer gennem bl.a. opgaveudvalg og borgersamlinger. 

Innovative, bæredygtige løsninger, helhedstænkning og forandringer i forbruget er nødvendigt for at mindske konsekvenserne af klimaforandringerne, og hvis vi skal skabe en bedre balance for mennesker og miljø - nu og ikke mindst i fremtiden. Derfor er nye perspektiver fra den yngre generation afgørende.

Et Ungeklimaråd i Region Hovedstaden skal rådgive og skabe debat om regionens grønne indsatser. Erfaringen viser, at det er hensigtsmæssigt med et armslængdeprincip mellem rådet og regionens politikere samt administration, så Ungeklimarådet står på mål for egne holdninger eller budskaber og kan være afsender på egne forslag til politik og løsninger, som regionsrådet eller miljø- og klimaudvalget ikke nødvendigvis skal bakke op om. Denne model kender og har Region Hovedstaden gode erfaringer med fra regionens Udsatteråd. 

Ungeklimarådets formål og opgaver

Formålet med at etablere et Ungeklimaråd er at skabe et forum, hvor regionens arbejde med klimaindsatser drøftes i en bredere kreds, og hvor borgere  særligt unge  kan udfordre politikerne og skabe engagement, nytænkning og inspiration til regionens arbejde med den grønne omstilling. Rådet skal skubbe regionen i retning af en endnu mere ambitiøs klimaindsats, ligesom det skal skabe opmærksomhed omkring regionens grønne indsatser. Opgaverne vil således være:

 • Ungeklimarådet skal rådgive og udfordre regionsrådet ved at bidrage med viden, erfaringer, nytænkende idéer samt inspiration vedrørende regionens arbejde med klimaindsatser og den grønne omstilling.
 • Ungeklimarådet skal afholde et årligt møde med deltagelse af faglige repræsentanter fra relevante organisationer samt regionsrådet, miljø- og klimaudvalget og andre relevante fora med henblik på dialog om udvalgte emner.
 • Ungeklimarådet skal have løbende dialog med de relevante udvalg og råd i regionen med henblik på input til initiativer og problemstillinger.
 • Ungeklimarådet skal arbejde inddragende og derigennem sikre, at de nødvendige kompetencer og perspektiver indgår i dialogen med regionsrådet.

Ungeklimarådets sammensætning

Rådet sammensættes af 15-17 medlemsorganisationer, gerne yngre repræsentanter, der arbejder med miljø-, natur- og klimadagsordenen og har virke i Region Hovedstaden. 

Ved udvælgelsen af organisationerne er der lagt vægt på, at Ungeklimarådet er en kombination af medlemmer med kendskab til den grønne dagsorden generelt samt unges syn på klimaindsatser og den grønne omstilling. Derudover er det vigtigt, at rådets medlemmer er indstillet på at indgå i dialog med såvel politikere og administration samt øvrig omverden. Der er desuden lagt vægt på, at rådets medlemmer kan supplere hinanden ved at have viden om forskellige problemstillinger og repræsentere forskellige perspektiver. 

Følgende organisationer er blevet kontaktet uforpligtende, men er endnu ikke inviteret officielt. Hver organisation udpeger ét medlem til at deltage i rådet:

 1. Den Grønne Ungdomsbevægelse
 2. Klimabevægelsen i Danmark
 3. Danmarks Naturfredningsforenings Ung København
 4. Spejderne.dk
 5. Ung i Energi (underafdeling af Energiforum Danmark)
 6. Rådet for grøn omstilling
 7. GRØN - fonden for bæredygtig udvikling
 8. Landboungdom
 9. Det nationale ungeklimaråd
 10. Ungeklimaråd i Furesø Kommune
 11. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
 12. TEC
 13. Københavns Professionshøjskole (studenterrepræsentant)
 14. Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
 15. Læger for klimaet
 16. Polyteknisk Forening (studenterforening på DTU)
 17. FOA Ungdom

Ovenstående organisationer er allerede blevet kontaktet og varskoet om en mulig invitation til at deltage i Region Hovedstadens Ungeklimaråd.

Rådet vælger selv sin formand blandt medlemmerne på det første møde. Medlemmerne kan udpege en suppleant, hvis de ønsker det.

Såfremt udkastet til kommissorium for Ungeklimarådet godkendes, forventes der at kunne ske udpegning til rådet henover sommeren 2023. Funktionsperioden for Ungeklimarådet er to år og nedsættes medio 2023 med udløb medio 2025. Efter ét års virke forelægger administrationen en evaluering af rådets arbejde for regionsrådet samt miljø- og klimaudvalget, som rådet fagligt relaterer til. Medlemmerne kan deltage i hele perioden, eller der kan ske udskiftning undervejs.

Ungeklimarådets mødeform og facilitering

Rådet fastlægger selv mødeform og mødefrekvens, og det kan komme med forslag til workshops, events og kampagner. På samme måde vil det også være rådet selv, der identificerer emner at drøfte med udgangspunkt i regionsrådets ønske om at bidrage til regionens grønne omstilling. Emnerne vil samtidig påvirke mødernes lokation, oplægsholdere mv. Møderne kan eksempelvis foregå på hospitaler, højskoler, kulturhuse, uddannelsessteder, affaldsselskaber, andelsforeninger mv., ligesom der kan afholdes møder på Regionsgården i Hillerød, eller virtuelle møder kan planlægges, såfremt det er hensigtsmæssigt.

Det første møde vil bestå af velkomst, rammesætning for rådets arbejde, forventningsafstemning samt rollefordeling. Alle møder vil blive faciliteret af en ekstern facilitator, som har en grundig indsigt i regionens arbejde. De efterfølgende møder kan have en mere utraditionel karakter med dynamiske og engagerende arbejdsmetoder, der kan bidrage til intensive udviklingsprocesser, ligesom der kan inviteres relevante interessenter og oplægsholdere til at deltage i møderne. Hver sæson afsluttes med en præsentation af Ungeklimarådets anbefalinger for regionsrådet, mens miljø- og klimaudvalget løbende kan adspørge rådet om konkrete dilemmaer eller problemstillinger, som udvalget ønsker rådets holdninger til.

Region Hovedstaden finansierer Ungeklimarådets sekretariat samt udgifter til transport, forplejning og aktiviteter. Sekretariatsbetjeningen af Ungeklimarådet varetages af administrationen i Region Hovedstaden. Sekretariatet skal sikre, at rådet inddrages i de relevante politiske processer samt understøtte rådets mødeaktivitet og kommunikation.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen nedsættes Ungeklimarådet i Region Hovedstaden, og kommissoriet for rådet godkendes. Herefter vil administrationen udsende officielle invitationer til medlemsorganisationerne med henblik på opstart af rådets arbejde i efteråret 2023. 

ØKONOMI

Der afsættes 100.000 kr. pr. virkeår i 2023-2025 til finansiering af Ungeklimarådet og dets aktiviteter. Beløbet på i alt 200.000 kr. dækker udgifter til forplejning og transport til rådets møder, udgifter til et årligt temamøde samt øvrige aktiviteter for rådet. Udgifterne foreslås afholdt inden for administrationsbevillingen.

KOMMUNIKATION

Ved tiltrædelse af indstillingen planlægges en kommunikationsindsats om nedsættelse af rådet, ligesom der vil kommunikeres løbende om rådets arbejde og anbefalinger.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges miljø- og klimaudvalget den 25. april, forretningsudvalget den 9. maj og regionsrådet den 16. maj 2023. 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

David Meinke / Iben Fibiger

JOURNALNUMMER

22052972

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: Kommissorium for Ungeklimarådet

14. Videre udmøntning af midler til patientinddragelse

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende, at de varige midler til at styrke patientinddragelse fra Økonomiaftale 2016 på 15.700.000 kr. årligt omprioriteres fra 2024-2027 med et særligt fokus på implementering af eksisterende initiativer til patientinddragelse og til følgende initiativer:
  A) Understøtte lokale initiativer om patientinddragelse på hospitalerne. I alt udmøntes 7 mio.kr. årligt i 2024-2027.
  B) Byg og implementering af PRO skemaer. I alt udmøntes 4,8 mio.kr. årligt i 2024-2027.
  C) Styrkelse af den kliniknære patientinddragelse på hospitalerne, så det bliver mere ambitiøst, forpligtende og koordineret på tværs af hospitalerne. I alt udmøntes 3 mio.kr. årligt i 2024-2027.
  D) Træning i patientinddragende kommunikation og styrket læring om patientinddragelse på tværs af hospitalerne. I alt udmøntes 900.000 kr. årligt i 2024-2027.
 2. at tage til efterretning, at prioriteringen af anvendelsen af midlerne sker løbende ud fra en erfaringsopsamling og politisk proces, så midlerne hele tiden bliver anvendt dér, hvor regionen får mest patientinddragelse for pengene.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Godkendt.

Vibeke Westh (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Finn Rudaizky (O) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø).
 

Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2023:
Anbefalet.
Jacob Rosenberg (C) deltog ikke i sagens behandling.

Sundhedsudvalgets beslutning den 18. april 2023: 
1. Anbefalet.
2. Taget til efterretning.
Finn Rudaizky (O), Christine Dal Thrane (V) og Emilie Haug Rasch (Ø) deltog ikke i behandlingen.

BAGGRUND

Med økonomiaftalen for 2016 blev der afsat 15.700.000 kr. i varige midler til kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse. Disse midler er foreløbigt udmøntet ad to omgange for hhv. 2017-2019 og 2020-2023.

Regionsrådet godkendte den 18. august 2020, at midlerne i perioden 2020-2023 skal understøtte de nedenstående fire områder, for at regionen i højere grad kan realisere strategien om værdibaseret sundhed:

 • Øge fremdriften i og styrke det igangværende arbejde med (MinSP)
 • Styrke udvikling af PRO både centralt og decentralt på de somatiske og psykiatriske hospitaler.
 • Understøtte lokale initiativer om patientinddragelse på hospitalerne.
 • Styrke og koordinere indsatsen om patientinddragelse for at øge patientoplevet kvalitet og effekt (senere etableret som Center for Patientinddragelse).

Ud fra en erfaringsopsamling lægger denne sag op til en mindre omprioritering af midlerne til patientinddragelse i 2024-2027, så der de kommende år vil være et særligt fokus på implementering af initiativer til patientinddragelse.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden får varigt 15.700.000 kr. årligt til kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse fra økonomiaftalen for 2016. Fra 2024 skal midlerne udmøntes på ny, og administrationen lægger op til, at de udmøntes frem til og med 2027. Ved denne løbende udmøntning sikres det, at prioriteringen af midlerne løbende justeres, så de hele tiden bliver anvendt dér, hvor regionen får mest patientinddragelse for pengene og understøtter optimering af ressourcer mest muligt.

Midlerne bidrager til, at Region Hovedstaden kan fastholde det nødvendige fokus på at udvikle og implementere patientinddragelsesindsatser på hospitalerne. De kan fx understøtte hospitalernes arbejde med realisere regionens nye mål for patienttilfredshed og fortsat understøttelse af arbejdet med værdibaseret sundhed.

Baseret på en erfaringsopsamling om anvendelsen af midlerne indtil videre, ser administrationen et behov for en mindre omprioritering af midlerne, så fokus i højere grad er på at implementere og forankre patientinddragelsesindsatser. Der er skabt en række gode tiltag inden for de enkelte indsatsområder de seneste år, og nu er der behov for at få indarbejdet tiltagene i de eksisterende arbejdsgange og få dem forankret i klinikken, så de skaber værdi for patienterne, pårørende og klinikerne.

Administrationen indstiller, at midlerne anvendes til de nedenstående fire områder (se også tabel 1). Indstillingen er tiltrådt af Hospitalsdirektørkredsen den 9. marts 2023. Hospitalsdirektørkredsen gav desuden opbakning til, at hospitalernes arbejde med patientinddragelsesindsatserne følges tættere på de kvartalsvise fokusmøder med koncerndirektionen og løbende på kredsens møder.

 

A) Decentrale midler til hospitalernes lokale indsatser om patientinddragelse

Hospitalerne får fortsat midler til at understøtte de lokale indsatser om patientinddragelse og til, at hospitalerne kan indgå aktivt i arbejdet med de centrale initiativer, fx implementering af PRO, fremover med i alt 7.000.000 kr. årligt i perioden 2024-2027.

 

B) Fokus på implementering af PRO

I 2024-2027 afsættes 2.400.000 kr. årligt til byg af PRO-skemaer i MinSP. Der afsættes desuden 2.400.000 kr. årligt til at understøtte PRO-området via ØST-PRO, som er det østdanske sekretariat for PRO og er fælles for Region Hovedstaden og Region Sjælland. ØST-PRO sørger bl.a. for kvalitetssikring, licens og dokumentation for at leve op til kravene for MDR Forordningen (Medical Device Regulation, dvs. krav til medicinsk udstyr) mv. Ved en tilførsel af yderligere midler til ØST-PRO sikres fokus på implementering sammen med hospitalerne, så PRO-skemaerne i højere grad kan udbredes og anvendes af klinikerne og patienterne.

Det er nødvendigt, at regionen kan leve op til de strategiske behov for PRO fx ift. økonomiaftaler, fællesregionale beslutninger om implementering af fælles PRO-skemaer, regionale ønsker i regionens arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ”Alle skal med” samt levere PRO-data til de kliniske kvalitetsdatabaser mv.

PRO-skemaer er et led i indsatsen for en mere værdibaseret tilgang til behandlingsforløbene. PRO-skemaer kan i primær patientbehandling anvendes til dialog-, visitations- og/eller beslutningsstøtte. Systematisk brug af PRO kan således bidrage til mere individualiseret behandling, fleksible ambulante kontroller og forventes også at kunne understøtte det sammenhængende sundhedsvæsen. PRO-skemaer forventes at understøtte, at patienter og hospital udnytter tid og ressourcer mere optimalt. Sekundær anvendelse af PRO-data kan bidrage til at belyse behandlingskvaliteten ifm. kvalitetsudvikling/forskning fx ved at udvikle indikatorer i de kliniske kvalitetsdatabaser.

 

C) Styrkelse af det kliniknære arbejde med patientinddragelse

Der afsættes fortsat 3.000.000 kr. årligt til Center for Patientinddragelse (CPI) for en ambitiøs og koordineret indsats for at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen og understøtte hospitalernes kliniknære arbejde med inddragelse af patienter og pårørende (godkendt af sundhedsudvalget den 30. september 2020). Midlerne bidrager til at realisere den politisk vedtagne model for værdibaseret sundhed, hvad angår pejlemærket om patientoplevet kvalitet og effekt, og understøtter samtidig det regionale mål om øget patienttilfredshed. CPI har bl.a. fokus på at styrke den patientoplevede kvalitet i relation til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, fælles beslutningstagning og bedre brug af LUP-data. CPI står også for at sikre læring og videndeling om patientinddragelse og øget patienttilfredshed på tværs af hospitalerne. Med de tilførte midler leverer CPI i et vist omfang gratis implementeringsstøtte, hjælp og rådgivning til hospitalernes kliniknære indsatser om patientinddragelse og øget patienttilfredshed.

 

D) Ny indsats om kompetenceudvikling i patientinddragende kommunikation og styrket læring på tværs

I 2020-2023 er 700.000 kr. årligt afsat til DSØ - fokusområde 'Inddragelse af patienten’. Midlerne er øremærket til sikre fremdrift og leverancer, der bidrager til den politiske målsætning, hvor vi med digitale løsninger skal understøtte patienterne i at blive en aktiv del af deres eget forløb og dermed øge patientinddragelsen i regi af MinSP. Der er desuden afsat 300.000 kr. til CPI til understøttelse af fokusområdets arbejde bl.a. til gennemførsel af relevante brugerundersøgelser og handlingsrettede anbefalinger for MinSP. Fokusområdet er nu veletableret, og arbejdet med patientinddragelse via MinSP er godt på vej. Arbejdet med digital patientinddragelse og Min SP finansieres af generelle driftsmidler. 

Der er nu behov for ekstra midler til implementering og videndeling samt læring af eksisterende inddragelsesinitiativer, fx MinSP, PRO og fælles beslutningstagning, herunder kompetenceudvikling så klinikerne i højere grad integrerer patientinddragende løsninger og tiltag i deres daglige kliniske praksis.

Administrationen anbefaler derfor, at der i perioden 2024-2027 afsættes 600.000 kr. årligt til en ny indsats om kompetenceudvikling i patientinddragende kommunikation. For at lykkes med den nødvendige kulturforandring henimod et mere menneskeligt sundhedsvæsen med en patientinddragende kultur, er der brug for systematisk at udvikle klinikernes kompetencer i patientinddragende kommunikation. God mundtlig kommunikation med patienterne, der inddrager deres præferencer og livssituation er afgørende for at lykkes med at brugen af MinSP, PRO og fælles beslutningstagning bliver en integreret del af den kliniske praksis og arbejdsgange.

Der afsættes 300.000 kr. årligt til CPI fra 2024-2027 med det særlige fokus på at styrke læring og deling af viden om gode eksempler på kliniknær patientinddragelse og øget patienttilfredshed på tværs af regionens hospitaler fx ved et årligt læringsseminar om patientinddragelse

KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen vil betyde, at de statslige blokmidler øremærket patientinddragelse i 2024-2027 udmøntes til at styrke det kliniknære arbejde med patientinddragelse, implementere allerede udviklede PRO-skemaer, kompetenceudvikle klinikere i patientinddragende kommunikation samt styrke læring og videndeling om god patientinddragelse på tværs af hospitalerne.

Samlet set vil midlerne derfor bidrage til, at regionens patienter vil få mulighed for større indflydelse på deres eget forløb og behandling, og regionens klinikere vil få mulighed for et kompetenceløft inden for patientinddragelse og patientinddragende kommunikation. Regionen kan samtidig i højere grad realisere den politiske strategi om værdibaseret sundhed - og styrket patientinddragelse forventes at bidrage til at realisere regionens mål om øget patienttilfredshed.

Endelig vil en tiltrædelse betyde, at der løbende foretages en erfaringsopsamling om anvendelsen af midlerne samt en politisk proces om den fortsatte udmøntning af midlerne til patientinddragelse.

ØKONOMI

Centrale midler

Der afsættes fra 2024-2027 årligt 8.700.000 kr. i centrale midler. De centrale midler fordeles som vist herunder og overføres årligt med ØR-1.

 

Tabel 1: Oversigt over fordeling af decentrale- og centrale midler. Det samlede beløb af midlerne i 2021-2023 var forøget, idet midlerne i 2020 blev udmøntet med halvårseffekt, og de resterende midler fra 2020 blev fordelt ligeligt udover årene 2021-2023.

 

Decentrale midler

Der afsættes fra 2024-2027 årligt 7.000.000 kr. i decentrale midler. De decentrale midler skal prioriteres til lokale indsatser, der understøtter patientinddragelse. Midlerne overføres årligt med ØR-1, og fordelingen ses herunder.

 

Tabel 2: De decentrale midler i 2024 fordeles efter samlet antal årsværk for læge/tandlæge-, pleje- og øvrigt sundhedspersonale på hvert hospital (pr. 12. januar 2023).

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges sundhedsudvalget den 18. april 2023 og forelægges efterfølgende forretningsudvalget den 9. maj 2023 og regionsrådet den 16. maj 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Charlotte Hosbond / Marlene Willemann Würgler

JOURNALNUMMER

22053083

15. Godkendelse af praksisplan for speciallægehjælp 2023

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende den endelige praksisplan for speciallægehjælp 2023. 

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Godkendt.

Vibeke Westh (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Finn Rudaizky (O) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø).
 

Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2023:
Anbefalet.
Jacob Rosenberg (C) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsens beslutning den 23. marts 2023:
Anbefalet. 
Christoffer Buster Reinhard (C), Christine Dal (V) og Helene Forsberg-Madsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.  

BAGGRUND

Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen godkendte d. 5. oktober 2022 et høringsudkast til praksisplan for speciallægehjælp. Praksisplanen var i høring i perioden 10. oktober 2022 til 10. januar 2023. Det endelige forslag til praksisplan for speciallægehjælp blev forelagt Samarbejdsudvalget jf. overenskomstens § 4, stk. 6, med henblik på bemærkninger d. 15. marts 2023. Praksisplan for speciallægehjælp skal jf. overenskomsten for speciallægehjælp godkendes i regionsrådet.

SAGSFREMSTILLING

Praksisplan for speciallægehjælp er Region Hovedstadens plan for tilrettelæggelsen og udviklingen af speciallægepraksis i de kommende år. Det endelige forslag til praksisplanen med ændringer efter høring fremgår af bilag 1 og en tilhørende grundbeskrivelse fremgår af bilag 2. 

Praksisplanen er udarbejdet i fællesskab mellem repræsentanter for Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) Hovedstaden og regionen med løbende interessentinddragelse ift. relevante afsnit. Her har bl.a. patientinddragelsesudvalget givet input. Praksisplanen omfatter alle praktiserende speciallæger i Region Hovedstaden, som har tiltrådt overenskomsten.

Formål med praksisplanlægning
Praksisplanen danner grundlag for beslutninger vedrørende kapacitet i speciallægepraksis samt rammerne for udviklingen af indsatser i speciallægepraksis.

Praksisplan for speciallægehjælp 2023 skal bidrage til, at speciallægepraksis i forpligtende tværfaglige og tværsektorielle samarbejder bidrager til, at borgerne i Region Hovedstaden har let og lige adgang til behandling af ensartet høj faglig kvalitet i et sammenhængende patientforløb, der tager udgangspunkt i patientens livsbetingelser, behov og ressourcer.

Målsætninger i praksisplanen
Praksisplanen er udarbejdet, så den er dynamisk og visionær, idet indsatser løbende udvikles med udgangspunkt i drøftelser mellem politikere, fagfolk og borgere omkring udviklingen af speciallægepraksis. Praksisplanen indeholder en række målsætninger, som i løbet af planperioden omsættes til konkrete indsatser:

 1. At behandlingskapaciteten øges, ved at vi udvikler rammerne for organisering og digitalisering samt opgave- og ansvarsfordeling mellem speciallægepraksis, øvrige praksisområder og hospitalerne.
 2. At der er en geografisk hensigtsmæssig fordeling af speciallægepraksis i regionen under hensyntagen til bl.a. udviklingen i befolkningen og udviklingen af sundhedsvæsenet i øvrigt.
 3. At det er let, hurtigt og tilgængeligt for borgerne i regionen at få kontakt til og behandling i speciallægepraksis på en måde, som passer til deres behov.
 4. At speciallægepraksis tilrettelægger behandlingen under hensyntagen til patientens livsbetingelser og behov bl.a. ved at inddrage patienten og dennes pårørende når relevant.
 5. At speciallægepraksis er til rådighed for og har adgang til sparring og rådgivning på tværs af sundhedsvæsenet, samt at tværsektorielt samarbejde understøtter god ressourceudnyttelse.
 6. At kommunikationen mellem speciallægepraksis og øvrige behandlere på tværs af sektorer optimeres, ved at parterne etablerer og anvender hurtige, sikre og gerne digitale kommunikationsveje, så relevante og nødvendige informationer deles, og gentagelse af undersøgelser minimeres.
 7. At patienterne i speciallægepraksis oplever behandling af høj kvalitet, og at speciallægerne understøtter høj patientoplevet kvalitet.
 8. At overenskomstens nye kvalitetsmodel udbredes i speciallægepraksis, og at regionale indsatser efter behov understøtter implementeringen.
 9. At der sikres større grad af rapportering af utilsigtede hændelser i speciallægepraksis og læring af disse.

Høringssvar
Praksisplan for speciallægehjælp var i høring i perioden 10. oktober 2022 til 10. januar 2023. Høringen har primært givet anledning til at konsekvensrettelse af afsnittet om tilrettelæggelse af kapaciteten i speciallægepraksis, jf. Region Hovedstadens reviderede retningslinjer for flytning af speciallægepraksis, og uddybning af speciallægepraksis’ samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.

Af bilag 3 fremgår de samlede høringssvar til praksisplanen. Af bilag 4 fremgår en skemaoversigt, hvor der er fokuseret på de dele af høringssvarene, der er udtrykker undren eller som foreslår ændringer i planudkastet. I praksisplanen indgår også en grundbeskrivelse, som beskriver status i forhold til kapacitet, forbrug og produktion af ydelser samt andre nøgletal for de 15 specialer i speciallægepraksis. Der er ikke foretaget ændringer i grundbeskrivelsen på baggrund af høringen. Grundbeskrivelsen fremgår af bilag 2.

Behandling i Samarbejdsudvalget

Praksisplanen har været behandlet i Samarbejdsudvalget vedr. speciallægehjælp d. 15. marts 2023. Samarbejdsudvalget havde ingen bemærkninger til planudkastet. 

Implementering af praksisplan for speciallægehjælp 2023
Samarbejdsudvalget vedr. speciallægehjælp ventes at nedsætte en administrativ implementeringsgruppe på deres møde 8. juni 2023, bestående af parter fra regionen og repræsentanter for regionens speciallægepraksis. Implementeringsgruppen skal understøtte og sikre fremdrift i implementeringen af målsætningerne i praksisplan for speciallægepraksis 2023. Status på implementering af praksisplanen vil blive forelagt for udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen én gang årligt.

KONSEKVENSER

Såfremt regionsrådet godkender praksisplan for speciallægehjælp 2023, vil den danne grundlag for det videre arbejde med konkretisering og implementering af målsætningerne i planen. 

ØKONOMI

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser, da økonomien til realisering af praksisplanen er indeholdt i budgettet til praksisplaner. Såfremt der i perioden opstår behov for at igangsætte indsatser, som ikke kan finansieres inden for rammen, vil dette blive forelagt til politisk beslutning.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen d. 26. april, forretningsudvalget d. 9. maj og regionsrådet d. 16. maj 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Charlotte Hosbond/Marianne Bjørnø Banke

JOURNALNUMMER

20060282

Bilag

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 1: Bilag 1 - Forslag til Praksisplan for speciallægehjælp 2023

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 2: Bilag 2 - Forslag til grundbeskrivelse til Praksisplan for speciallægehjælp 2023

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 3: Bilag 3 - Alle høringssvar, samlet

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny fane Bilag 4: Bilag 4 - Skemaoversigt alle bemærkninger

16. Udpegning - ændring i Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og i Sundhedsklynge Midt

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet

 1. at der tages stilling til, at Stinus Lindgreen (B) udtræder af Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt af Sundhedsklynge Midt, og
 2. at Kristine Kryger (B) i givet fald, efter indstilling fra Det Radikale Venstre, indtræder i de ledige pladser i Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt af Sundhedsklynge Midt.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 16. maj 2023:

Godkendt.

Vibeke Westh (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Finn Rudaizky (O) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Ergin Özer (A), Else Marie Lautrup Thorgaard (C) og Frida Pernille Groth Rasmussen (Ø).
 

BAGGRUND

Regionsrådsmedlem Stinus Lindgreen (B) har oplyst, at han under henvisning til øget arbejdspres ønsker sig fritaget for sin udvalgspost i Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt for sit medlemskab af Sundhedsklynge Midt.

Regionsrådet skal tage stilling til om Stinus Lindgren (B) kan udtræde af de to udvalg. 

SAGSFREMSTILLING

Stinus Lundgreen (B) er som suppleant indtrådt i Folketinget pr. 1. maj 2023 og ønsker under henvisning til øget arbejdspres i den forbindelse at udtræde af Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og af Sundhedsklynge Midt.

Uagtet at valg til udvalgene har virkning for hele regionsrådets funktionsperiode, antages det, at regionsrådet ved en flertalsbeslutning kan godkende, at et regionsrådsmedlem, der har rimelig grund hertil, kan fritages for sit udvalgshverv. Godkender regionsrådet et udvalgsmedlems udtræden af udvalget, udpeger den gruppe, der har udpeget det udtrædende medlem, et sådant for resten af funktionsperioden. Det følger af kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1, der også gælder for regionerne. Regionsrådet har ved det konstituerende møde den 7. december 2021 besluttet, at en ledig plads - hvis et medlem udtræder i valgperiodens løb - besættes af et medlem fra den samme partiliste, som den udtrådte. Derfor er det Det Radikale Venstre, der indstiller medlemmer til besættelse af de ledige poster.

Det Radikale Venstre indstiller Kristine Kryger (B) som nyt medlem af Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og af Sundhedsklynge Midt.

KONSEKVENSER

Såfremt regionsrådet tiltræder indstillingerne i sagen vil Stinus Lindgreen (B) pr. dags dato være udtrådt af Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og af Sundhedsklynge Midt og Kristine Kryger (B) være indtrådt.

KOMMUNIKATION

Region Hovedstaden opdaterer hjemmesiden med de nye udpegninger.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 16. maj 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Mathilde Augusta Villadsen

JOURNALNUMMER

22010048, 21073933, 22073105

17. Underskriftsark​

​​

Redaktør