Møde i social- og psykiatriudvalget den 31. oktober 2022

Udvalg Ikon
Social- og Psykiatriudvalget
Tidspunkt Ikon
Dato: 31-10-2022
Tid: 16:00 - 18:00
Sted

​​Regionsgården, mødelokale H2

Referat

Punkter på dagsordenen

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Beslutning: Medlemsforslag fra Konservative vedr. Region Hovedstadens tilslutning til Solsikkeprogrammet
 3. Beslutning: Ansøgninger til udvalgets pulje til tværsektorielle samarbejder i 2023
 4. Drøftelse: Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental trivsel og mulige modeller for det kommende arbejde med en regional psykiatriplan
 5. Orientering: Status for opfølgning på budgetinitiativer for 3. kvartal 2022
 6. Eventuelt
 7. Underskriftsark

Medlemmer

 • Peter Westermann: Deltog
 • Maria Gudme: Deltog
 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Stinus Lindgreen: Fravær
 • Magnus Von Dreiager: Deltog
 • Dorte Vilhelmsen: Deltog
 • Carsten Scheibye: Afbud
 • Christine Dal: Deltog
 • Jesper Hammer: Deltog
 • Erdogan Mert: Deltog
 • Grethe Olivia Nielsson: Andet (På orlov - er erstattet af Helene Forsberg Madsen)

1. Godkendelse af dagsorden

POLITISK BEHANDLING

Godkendt.

Peter Westermann (F), Stinus Lindgreen (B), Magnus von Dreiager (C), Carsten Scheibye (V), Susanne Due Kristensen (A) deltog ikke I sagens behandling.

2. Beslutning: Medlemsforslag fra Konservative vedr. Region Hovedstadens tilslutning til Solsikkeprogrammet

INDSTILLING

Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget: 

 • at beslutte, hvorvidt Det Konservative Folkepartis medlemsforslag vedr. Region Hovedstadens tilslutning til Solsikkeprogrammet skal behandles på et kommende møde i social- og psykiatriudvalget.

Administrationen bemærker, at såfremt udvalget ønsker at fremme beslutningsforslaget, er det regionsrådet, der har den endelig beslutningskompetence. 

POLITISK BEHANDLING

Godkendt, idet social- og psykiatriudvalget bad administrationen kvalificere medlemsforslaget yderligere mhp. behandling på et kommende møde.

Stinus Lindgreen (B) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke I sagens behandling.

BAGGRUND

I medfør af social- og psykiatriudvalgets forretningsorden § 4 kan et medlem senest otte dage forud for et ordinært møde indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag (medlemsforslag), hvorved formanden sætter denne sag på dagsordenen. 

Det Konservative Folkeparti (C) har anmodet om at få behandlet et forslag om, at Region Hovedstaden tilslutter sig Solsikkeprogrammet og i hvilket omfang. Det bemærkes, at regionsrådet har fået tilsendt svar på et politikerspørgsmål om Solsikkeprogrammet den 14. september 2022. Besvarelsen er vedlagt som bilag 1. 

SAGSFREMSTILLING

Det Konservative Folkeparti fremsætter et medlemsforslag på mødet den 31. oktober 2022 i social- og psykiatriudvalget omhandlende tilslutning til Solsikkeprogrammet i Region Hovedstaden. Det Konservative Folkeparti har fremsendt nedenstående motivation for forslaget, som partiet uddyber på mødet. På dette møde beslutter udvalget, om forslaget skal fremmes til realitetsbehandling i social- og psykiatriudvalget på et kommende møde. Administrationen vil herefter arbejde videre med forslaget mhp. at udvalget kan træffe beslutning om at anbefale forslaget over for regionsrådet. 

Motivation fra Det Konservative Folkeparti om forslaget

Som region arbejder vi for et mere menneskeligt sundhedssystem. Vi vil gerne gøre en indsats for, at mennesker med skjulte/et skjult handicap kan blive taget bedre imod i hverdagen.

Mennesker med skjulte handicap er en overset gruppe, fordi deres handicap er skjulte og derfor ikke er til at se. ”Solsikkeprogrammet” hjælper mennesker med et skjult handicap med at komme bedre igennem hverdagen, fordi folk bedre kan tage hensyn til dem.

Når man har et skjult handicap som eksempelvis demens, angst, autisme, ordblindhed eller lignende kan man være mere sårbar end andre, hvorfor der kan være behov for, at andre mennesker tager bedre hensyn til én.

Som en del af, at Region Hovedstaden evt. tilslutter sig ”Solsikkeprogrammet” skal medarbejdere omfattet af ordningen se nogle introduktionsvideoer af tilsammen 7 minutter,  som bedre klæder dem i stand til at tage hensyn til mennesker med skjulte handicap og kende til ”Solsikkeprogrammet”. I den forbindelse ønskes det oplyst, hvor mange videotutorials og lignende, som vi i forvejen sætter krav om, at ansatte i Region Hovedstaden skal ses. Dette ønskes for ikke at belaste de ansatte i Region Hovedstaden unødvendig meget, så vi i sidste ende tager tid væk fra vores patienter og borgere.

Frederiksberg/Bispebjerg Akutmodtagelse har allerede tilmeldt sig ”Solsikkeprogrammet”, hvoraf de har høstet flere positive erfaringer. Det begrundes blandt andet i, at det er noget, som de frivilligt har valgt. Således ønsker vi ligeledes en drøftelse af, hvorvidt en mulighed kan være at synliggøre tilbuddet for alle afdelinger i Region Hovedstaden, hvormed alle får muligheden for at tilmelde sig programmet uden, at det er grundet tvang fra politisk side.

Om Solsikkeprogrammet

Administrationen har udarbejdet en kort beskrivelse af Solsikkeprogrammet til udvalgets baggrundsinformation. 

Solsikkeprogrammet er en international kampagne, der skal sikre øget tilgængelighed og opmærksomhed for mennesker med skjulte handicap som fx ordblindhed, psykiske sygdomme, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed eller hørehandicap.

Borgere med skjulte handicap kan have en ”solsikkesnor” eller andre produkter fra kampagnen på og på den måde vise fx medarbejdere i butikker eller andre virksomheder, at de kan have brug for, at der bliver taget særlige hensyn.

Virksomheder, der tilmelder sig Solsikkeprogrammet, betaler et beløb mellem 2-15.000 kr. alt efter typen af virksomhed, og hvilke services man ønsker fra Solsikkeprogrammet. For bidraget får man træningsvideoer til medarbejderne samt et antal solsikkesnore, der kan udleveres til brugere og medarbejdere. 

Hvis man som virksomhed tilmelder sig Solsikkeprogrammet, forpligter man sig til at vise træningsvideoerne til medarbejderne, så de ved, hvad Solsikke-symbolet betyder, og hvordan man bedst møder en person med et usynligt handicap.

Administrationen har søgt at afdække, hvor mange afdelinger på regionens hospitaler, der allerede er tilmeldt Solsikkeprogrammet. Det har ikke været muligt inden for de tidsmæssige rammer at foretage en fuldstændig afdækning på alle hospitalsafdelinger, men det er vurderingen, at afdækningen giver et dækkende billede:

 • På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er Akutmodtagelsen tilmeldt Solsikkeprogrammet.
 • Receptionen på Bornholms Hospital er tilmeldt Solsikkeprogrammet. Øvrige afdelinger er så vidt vides ikke tilmeldt. Hospitalets Hukommelsesklinik benytter Ældre Sagens mærkningsordning til demente.
 • Der er så vidt vides ingen afdelinger på Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital, Amager og Hvidovre Hospital, Herlev Gentofte eller i Akutberedskabet, der er tilmeldt Solsikkeprogrammet.

Det har ikke været muligt inden for de tidsmæssige rammer at afdække, hvor mange e-learningsforløb eller videotutorials, der er krav om for ansatte i Region Hovedstaden.

Region Hovedstadens styrkede indsats for ansættelse af personer med handicap i koncerncentrene

Afslutningsvis bemærkes det, at forretningsudvalget den 11. oktober 2022 godkendte, at administrationen arbejder videre med at afdække forslag til at styrke ansættelsen af flere med handicap i koncerncentrene. Dette arbejde er i gang, og forretningsudvalget modtager fra primo 2023 en årlig afrapportering vedr. indsatsen. 

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelsen af indstillingen vil administrationen udarbejde en uddybende sag om medlemsforslaget til et af udvalgets kommende møder. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges social- og psykiatriudvalget den 31. oktober 2022. 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Charlotte Hosbond/Malene Jacobsen

JOURNALNUMMER

22053012

Bilag

Bilag 1: Svar-paa-spml-078-22-vedr-solsikkeprogrammet-i-Region-H-stillet-af-Dorte-Vilhelmsen

3. Beslutning: Ansøgninger til udvalgets pulje til tværsektorielle samarbejder i 2023

INDSTILLING

Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:

 • at beslutte, hvilke ansøgninger der skal modtage støtte fra pulje til samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet i 2023 samt hvilke beløb, ansøgningerne skal modtage. 

POLITISK BEHANDLING

Social- og psykiatriudvalget besluttede at støtte følgende fem projekter i 2023:

 • WeShelter - Civilsamfundsinddragelse i Flexklinikkens Tværsektorielle Arbejde (389.880 kr.)
 • Psykiatrisk Center Amager - Forbedret patientoplevelse mv. - en styrkelse af brobyggende aktiviteter i Huset for Psykisk Sundhed (650.000 kr.)
 • Håb i Psykiatrien - En helt ufarlig MotionsCafé med peerfrivillige (573.000 kr.)
 • Campus for Psykiatrisk Simulation - Flere netværksmøder: et samarbejde ml. psykiatri og kommune (221.980 kr.)
 • Café Klare - Modning af metoder til sygdomsindsigt mv. for hjemløse og udsatte kvinder (760.000 kr.)

Stinus Lindgreen (B), Helene Forsberg-Madsen (Ø) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Regionsrådet afsatte ifm. budgettet for 2019 en pulje på 2 mio. kr. til samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund indenfor psykiatriområdet. Puljen har til formål at sikre en mere sammenhængende psykiatri og nedbryde barrierer på tværs af sektorovergange, så der skabes netværk og dialog mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og civilsamfund. 

Regionsrådet besluttede i forlængelse af budgettet at delegere kompetencen til at udmønte puljen til social- og psykiatriudvalget, der siden 2019 har uddelt midler fra puljen. I budget 2021 forhøjede regionsrådet puljen til 3 mio. kr., hvoraf der er reserveret 0,5 mio. kr. til et samarbejdsprojekt med det anonyme rådgivningstilbud Headspace. Social- og psykiatriudvalget har således siden 2021 haft 2,5 mio. kr. til uddeling fra puljen.

SAGSFREMSTILLING

Social- og psykiatriudvalget skal igen i år uddele midler fra puljen til tværsektorielle samarbejder med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet. I 2023 er puljens beløb ekstraordinært forhøjet med 118.050 kr. Det skyldes, at der i forbindelse med uddelingen af puljen for 2022 opstod et overskydende beløb, som det tidligere social- og psykiatriudvalg valgte at videreføre til puljen for 2023. Der er derfor 2.618.050 kr. til uddeling i 2023. 

I år er der kommet 9 ansøgninger svarende til et samlet beløb på 4,7 mio. kr. 

Af tabel fremgår de indsendte ansøgninger. Der er i bilag 1 udarbejdet en kort opsummering af ansøgningerne, ligesom de er vedlagt i sin helhed som bilag 2-24.

Tabel 1 - Overblik over ansøgninger 2023

ProjektAnsøgerBeløb
Ryk Tættere Sammen Social Sundhed450.200 kr.
Civilsamfundsinddragelse i Flexklinikkens Tværsektorielle ArbejdeWeShelter389.880 kr.
Forbedret patientoplevelse mv. - en styrkelse af brobyggende aktiviteter i Huset for Psykisk SundhedPsykiatrisk Center Amager650.000 kr.
Brobygningskorpset - når frivollige baner vejForeningen Outsideren694.562 kr.
Koordinerende tovholder - behandlingsforløb for udsatte på gadenKirkens Korshær496.756 kr.
En helt ufarlig MotionsCafé med peerfrivilligeHåb i Psykiatrien573.000 kr.
Flere netværksmøder: et samarbejde ml. psykiatri og kommuneCampus for Psykiatrisk Simulation221.980 kr.
Modning af metoder til sygdomsindsigt mv. for hjemløse og udsatte kvinderCafé Klare760.000 kr.
Webbaseret aktivitetscentrum på Psykiatrisk Center BallerupPrivatperson (Esther van Aardenne)500.000 kr.

Det er administrationens vurdering, at alle ansøgninger lever op til puljens krav om, at ansøgninger skal have et udviklingsperspektiv, understøtte arbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri samt bidrage til at skabe sammenhængende forløb på tværs af sektorer (se opslag for puljen i bilag 25).

Pejlemærker og forslag til udvælgelse

Det er social- og psykiatriudvalget, der alene træffer beslutning om, hvilke ansøgninger der ønskes støttet. For at strukturere udvalgets drøftelse har administrationen udarbejdet nedenstående pejlemærker, der kan hjælpe udvalget i dets beslutning om, hvilke projekter der skal tildeles støtte. Endvidere er der i tabel 2 udarbejdet en kategorisering af ansøgningerne. Med udgangspunkt i disse pejlemærker og kategorisering har administrationen udarbejdet et eksempel på en udvælgelse. Denne fremgår tillige nedenfor. 

Pejlemærker

 • Politiske indsatsområder fra 10-årsplan og regionale politiske aftaler: Der kan udvælges projekter, som er målrettet de store indsatsområder i den nye 10-årsplan og de områder, som social- og psykiatriudvalget har lagt vægt på i den hidtidige valgperiode fx i konstitueringsaftalen og budgetaftale. Fx indsatser til mennesker med svær psykisk lidelse og samtidigt misbrug, styrkede tværfaglige, tværsektorielle miljøer, fastholdelse/rekruttering, lighed i sundhed, recovery, socialt udsatte og børn- og unge mv. 
   
 • Tildeling af fulde beløb: Udvalget kan vælge at tildele det beløb eller tilnærmelsesvis det beløb, der er ansøgt om fremfor at sprede puljen ud på alle ansøgere. Dette vil bidrage til, at projekterne bliver så levedygtige som muligt, idet de tildeles det beløb, der er estimeret nødvendig for at projekterne kan realiseres. 
   
 • Opbakning fra væsentlige interessenter: Udvalget kan vælge at tildele støtte til projekter, der har opbakning til projektet eller tilsagn til det ønskede samarbejde. Nogle af ansøgningerne lægger fx op til samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri, men hvor det ikke fremgår, om dette samarbejde kan imødekommes. Der er risiko for, at denne type af ansøgninger i sidste ende ikke kan realiseres. Andre har en stor opbakning fra væsentlige interessenter på psykiatriområdet, og indhentet tilsagn, hvilket styrker ansøgningen.
   
 • Tildeling til udvikling ikke drift: Udvalget valgte ved godkendelsen af puljeopslaget for 2023 at indskærpe, at der ikke gives penge til drift af projekter, dvs. flere år i træk. Der er kommet flere ansøgninger, som fik tildelt støtte sidste år. Udvalget kan vælge kun at give midler til nye projekter.  
   
 • Projekter med forankring på længere sigt: Der kan udvælges projekter, som har en plan for, hvordan projektet forankres i ansøgernes organisationer og finansieres på længere sigt uden støtte fra nærværende pulje. Det kan fx være projekter, der også får støtte andre steder fra eller fremlægger en plan for finansiering de kommende år. Dette kan bidrage til, at der ikke tildeles projekter med meget kortsigtede formål, men derimod gives støtte til projekter, der har ambitionen om at forankre de gode idéer i projektet i sin organisations nuværende drift.

Kategorisering af ansøgninger

Nedenstående tabel viser et forslag til kategorisering af ansøgninger. Kategoriseringen tager udgangspunkt i de temaer, der er i ansøgningerne og kategorierne er ikke altid gensidigt udelukkende. Kategoriseringen kan bidrage til at skabe et overblik over ansøgningerne. 

Tabel 2 - Kategorisering af ansøgninger 2023

Tabel 2 Kategorisering af ansøgninger 

Eksempel på udvælgelse af ansøgninger

Med udgangspunkt i ovenstående pejlemærker og kategorisering har administrationen udarbejdet et eksempel på en udvælgelse af ansøgninger i figur 1. Eksemplet kan bruges som et udgangspunkt for den politiske beslutning. Med eksemplet er der ca. 23.000 kr. til over fra puljen. Dette beløb kan overføres til næste års pulje, såfremt det ønskes.

Figur 1 - Eksempel på udvælgelse af ansøgninger

 

Bemærkninger til eksempel på udvælgelse

Det bemærkes, at der i udvælgelsen er gået på kompromis med kriteriet om, at der ikke tildeles midler til et projekt flere år i træk, idet projektet Café Klare er foreslået. Café Klare fik også midler fra puljen for 2022. I opslaget for puljen i 2023 fremgår følgende om kriteriet: "Der tildeles kun midler til det samme projekt én gang, og projekterne skal derfor sikre sig, at der kan opnås anden finansiering, såfremt projektet er flerårigt".

På trods af dette, har administrationen vurderet, at projektet har et stort potentiale, som det kan være værdifuldt at støtte ét år yderligere. Det skyldes dels, at projektet hidtil vurderes at have opnået gode resultater, dels at projektet i 2023 vil arbejde med at metodeudvikle og forankre projektets arbejdsgange og metoder i den daglige drift i Café Klare. Som projektet selv beskriver, tager dette arbejde tid, og har ikke kunne nås i det første projektår i 2022. Endvidere stemmer projektets visioner godt overens med de politiske ambitioner om recovery, ligesom projektet arbejder målrettet med styrkede overgange mellem en række psykiatritilbud, som der politisk er opbakning til, fx psykiatrisk gadeplansteam.

Samtidig er kravet om, at der kun tildeles midler én gang indarbejdet i dette års puljeopslag, og der kan således argumenteres for, at de projekter, der fik støtte sidste år, ikke på samme måde har kunne tage højde for det nye, skærpede krav. Det vil de projekter, der modtager støtte i år, imidlertid kunne. 

Det bemærkes, at administrationen ikke har fundet tilsvarende grunde til at tildele midler til øvrige ansøgere, der har fået støtte tidligere. Bl.a. fordi nogle af ansøgerne har fået tildelt støtte flere år i træk og derfor har haft tid til at udarbejde en forankringsplan. Det fremgår endvidere ikke tydeligt af de øvrige ansøgningerne, der har fået støtte flere gange, at de vil arbejde med en forankringsplan. 

Det bemærkes endvidere, at nogle af ansøgerne fx Esther van Aardenne og Social Sundhed i udgangspunktet vurderes at have nogle gode ideer og ambitioner. Det fremgår imidlertid ikke af ansøgningerne, om det samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri, som deres projekter bygger på, vurderes fagligt relevant og gennemførbart af Region Hovedstadens Psykiatri. Det bemærkes dog, at Social Sundhed umiddelbart før sommerferien har sendt en invitation til samarbejde med Region Hovedstaden. Invitationen lægger sig tæt op ad ansøgningen til udvalgets pulje. I den forbindelse har administrationen været i dialog med Region Hovedstadens Psykiatri, der på det foreliggende grundlag, har vurderet, at de har brug for en tættere dialog med Social Sundhed, for at kunne vurdere hensigtsmæssigheden i et samarbejde. En tilsvarende invitation er kommet fra Røde Kors, jf. foretræde fra Røde Kors den 5. oktober 2022. Røde Kors har ikke søgt denne pulje. Som beskrevet er administrationen i gang med at afdække mulighederne for sådanne samarbejder, ligesom de enkelte organisationer vil modtage et skriftligt svar på deres invitation. Udvalget inddrages i processen. 

På baggrund af ovenstående foreslås det derfor, at disse projekter, såfremt de ikke tildeles midler fra puljen, opfordres til at gå i dialog med Region Hovedstadens Psykiatri mhp. at søge puljen til næste år, såfremt psykiatrien ønsker samarbejdet. 

KONSEKVENSER

Projekterne vil understøtte social- og psykiatriudvalgets fokus på bl.a. recovery og tværsektorielle samarbejder, som der er stort fokus på i udvalgets treårsplan for 2020-2022 og i 10-årsplanen for psykiatrien. 

RISIKOVURDERING

Hvis udvalget vælger at tildele et beløb, som er mindre end det ansøgte beløb, til et eller flere projekter, er der risiko for, at projektet ikke kan gennemføres, eller at projektet ikke kan gennemføres i et tilstrækkeligt omfang til at opnå den ønskede effekt. Ansøgere, som ikke får tildelt det fulde ansøgte beløb, skal aflevere en revideret projektbeskrivelse og et revideret budget.

KOMMUNIKATION

Der vil blive kommunikeret om tildelingen på sociale medier og på regionens hjemmeside, når udvalget har truffet beslutning herom. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges social- og psykiatriudvalget den 31. oktober 2022. 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Charlotte Hosbond/Malene Jacobsen

JOURNALNUMMER

22026162

Bilag

Bilag 1: Opsummering af ansøgninger til pulje 2023

Bilag 2: Ansøgning - Social Sundhed - Ryk Tættere Sammen

Bilag 3: Bilag 1 - Social Sundhed - Ryk Tættere Sammen - referenceliste

Bilag 4: Ansøgning - WeShelter - Civilsamfundsinddragelse i Flexklnikkens Tværsektorielle Arbejde

Bilag 5: Bilag 1 - WeShelter - Civilsamfundsinddragelse i Flexklnikkens Tværsektorielle Arbejde - interessenttilkendegivelse

Bilag 6: Ansøgning - Psykiatrisk Center Amager - Forbedre patientoplevelse - Huset for Psykisk Sundhed

Bilag 7: Bilag 1- Psykiatrisk Center Amager - Forbedre patientoplevelse - Huset for Psykisk Sundhed - tilsagn om deltagelse

Bilag 8: Bilag 2 - Psykiatrisk Center Amager - Forbedre patientoplevelse - Huset for Psykisk Sundhed - interessenttilkendegivelse

Bilag 9: Bilag 3 - Psykiatrisk Center Amager - Forbedre patientoplevelse - Huset for Psykisk Sundhed - interessenttilkendegivelse

Bilag 10: Bilag 4 - Psykiatrisk Center Amager - Forbedre patientoplevelse - Huset for Psykisk Sundhed - interessenttilkendegivelse

Bilag 11: Bilag 5 - Psykiatrisk Center Amager - Forbedre patientoplevelse - Huset for Psykisk Sundhed - interessenttilkendegivelse

Bilag 12: Bilag 6 - Psykiatrisk Center Amager - Forbedre patientoplevelse - Huset for Psykisk Sundhed - interessenttilkendegivelse

Bilag 13: Bilag 7 - Psykiatrisk Center Amager - Forbedre patientoplevelse - Huset for Psykisk Sundhed - interessenttilkendegivelse

Bilag 14: Ansøgning - Foreningen Outsideren - Brobygningskorpset - når frivllige baner vej

Bilag 15: Bilag 1 - Foreningen Outsideren - Brobygningskorpset - når frivllige baner vej - interessenttilkendegivelse

Bilag 16: Bilag 2 - Foreningen Outsideren - Brobygningskorpset - når frivllige baner vej - interessenttilkendegivelse

Bilag 17: Bilag 3 - Foreningen Outsideren - Brobygningskorpset - når frivllige baner vej - tidsplan

Bilag 18: Ansøgning - Kirkens Korshær - Koordinerende tovholder - behandlingsforløb for udsatte på gaden

Bilag 19: Ansøgning - Håb i Psykiatrien - En helt ufarlig MotionsCafé med peerfrivillige

Bilag 20: Bilag 1 - Håb i Psykiatrien - En helt ufarlig MotionsCafé med peerfrivillige

Bilag 21: Ansøgning - Campus for Psykiatrisk Simulation - Flere netværksmøder et samarbejde ml. psykiatri og kommune

Bilag 22: Ansøgning - Café Klare - Modning af metoder til sygdomsindsigt mv. for hjemløse og udsatte kvinder

Bilag 23: Ansøgning - Privatperson Esther van Aardenne - Webbaseret aktivitetscentrum Psykiatrisk Center Ballerup

Bilag 24: Bilag 1- Esther van Aardenne - Webbaseret aktivitetscentrum Psykiatrisk Center Ballerup

Bilag 25: Opslag til social- og psykiatriudvalgets pulje til samarbejdsprojkter

4. Drøftelse: Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental trivsel og mulige modeller for det kommende arbejde med en regional psykiatriplan

INDSTILLING

Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:

 • at drøfte aftale om 10-årsplan for psykiatrien og det videre arbejde med 10-årsplanen i Region Hovedstaden.

POLITISK BEHANDLING

Drøftet, idet social- og psykiatriudvalget var enige om, at der skal arbejdes videre med en regional psykiatriplan med udgangspunkt i model 1.

Stinus Lindgreen (B) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Der blev den 27. september 2022 indgået en bred politisk aftale mellem regeringen og samtlige af Folketingets partier undtagen Moderaterne om den længe ventede 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Aftalen sætter for de kommende 10 år ramme og retning for udviklingen af psykiatrien i Danmark og for indsatsen i forhold til den mentale sundhed. I Budget 2023 fremgår det, at regionsrådet vil lave en ny 3-årsplan for udviklingen i psykiatrien, der vil tage udgangspunkt i den nationale 10-årsplan. Med denne sag præsenteres 10-årsplanen for psykiatrien og mental trivsel og eksempler på mulige modeller for det videre arbejde i Region Hovedstaden med en regional psykiatriplan med den nationale 10-årsplan for psykiatrien som ramme herfor.

SAGSFREMSTILLING

Allerede i forståelsespapiret mellem den nuværende regering og regeringens parlamentariske grundlag fra den 25. juni 2019 fremgik det, at regeringen ville indgå aftale om en forpligtende 10-årsplan for psykiatrien. Arbejdet med 10-årsplanen blev aftalt som led i finansloven for 2020, hvor der blev afsat en ramme på 600 mio. kr. årligt fra 2000 og frem til at styrke psykiatrien. Den ny indgåede aftale om 10-årsplanen er baseret på Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan fra januar 2022. Med den politiske aftale prioriteres følgende fem indsatsområder, som Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i deres faglige oplæg vurderede som de vigtigste indsatser at gå i gang med for at sikre en langsigtet udvikling af psykiatrien:

 1. Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
 2. Styrkede indsatser til mennesker med svær psykisk lidelse og her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri
 3. Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser 
 4. Styrkede tværfaglige, tværsektorielle og evidensbaserede miljøer
 5. Bedre rammer for forskning og udvikling

Aftalen indeholder 19 målsætninger, som favner mental sundhed, forebyggelse, tidlig indsats og såvel behandlings- som socialpsykiatrien. Følgende elementer i aftalen har særlig relevans for Region Hovedstaden: 

 • Styrket indsats for mennesker med svære psykiske lidelser og etablering af en her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri
 • Prioritering af forskningsmidler i 2023
 • Fokus på at gøre aftalen forpligtende med årlig monitorering af fastlagte målsætninger
 • Prioritering af midler til ensartede tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel, da det er helt afgørende for den regionale psykiatri, at psykiske lidelser forebygges i kommunalt regi

Økonomi
Med aftalen prioriteres i alt 450 mio. kr. i 2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Finansieringen forudsættes tilvejebragt med midler fra finanslovsforhandlingsreserven i 2023, reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (de tidligere satspuljemidler) samt en reserve fra finansloven fra 2022 vedr. afgift på nikotinprodukter. Endelig er der forudsat udmøntet 100 mio. kr. fra Forskningsreserven for 2023 til forskning på psykiatriområdet. 

For yderligere detaljer fsva. det samlede indhold af aftalen og økonomien henvises der til bilag 1: Aktuel orientering om politisk aftale om 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed, bilag 2: Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed og bilag 3: Økonomien i 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed.

Modeller for det videre arbejde i Region Hovedstaden med en regional psykiatriplan med den nationale10-årsplan for psykiatrien som ramme herfor
I Region Hovedstaden har skiftende regionsråd arbejdet med politiske visioner og planer for psykiatriområdet. Med Konstitueringsaftalen for 2022-2025 blev det ikke besluttet, at der skulle udarbejdes en treårsplan for psykiatrien, men det blev besluttet, at partierne i Region Hovedstaden, i forbindelse med en kommende 10-årsplan for psykiatrien, især ville have fokus på tiltag overfor børn, unge og familier; tidlig opsporing og tværfaglige forløb med tid til den enkelte og de pårørende. Med Budgetaftale 2023 blev det besluttet, at regionsrådet ville lave en ny 3-årsplan for udviklingen i psykiatrien, der ville tage udgangspunkt i den nationale 10-årsplan.

Region Hovedstadens seneste plan for psykiatrien "Sammen om Psykiatriens Udvikling -Treårsplan 2020-2022" satte en god politisk retning og ramme for arbejdet med psykiatriområdet. Spændvidden af indsatserne i treårsplanen har efter administrationens vurdering dog været omfattende, og der kan være fordele i at fokusere skarpere på udvalgte dele, som så kan følges tættere. 

Med denne sag præsenterer administrationen to eksempler på modeller for, hvordan man målrettet og fokuseret kan stille mere skarpt på færre, men højere prioriterede områder, således at planen i højere grad kan danne afsæt for en mærkbar forandring og løft af indsatsen. I forbindelse med begge modeller foreslår administrationen, at social- og psykiatriudvalget overvejer muligheden for, at en kommende treårsplan ikke længere benævnes en treårsplan, men en psykiatriplan for Region Hovedstaden, og at man på den måde ikke låser sig fast mht. et tidsinterval. Forslaget skal også ses i lyset af, at den nationale aftale om en 10-årsplan for psykiatrien strækker sig over en 10-årig periode, og at der i aftalen er prioriteret udvalgte områder og ikke alle indsatser, som der var lagt op til i det faglige oplæg fra styrelserne. 

Model 1
Med model 1 foreslås det, at social- og psykiatriudvalget drøfter muligheden for i en kommende regional psykiatriplan at sætte fokus på:

 • Børn og unge
 • Svært psykisk syge

med udgangspunkt i følgende to prioriterede områder i aftalen om en 10-årsplan:

 1. Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
 2. Styrkede indsatser til mennesker med svær psykisk lidelse og her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri 

Baggrunden for forslaget er, at børne- og ungeområdet er et af de mest udfordrede område inden for psykiatrien på nuværende tidspunkt, og at det er en udfordring, der kræver væsentlige strukturelle indsatser, hvor en fælles langsigtet tværsektoriel og tværfaglig indsats er påkrævet både fsva. forebyggelse, lettere behandling og specialiseret behandling. Det er derfor afgørende for at lykkedes i bestræbelserne på at skabe en langtidsholdbar psykiatri, at der er et tæt tværgående samarbejde mellem primærsektor, praksissektor og regionerne. Derfor er det også vigtigt at indtænke, hvordan regionerne hjælper kommunerne med at etablere effektive indsatser (herunder forebyggende), som er medvirkende til at færre henvises til den specialiserede psykiatri.

Herudover foreslås et fokus på de sværest syge. De sværest psykisk syge dør tidligere end resten af befolkningen blandt andet af selvmord og somatiske sygdomme. Gruppen udsættes endvidere mest for tvang, ligesom den har behov for specialiserede og tværfaglige indsatser, som er af høj kvalitet og tilstrækkelige. I aftalen om en 10-årsplan fremgår det, at der udvikles tværfaglige og tværsektorielle forløbsprogrammer for gruppen.

Vigtigheden af at sætte fokus på de sværest syge er blevet yderligere aktualiseret af den tragiske hændelse i juli i Fields. Det vil være en naturlig forlængelse af afdækningen af hændelsesforløbet at arbejde videre med de i den forbindelse formulerede anbefalinger i en kommende regional psykiatriplan. 

Model 1 indeholder et begrænset antal fokusområder, som der med denne model fokuseres skarpt på. Det er administrationens vurdering, at planen i højere grad vil kunne medvirke til mærkbare forbedringer af psykiatrien ved at fokusere på to områder frem for mange områder. Det kan overvejes, om der i tillæg hertil bør formuleres politiske pejlemærker. 

Model 2
Under model 2 foreslås det, at social- og psykiatriudvalget drøfter muligheden for at sætte fokus på alle de fem prioriterede områder i den politisk vedtagne aftale om en 10-årsplan i en kommende psykiatriplan for Region Hovedstaden dvs. følgende områder: 

 1. Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
 2. Styrkede indsatser til mennesker med svær psykisk lidelse og her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri
 3. Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser 
 4. Styrkede tværfaglige, tværsektorielle og evidensbaserede miljøer
 5. Bedre rammer for forskning og udvikling

I forhold til område 1 og 2, så henvises der til ovenstående. I forhold til område 3,4 og 5 henvises der til det faglige oplæg til en 10-årsplan jf. bilag 4, hvor alle tre områder beskrives som grundlæggende forudsætninger for at løfte psykiatrien. I den forbindelse kan det bl.a. fremhæves, at stigmatisering beskrives som en forudsætning for, at området prioriteres på alle niveauer, og for at de øvrige målsætninger i det faglige oplæg kan blive indfriet og føre til det forventede løft af psykiatrien.

I forhold til Styrkede tværfaglige, tværsektorielle og evidensbaserede miljøer og bedre rammer for forskning og udvikling, så beskrives de ligeledes som grundlæggende forudsætninger for at styrke indsatsen til mennesker med psykiske lidelser og understøtte en høj faglig kvalitet, herunder muligheden for at fastholde og rekruttere kvalificeret personale. 

Videre proces og samarbejde mellem social- og psykiatriudvalget og udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Psykiatrien er afhængig af det sammenspil, der er med kommunerne, praksissektoren og regionerne og forudsætningen for at 10-årsplanen lykkedes er et godt og forpligtende tværsektorielt samarbejde. Derfor er "Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed" med fokus på det tværsektorielle samarbejde valgt, som tema for Temamøde 2022, som holdes den 2. november 2022 med deltagelses af regionens politikere og medarbejdere og ledere fra Region Hovedstadens Psykiatri. Mødet bliver startskuddet på social- og psykiatriudvalgets arbejde med 10-årsplanen og den kommende regionale psykiatriplan.

I forlængelse af ovenstående foreslår administrationen, at det videre arbejde med en ny plan for psykiatrien i Region Hovedstaden med 10-årsplanen som ramme sker i et tæt samarbejde med Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det foreslås derfor, at der holdes et fælles møde mellem Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og social- og psykiatriudvalget om det videre arbejde med en regional psykiatriplan med 10-årsplanen som ramme.

Administrationen vil på et kommende møde i social-og psykiatriudvalget præsentere udvalget for et forslag til en procesplan for det videre arbejde med en regional psykiatriplan herunder et forslag til inddragelse af interessenter. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges social- og psykiatriudvalget den 31. oktober 2022. Social- og psykiatriudvalget forventes i den kommende tid at at arbejde videre med en regional psykiatriplan med 10-årsplanen som ramme.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Charlotte Hosbond/Carine Bududu Heltberg

JOURNALNUMMER

19086936

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 Aktuel orientering om politisk aftale om 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed

Bilag 2: Bilag 2 Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed

Bilag 3: Bilag 3 Økonomien i 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed

Bilag 4: Bilag 4 Fagligt oplæg til en 10-årsplan

5. Orientering: Status for opfølgning på budgetinitiativer for 3. kvartal 2022

INDSTILLING

Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:

 • at orienteringen om status for opfølgning på budgetinitiativer 2022 tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Taget til efterretning, idet social- og psykiatriudvalget bemærkede, at udvalget har en stor opmærksomhed på, at ansættelsen af socialsygeplejersker styrker den sociale indsats. Udvalget bad om, på et kommende møde, at få forelagt en status på ansættelsen af socialsygeplejersker, herunder hvordan socialsygeplejerskefunktionen bliver løftet.

Stinus Lindgreen (B) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Social- og psykiatriudvalget er ansvarlig for opfølgning på en række forskellige budgetinitiativer i regi af Budgetaftale 2022. Udvalget orienteres kvartalsvis om status herpå. Med denne sag forelægges social- og psykiatriudvalget status for opfølgning på budgetinitiativer pr. 3. kvartal 2022. Sagen er således nummer tre af fire i rækken af sager, idet udvalget blev forelagt en opfølgning på budgetinitiativer for 1. og 2. kvartal på møder hhv. den 28. februar og den 31. august 2022. Vedlagt sagen er en oversigt over status for budgetinitiativer 2022 opdateret ultimo september (bilag 1). 

SAGSFREMSTILLING

Opfølgning på budgetinitiativer 2022
Social- og psykiatriudvalget er det primært ansvarlige udvalg for følgende budgetinitiativer: 

Nr.Titel20222023 og frem
1.Udsatteenhed i samarbejde med Københavns Kommune0,5 mio. kr.0,5 mio. kr.
2.Psykiatrisk udrykningsteam i døgndrift (nettoudgift)0,5 mio. kr. 1,1 mio. kr.
3.Lige adgang til behandling for voldtægtsofre uanset sociale udfordringer1,4 mio. kr.2 mio. kr.
4.Børn og unges mentale sundhed - styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien29 mio. kr.29 mio. kr.
5.

Børn og unges mentale sundhed - fremskudt udredning i kommunerne
(STIME-projektet)

4,7 mio. kr. 7,2 mio. kr.
6.Nedbringelse af tvang - permanentgørelse af Team for Selvskade3,2 mio. kr.3,5 mio. kr.
7.Sengeafsnit til behandling af svær selvskade (8 senge) 12 mio. kr.12 mio. kr.
8.F-ACT-team for patienter med svær selvskade 3,2 mio. kr.3,2 mio. kr.
9.Socialoverlæger og socialsygeplejersker 10,5 mio. kr.10,5 mio. kr.


Det bemærkes, at budgetinitiativ nr. 1-8 indgår i budgetaftale 2022, mens budgetinitiativ nr. 9 vedr. socialoverlæger og socialsygeplejersker er fra budgetaftale 2021, idet regionsrådet på møde den 14. december 2021 har besluttet, at initiativet også følges i 2022. Yderligere bemærkes, at de afsatte midler svarende til 29 mio. kr. til budgetinitiativ nr. 4 vedr. styrket kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien fra 2022 er finansieret med et midlertidig råderum i 2022-2023, hvorefter denne kapacitetsudvidelse finansieres via varige midler fra Finansloven for 2020 til psykiatrien, der de første år var øremærket anlæg, men fra 2024 tilgår driften. Med budgetaftale for 2023 er der dertil prioriteret midler til et nyt kapacitetsløft i børne- og ungdomspsykiatrien, idet der er afsat 30 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. fra 2024 og frem til yderligere udvidelse af den ambulante kapacitet. Dette skal ses i lyset af at antallet af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien er steget markant de seneste år.     

Status for budgetinitiativer 2022
Vedlagte bilag 1 indeholder en samlet oversigt over budgetinitiativerne med en beskrivelse af indsatsen samt aktuel status for initiativet opdateret pr. ultimo september 2022.
Af oversigten fremgår for hvert initiativ:

 • Aftaletekst om budgetinitiativet i regi af budgetaftale 2021 og 2022.
 • Beskrivelse af indsatserne i initiativet, herunder forventede resultater.
 • Aktuel status for initiativet, herunder aktiviteter, tidsplan og foreløbige erfaringer.

Af bilag 1 fremgår, at samtlige budgetinitiativer overordnet set forløber planmæssigt. For nogle af budgetinitiativerne opleves dog udfordringer med rekruttering af personale, hvilket har ført til forsinkelser i forhold til de oprindelige tidsplaner. Det gælder budgetinitiativ nr. 2 om psykiatrisk aktuberedskab i døgndrift, hvor udvidelsen af funktionen oprindeligt var planlagt at træde i kraft den 1. september 2022. Der er nu trådt en midlertidig aftale i kraft, der har gjort det muligt at tilknytte det nødvendige antal speciallæger til funktionen, hvormed funktionen er igangsat den 1. oktober 2022. Pr. 1. januar 2023 træder der en ny varig aftale i kraft med bemanding af psykiatrisk akutberedskab i dagstid på hverdage. Der er sendt orientering herom på mail til regionsrådet den 4. oktober 2022.  

Hvad angår budgetinitiativ nr. 4 om øget kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien, er det nye ambulatorie startet op medio marts 2022, men er endnu ikke på fuld kapacitet. Det skyldes, at de fysiske rammer med en ny pavillon først er ved at blive etableret, samt at der har været en stor indsats med at oplære nye medarbejdere, da det er mindre erfarne medarbejdere, der er blevet rekrutteret til afsnittet. Det forventes, at afsnittet er i fuld kapacitet i november 2022. Vedr. budgetinititativ nr. 5 om STIME bemærkes, at der siden april 2022 er tre nye kommuner, der er indtrådt i STIME-samarbejdet, der således pt omfatter i alt 10 kommuner. De nye kommuner i samarbejdet er Tårnby Kommune og Halsnæs Kommune, som er i gang med at implementere STIME, mens der for nyligt er indgået aftale om samarbejde med yderligere én kommune. Navnet på sidstnævnte kommune er endnu ikke offentliggjort og vil blive meldt ud snarest.

I budgetinitiativ nr. 7 vedr. etablering af nyt sengeafsnit til behandling af svær selvskade opleves udfordringer med at rekruttere sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. 

I forhold til budgetinitiativ nr. 9 om socialoverlæger og socialsygeplejesker er status, at der i juni 2022 blev ansat to ud af to socialoverlæger, mens der ultimo september 2022 er 7 ud af 10 socialsygeplejerskestillinger besat efter to opsigelser. Der rekrutteres løbende til de vakante stillinger. Forventningen er, at der starter mindst to nye socialsygeplejersker pr. 1. november 2022 på hhv. Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Nordsjælland. Desuden mangler Psykiatrisk Center Bornholm at få besat deres halve årsværk til funktionen. Der planlægges en opsamling på erfaringer med initiativet, som forventes færdig medio 2023.

KONSEKVENSER

Såfremt indstillingerne tiltrædes, er orienteringen om status for opfølgning på budgetinitiativer 2022 taget til efterretning.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges social- og psykiatriudvalget den 31. oktober 2022. Social- og psykiatriudvalget forelægges en kvartalsvis status for opfølgning på budgetinitiativer i 2023.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Charlotte Hosbond / Camilla Grønbæk

JOURNALNUMMER

22051945

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på budgetinitiativer - Budget 2022

6. Eventuelt

Eventuelt

Tomt indhold

7. Underskriftsark


Redaktør