Møde i valgbestyrelsen den 15. juni 2021

Udvalg Ikon
Valgbestyrelsen
Tidspunkt Ikon
Dato: 15-06-2021
Tid: 9:00 - 10:00
Sted

​Regionsgården

Dagsorden

Punkter på dagsordenen

 1. Endelig fastlæggelse af mødeplan for valgbestyrelsen
 2. Orientering om lovændringer i valglovgivningen siden sidste regionalvalg
 3. Den pligtmæssige annoncering af regionalvalget
 4. Tilrettelæggelse af modtagelse af kandidatlister og anmeldelser af valgforbund og listeforbund
 5. Udformning af stemmesedlen
 6. Den endelige opgørelse af regionalvalget
 7. Fællesregional og regional kommunikationskampagne
 8. Eventuelt

Medlemmer

 • Sophie Hæstorp Andersen
 • Martin Schepelern
 • Christoffer Buster Reinhardt
 • Jens Mandrup
 • Henrik Thorup
 • Per Roswall
 • Marianne Frederik

1. Endelig fastlæggelse af mødeplan for valgbestyrelsen

.

INDSTILLING

Administrationen indstiller til valgbestyrelsen:

 • at godkende nedenstående forslag til mødeplan.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
På regionsrådets møde den 19. marts 2021 blev der til sag om valg af medlemmer til valgbestyrelsen mv. forelagt et forslag til foreløbig mødeplan. Planen tager højde for de frister, der er fastsat i valgloven.

På baggrund af lovgivningens tidsfrister foreslås det, at valgbestyrelsen holder møder på nedenstående tidspunkter, idet der dog vil kunne blive behov for at afholde flere møder - eventuelt med kort varsel.

 • Onsdag den 15. september 2021 kl. 16.00 (tidspunktet bedes reserveret)
  Godkendelse af anmodninger om fritagelse for kravet om stillere. Det forventes, at formanden kan tage stilling til anmodningerne. Mødet afholdes derfor kun, hvis der er tvivlsspørgsmål, som valgbestyrelsen skal tage stilling til.
   
 • Tirsdag den 28. september 2021 kl. 17.00 
  Godkendelse af kandidatlister og listebetegnelser og tildeling af bogstav, jf. anden sag på dagsordenen. Valgbestyrelsen skal påse, at kandidatlisterne og kandidaterne opfylder lovens krav. Valgbestyrelsen skal herudover tage stilling til hvilket bogstav, der skal tildeles de kandidatlister, som ikke har et reserveret bogstav (som de partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget, har).
   
 • Mandag den 4. oktober 2021 kl. 14.00 (tidspunktet bedes reserveret)
  Der er frist mandag den 4. oktober kl. 12.00 for afhjælpning af mangler ved en kandidatliste. Valgbestyrelsens formand tager efter loven stilling til endelig godkendelse af sådanne lister. Mødet i valgbestyrelsen afholdes derfor kun, hvis der er tvivlsspørgsmål vedrørende listeforbund og valgforbund, som valgbestyrelsen bør tage stilling til, eller hvis der er andet, som skal forelægges valgbestyrelsen.
   
 • Torsdag den 18. november 2021 kl. 19.00
  Endelig opgørelse af valget. Der tages stilling til om valget umiddelbart kan opgøres, eller om der eventuelt skal gennemføres en hel eller delvis fornyet fintælling. Der henvises til anden sag på dagsordenen. Hvis det på dette møde besluttes, at der skal gennemføres en fornyet fintælling vil valgbestyrelsen straks efter fintællingens afslutning blive indkaldt til endnu et møde med henblik på den endelig opgørelse af valget. Dette møde forventes at ville kunne afholdes fredag den 19. november eller lørdag den 20. november 2021, bl.a. afhængigt af fintællingens omfang.

KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges valgbestyrelsen den 15. juni 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING

Karen Lisbeth Trabolt / Vera Qvistgaard

JOURNALNUMMER

21032875

2. Orientering om lovændringer i valglovgivningen siden sidste regionalvalg

.

INDSTILLING

Administrationen indstiller til valgbestyrelsen:

 • at tage orienteringen om væsentligste ændringer i valglovgivningen siden regionalvalget i 2017 til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I denne sag beskrives de for regionen væsenligste ændringer i valglovgivningen siden valget i 2017. Ændringerne er nærmere omtalt i Indenrigsministeriets breve af 19. februar 2019 og 24. februar 2020, som vedlægges som bilag til orientering.

Valgbestyrelsens formand kan som hidtil træffe afgørelse i alle spørgsmål, som ikke giver anledning til tvivl.

  Ændringer, der vedrører regionen, herunder ændringernes formål
  De væsentligste ændringer for regionens vedkommende er følgende:

  • Forbud mod ens listebetegnelser
   Formålet er at sikre, at flere forskellige kandidatlister til regionalvalg ikke opstiller under samme listebetegnelse i den samme region.
    
  • Sikring af herboende EU-borgeres valgret og valgbarhed
   Formålet er at sikre, at EU-statsborgere i overensstemmelse med de EU-retlige regler kan udøve deres valgret og stille op til kommunale og regionale valg fra det tidspunkt, hvor de faktisk tager bopæl i Danmark, dvs. uafhængigt af, om de som følge af manglende registreringsbevis endnu ikke er registreret med bopæl i Danmark i Det Centrale Personregister (CPR).
    
  • Sikring af herboende britiske borgeres valgret og valgbarhed
   Formålet er at sikre, at herboende britiske statsborgere kan udøve deres valgret og stille op til kommunale og regionale valg, hvis de havde bopæl i Danmark på tidspunktet for Brexit og fortsat har bopæl i Danmark.
    
  • Lovpligtige annoncering om kommunale og regionale valg, også på myndighedernes hjemmesider
   Formålet er at forpligte kommunerne og regionerne til at bekendtgøre en række oplysninger vedrørende opstilling til valg og oplysninger om de godkendte kandidatlister m.v. på kommunens henholdsvis regionens hjemmeside.


  Forbud mod ens listebetegnelser
  Med lovændringen indføres et forbud mod ens listebetegnelser i kommunal- og regionalvalgloven, så flere kandidatlister ikke kan opstille under samme listebetegnelse til regionalvalg i den samme region. Hensynet bag lovændringen er at sikre størst mulig gennemskuelighed for vælgerne ved at forhindre, at to forskellige kandidatlister – måske uden noget politisk fællesskab – kan optræde på stemmesedlen med samme listebetegnelse. 

  Valgbestyrelsen træffer afgørelse, hvis flere listebetegnelser er ens eller indebærer nærliggende risiko for forveksling. Hvis der er indleveret flere kandidatlister med samme listebetegnelse, skal valgbestyrelsen træffe afgørelse om, hvilken kandidatliste eller hvilke kandidatlister der ikke kan anvende den angivne listebetegnelse. Afgørelsen skal træffes ud fra nærmere prioriterede kriterier, der er angivet i kommunal- og regionalvalgloven.

  Det er dog fortsat muligt for flere kandidatlister at opstille under samme listebetegnelse med tilføjelse af en betegnelse, der angiver et særligt lokalt eller andet tilhørsforhold, til regionalvalg i samme region. 

  Tilsvarende er det stadig muligt, at en kandidatliste til kommunalbestyrelsesvalg opstiller under samme listebetegnelse som en anden kandidatliste, der alene opstiller til regionalvalg. Der er heller intet til hinder for, at en kandidatliste til regionalvalg opstiller under samme listebetegnelse i en region som en kandidatliste, der opstiller i en anden region.  

  Sikring af udøvelsen af herboende EU-statsborgeres valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg fra bopælstidspunktet
  Valglisterne til kommunale og regionale valg udarbejdes navnlig på baggrund af oplysninger om personer, der er bopælsregistreret i CPR. Med lovændringen indføres det, at en EU-statsborger, der lovligt har bopæl i Danmark, men ikke er bopælsregistreret i CPR, fordi den pågældende endnu ikke har fået udstedt et registreringsbevis, kan anmode om at blive optaget på valglisten til kommunale og regionale valg.

  Lovændringen sikrer i overensstemmelse med de EU-retlige regler, at EU-statsborgere med bopæl i Danmark kan udøve deres valgret og stille op til kommunale og regionale valg, hvis de lovligt har bopæl i Danmark og i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne, uanset at de ikke er bopælsregistreret i CPR.  

  Sikring af herboende britiske borgeres valgret og valgbarhed
  De gældende regler om EU-statsborgeres valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg er videreført for de britiske statsborgere, der på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse af EU havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Britiske statsborgere, der er bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, har således fortsat ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg, hvis de i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne.

  Bekendtgørelse af oplysninger på myndighedernes hjemmesider til kommunale og regionale valg
  Fremover skal kommuner og regioner også på deres hjemmeside bekendtgøre de oplysninger, som de skal bekendtgøre i de stedlige dagblade eller lokalaviser eller ved opslag de steder, hvor vælgerne kan brevstemme. Alle nødvendige informationer skal kunne findes på den relevante myndigheds hjemmeside. 

  Formålet er at gøre vælgerne opmærksomme på væsentlige forhold vedrørende afstemningen, således at vælgerne bl.a. kan orientere sig om, hvornår valgene afholdes, tidsrummet for afstemningen, antallet af dem, der skal vælges, hvornår der udsendes valgkort, hvem der er kandidater, valgforbund m.m. Lovændringen skal sikre, at borgerne kan finde alle nødvendige informationer om kommunale og regionale valg samlet på den relevante myndigheds hjemmeside. 

  Lovændringen indebærer ingen ændringer af, hvilke oplysninger regionen skal bekendtgøre, men indebærer alene, at disse oplysninger fremover også skal bekendtgøres på regionens hjemmeside, således som det allerede er praksis i regionen.

  KOMMUNIKATION

  Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

  TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

  Sagen forelægges valgbestyrelsen den 15. juni 2021.

  DIREKTØRPÅTEGNING

  Karen Lisbeth Trabolt / Iben Buch Haue

  JOURNALNUMMER

  21032875

  Bilag

  Bilag 1: Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. januar 2019

  Bilag 2: Brev om videreførelse af britiske statsborgeres valgret og valgbarhed

  3. Den pligtmæssige annoncering af regionalvalget

  .

  INDSTILLING

  Administrationen indstiller til valgbestyrelsen:

  1. at vedlagte forslag til annoncering med information om valg til regionsrådet den 16. november 2021 (bilag 1) godkendes,
  2. at centerdirektør Marie Kruse bemyndiges til at godkende eventuelle ændringer eller tilføjelser i annonceteksten i konsekvens af indenrigs- og boligministeriets nye kandidatlisteformular og/eller ministeriets kommende vejledning om valget, og
  3. at administrationen bemyndiges til senest den 17. august 2021 at indrykke annoncen i de i bilag 2 foreslåede aviser/dagblade og på regionens hjemmeside.

  SAGSFREMSTILLING

  Baggrund

  Regionen skal indrykke en annonce med oplysning om lovgivningens frister for opstilling til valget mv.

  Regionsrådet har den 16. marts 2021 bemyndiget valgbestyrelsen til at forestå den pligtmæssige annoncering vedr. regionalvalget.

  Regionen skal senest tirsdag den 17. august 2021 i de stedlige dagblade eller lokalaviser bekendtgøre

  • antallet af dem, der skal vælges,
  • antallet af stillere for en kandidatliste,
  • fristen for indlevering af kandidatlister, og
  • dag og tid for afstemningen.

  Herudover skal annoncen indeholde en kort redegørelse for hvem, der kan stemme og hvem der kan stille op, samt betingelserne for at disse rettigheder tilkommer herboende udlændinge.

  Forslag til annoncering vedlægges. Indenrigs- og Boligministeriet har oplyst, at en ny kandidatlisteformular forventes udsendt inden sommerferien og at ministeriets vejledning fra 2017 om kommunale og regionale valg vil komme i en ny udgave efter sommerferien. Det foreslås derfor, at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle ændringer i annonceteksten som følge af den nye formular eller vejledning, jf. indstillingspunkt 2.

  Udover i dagblade og lokalaviser vil annoncen blive bragt på regionens hjemmeside. Af bilag 2 fremgår en oversigt over de dagblade og lokalaviser, hvor annoncering planlægges.

  KOMMUNIKATION

  Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

  TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

  Sagen forelægges valgbestyrelsen den 15. juni 2021.

  DIREKTØRPÅTEGNING

  Karen Lisbeth Trabolt / Vera Qvistgaard

  JOURNALNUMMER

  21032875

  Bilag

  Bilag 1: Forslag til annoncetekst om den pligtmæssige annoncering

  Bilag 2: Forslag til medier til pligtmæssig annoncering

  4. Tilrettelæggelse af modtagelse af kandidatlister og anmeldelser af valgforbund og listeforbund

  .

  INDSTILLING

  Administrationen indstiller til valgbestyrlesen:

  • at godkende den beskrevne tilrettelæggelse af modtagelse og kontrol af kandidatlister og anmeldelser af valgforbund og listeforbund, således at centerdirektør Marie Kruse eller medarbejdere udpeget af hende bemyndiges til
   • a) at kvittere for modtagelsen af kandidatlister og udføre kontrol af valgret og valgbarhed, og
   • b) at kvittere for anmeldelsen af valgforbund og listeforbund og at udføre kontrollen af forbundene.

  SAGSFREMSTILLING

  Baggrund
  Valgloven indeholder detaljerede regler om frister for modtagelse og kontrol af indleverede kandidatlister og anmeldelser af valg- og listeforbund. Der er derfor behov for, at valgbestyrelsen godkender den planlagte tilrettelæggelse. Der vedlægges som bilag en oversigt over tidsfrister i forbindelse med valget.

  Modtagelse af kandidatlister
  Kandidatlister skal efter loven indleveres til valgbestyrelsens formand. Regionsrådsformanden er født formand for valgbestyrelsen. Af praktiske grunde foreslås det som ved tidligere valg, at administrationen bemyndiges til på formandens vegne at modtage kandidatlisterne, som kan afleveres personligt eller pr. brev. Disse muligheder vil fremgå af den lovpligtige annoncering af regionsrådsvalget, jf. anden sag på dagsordenen.

  Kandidatlister, der ved sidste regionalvalg opnåede repræsentation i regionsrådet, og som fortsat er repræsenteret i regionsrådet tirsdagen 9 uger før valgdagen, og som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan indleveres til formanden for valgbestyrelsen i perioden fra og med mandag den 31. august 2021 til tirsdag den 14. september 2021, kl. 12.00. Kandidatlister, der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan indleveres til formanden for valgbestyrelse fra og med tirsdag den 14. september 2021 til tirsdag den 28. september 2021, kl. 12.00. Valglovens frister for modtagelse af kandidatlister og valg- og listeforbundsanmeldelser er ufravigelige.

  Den, der afleverer kandidatlisten, får en kopi af listen med kvittering for modtagelsen med angivelse af dato og klokkeslæt. Kandidatlister skal indleveres på en særlig formular, som Indenrigsministeriet har godkendt. Ny formular forventes udsendt fra ministeriet snarest. Kandidaterne kan rekvirere formularerne hos regionen.

  Herefter gennemgår administrationen listens kandidatnavne og stillernavne til kontrol af valgret og valgbarhed og til kontrol af, at kandidater og stillere kun optræder på én liste. For lister, som er fritaget for kravet om stillere kontrolleres kun kandidaterne.

  Formanden kan afvise at godkende en liste, som lider af åbenlyse formelle mangler. Det vil blive sikret, at sådanne afgørelser træffes så hurtigt som muligt af hensyn til listens eventuelle mulighed for at indlevere en ny liste inden den mandag den 4. oktober 2021, kl. 12.00.

  Valgbestyrelsens godkendelse af listerne
  Resultatet af administrationens gennemgang forelægges for valgbestyrelsen på mødet tirsdag den 28. september 2021. Valgbestyrelsen kan erklære en eller flere lister ugyldig på grund af mangler med frist til mandag den 4. oktober 2021 til at afhjælpe manglerne. Valgbestyrelsens formand træffer ved afhjælpningsfristens udløb afgørelse om disse kandidatlisters gyldighed og om godkendelse af kandidaterne på listen. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål, vil disse kunne forelægges valgbestyrelsen på det reserverede møde mandag den 4. oktober 2021.

  På mødet den 28. september 2021 tager valgbestyrelsen også stilling til tildeling af bogstavbetegnelse til listerne.

  Listeforbund og valgforbund
  Listeforbund og valgforbund skal anmeldes til valgbestyrelsens formand senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00. Af praktiske grunde foreslås det som ved tidligere valg, at administrationen bemyndiges til på formandens vegne at modtage og kontrollere anmeldelserne. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål, vil disse kunne forelægges for valgbestyrelsen på det reserverede møde mandag den 4. oktober 2021.

  KOMMUNIKATION

  De formelle regler om frister mv. kommunikeres gennem den lovpligtige annoncering, jf. anden sag på dagsordenen.

  TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

  Sagen forelægges valgbestyrelsen den 15. juni 2021.

  DIREKTØRPÅTEGNING

  Karen Lisbeth Trabolt / Iben Buch Haue

  JOURNALNUMMER

  21032875

  Bilag

  Bilag 1: Oversigt over tidsfristerne ved kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021

  5. Udformning af stemmesedlen

  .

  INDSTILLING

  Administrationen indstiller til valgbestyrelsen:

  1. at godkende enten a) eller b) nedenfor vedrørende angivelse af kandidaters navne og eventuel stedbetegnelse på stemmesedlen, således: 
   • a) at administrationen alene bruger KMD-valgsystemet, hvilket betyder, at der på stemmesedlen af tekniske årsager maksimalt kan anføres 34 karakterer, inklusiv eventuel stedbetegnelse, eller
   • b) at administrationen ved siden af KMD-valgsystemet fører et håndholdt dokument, således at der på stemmesedlen er plads til de af kandidaten ønskede karakterer, inklusiv eventuel stedbetegnelse, dog under hensyn til reglerne i valgloven om, at et navn ikke må skille sig væsentligt ud på stemmesedlen.
  2. at administrationen bemyndiges til:
   • a) at udforme stemmesedlen i overensstemmelse med lovgivningens regler og i øvrigt så vidt muligt som ved sidste regionalvalg, herunder tage stilling til antallet af kolonner på stemmesedlen og placeringen af oplysninger om kandidaternes geografiske lokalitet,
   • b) at underrette kommunerne mv. om kandidatlister og anmeldte valg- og listeforbund, og
   • c) at sørge for trykning og udbringning af opslag og stemmesedler.

  SAGSFREMSTILLING

  Baggrund
  Denne sag redegør for reglerne om stemmesedlens udformning. Valgbestyrelsen skal her tage stilling til principperne ved udformning af stemmesedlen, for så vidt angår kandidatens navn og eventuel stedbetegnelse, ligesom valgbestyrelsen bedes give bemyndigelse til administrationen til udformning, trykning og udbringning af stemmesedlerne samt give orientering til kommunerne om de af valgbestyrelsen godkendte kandidatlister og valgforbund mv.  

  Udformning af stemmesedlen
  De detaljerede rammer for udformning af stemmesedlen fremgår af bekendtgørelse nr. 710 af 15. april 2021 om stemmesedler til kommunale og regionale valg. Et eksempel på en stemmeseddel fremgår af bekendtgørelsen, som vedlægges til orientering.

  Princippet for udformning af stemmesedlen er, at hver kandidatliste er tydeligt adskilt fra de øvrige og med angivelse af mulighed for at stemme enten på listen eller personligt på en kandidat. 

  Af bekendtgørelsen fremgår, at en kandidatliste kan anmode om, at den geografiske lokalitet, hvor listens kandidater har deres bopæl, anføres på stemmesedlen. Hvis der ønskes stedbetgnelse, gælder det for alle kandidater på listen. Har kandidatlisten generelt bedt om angivelse af lokalitet, men uden at anføre navne på specifikke lokaliteter, kan valgbestyrelsen beslutte, at enten postdistrikt eller bopælskommune anføres som lokalitetsbetegnelse. Det foreslås her, at bopælskommunen - som ved valgene i 2009, 2013 og 2017 - vælges som lokalitetsangivelse.

  Valgbestyrelsen tager efter loven stilling til, om lokalitetens navn skal anføres i forlængelse af kandidatens navn eller under navnet, ligesom valgbestyrelsen tager stilling til, om kandidaternes navne inden for hvert felt skal opføres i to eller flere kolonner. Ved regionalvalget i 2013 og 2017 var lokaliteten angivet i forlængelse af kandidatens navn, og kandidaternes navne var opført i fire kolonner, idet stemmedelsen ellers ville blive uforholdsmæssig lang. Ved regionalvalget i 2017 var der 32 kandidatlister og 351 kandidater. Stemmesedlen målte 95 x 30,5 cm. Af hensyn til stemmesedlens størrelse vil det derfor være hensigtsmæssigt, hvis administrationen bemyndiges til at træffe afgørelse om antal kolonner og placering af lokaliteten.

  Kandidatens navn og eventuel stedbetegnelse på stemmesedlen
  Når kandidatlister indleveres, indtaster administrationen kandidaternes navne og eventuel stedbetegnelse i KMD-valgsystemet, som er det godkendte IT-system, alle myndigheder skal bruge ved afholdelse af valg. I KMD-valgsystemet er der maksimalt plads til 34 karakterer ved angivelse af den enkelte kandidats navn og eventuel stedbetegnelse. Nogle kandidaters navne og stedbetegnelse er erfaringsmæssigt mere end 34 karakterer, hvilket det også var ved regionalvalget i 2017. Administrationen benyttede derfor dels KMD-valgsystemet, uden angivelse af stedbetegnelse for alle kandidatlisters vedkommende - dels et håndholdt dokument til brug for trykning af stemmeseddel, med angivelse af kandidaternes navne og stedbetegnelse, hvis det var ønsket.

  Det giver udfordringer i vores samarbejde med kommunerne, idet de ønsker at kunne printe kandidatfortegnelserne direkte fra KMD-systemet. Endvidere giver det den udfordring, at der er risiko for fejl, når administrationen fører henholdsvis en liste i KMD og en håndholdt liste, ligesom der bruges ekstra tid og administrative ressourcer på at føre to lister. 

  Det er oplysningerne fra KMD-valgsystemet, der vises på KMDs hjemmeside på valgaftenen, efterhånden som resultaterne løber ind, og som gengives på de landsdækkende medier. 

  Administrationen har været i dialog med KMDs valgenhed om problemet med den maksimale angivelse på 34 karakterer, men det har ikke været muligt at løse problemstillingen. KMDs valgenhed har anbefalet, at der alene anvendes valgsystemet til brug for trykning af stemmesedlen. Det er formentligt sidste gang, systemet anvendes ved valg i Danmark, idet det er besluttet, at KMD-valgsystemet skal udfases, og nye løsninger er sendt i udbud af KOMBIT. Administrationen har derfor også været i dialog med KOMBIT med henblik på, at det nye valgsystem ikke indeholder samme loft ved angivelse af karakterer.

  Administrationen har ligeledes været i dialog med de andre regioner om problemstillingen med et maksimalt antal karakterer i valgsystemet, der primært er problematisk for regionerne med et stort opland, og hvor det er kan være vigtigt for kandidaterne, at vælgerne hurtigt kan orientere sig om kandidaternes geografiske tilhørsforhold. De øvrige regioner oplyser, at de alene anvender KMD-valgsystemet, og at der indgås aftale med kandidaterne om forkortelser ved eventuelle karakteroverskridelser.

  Det skal for god ordens skyld bemærkes, at der er regler i valglovgivningen om, at et kandidatlistenavn eller kandidatnavn ikke må skille sig visuelt ud på stemmesedlen ved eksempelvis kun at anvende store bogstaver. En anden måde at skille sig ud på kan være et meget langt navn, der dermed bliver meget iøjnefaldende på stemmesedlen. Administrationen vil derfor, uagtet om valgbestyrelsen vælger løsning a eller løsning b, jf. indstillingspunkt 1, altid vurdere, om reglerne om angivelse af navn mv. generelt overholdes.

  Underretning til kommunalvalgbestyrelserne, regionsrådet og hospitalerne om de godkendte kandidatlister, listeforbund mv. til regionalvalget
  Mandag den 4. oktober 2021 færdiggør administrationen kandidatfortegnelser mv. efter eventuelt forudgående møde i valgbestyrelsen (mødet er reserveret og afholdes efter behov). Valgbestyrelsen skal herefter orientere kommunalvalgbestyrelserne om de til regionalvalget godkendte kandidatlister, kandidater og valgforbund mv. Dette med henblik på brevstemmeafgivningen, der starter i kommunerne tirsdag morgen den 5. oktober 2021. Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at orientere om kandidatfortegnelserne til kommunalvalgbestyrelserne.

  Samtidig underrettes regionens hospitaler, idet patienter og pårørende også kan afgive brevstemme på hospitalerne.

  Endvidere underrettes regionsrådet om de godkendte kandidatlister mv. 

  Trykning og udbringning af opslag til brevafstemningslokaler og hospitaler - herefter trykning og udbringning af stemmesedler og opslag til stemmelokalerne til valgdagen
  Kommunale brevafstemningslokaler (folkeregistre, biblioteker mv.) samt regionens hospitaler mv.
  Mandag den 4. oktober 2021 eller hurtigst muligt derefter sørger administationen for i samarbejde med trykkeriet, at der sker levering til kommunerne og regionens hospitaler af opslag med henblik på brevstemmeafgivningen.

  Valglokalerne
  Valgbestyrelsen skal sørge for, at der tilvejebringes det fornødne antal stemmesedler samt at de kommunale valgbestyrelser senest søndag den 14. november 2021 modtager det fornødne antal stemmesedler og opslag til stemmelokalerne.

  Det bemærkes i den forbindelse, at det af praktiske årsager administrativt er aftalt, at stemmeseddelgrundlaget leveres til Københavns og Frederiksberg Kommuner samt til Bornholms Regionskommune. Disse kommuner sørger herefter selv for trykning og distribution af såvel stemmesedler som opslag til stemmelokalerne. Region Hovedstaden afholder udgifterne forbundet hermed. Trykning af stemmesedler, opslag m.v. til de øvrige 26 kommuner foretages af et trykkeri, som regionen efter markedsdialog indgår aftale med.

  Kommunerne får desuden, sammen med stemmesedlerne, leveret et nærmere defineret antal opslag til brug for ophængning i valglokalerne. Opslaget er en plakat, der angiver de godkendte kandidatlister med angivelse af bogstav- og listebetegnelse samt kandidaternes navne opført i den rækkefølge, hvori de er anført på kandidatlisterne. Opslagene skal endvidere indeholde oplysning om de anmeldte listeforbund og valgforbund.

   KOMMUNIKATION

   Ingen særskilt kommunikatioinsindsats planlagt.

   TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

   Sagen forelægges valgbestyrelsen tirsdag den 15. juni 2021.

   DIREKTØRPÅTEGNING

   Karen Lisbeth Trabolt / Iben Buch Haue

   JOURNALNUMMER

   21032875

   Bilag

   Bilag 1: Bekendtgørelse nr. 710 af 15 april 2021 om stemmesedler til brug ved kommnale og regionale valg

   Bilag 2: Eksempel på forkortet navn eller stedbetegnelse på stemmesedlen

   6. Den endelige opgørelse af regionalvalget

   .

   INDSTILLING

   Administrationen indstiller til valgbestyrelsen:

   1. at valgbestyrelsen, hvis den træffer afgørelse om hel eller delvis fornyet fintælling, anmoder de kommuner, med hvem der i henhold til regionsrådets beslutning af 16. marts 2021 er indgået aftale om bistand til en eventuel fornyet fintælling, om at foretage den besluttede fornyede fintælling,
   2. at administrationen bemyndiges til, for så vidt angår de kommuner, med hvem der ikke er indgået aftale om bistand til hel eller delvis fornyet fintælling (dvs. Københavns Kommune), at forestå gennemførelsen af en eventuel fornyet fintælling, og
   3. at administrationen bemyndiges til at indkalde det relevante antal af de af regionsrådet udpegede tilforordnede vælgere til at føre tilsyn med fintællingen, henholdsvis i regionens regi som i regi af kommunerne.

   SAGSFREMSTILLING

   Baggrund
   Der redegøres i sagen for den endelige opgørelse af regionsrådsvalget med indstilling om, hvad der skal ske, hvis valgbestyrelsen træffer beslutning om hel eller delvis fornyet fintælling.

   Opgørelse af regionalvalget
   Kommunerne har ansvaret for på valgaftenen den 16. november 2021 at optælle stemmerne til regionalvalget og opgøre resultatet af valget for kandidatlisternes vedkommende. Dagen efter fintæller kommunerne stemmerne med særskilt opgørelse af kandidaternes personlige stemmer. Hver kommunes valgbestyrelse opgør resultatet af regionalvalget i en særskilt valgbog for regionalvalget.

   Regionens valgbestyrelse kan vælge at opgøre valget på grundlag af kommunernes valgbøger. I så fald udarbejdes der i KMD's valgsystem en samlet valgbog for regionalvalget.

   Regionens valgbestyrelse kan også beslutte at opgøre valget på grundlag af en hel eller delvis fornyet fintælling. 

   Efter de to sidste valg blev der foretaget en fornyet fintælling i regionens eget regi, men i begrænset omfang.

   Fornyet fintælling
   En fornyet fintælling af op til 1,4 millioner stemmesedler vil være en ganske omfattende logistisk udfordring for regionen. Der er derfor - som besluttet af regionsrådet i marts - indgået aftale med alle regionens kommuner om gennemførelse af eventuel fornyet fintælling ved kommunens foranstaltning, dog med undtagelse af Københavns Kommune, der i stedet bistår med oplæring af regionens bordformænd og næstbordformænd.

   Eventuel fornyet fintælling af Københavns Kommunes stemmesedler vil kunne finde sted i Lokomotivværkstedet i København, hvor kommunen har foretaget den første fintælling og opbevarer stemmesedlerne, indtil det er besluttet, om der skal være fornyet fintælling.

   Det indstilles, at administrationen bemyndiges til, hvis der træffes beslutning om fornyet fintælling, at forestå gennemførelsen af en eventuel fornyet fintælling under tilsyn af de af regionsrådet udpegede tilforordnede vælgere. Selve den fornyede fintælling vil blive gennemført ved regionens egne medarbejdere.

   En fornyet fintælling, såvel den der foretages i kommunerne, som den der foretages af regionen, forventes at kunne gennemføres i løbet af fredag den 19. november 2021 og/eller lørdag den 20. november 2021.

   Den fornyede fintælling, der evt. skal varetages i kommunerne, skal ske under tilsyn af de af regionsrådet udpegede tilforordnede vælgere. Det anbefales derfor at bemyndige administrationen til at indkalde det relevante antal tilforordnede vælgere.

   Fordeling af mandater - eventuel lodtrækning
   Ved fordeling af mandater til regionsrådet - og i forbindelse med fastlæggelse af stedfortræderrækkefølgen - kan det i sjældne tilfælde blive nødvendigt at trække lod om pladserne mellem kandidaterne, hvis kvotienterne i den D'Hondtske metode er lige store. I så fald foreslås det, at det er valgbestyrelsens formand, der foretager selve lodtrækningen. Administrationen vil til brug herfor udfærdige lige store sedler med kandidatnavnene. Sedlerne foldes, så man ikke kan se navnene, og puttes i en bowle, hvorefter formanden for valgbestyrelsen trækker lod under tilstedeværelse af valgbestyrelsen og kundgør resultatet for valgbestyrelsen.

   KOMMUNIKATION

   Ingen særskilt kommunikatioinsindsats planlagt.

   TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

   Sagen forelægges regionsvalgbestyrelsen den 15. juni 2021.

   DIREKTØRPÅTEGNING

   Karen Lisbeth Trabolt / Iben Buch Haue

   JOURNALNUMMER

   21032875

   Bilag

   Bilag 1: Opgørelse af valgresultater

   7. Fællesregional og regional kommunikationskampagne

   .

   INDSTILLING

   Administrationen indstiller til valgbestyrelsen:

   • at tage orienteringen om fællesregional kampagne til efterretning.

   SAGSFREMSTILLING

   Baggrund
   Regionsrådet har afsat 200.000 kr. til regionens deltagelse i en fællesregional kampagne til synliggørelse af valget. Det samlede budget for den fælles kampagne er 3 mio. kr., hvoraf Danske Regioner bidrager med 2 mio. kr., mens regionerne bidrager med 200.000 kr. hver. Region Hovedstaden supplerer den fællesregionale kampagne med en regional udrulning og et budget på 1,1 mio. kr.

   Kampagnekonceptet er godkendt af Danske Regioners formandskab.

   Se kampagnens indhold i bilaget ”Regionalvalg 2021 - orientering om kampagne, der styrker interessen for regionerne og regionalvalget”.

   Kampagnen vil køre fra begyndelsen af oktober 2021.

   KOMMUNIKATION

   Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt i relation til sagen.

   TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

   Sagen forelægges valgbestyrelsen den 15. juni 2021.

   DIREKTØRPÅTEGNING

   Marie Kruse / Christian Hult

   JOURNALNUMMER

   21032875

   Bilag

   Bilag 1: Regionalvalg 2021 - orientering om regionsfælles kampagne der styrker interessen for regionerne og regionalvalget

   8. Eventuelt

   Journalnummer

   21024513


   Redaktør