Møde i valgbestyrelsen den 1. oktober 2021

​Se beslutninger fra møde i valgbestyrelsen

Udvalg Ikon
Valgbestyrelsen
Tidspunkt Ikon
Dato: 01-10-2021
Tid: 13:00 - 15:00
Sted

​Regionsgården

Referat

Punkter på dagsordenen

 1. Godkendelse af kandidatlister og valgforbund og listeforbund
 2. Tildeling af bogstav til godkendte kandidatlister
 3. Prognoser og resultat på valgnatten
 4. Lukket punkt.
 5. Meddelelse - Region Hovedstadens kommunikationskampagne ved regionalvalget 2021
 6. Eventuelt

Medlemmer

 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Martin Schepelern: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Deltog
 • Jens Mandrup: Deltog
 • Freja Södergran: Deltog
 • Per Roswall: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog

1. Godkendelse af kandidatlister og valgforbund og listeforbund

INDSTILLING

Administrationen indstiller til valgbestyrelsen:

 1. at tiltræde de indstillinger om godkendelse af kandidatlister, som fremgår af bilag 1, der omdeles på mødet,
 2. at administrationen bemyndiges til at påse, at valgretsbetingelser på de godkendte kandidater og stillere fortsat/endelig er opfyldt den 1. oktober 2021,
 3. at administrationen bemyndiges til at meddele kandidatlisternes repræsentanter valgbestyrelsens beslutninger og begrundelserne for dem,
 4. at administrationen bemyndiges til at påse, at de af valgbestyrelsen besluttede mangler afhjælpes på behørig vis inden fristens udløb den 4. oktober 2021, og
 5. at de godkendte kandidatlister mv. med de foretagne berigtigelser danner udgangspunkt for udarbejdelse af stemmesedlen.

POLITISK BEHANDLING

Valgbestyrelsens beslutning den 1. oktober 2021:

Godkendt, inkl. indstilling om godkendelse af udenlandske kandidater, jf. bilag 3.

BAGGRUND

Valgbestyrelsen skal efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister tage stilling til, om de rettidigt indleverede kandidatlister er gyldige. Valgbestyrelsen skal endvidere undersøge, om kandidaterne på hver enkelt kandidatliste opfylder lovens betingelser, eller om nogle af kandidaterne skal slettes af kandidatlisterne.

Valgbestyrelsens møde holdes på dagen, hvor fristen for indlevering af kandidatlister er udløbet kl. 12.00. Administrationens indstilling om godkendelse af kandidatlister vil derfor blive omdelt på mødet. Navne på kandidatlister og kandidater er fortrolige, indtil valgbestyrelsen har offentliggjort dem. Offentliggørelse sker, når fristen for endelig godkendelse er udløbet den 4. oktober 2021.

SAGSFREMSTILLING
1, Godkendelse af kandidatlister
Fristen for indlevering af kandidatlister udløber tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00. Valgbestyrelsen skal efter udløbet af fristen tage stilling til, om de rettidigt indleverede kandidatlister er gyldige. Valgbestyrelsen skal endvidere undersøge, om kandidaterne på hver enkelt kandidatliste kan godkendes, eller om nogle af kandidaterne skal slettes af kandidatlisterne. På valgbestyrelsens møde omdeles en oversigt over rettidigt indleverede kandidatlister med administrationens indstilling om godkendelse.

Det bemærkes, at kandidatlister, som ved sidste valg opnåede pladser i regionsrådet og som pr. 14. september 2021 fortsat er repræsenteret i regionsrådet og samtidig opfylder identitetskravet, efter anmodning er fritaget for kravet om underskrift fra stillere. Der er tale om kandidatlisterne A, B, C, F, O, V og Ø. Kandidatlisternes repræsentanter er underrettet om valgbestyrelsens formands godkendelse ved e-mail af 21. september 2021.

I og Å har ikke anmodet om fritagelse for stillerkravet og ville heller ikke kunne opnå fritagelsen, idet "identitetskravet" ikke er opfyldt. Dette skyldes, at det er en forudsætning for at blive fritaget for stillerkravet, at der er identitet mellem den kandidatliste, der ved sidste valg opnåede repræsentation i regionsrådet, og den kandidatliste, der nu ønsker at opstille til valget. Identitetskravet er ikke opfyldt, når et eller flere af listens medlemmer, som er indvalgt i kommunalbestyrelsen/regionsrådet, i valgperioden har skiftet liste eller er blevet løsgængere, og disse medlemmer udgør mindst halvdelen af listens medlemmer af kommunalbestyrelsen/regionsrådet. Hvis nøjagtig halvdelen af listens valgte medlemmer har skiftet liste eller er blevet løsgængere, vil identitetskravet således ikke være opfyldt. Det er i den henseende ikke et problem, at et regionsrådsmedlem er blevet erstattet af en stedfortræder, eller at ikke alle de nuværende medlemmer genopstiller.

For så vidt angår I og Å, har der været en væsentlig ændring i begge partiers mandatsammensætning i regionsrådet, idet Liberal Alliance (I) i funktionsperioden er gået fra to mandater til ét mandat (med Jacob Rosenbergs partiskifte fra I til C), ligesom også Alternativet (Å) i funktionsperioden er gået fra to mandater til ét mandat (med Martin Schepelerns skifte fra Å til B). Da således nøjagtig halvdelen af hver af de to partiers valgte medlemmer har skiftet parti, er identitetskravet ikke længere opfyldt for de to partier. Administrationen har derfor tidligt været i kontakt med I og Å om, at de ikke kunne forvente at blive fritaget for stillere, og de to partier har da heller ikke anmodet herom.

2. Bemyndigelse af administrationen til at påse valgretsbetingelser pr. 1. oktober 2021
For at give kandidatlisternes repræsentanter så god tid som muligt til at rette eventuelle mangler afholdes valgbestyrelsens møde allerede på fristdagen for indlevering af kandidatlister den 28. september 2021. Dog er det først pr. fredag den 1. oktober 2021, at kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne (fx. alder og bopæl). Administrationens indstilling og valgbestyrelsens godkendelse den 28. september 2021 vil derfor være med forbehold for, at valgretsbetingelserne fortsat er opfyldt den 1. oktober 2021.

Valgbestyrelsens formand har i hht. valgloven kompetence til at træffe afgørelse i sager, der ikke giver anledning til tvivl. Det indstilles i den forbindelse, at administrationen bemyndiges til at påse, at valgretsbetingelserne fortsat/endelig er overholdt den 1. oktober 2021. I tvivlstilfælde opretholdes valgbestyrelsens møde den 4. oktober 2021, kl. 14.00 for endelig godkendelse eller afvisning.

3. Bemyndigelse af administrationen til at meddele kandidatlisternes repræsentanter valgbestyrelsens beslutning
Hvis valgbestyrelsen ikke kan godkende en kandidatliste på det foreliggende grundlag, har kandidatlistens repræsentant mulighed for at rette manglerne frem til den 4. oktober 2021 kl. 12.00. I så fald skal repræsentanten underrettes om manglerne senest lørdag den 2. oktober 2021. Ligeledes skal repræsentanten underrettes, hvis en eller flere kandidater skal slettes af kandidatlisten efter lovens regler. Det indstilles i den forbindelse, at administrationen bemyndiges til at meddele kandidatlisternes repræsentant valgbestyrelsens beslutning.

4. Bemyndigelse af administrationen til at påse udbedring af mangler
Kandidatlisternes repræsentant kan rette manglerne på den allerede indleverede kandidatliste, eller repræsentanten kan indlevere en ny kandidatliste inden fristen den 4. oktober 2021 kl. 12.00. 

Valgbestyrelsens formand har i hht. valgloven kompetence til at træffe afgørelse i sager, der ikke giver anledning til tvivl. Det indstilles i den forbindelse, at administrationen bemyndiges til at påse, at manglerne rettes. I tvivlstilfælde opretholdes valgbestyrelsens møde den 4. oktober 2021, kl. 14.00 for endelig godkendelse eller afvisning. 

Mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00 er desuden sidste frist for anmeldelse af valgforbund og listeforbund. Valgbestyrelsen har den 15. juni 2021 bemyndiget administrationen til at udføre kontrol af anmeldte forbund med henblik på, om de overholder lovens krav.

5. Udformning af stemmesedlen
Der er pr. 22. september 2021 udleveret 36 kandidatlister til udfyldelse, og administrationen forventer derfor, at stemmesedlen bliver længere end ved valget i 2017, hvor der var 32 godkendte lister på stemmesedlen. Administrationen har på forhånd indkøbt papir af større format end ved valget i 2017, men papiret skæres til, så stemmesedlen under alle omstændigheder fylder mindst muligt.

Det indstilles, at de af valgbestyrelsen godkendte kandidatlister og kandidater danner grundlag for stemmesedlens udformning.

KOMMUNIKATION

Når der er taget endelig stilling til godkendelse af kandidatlister og forbund den 4. oktober 2021, offentliggøres oplysningerne samme dag ved meddelelse til kommunalbestyrelserne i regionen og ved offentliggørelse på regionens hjemmeside. Indtil da er godkendte kandidatlister, kandidater og forbund fortrolige.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges valgbestyrelsen den 1. oktober 2021.

Der er for en sikkerheds skyld reserveret et møde i valgbestyrelsen den 4. oktober 2021 af hensyn til drøftelse af eventuelle tvivlsspørgsmål.

DIREKTØRPÅTEGNING

Karen Lisbeth Trabolt / Iben Buch Haue

JOURNALNUMMER

21032875

Bilag

Bilag 1: Indstilling om godkendelse af kandidatlister og kandidater

Bilag 2: Fortegnelse over kandidatlister og kandidater

Bilag 3: Indstilling om godkendelse af udenlandske kandidater

Bilag 4: Valgnævnets godkendte partinavne

2. Tildeling af bogstav til godkendte kandidatlister

INDSTILLING

Administrationen indstiller til valgbestyrelsen

 • at godkende det forslag til bogstavbetegnelser, som fremgår af bilag 1, der omdeles på mødet.

POLITISK BEHANDLING

Valgbestyrelsens beslutning den 1. oktober 2021:

Indstilling til bogstavfordeling blev omdelt (bilag 1).

Godkendt. 

BAGGRUND

Valgbestyrelsen skal tildele de godkendte kandidatlister en bogstavbetegnelse efter valglovens regler.

Navne på kandidatlister og kandidater, herunder de tildelte bogstaver, er fortrolige, indtil valgbestyrelsen har offentliggjort dem. Offentliggørelse sker, når fristen for endelig godkendelse er udløbet den 4. oktober 2021.

SAGSFREMSTILLING
På stemmesedlen anføres kandidatlisterne med listens navn og bogstavbetegnelse og i alfabetisk rækkefølge efter bogstavet. Hvis der godkendes flere lister end alfabetet har bogstaver, anføres de sidst anmeldte lister uden bogstavbetegnelse nederst på stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge efter listens navn.

Reserverede bogstaver
Følgende bogstaver er reserveret til partier, som pr. 1. august 2021 er opstillingsberettigede til folketingsvalg:

A. for Socialdemokratiet
B. for Radikale Venstre
C. for Det Konservative Folkeparti
D. for Nye Borgerlige
F. for SF – Socialistisk Folkeparti
G. for Veganerpartiet
I. for Liberal Alliance
K. for Kristendemokraterne
O. for Dansk Folkeparti
S. for Slesvigsk Parti
V. for Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. for Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. for Alternativet

Ikke reserverede bogstaver
Følgende bogstaver er ikke-reserverede:

(E), H, J, L, (M), N, (P), Q, R, T, (U), W, Y, (Z), Æ.

Bogstavet X må ikke anvendes, da det minder om et kryds. 

Indenrigs- og Boligministeriet henstiller i sin vejledning, at bogstavet W ikke anvendes på grund af forvekslingsmuligheden med V, medmindre valgbestyrelsen løber tør for bogstaver. W blev anvendt ved sidste valg til regionsrådet.

Princippet for tildeling af de ikke-reserverede bogstaver er som ved sidste valg i udgangspunktet først-til-mølle-princippet, idet ministeriet dog i sin vejledning henstiller, at lister som stillede op til sidste regionalvalg i 2017 får fortrinsret til samme bogstavbetegnelse, hvis de ønsker det. For nogle bogstaver, som har været anvendt ved tidligere folketingsvalg, gælder dog, at ministeriet i sin vejledning henstiller, at en tidligere brug ved folketingsvalg indgår i beslutningsgrundlaget for valgbestyrelsens beslutning, hvis disse lister stiller op til regionalvalget. Det drejer sig om følgende bogstaver og lister:

M. Minoritetspartiet (opstillede til folketingsvalget i 2005)
Z. Fremskridtspartiet (opstillede til folketingsvalget i 2001)
U. Unionsmodstanderne Demokratisk Fornyelse (opstillede til folketingsvalget i 1998)

Ved regionalvalget i Region Hovedstaden i 2017 stillede Fremskridtspartiet op under bogstavbetegnelsen Z.

Desuden henstiller ministeriet, at bogstavbetegnelser for de partier, der i perioden mellem den 1. august 2017 og den 1. august 2021 var opstillingsberettigede til Folketinget, men uden at være det pr. 1. august 2021, tilsvarende normalt kun tildeles kandidatlister for de pågældende tidligere opstillingsberettigede partier og ikke andre lokallister. Denne henstilling omfatter:

E. Klaus Riskær Pedersen/Borgerlisten
P. Stram Kurs

Er en lokalliste med en af disse bogstavbetegnelser repræsenteret i kommunalbestyrelsen/regionsrådet uden at være kandidatliste for Klaus Riskær Pedersen/Borgerlisten henholdsvis Stram Kurs, kan det dog konkret vurderes, om bogstavbetegnelsen i stedet skal tildeles den lokalliste, der er repræsenteret regionsrådet.

Ved regionavalget i Region Hovedstaden i 2017 stillede Stram Kurs op under bogstavbetegnelsen P. 

Forslag til tildeling af bogstaver
Administrationens indstilling om samlet tildeling af de ikke-reserverede bogstavbetegnelser i henhold til ovennævnte retningslinjer vil som bilag 1 blive omdelt på mødet.

KOMMUNIKATION

Når der er taget endelig stilling til godkendelse af kandidatlister og forbund den 4. oktober 2021, offentliggøres oplysningerne samme dag ved meddelelse til kommunalbestyrelserne i regionen og ved offentliggørelse på regionens hjemmeside. Indtil da er godkendte kandidatlister, herunder tildelte bogstavbetegnelser, fortrolige.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges valgbestyrelsen den 1. oktober 2021.

Der er for en sikkerheds skyld reserveret et møde i valgbestyrelsen den 4. oktober 2021 af hensyn til drøftelse af eventuelle tvivlsspørgsmål.

DIREKTØRPÅTEGNING

Karen Lisbeth Trabolt / Iben Buch Haue

JOURNALNUMMER

21032875

Bilag

Bilag 1: Tildeling af bogstavbetegnelser til godkendte kandidatlister

3. Prognoser og resultat på valgnatten

INDSTILLING

Administrationen indstiller til valgbestyrelsen:

 • at  godkende, at administrationen løbende udleverer prognoser for mandatfordelingen efter optælling af ca. 1/3 og 2/3 af stemmerne samt resultatet, når alle kommuner er optalte.

POLITISK BEHANDLING

Valgbestyrelsens beslutning den 1. oktober 2021:

Godkendt. 

BAGGRUND

Valgbestyrelsen bad på mødet den 15. juni 2021 administrationen vende tilbage med mulighederne for at modtage prognoser i forbindelse med regionalvalget den 16. november 2021. 

SAGSFREMSTILLING
Ved regionalvalget i 2017 blev der udleveret to prognoser for mandatfordelingen i løbet af valgnatten i takt med, at optællingen blev færdiggjort i de forskellige kommuner. Resultatet blev omdelt, da alle kommuner var optalt kl. 03.53. Prognoserne blev udleveret, da henholdsvis 40 procent og 2/3 af stemmerne var talt op, som angivet i tabellen nedenfor. Det sidst optalte kommuneresultat var Københavns Kommune, der med ca. 30 procent af de stemmeberettigede til regionalvalget er den største kommune, og derfor traditionelt også den sidst optalte kommune.

HvadStemmer optaltKommuner optaltTidspunkt for udlevering
Prognose 140,2 %18 af 29Kl. 02.02
Prognose 265,5 %28 af 29Kl. 03.06
Resultat100 %29 af 29Kl. 03.53


En kopi af en af de udleverede prognoser i 2017 er vedlagt som bilag. 

Erfaringerne viser, at prognoserne for mandatfordeling er svingende, og der er stor statistisk usikkerhed, førend i hvert fald en vis procentdel af stemmerne er optalt. Samtidig bemærker administrationen, at mandatfordelingen ved de tidligere regionalvalg har været svingede helt frem til det endelige resultat. Administrationen foreslår derfor, at der ved regionalvalget den 16. november 2021 anvendes samme fordeling ved uddeling af prognoser. Det vil sige en løbende udlevering af prognoser for mandatfordelingen efter optælling af ca. 1/3 og 2/3 af stemmerne, samt et resultat efter at alle kommuner er optalte. Det forventes, at udleveringer af prognoser vil ske inden for tidsrummet kl. 02.00-04.30, såfremt der ikke sker uforudsete hændelser.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges valgbestyrelsen den 1. oktober 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING

Jette Sylow Rasmussen / Ulrik Staugaard

JOURNALNUMMER

21032875

Bilag

Bilag 1: Prognose nr. 2 fra regionalvalg 2017

4. Lukket punkt.

5. Meddelelse - Region Hovedstadens kommunikationskampagne ved regionalvalget 2021

Regionsrådet har afsat 1,8 mio. kr. til en kampagne, der skal synliggøre regionalvalget. Heraf går 200.000 kr. til en fællesregional kampagneindsats i samarbejde med Danske Regioner. Den fællesregionale og de enkelte regionale indsatser udgør kampagnen ”Du bestemmer”. 

I vedlagte bilag ses emnerne/budskaberne i kampagnen ”Du bestemmer”. Materialet vil på forskellig vis blive vist i de nedenstående indsatser. Desuden fremgår udgifterne (i runde tal) til de enkelte indsatser. Udgifterne udgør samlet 1,6 mio. kr

 • Outdoor (plakater): 410.000 kr.
 • Biografreklame: 205.000 kr.
 • Sociale medier (annoncer): 150.000 kr.
 • Bannerannoncer på web: 210.000 kr.
 • Ugeavisen Bornholm, helsidesannonce: 7.500
 • Mediabureau: 42.500
 • Kampagnemateriale til egne matrikler (roll-ups, Info-TV), eget web og sociale medie-profiler samt busser og metro (kampagnepartnerskab): 100.000 kr.
 • Pulje til initiativer rettet mod vælgergrupper med traditionel lav valgdeltagelse: 425.000 kr.
 • Buffer: 50.000 kr.

Meddelelsen forelægges også forretningsudvalget den 5. oktober 2021. 

Journalnummer

21032875

Bilag

Bilag 1: Emner-budskaber i Region Hovedstadens del af kampagnen Du bestemmer

6. Eventuelt

Journalnummer

21032875


Redaktør