Møde i valgbestyrelsen den 19. november 2021

​Se beslutninger fra møde i valgsbestyrelsen den 19. november 2021

Udvalg Ikon
Valgbestyrelsen
Tidspunkt Ikon
Dato: 19-11-2021
Tid: 19:00 - 19:45
Sted

​Virtuelt møde

Referat

​​​

Punkter på dagsordenen

 1. Opgørelse af valget 2021 - efter fornyet fintælling
 2. Eventuelt

Medlemmer

 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Martin Schepelern: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Deltog
 • Jens Mandrup: Deltog
 • Freja Södergran: Deltog
 • Per Roswall: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog

1. Opgørelse af valget 2021 - efter fornyet fintælling

INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsvalgbestyrelsen:

 1. at udkastet til valgbog, revideret på baggrund af den fornyede fintælling, godkendes, og
 2. at centerdirektør Marie Kruse bemyndiges til at attestere på en kopi af valgbogen, at den er i overensstemmelse med originalen, med henblik på indsendelse til Indenrigs- og Boligministeriet. 

POLITISK BEHANDLING

Valgbestyrelsens beslutning den 19. november 2021:

Godkendt.

BAGGRUND

Regionsvalgbestyrelsen besluttede på sit møde den 18. november 2021 at foretage en fornyet fintælling i alle 29 kommuner for den radikale liste på grund af stemmelighed mellem to kandidater på det femte og sidste mandat.

Resultatet af fintællingen forelægges.

På mødet deltager enhedschef Jette Sylow Rasmussen, der mundtligt vil gennegå dokumenterne.

SAGSFREMSTILLING

Efter valgloven opgør regionsvalgbestyrelsen det den 16. november 2021 afholdte valg på baggrund af de valgbøger, som regionsvalgbestyrelsen har modtaget fra valgbestyrelserne i regionens 29 kommuner eller på grundlag af en hel eller delvis fornyet fintælling i regionalt regi.

Fornyet fintælling
Regionsvalgbestyrelsen besluttede den 18. november 2021 at gennemføre en fornyet fintælling af listen vedrørende Radikale Venstre på grund af stemmelighed mellem to kandidater på listens femte og sidste mandat. Fintællingen er for Københavns Kommunes vedkommende gennemført i regionens regi, men med teknisk bistand af Københavns Kommune.

I de øvrige 28 kommuner er den fornyede fintælling gennemført ved kommunernes egen foranstaltning i henhold til forud indgået aftale mellem regionen og kommunerne. 

Fintællingen er gennemført under overvågning af tilforordnede vælgere, for så vidt angår kommunerne: Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Hvidovre, Høje-Tastrup, København, Rudersdal, Rødovre og Tårnby.

En tilfordnet vælger har vedrørende den fornyede fintælling i Høje-Taastrup Kommune bemærket: 

 • Der dukkede to ekstra stemmesedler op i bunkerne. Det er måske ikke helt OK efter fintællingen. De sagde lokalt, at de havde en del uforklarede differencer i deres valgbøger.
 • Det fremgår, at der blev fundet 16 ekstra personlige stemmer i bunken af listestemmer (over 1 % af stemmerne). Det tyder for mig på et lidt for begrænset fokus under den første fintælling på korrekt registrering af de afgivne stemmer. De er måske gået mere op i at tælle end i at sortere først.
 • Der blev fundet en stemme, som de lokalt vurderede som ugyldig, fordi der ikke var sat et korrekt kryds i feltet.. Den vurdering er jeg uenig i! Der var en tydelig markering i feltet ud for en bestemt kandidat på listen – sat med en fed blyant. Med en lidt rystende hånd bliver det hurtigt til lidt ’grat’, selvom borgeren har gjort sig umage. For mig var der ikke berettiget tvivl om stemmen. Jeg håber ikke, at den stemme bliver afgørende for, hvem der bliver valgt.

 

Valgbogen vedlægges som bilag 1, og oversigten vedørende Radikale Venstre er selvstændigt vist i bilag 2. Afvigelserne fra kommunernes fintælling onsdag den 17. november 2021 til fredag den 19. november 2021 fremgår af vedlagte bilag 3.

Som det kan ses af fintællingens resultat, er der i de enkelte kommuner kun fundet mindre afvigelser. Der er således fundet stemmesedler på andre kandidater, end hvor de var lagt; der er fundet enkelte tællefejl og tastefejl; og enkelte stemmesedler er overført til listestemmer eller bedømt som ugyldige ved den fornyede fintælling. Det er administrationens opfattelse, at der ikke ved den fornyede fintælling er fundet forhold af en karakter, der gør, at valgopgørelsen ikke er korrekt.

KOMMUNIKATION

Efter valgbestyrelsens godkendelse af valget, frigives resultatet til KMDs hjemmeside og offentliggøres desuden på regionens hjemmeside.

DIREKTØRPÅTEGNING

Marie Kruse / Iben Buch Haue

JOURNALNUMMER

21024513

Bilag

Bilag 1: Valgbog efter fornyet fintælling, 19. november 2021

Bilag 2: Særskilt oversigt over Radikale Venstres stemmer

Bilag 3: Oversigt over korrektioner

2. Eventuelt

Intet at bemærke.

Journalnummer

21024513Redaktør