Møde i regionsrådet den 20.oktober 2020

​Se beslutninger og web-tv fra regionsrådsmøde den 20. oktober 2020.

Udvalg Ikon
Regionsrådet
Tidspunkt Ikon
Dato: 20-10-2020
Tid: 17:00 - 19:30
Sted
Referat

Web-tv

Der er to dagsordener til dette møde:


Punkter på dagsordenen

 1. Region Hovedstadens ligestillingsredegørelse 2017-2020
 2. Orientering vedr. merudgifter som følge af COVID-19
 3. Visionsgruppe for fremtidens Rigshospital
 4. Nyt Hospital Glostrup, regulering og omfordeling af eksisterende bevillinger
 5. Udmøntning af varige midler til tværgående initiativer indenfor patientinddragelse
 6. Trafikbestilling 2021 og indfasning af besluttede besparelser
 7. Opdatering af Movias vedtægter
 8. Udmøntning af midler for 2020 til projekter under den regionale udviklingsstrategi (RUS)
 9. Fremtidens digitale og tekniske kompetencer - Udmøntning af budgetmidler
 10. Udmøntning af pulje til kulturfremme 2020
 11. Konvertering af midler fra VM i idrætsgymnastik til EM i TeamGym
 12. Tegningsret for koncerndirektør Dorthe Crüger
 13. Lukket punkt.

Medlemmer

 • Sophie Hæstorp Andersen: Deltog
 • Leila Lindén: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog
 • Bodil Kornbek: Deltog
 • Özkan Kocak: Afbud ( Stedfortræder Rie Holst)
 • Erik R. Gregersen: Deltog
 • Flemming Pless: Deltog
 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Jesper Clausson: Deltog
 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Martin Baden: Deltog
 • Charlotte Holtermann: Deltog
 • Maria Gudme: Deltog
 • Karin Friis Bach: Deltog
 • Stinus Lindgreen: Afbud ( Stedfortræder Søren Burcharth)
 • Martin Schepelern: Deltog
 • Annette Randløv: Deltog ( Fraværende ved sag 10)
 • Hans Toft: Afbud ( Stedfortræder Erik Lund)
 • Per Tærsbøl: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Deltog
 • Karsten Skawbo-Jensen: Deltog
 • Line Ervolder: Deltog ( Fraværende ved sag 5)
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Jens Mandrup: Deltog
 • Peter Westermann: Deltog
 • Karoline Vind: Deltog
 • Niels Høiby: Deltog
 • Henrik Thorup: Deltog
 • Finn Rudaizky: Deltog
 • Freja Södergran: Deltog
 • Martin Geertsen: Afbud ( Stedfortræder Erik Sejersten)
 • Carsten Scheibye: Deltog
 • Anne Ehrenreich: Deltog
 • Randi Mondorf: Deltog
 • Christine Dal: Deltog ( Fraværende ved sag 9)
 • Per Roswall: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog
 • Tormod Olsen: Deltog
 • Annie Hagel: Deltog
 • Torben Kjær: Deltog
 • Qasam Nazir Ahmad: Deltog

1. Region Hovedstadens ligestillingsredegørelse 2017-2020

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende ligestillingsredegørelsen 2017-2020 for Region Hovedstaden, der indberettes til ligestillingsministeren.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Godkendt.

Özkan Kocak (A), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. oktober 2020:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O) deltog ikke under sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 15. september 2020:

Sagen blev udsat.

Lars Gaardhøj (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.

BAGGRUND

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal indberettes ligestillingsredegørelser i 2020.

 

Med denne sag skal regionsrådet godkende ligestillingsredegørelse for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

SAGSFREMSTILLING

Formål

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

 • at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
 • at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
 • at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen følger endvidere op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

 

Region Hovedstadens personalepolitik

Region Hovedstaden har i den aktuelle personalepolitik (siden 2008) en generel målsætning for ligestilling:

 

”Vi skal indgå ligeværdigt i menneskelige relationer og arbejde for at styrke den respektfulde dialog. I forhold til patienterne og brugerne betyder det, at vi skal møde dem med udgangspunkt i deres behov, ressourcer og situation. Vi har brug for alle faggrupper og en mangfoldig medarbejderskare for at nå regionens mål. I det daglige samarbejde skal vi give plads til forskellighed. Ligestilling er en selvfølge, og vi skal arbejde for at finde fælles løsninger.”

 

Overordnet billede

Det overordnede billede af ligestillingen i Region Hovedstaden er pr. 2020, at kvinder udgør 76 % og mænd udgør 24 % af Region Hovedstadens ansatte.

 

Samtidig viser Region Hovedstadens egne tal (seneste tal fra 2. kvartal 2020), at kønsfordelingen på ledelsesniveau viser en overordnet fordeling på 74 % kvinder og 26 % mænd.

 • Niveau 1 (koncerndirektører, hospitals- og virksomhedsdirektører samt stabsdirektører) er fordelingen 42 % kvinder og 58 % mænd
 • Niveau 2 (ledende overlæger, (ledende) oversygeplejerske, chefjordmødre o.l., center-, udviklings- og administrationschefer i psykiatrien, div. chefer i virksomhederne, institutionsledere og forstandere ved sociale tilbud) er fordelingen 60 % kvinder og 40 % mænd
 • Niveau 3 (afsnitsledere, vicekontorchefer, souschefer, afdelingsledere og stedfortrædere mv. ved sociale tilbud og øvrige med personaleledelse) er fordelingen 80 % kvinder og 20 % mænd.  

Hospitaler, virksomheder og centre

I Region Hovedstaden er det de enkelte hospitaler, virksomheder og koncerncentre, der har ansvaret for at medtage ligestillingspolitiske hensyn i forbindelse med den løbende rekruttering samt medarbejder- og karriereudvikling. Administrationen har derfor til Ligestillingsredegørelsen 2020 indsamlet data fra regionens hospitaler, virksomheder og centre. Der er tale om en indberetning af faktuelle oplysninger vedrørende ligestillingsforhold for hele regionen på personaleområdet og i forhold til kerneydelsen.

 

Kønsaspektet iagttages af regionen, især ved rekruttering og analyser af arbejdspladsforhold - eksempelvis i de regionale HR-tal med statistik på sygefravær, personaleomsætning, ledelsessammensætning, lønstatistik mm. Der er generelt et fokus på en lige fordeling af kønnene ved ansættelser. Omvendt må det ikke skygge for, at den bedst egnede kandidat til jobbet ansættes.

 

Konkrete initiativer

Det fremgår af hospitalerne og virksomhedernes specifikke tilbagemeldinger, at der er iværksat en række konkrete, lokale initiativer med fokus på ligestilling, fx:

 • Målsætninger om, at der i såvel ledergrupper som personalegrupper generelt tilstræbes at have en balanceret sammensætning af kvinder og mænd. 
 • Lederne opfordres til at overveje, om der i pågældende rekrutteringer skal tages særlige hensyn til eksempelvis kønssammensætningen.
 • Brug af annonceskabeloner med billeder, der gerne skal medvirke til at sikre, at stillingsopslag tiltrækker begge køn. Det gælder såvel medarbejder- som lederrekruttering.
 • Initiativ til at fremme ligestillingen på personaleområdet ved at stille særligt spørgsmål ved løbende trivselsmåling. Her er der stillet følgende spørgsmål: I hvilken grad giver du og dine kolleger plads til hinandens forskelligheder på din arbejdsplads (fx ift. køn, alder og baggrund). Spørgsmålet blev stillet ud fra et ønske om at have forskellighed som et opmærksomhedspunkt og som et initiativ til at se forskellighed som kompetence. I de involverede sektioner blev der scoret mere end 4 på en skala fra 1-5.
 • Fokus på at rekruttere kvindelige lærlinge inden for håndværksområderne.

Desuden er der et omfattende strategiarbejde i retning af mere social lighed i sundhed gennem Region Hovedstadens forebyggelsesarbejde. Dette er formuleret i "Plan for en styrkelse af forebyggelsesområdet i Region Hovedstaden", som er vedtaget af regionsrådet i marts 2019. Derudover er der en række fokusområder, som knytter sig til arbejdet med FN verdensmål 3: Sundhed og trivsel for alle.

 

Deltid

Tallene vedrørende fordelingen af kvinder og mænd på deltid viser, at i Region Hovedstaden er 34 % kvinder ansat på deltid, mens det for mænd er 12 %.

 • 82 % af de deltidsansatte kvinder arbejder mellem 29,5-37 timer; 14 %arbejder  mellem 18,5-29,5 timer og 4 % arbejder mellem 0-18,5 timer.
 • 60 % af de deltidsansatte mænd arbejder mellem 29,5-37 timer, 23 % arbejder mellem 18,5-29,5 timer og 17 % arbejder mellem 0-18,5 timer.

Region Hovedstaden har som de øvrige regioner et særligt fokus på initiativer, der skal fremme, at flere medarbejdere kommer på fuldtid. Eftersom der arbejder flere kvinder end mænd i Region Hovedstaden, vil en fuldtidskultur medvirke til større ligestilling i fht. pensionsopsparing, livsløn, m.m.

 

Initiativerne er:

 • Indskærpelse af, at alle stillinger opslåes på fuldtid.
 • En ret til fuldtid fra 2020 for plejepersonale (sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter) på sygehuse. I forlængelse heraf har kredsen af hospitalsdirektører i Region Hovedstaden besluttet en række fælles principper for forvaltningen af retten til fuldtid:
  • En medarbejder kan anmode om at gå på fuldtid eller højere timebeskæftigelse i sin deltidsansættelse. Afdelingsledelsen skal imødekomme en sådan anmodning inden for tre måneder
  • Hvis der er tale om helt særlige omstændigheder, kan anmodningen om fuldtid eller højere timetal dog afslås med afsæt i en begrundelse
  • En medarbejder, der ønsker fuldtid eller højere timebeskæftigelse, kan henvises til en anden afdeling/klinik på samme tjenestested/hospital.
 • Bedre introduktionsforløb for nyuddannede, herunder tid til oplæring i den første del af ansættelsen.
 • Fokus på at skabe bedre sammenhæng i praktikforløb med henblik på at mindske frafaldet på uddannelserne.

Indberetningsskema

Forslag til udfyldt indberetningsskema er vedlagt som bilag 1.

KONSEKVENSER

Tiltrædes sagen, indberetter administrationen de relevante oplysninger til ligestillingsministeren.

KOMMUNIKATION

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk i omkring årsskiftet 2020/2021. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte regioner få tilsendt et link til en hovedrapport over samtlige ligestillingsredegørelser. Regionen vil endvidere få mulighed for selv at foretage udtræk fra en database, som indeholder samtlige regioners indtastede informationer i forbindelse med deres ligestillingsredegørelse for 2020. Alle regioner vil modtage en mail om offentliggørelsen, og om hvornår der kan trækkes data fra databasen.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 15. september 2020.

Sagen forelægges forretningsudvalget den 6. oktober 2020 og regionsrådet den 20. oktober 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Anne Kirstine Damsager/Per Olaf Stralendorff Petersen

JOURNALNUMMER

20060262

Bilag

Bilag 1: INDBERETNINGSSKEMA FOR LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2020 FOR REGIONER v.RegionH final

2. Orientering vedr. merudgifter som følge af COVID-19

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at den samlede beløbsramme for bemyndigelsen hæves til 3,0 mia. kr., hvoraf der er sket en refusion fra statens side på 1,8 mia. kr. Øvrige vilkår fastholdes uændret samt, 
 2. at de særlige disponerings- og anvisningsbeføjelser til koncerndirektør Jens Gordon Clausen og økonomidirektør Jens Buch Nielsen forlænges frem til 31. december 2020.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Godkendt.

Özkan Kocak (A), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. oktober 2020:

Administrationens indstilling til forretningsudvalget var følgende:

"Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

 • at orienteringen tages til efterretning.

Administrationen indstiller at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 1. at den samlede beløbsramme for bemyndigelsen hæves til 3,0 mia. kr., hvoraf der er sket en refusion fra statens side på 1,8 mia. kr. Øvrige vilkår fastholdes uændret samt, 
 2. at de særlige disponerings- og anvisningsbeføjelser til koncerndirektør Jens Gordon Clausen og økonomidirektør Jens Buch Nielsen forlænges frem til 31. december 2020."

Orienteringen blev taget til efterretning.

Indstillingspunkt 1 og 2 blev anbefalet.
Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke under sagens behandling.

BAGGRUND

Administrationen fik på regionsrådets ekstraordinære møde den 8. april 2020 bemyndigelse til at foretage dispositioner om indkøb m.v. relateret til regionens indsats over for COVID-19 i regi af den Nationale Operative Stab (NOST). Bemyndigelsen er blevet udvidet af regionsrådet på det ekstraordinære møde d. 29. april 2020 samt det ordinære møde d. 18. august 2020.

 

Forretningsudvalget modtager månedlige orienteringer om administrationens indkøb og øvrige dispositioner inden for denne bemyndigelse.

SAGSFREMSTILLING

Administrationen opgør løbende merudgifterne vedrørende COVID-19. Opgørelsen er dels baseret på oplysninger fra regionens indkøbsansvarlige og dels på bidrag fra regionens virksomheder omkring lokalt afholdte merudgifter.

 

De overordnede indkøb opgøres løbende, mens de lokale merudgifter senest er vurderet primo august. Tabellerne afspejler de registrerede udgifter pr. 29. september 2020. Tallene er ikke endelige, idet nogle områder ikke er fuldt opgjort, ligesom der løbende bruges yderligere midler.

 

Merudgifterne er opdelt i to hovedgrupper:

 • Fælles udgifter i forbindelse med arbejdet i den Nationale Operative Stab (NOST)
 • Region Hovedstadens udgifter

Redegørelsen viser disponerede udgifter, som ikke nødvendigvis er leveret eller afregnet endnu. Der kan derfor komme efterfølgende korrektioner som følge af leveringssvigt eller lignende.

 

Region Hovestaden samarbejder med den nye Styrelse for Forsyningssikkerhed omkring køreplan for overdragelse af varelager og ansvar til staten, herunder i hvilket omfang Region Hovedstaden fortsat skal have en rolle i den nationale indsats.

 

Disponerings- og anvisningsbeføjelse

De globale markeder har i løbet af foråret været meget uforudsigelige og præget af stor efterspørgsel efter værnemidler.

 

Forretningsudvalget har på møderne den 8. april, 29. april og 11. august 2020 godkendt disponerings- og anvisningsbeføjelser til, at koncerndirektør Jens Gordon Clausen og økonomidirektør Jens Buch Nielsen kan foretage indkøb og andre økonomiske dispositioner, som er nødvendige af hensyn til behandling af patienter med COVID-19.

 

De særlige beføjelser har været og er fortsat afgørende for at kunne agere hurtigt og smidigt.

 

Den ekstraordinære bemyndigelse udløber pr. 31. oktober 2020 og har en samlet beløbsramme på 2,5 mia. kr.

 

Udviklingen viser, at der fortsat er behov for at kunne foretage hurtig administrativ godkendelse af indkøbsordrer m.v. Fra nationalt hold er der stadig ønske om, at Region Hovedstaden forestår indkøb af værnemidler m.v. til rigelighed. Administrationen arbejder på i størst muligt omfang at normalisere indkøbsforholdene og sikre, at indkøb gennemføres ad mere normale kanaler og gennem leverandører, som Region Hovedstaden allerede har aftaler med. 

 

På trods af dette kan der stadig opstå situationer, hvor det er kritisk nødvendigt med en hurtig beslutning om køb af værnemidler.

 

Samtidig må det konstateres, at de samlede indkøb nærmer sig beløbsrammen på 2,5 mia. kr. hvoraf Region Hovedstaden dog allerede har fået refusion på 1,8 mia. kr. Som varslet på forretningsudvalgets møde den 15. september 2020 vil fortsatte indkøb snart medføre, at den nuværende ramme bliver for lille. Som følge af refusionen er regionens risiko og pres på likviditeten væsentligt reduceret i forhold til foråret trods en øget beløbsramme.

 

Administrationen anmoder på den baggrund om, at forretningsudvalget godkender, at ovennævnte bemyndigelse forlænges frem til 31. december 2020, samt at beløbsrammen hæves til 3,0 mia. kr.

 

Udgifter relateret til NOST

I forbindelse med den nationale indsats vedr. COVID-19 har Region Hovedstaden fået et overordnet ansvar for tilvejebringelse af værnemidler, kritisk udstyr og andre kritiske varer på vegne af hele landet, hvor der stadig indkøbes til rigelighed. Hertil kommer, at Region Hovedstaden har fået ansvar for etablering og drift (ekslusiv personaleansvar i de andre regioner) af teststationerne i hele landet under Testcenter Danmark ("De Hvide Telte").

 

De indkøbte værnemidler og andet udstyr fordeles over hele landet efter størrelse og behov.

 

Tabel 1: NOST-relaterede merudgifter vedr. COVID-19, 1.000 kr. pr. 29. september 2020

 

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

 

Tabellen viser, at der er afholdt og disponeret udgifter for i alt ca. 2,43 mia. kr. vedrørende NOST, hvoraf regionen har modtaget en acontorefusion på 1,8 mia. kr. fra staten. Ved orientering af forretningsudvalget pr. 15. september 2020 udgjorde de samlede udgifter 2,12 mia. kr.

 

Udgifterne til hånddesinfektion er nedjusteret efter en gennemgang af de indgåede kontrakter og nogle udgifter er flyttet til "Overfladedesinfektion". Udgifterne vedrører primært opbygningen af et nationalt lager af desinfektionssprit på ca. 5 mio. liter. Den samlede udgift er lavere end oprindeligt forudsat, bl.a. fordi literprisen er blevet ca. 31 kr. mod de oprindeligt forventede 40 kr. Samtidig er der pt. indkøbt ca. 0,3 mio. liter mindre end oprindeligt forventet.

 

Udgifterne til logistik er bl.a. øget på baggrund af behov for øget lagerkapacitet til opbevaring af det nationale lager af desinfektionssprit samt en forlængelse af lejeperioden fra 12 til 24 måneder. Hertil kommer afregning af udgifter i forbindelse med assistance til sourcing af værnemidler i takt med at indkøbene realiseres.

 

Der er indgået en aftale om levering af i alt 100 mio. handsker til en samlet værdi på ca. 65 mio. kr.

 

De seneste beregninger vedr. Testcenter Danmark er udvidet i forhold til den oprindelige forudsætning på tre måneders drift til 7 måneders drift frem til oktober måned, hvor der sker en konsolidering af samfunds- og sundhedssporet. Derved øges opgørelsen med ca. 210 mio. kr. Fremover overtager Danske Regioner opgaven med at opgøre de samlede nationale udgifter til Testcenter Danmark.

 

De stigende udgifter vedr. "Testudstyr og -drift" vedrører primært indkøb af testkits.

 

Der er indgået en aftale omkring levering af i alt 1 mio. åndedrætsværn (FFP3-masker) til en samlet værdi på ca. 44 mio. kr.

 

Der er afgivet en underskudsgaranti til projektet "Vi tester Danmark" på 10 mio. kr., som er registreret under "Andet".

 

Region Hovedstadens udgifter vedr. COVID-19

Region Hovedstadens udgifter omfatter primært udgifter afholdt på regionens hospitaler og øvrige virksomheder. Der er bl.a. tale om udgifter til anskaffelse af ekstra respiratorer og øvrigt medicoteknisk udstyr til regionens hospitaler samt etablering og bemanding af øget akutkapacitet m.v.  I merudgifterne indgår også ca. 94 mio. kr. vedr. effektiviseringstab som følge af forsinkede byggerier.

 

Region Hovedstaden har 1. september 2020 modtaget den acontorefusion på 289 mio. kr., som blev aftalt med regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 tidligere på året. Det forventes, at de resterende udgifter refunderes sidst på året.

 

Udgifterne er opgjort netto. Det vil sige, at de er fratrukket kendte mindreudgifter. Det gælder f.eks. nedlukning af elektive funktioner for at øge COVID-kapaciteten. Tallene er endvidere renset for forbrug af nationalt indkøbte værnemidler, som er opgjort i ovenstående tabel 1.

 

Tabel 2: Region Hovedstadens merudgifter (netto) vedr. COVID-19, 1.000 kr. pr. 29. september 2020

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

 

Tabellen viser, at der er registreret regionale nettoudgifter for i alt 1.070 mio. kr., hvoraf regionen har modtaget en acontorefusion på 289 mio. kr. Se bilag for yderligere specifikation. Ved orientering af forretningsudvalget pr. 15. september udgjorde beløbet 1.019 mio. kr.

 

Merudgiften vedr. testudstyr og drift er øget bl.a. som følge af indkøb af 1 mio. podepinde for i alt 15,1 mio. kr.

 

Udgifterne til værnemidler er steget bl.a. på grund af indkøb af 100.000 åndedrætsværn (FFP3-masker) til en samlet værdi på 4,2 mio. kr.

 

I gruppen "Andet" er der bl.a. tilføjet merudgifter til rengøring og underleverandører som følge af forsinkede byggeprojekter for i alt 27 mio. kr.

KONSEKVENSER

Forretningsudvalget er med denne sag orienteret om den aktuelle status for dispositionerne for indsatsen i forhold til COVID-19.

 

Tiltrædes indstillingspunkt nr. 2 forlænges disponerings- og anvisningsbeføjelser til at koncerndirektør Jens Gordon Clausen og økonomidirektør Jens Buch Nielsen kan foretage indkøb og andre økonomiske dispositioner til den 31. december 2020. Samtidig øges den økonomiske ramme for bemyndigelsen til 3,0 mia. kr.

RISIKOVURDERING

Situationen på indkøbsmarkederne

Den globale udbredelse af COVID-19 har betydet, at markedet for værnemidler, testudstyr og andet kritisk udstyr har været og stadig er presset og uforudsigeligt. Regionens indkøbsfunktion har oplevet stigende priser og dels behov for tilvejebringelse af store mængder værnemidler m.v.. Dette betyder et øget behov for at handle hurtigt og oftest et øget krav om forudbetaling, for at regionen kan indgå aftaler. Det har derfor vist sig nødvendigt at fravige de normale udbudsregler. Det har også vist sig nødvendigt at acceptere noget større risici i forhold til kontrakter og efterfølgende levering.

 

Derfor vil der kunne opstå tab som led i bestræbelserne på at sikre værnemidler og kritiske varer til hospitalerne.

 

Administrationen arbejder på, i størst muligt omfang, at normalisere indkøbsforholdene og sikre, at indkøb tilvejebringes ad mere normale forhold og gennem leverandører, som Region Hovedstaden allerede har aftaler med.

 

Der er samtidig etableret indenlandsk produktion i samarbejde med private aktører og produktionsvirksomheder, hvilket har medført økonomiske dispositioner fx til test og opsætning af produktion.

ØKONOMI

Center for Økonomi forventer fortsat, at staten dækker alle netto-merudgifter vedr. COVID-19. Dette er senest bekræftet i økonomiaftalen for 2021 fra maj måned, hvoraf det fremgår at "Regeringen har ... tilkendegivet, at den vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at de nødvendige ressourcer er tilstede til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19."
 

I økonomiaftalen for 2021 tilføres regionerne således i alt 3,1 mia. kr. i 2020 svarende til de daværende opgørelser af nationale og regionale indkøb af værnemidler m.v.

 

Af de 3,1 mia. kr.har Region Hovedstaden modtaget 1,8 mia. kr. for afholdte udgifter til indkøb af værnemidler m.v. under NOST (fremgår af tabel 1) og 289 mio. kr. for afholdte regionale udgifter vedr. COVID-19 (fremgår af tabel 2).

 

De resterende merudgifter refunderes sidst på året jf. økonomiaftalen: "Samtidig er regeringen og Danske Regioner enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om den samlede håndtering af regionernes COVID-19 udgifter i 2020, herunder i lyset af aktivitets- og ventetidsudviklingen. Regionerne kompenseres i den forbindelse for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19.". Administrationen indgår i et nationalt samarbejde omkring den konkrete model for opgørelse af udgifterne.

 

Administrationen bemærker, at de regionale udgifter (tabel 2) som udgangspunkt finansieres samlet for regionerne og fordeles efter bloknøglen. Denne fordeling afspejler ikke nødvendigvis udgifterne i de enkelte regioner og kan medføre en difference for Region Hovedstaden.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 6. oktober 2020 og regionsrådet den 20. oktober 2020.

Administrationen vil fremlægge en opdateret orientering på næstkommende forretningsudvalgsmøde.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Buch Nielsen / Lars Æbeløe-Knudsen

JOURNALNUMMER

20025643.

Bilag

Bilag 1: Specifikation af Region H merudgifter

3. Visionsgruppe for fremtidens Rigshospital

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende den i sagen beskrevne ramme for nedsættelse af visionsgruppe for fremtidens Rigshospital, herunder udpege 5-6 regionsrådsmedlemmer til visionsgruppen, og
 2. at bemyndige regionsrådets formand til at modtage navne fra valggrupperne, såfremt valggrupperne ikke har indstillet kandidater til udpegning.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Godkendt, idet følgende regionsrådsmedlemmer blev udpeget til visionsgruppen: 

 • Sophie Hæstorp Andersen (A)
 • Leila Lindén (A)
 • Karin Friis Bach (B)
 • Line Ervolder (C)
 • Finn Rudaizky (O)
 • Martin Geertsen (V)
 • Annie Hagel (Ø)

Özkan Kocak (A), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. oktober 2020:
Anbefalet.
Regionsrådsformanden bemyndiges til at modtage navne fra valggrupperne på regionsrådsmedlemmer, der udpeges til at deltage i visionsgruppen.
Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke under sagens behandling.

BAGGRUND

Det er aftalt i Budget 2020 at igangsætte et arbejde med en ny vision for fremtidens Rigshospital, som skal pege frem mod, hvordan det samlede Rigshospital over tid bliver moderniseret. Ambitionen for fremtidens Rigshospital er behandling og forskning på højeste international niveau, der skal være understøttet af moderne fysiske rammer. På møde i forretningsudvalget den 16. juni 2020 blev kommissoriet og processen for visionsarbejdet drøftet, og det er efterfølgende aftalt i Budget 2021 at nedsætte en visionsgruppe for fremtidens Rigshospital. Med denne sag godkendes rammen for nedsættelse af en visionsgruppe for fremtidens Rigshospital.

SAGSFREMSTILLING

Arbejdet med ny vision for Fremtidens Rigshospital er forankret i forretningsudvalget, der løbende drøfter og følger visionsarbejdets fremdrift. Der forestår et grundigt analyse- og udviklingsarbejde samt en bred involvering af patienter, forskere og professorer, fagfolk og samarbejdspartnere fra hele landet i udviklingen af en ny vision, ligesom regionsrådsmedlemmerne vil have en væsentlig rolle.

 

Visionsarbejdet vil bestå af to delprojekter, herunder en ny vision for fremtidens Rigshospital og en plan for en samlet modernisering af de fysiske rammer, der modsvarer forventningerne til Danmarks højt specialiserede hospital. Visionsarbejdet vil forløbe frem mod ultimo 2022. Der henvises til vedlagte kommissorium, der er revideret i overensstemmelse med forretningsudvalgets bemærkninger på forretningsudvalgsmødet den 16. juni 2020. 

 

Visionsgruppe for fremtidens Rigshospital

Det er besluttet i Budget 2021 at nedsætte en visionsgruppe for fremtidens Rigshospital, der refererer til forretningsudvalget. Formålet med en visionsgruppe er at etablere et forum bestående af regionsrådsmedlemmer og eksterne repræsentanter, der undervejs i visionsarbejdet kan bidrage med rådgivning og viden samt drøfte væsentlige spørgsmål relateret til visionen. En ny vision for fremtidens Rigshospital er et nationalt anliggende, der kan have betydning for borgere i hele landet, og visionsgruppen skal være med til at udbrede kendskabet til visionerne bredt i samfundet. 

 

Visionsgruppen skal:

 • medvirke til at udvikle og nytænke visionen og sikre et højt kvalitetsmæssigt niveau i den samlede plan for fremtidens Rigshospital
 • bidrage med rådgivning og viden samt drøfter væsentlige spørgsmål relateret til en ny vision
 • udbrede kendskabet til arbejdet med visionerne for fremtidens Rigshospital bredt

Visionsgruppen kan ligeledes blive inddraget i konkrete opgaver undervejs i visionsarbejdet, når det vurderes, at gruppen fx kan bidrage med særlig viden om eller med andre perspektiver på et område.

 

Det indstilles, at der udpeges 5-6 regionsrådsmedlemmer til visionsgruppen med udgangspunkt i ovenstående opgavebeskrivelse. Herudover sammensættes visionsgruppen af 5-10 eksterne medlemmer, der repræsenterer:

 • indenlandske og udenlandske universiteter 
 • erhvervsliv og industri
 • centrale aktører med erfaring inden for innovation og entreprenørskab
 • særligt udvalgte nationale og kommunale politikere
 • patientrepræsentanter

Koncerndirektionen vil udpege de eksterne repræsentanter til visionsgruppen ud fra ovenstående ramme for visionsgruppen.

KONSEKVENSER

Hvis indstillingen tiltrædes, udpeges regionsrådsmedlemmer til visionsgrupen for fremtidens Rigshospital, og koncerndirektionen udpeger efterfølgende de eksterne repræsentanter til visionsgruppen. 

ØKONOMI

Realiseringen af visionen for fremtidens Rigshospital med en samlet renovering og fremtidssikring af de fysiske rammer vil kræve omfattende økonomiske investeringer, der rækker langt ud over de allerede afsatte midler i renoveringsplanen til den bygningstekniske renovering af de eksisterende bygninger. Realiseringen vil derfor skulle ske i takt med, at der kan findes den nødvendige yderligere finansiering. Et økonomisk estimat kan først gives senere i processen.

KOMMUNIKATION

Der vil undervejs i visionsarbejdet være fokus på at kommunikere til offentligheden, pressen og medarbejderne om visionen for og de fysiske rammer på Rigshospitalet. 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 6. oktober 2020 og regionsrådet den 20. oktober 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Gordon Clausen / Anne Skriver

JOURNALNUMMER

20014281

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for ny vision for fremtidens Rigshospital_endelig

4. Nyt Hospital Glostrup, regulering og omfordeling af eksisterende bevillinger

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at en omkostningsneutral bevillingsomfordeling i byggeprojektet Nyt Hospital Glostrup fordeles således:
  • eksisterende bevilling til totalrådgivning på 107,3 forhøjes med 27,5 mio.kr. til 134,8 mio.kr. 
  • eksisterende bevillinger til bygherrerådgivning reduceres med 8,1 mio.kr. fra 37,4 mio.kr. til 29,3 mio.kr. 
  • eksisterende bevilling til udførelse reduceres med 19,4 mio.kr. fra 610,0 mio.kr. til 590,6 mio.kr.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Godkendt.

Özkan Kocak (A), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. oktober 2020:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke under sagens behandling.

BAGGRUND

Regionsrådet har vedtaget en samlet projektramme for Nyt Hospital Glostrup på 807,5 mio. kr. målt i 2014-priser (2014-pl). Anmodningen om regulering af bevillinger fremsættes, da omkostningerne til totalrådgivning har været større end forventet. Det skyldes især udfordringer med at få færdiggjort hovedprojektet. Finansieringen af meromkostninger til totalrådgivning findes inden for den økonomiske ramme på bevillinger til bygherrerådgivning og udførsel.

 

Den politiske følgegruppe er løbende blevet orienteret herom. Seneste møde i den politiske følgegruppe var den 10. juni 2020.

SAGSFREMSTILLING

Projektet Nyt Hospital Glostrup, Neurorehabiliteringshuset er finansieret af regionens investeringsbudget. Den nye bygning er et resultat af Region Hovedstadens Hospitals- og psykiatriplan 2020. Bygningen skal rumme regionens specialiserede neurorehabilitering og indeholde 125 sengepladser i enestuer. Derudover skal bygningen rumme træningsfaciliteter med mulitihal, træningsbassin og ambulatorieaktivitet. Bygningen skal understøtte en samling af regionens højtspecialiserede neurorehabiliteringsfunktioner under Rigshospitalet i Glostrup. I dag er de placeret på flere matrikler, blandt andet i Rigshospitalets lokaler i Hornbæk og ved Amager-Hvidovre Hospital.

 

Neurorehabiliteringshusets samlede bygningsanlæg udgør ca. 25.000 kvadratmeter. Regionsrådet vedtog projektforslaget den 16. august 2016, og projektet blev sendt i udbud ultimo maj måned 2019. Efterfølgende har projektorganisationen underskrevet kontrakter og allonger (tillæg) med alle entreprenører, og den 23. januar 2020 startede byggepladsen op. Byggeriet forventes afleveret i juni 2022 og ibrugtaget i december 2022. Projektets afleveringstermin er uændret og udførelsestidsplanen af 20. april 2017, som blev revideret 17. oktober 2019, er således fortsat gældende. 

 

Den samlede projektramme er på 807,5 mio. kr. (2014-pl). Projektet har fået meddelt følgende tre bevillinger af Regionsrådet inden for den samlede projektramme:

 1. En bevilling til totalrådgivning på 99,9 mio. kr., der blev vedtaget af regionsrådet den 17. december 2013. Regionsrådet vedtog den 14. april 2020 at forhøje bevillingen med 7,4 mio.kr. til 107,3 mio.kr.
 2. En bevilling til bygherrerådgivning på 13,0 mio. kr., der blev vedtaget af regionsrådet den 21. august 2012. Regionsrådet vedtog den 18. juni 2013 at hæve bevillingen med 24,4 mio. kr. til 37,4 mio.kr.
 3. En bevilling til udførelsen på 610,0 mio. kr., der blev bevilget af regionsrådet den 16. august 2016. 

 

Bevillingsændringer

Projektet ønsker omfordeling mellem de afsatte bevillinger fra 2012 til 2016, således at den fremtidige økonomi afspejler de opgaver, som tilbagestår at løse og den udgiftsprofil, som forventes fremadrettet, jf. orientering til hospitalsbyggestyregruppen og den politiske følgegruppe om udfordringer med at få hovedprojektet færdigt og byggeriets start primo 2020. 

 

Tabel 1 - Konsekvens af ændrede/omfordelte bevillinger 

Bevillinger i mio.kr. Udmøntede bevillinger           Bevillingsændring                  Nye regulerede bevillinger
Totalrådgivning107,3+27,5134,8
Bygherrerådgivning37,4-8,129,3
Udførsel610,0-19,4590,6
Samlet/netto754,70754,7

KONSEKVENSER

Ved en tiltrædelse af indstillingen omfordeles bevillinger indenfor den allerede afsatte bevillingsramme for byggeprojektet. 

ØKONOMI

Frigivelsen sker inden for de samlede bevillinger, den økonomiske ramme for projektet og investeringsbudget 2020-2022. En tilslutning til administrationens indstilling i denne sag vil medføre regulering af bevillinger til totalrådgivning, bygherreudgifter og udførsel, som illustreret i tabel 1.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 6. oktober 2020 og regionsrådet den 20. oktober 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Gordon Clausen / Niels Peter Hansen 

JOURNALNUMMER

20059899

5. Udmøntning af varige midler til tværgående initiativer indenfor patientinddragelse

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende, at de reserverede, varige midler fra Økonomiaftale 2016 målrettet patientinddragelse, udmøntes til initiativer, der går på tværs af hospitalerne for at styrke det kliniknære arbejde med inddragelse af patienter og pårørende og øge den patientoplevede kvalitet. I alt udmøntes 3 mio. kr. årligt fra 2021.
 2. at tage til efterretning, at midlerne i første omgang udmøntes til og med 2023 for derefter at blive udmøntet varigt ud fra en erfaringsopsamling hos hospitalerne.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Godkendt.

Özkan Kocak (A), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C), Line Ervolder (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. oktober 2020:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke under sagens behandling.

 

Social- og psykitatriudvalgets beslutning den 30. september 2020:

Anbefalet.

Peter Westermann (F) og Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling.

 

Sundhedsudvalgets beslutning den 30. september 2020:

Anbefalet.

Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Med økonomiaftalen for 2016 blev der afsat varige midler til kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse. I perioden 2017-2019 blev der i alt udmøntet 40 mio. kr. til indsatsområderne; patientansvarlig læge, Min Sundhedsplatform og Patient Rapporterede Oplysninger. Regionsrådet godkendte den 18. august 2020 udmøntningen af midler til patientinddragelse fra 2020 og frem til følgende:  

 • Øge fremdriften i og styrke det igangværende arbejde med Min Sundhedsplatform (MinSP). I alt blev udmøntet 1 mio. kr. årligt i 2020 – 2023.
 • Styrke udvikling af Patient Rapporterede Oplysninger både centralt og decentralt på de somatiske og psykiatriske hospitaler. I alt blev udmøntet 4,2 mio. kr. i 2020 og 5,2 mio. kr. årligt 2021 – 2023.
 • Understøtte lokale initiativer om patientinddragelse på hospitalerne. I alt blev udmøntet 3,75 mio. kr. i 2020 og 8,75 mio. kr. årligt i 2021 – 2023 som decentrale midler.

Der udestår en udmøntning af resterende 3 mio. kr. årligt i 2021-2023, som blev reserveret til nye initiativer, der styrker og koordinerer indsatsen om patientinddragelse for at øge patientoplevet kvalitet og effekt. Det nærmere indhold af dette initiativ beskrives i denne sag, der forelægges parallelt i sundhedsudvalget og social- og psykiatriudvalget.

SAGSFREMSTILLING

Erfaringerne med patientinddragelsesmidlerne i perioden 2017-2019 viser, at hospitalerne har fokus på at udvikle og understøtte inddragelsen af patienterne, men at der fortsat er behov for at understøtte fælles strategiske indsatsområder på tværs af hospitalerne. I forhold til regionens målopfyldelse i de nationale kvalitetsmål for patientinddragelse/den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) ligger regionen særligt lavt på målet om patientinvolvering.

 

Derfor udmøntes 3 mio. kr. årligt i varige midler fra 2021 til initiativer, der skal understøtte det kliniknære arbejde med inddragelse af patienter og pårørende.  I første omgang udmøntes midlerne i en treårig periode for derefter at blive udmøntet varigt ud fra en erfaringsopsamling på tværs af hospitalerne i somatikken og i psykiatrien.

 

Det kliniknære arbejde med at inddrage patienter og pårørende understøttes af det eksisterende Kompetencecenter for Patientoplevelser, der skifter navn til Center for Patientinddragelse. Centret vil levere implementeringsstøtte, hjælp og rådgivning til hospitalernes kliniknære indsatser om patientinddragelse.

 

Patientinddragelse

Mennesker er forskellige og det gælder også, når vi er syge. Derfor skal regionens patienter og pårørende have større indflydelse på deres behandlingsforløb, og deres behov og livssituation skal inddrages systematisk, så behandlingen kommer mest muligt til gavn for den enkelte.

 

Administrationen skal sammen med hospitalerne i somatikken og psykiatrien udpege fælles faglige indsatsområder inden for patientinddragelse, hvor regionen skal op i fart og skabe bedre resultater. Det kan fx være fælles beslutningstagen, som er et samarbejde mellem patient og kliniker, når der skal træffes beslutninger om udredning, behandling, pleje og opfølgning i den grad og på de måder, som patienten ønsker. Det kan fx også være bedre brug af feedback fra patienter og pårørende til løbende at forbedre patientforløb og service på hospitalerne eller indsatser, der sikrer tværgående inddragelse i det samlede patientforløb på hospitalet, i kommune og i almen praksis.

 

Når den fremtidige model for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) træder i kraft i slutningen af 2021 vil alle hospitaler og afdelinger i Region Hovedstaden hver måned modtage løbende tidstro data på den patientoplevede kvalitet. Dette vil gøre det nemmere at identificere, hvor klinikerne skal styrke arbejdet med at inddrage patienter og pårørende samt at følge op på, om den styrkede indsats har en effekt.

 

Hospitalsdirektørkredsen får ansvar for de overordnede strategiske beslutninger om prioriteringer af indsatser. De udvalgte indsatsområder bliver klinisk forankret for at sikre ejerskab lokalt og derved mønstre en stærkere patientinddragende kultur. Samtidig skal der ske læring og videndeling af god patientinddragelsespraksis på tværs af hospitalerne.

 

Det politiske niveau vil løbende blive orienteret om fremdriften for det kliniknære arbejde med patientinddragelse bl.a. med afsæt i de løbende målinger i regi af den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

KONSEKVENSER

Med udmøntningen af 3,0 mio. kr. understøttes det kliniknære arbejde med patientoplevet kvalitet på baggrund af patientinddragelse. Samtidig kan regionen i højere grad realisere den politisk vedtagne model for værdibaseret sundhed, hvad angår pejlemærket om patientoplevet kvalitet og effekt. Administrationen vil sammen med hospitalerne foretage en erfaringsopsamling ultimo 2023, som forelægges politisk med henblik på endelig udmøntning af de varige midler.

ØKONOMI

Der udmøntes 3 mio. kr. årligt til initiativer, der øger den patientoplevede kvalitet. Midlerne udmøntes til Center for Patientinddragelse under Center for Sundhed. Desuden skal de årlige decentrale midler, der blev udmøntet i august, bl.a. understøtte hospitalerne i at indgå aktivt i arbejdet med indsatserne under Center for Patientinddragelse.

 

IndstillingModtagerBeløbFinansiering
Initiativer, der øger den patientoplevede kvalitet.Center for Sundhed3,0 mio. kr. varigtCenter for Sundhed

 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges social- og psykiatriudvalget parallelt med sundhedsudvalget den 30. september 2020 og forelægges efterfølgende forretningsudvalget den 6. oktober 2020 og regionsrådet den 20. oktober 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Anne Skriver / Marlene Willemann Würgler

JOURNALNUMMER

20036439

6. Trafikbestilling 2021 og indfasning af besluttede besparelser

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende at Region Hovedstaden gennemfører en samlet trafikbestilling til Movia for 2021, herunder:

  a) at bestille lokalbanedrift i 2021 svarende til det antal afgange, frekvenser, tidsrum for betjening mm., der udgør driften i 2020, med undtagelse af 930R (Lille Nord) og 960R (Gribskovbanen).

  b) at bestille busdrift svarende til de ruter, afgange, frekvenser, tidsrum for betjening mm., der udgør driften i 2020, med undtagelse af linjerne 55E, 380R og 120.

  c) at den samlede trafikbestilling inklusive administrationsomkostninger og øget drift i Ring 3 til Movia udgør 511,5 mio. kr. i 2021, svarende til Movias 1. behandling af budget 2021 korrigeret for effekterne af regionsrådets beslutning den 19. maj 2020 og budgetaftalen for 2021 vedtaget af regionsrådet den 22. september 2020.
   
 2. at godkende at trafikudvalget får mandat til at beslutte investeringsplan for i alt 2,7 mio. kr.
 3. at tage til efterretning, at der for linjerne 930R (Lille Nord), 960R (Gribskovbanen), 55E, 380R og 120 allerede er afgivet trafikbestilling til Movia, jf. regionsrådets beslutning den 19. maj 2020 og budgetaftalen for 2021 indgået den 22. september 2020.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Godkendt.

Özkan Kocak (A), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. oktober 2020:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke under sagens behandling.

 

Trafikudvalgets beslutning den 29. september 2020:

Indstillingspunkt 1 og 2 blev anbefalet.

Indstillingspunkt 3 blev taget til efterretning.

Trafikudvalget bemærker, at der forsat ønskes dialog med kommunerne om indfasningen af besparelserne.

BAGGRUND

Hvert år i oktober afgiver Region Hovedstaden en trafikbestilling til Trafikselskabet Movia. Det sker normalt ved første regionsrådsmøde efter budgetvedtagelsen. Trafikbestilling for 2021 skal afgives senest den 30. oktober 2020.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstadens trafikbestilling til Movia angiver, om der i det kommende år (medio 2021 - medio 2022) skal laves ændringer i regionens bus- og lokaltogstrafik i forhold til den nuværende drift. Det besluttes her, om der skal ske ændringer i antal afgange og/eller afgangsfrekvens, tidsrummet for betjening, betjening af stoppestederne, linjeføring mm. Der er ikke tale om en godkendelse af konkrete køreplaner, men af det driftsomfang, som ligger til grund for køreplanerne. Movias budget angiver det forventede tilskudsbehov til et uændret driftsomfang (eller for allerede besluttede ændringer).

 

Trafikbestillingstidspunktet er ens for alle kommuner og regioner i Movias område. Dermed er det muligt for Movia at sikre sammenhængende og koordinerede køreplaner mellem de forskellige transportmidler. Samtidig undgås for mange løbende ændringer i den kollektive trafik og dermed i køreplanerne, så det bliver lettere for passagererne at planlægge deres rejser. De fleste køreplansændringer træder i kraft den efterfølgende sommer, så de bl.a. passes sammen med hensyn til skolebuskørsel og mødetider på uddannelsesstederne. Det betyder, at ændringer besluttet i forbindelse med Trafikbestilling 2021, træder i kraft medio 2021, medmindre andet er angivet.

 

På grund af stigende udgifter til kollektiv trafik som følge af færre indtægter og faldende passagertal, besluttede regionsrådet den 19. maj 2020 en række besparelser på den regionale kollektive trafik. Med regionsrådets beslutning fra 19. maj 2020 og budgetaftalen for 2021, skal der gennemføres besparelser i den kollektive trafik for 11,6 mio.kr årligt. Effektuering af tiltag med effekt fra december 2020 (55E, 930R og 960R) blev meddelt Movia allerede før sommerferien, mens tidsplanen for de øvrige tiltag har dannet udgangspunkt for dialogen med de berørte kommuner og deres interne processer. Denne trafikbestilling vedrører således ikke indfasningen af de allerede besluttede besparelser, men er en formel bekræftelse af, at den øvrige drift fastholdes i niveau som hidtil. Der lægges i trafikbestillingen for 2021 ikke op til yderligere ændringer end de allerede besluttede besparelser. 

 

Indfasning af besparelser

I forbindelse med regionsrådets beslutning den 19. maj 2020, blev der afsat 20 mio. kr. til indfasning af besparelserne. Der har derefter været administrativ dialog med kommunerne, hvor der var lagt vægt på:

 • At orientere om regionsrådets samlede beslutning og konsekvenserne for den pågældende kommune
 • At drøfte behov for og ønsker om lokal tilpasning af busnettet og eventuel kommunal overtagelse af finansiering af den sparede drift
 • At drøfte behovet for sagsbehandling i kommunerne, herunder særligt den nødvendige tidsramme for en eventuel politisk proces

Kommunerne håndterer besparelserne forskelligt. Nogle kommuner behandler samfinansieringsmuligheder. Andre kommuner undersøger behov for lokal tilpasning af busnet, mens andre kommuner ikke laver ændringer. Senest har kommunerne omkring linje 120 besluttet at overtage finansieringen af linjen fremover. Dialogen har derfor resulteret i, at administrationen har fundet frem til følgende indfasningsmodel for besparelserne:

 • Med effekt fra december 2020:    55E, 930R (Lille Nord) og 960R (Gribskovbanen)
 • Med effekt fra juni 2021:              120 og 380R
 • Med effekt fra december 2021:    350S
 • Med effekt fra december 2022:    40E/400S

Bilaget til denne sag illustrerer indfasningen på de enkelte linjer på et kort over Region Hovedstaden. Sammen med et tilskud til annullering af besparelserne på 390R og 250S anvendes der med denne plan 17,3 mio. kr. til at indfase besparelserne ved at forlænge driften. Det betyder, at der resterer 2,7 mio. kr. af de afsatte 20 mio. kr.. For at styrke det regionale kollektive trafiktilbud, anbefaler administrationen, at de 2,7 mio. kr. anvendes på investeringer, som understøtter den kollektive trafik efter besparelserne er implementeret. Indfasningsmidlerne bidrager dermed på sigt til en opgradering af den kollektive trafik. 

Trafikbestilling 2021

Regionens forventede udgifter til Movia i 2021 udgør 511,5 mio. kr., når der ikke indregnes forventede merudgifter som følge af Covid-19. 

De 511,5 mio. kr. dækker over udgifterne til busdrift inkl. øget drift i Ring 3, lokaltog og regionens andel af Movias administrationsomkostninger og svarer til følgende trafikbestilling:

 • Lokalbanedrift: Driftsomfanget på lokalbanerne fastholdes i 2021, dog med undtagelse af aften- og weekendkørsel på Lille Nord og lørdagskørsel på Gribskovbanen, som tilpasses jf. regionsrådets beslutning den 19. maj 2020. Det samlede tilskudsbehov for lokaltog i 2021 forventes dermed at udgøre 130,3 mio. kr.
 • Busdrift: Driftsomfanget på de regionale buslinjer fastholdes i 2021, dog med undtagelse af linjerne 55E, 380R og 120, som tilpasses jf. regionsrådets beslutning den 19. maj 2020. Ændringerne på linje 55E træder i kraft ved køreplanskiftet til december 2020, mens ændringer på linje 380R og 120 træder i kraft ved køreplanskiftet medio 2021, såfremt de berørte kommuner ikke ønsker at finansiere en videreførsel af driften. I dette tilfælde vil finansieringen af de planlagte besparelser overgå til kommunerne. Det samlede tilskudsbehov til busdriften i 2021 forventes dermed at udgøre 213,5 mio. kr., hvoraf de 8,5 mio. kr. dækker de øgede driftsudgifter i Ring 3 i forbindelse med anlæg af Hovedstadens Letbane.
 • Administrationsomkostninger: Region Hovedstadens andel af Movias administrationsomkostninger forventes i 2021 at udgøre 167,7 mio. kr.

Covid-19-regning 

Budgettet er udarbejdet under større usikkerhed end sædvanligt grundet omstændighederne med Covid-19. Det er forventningen, at staten kompenserer trafikselskaberne for merudgifter som følge heraf i 2021, hvorfor der i budgettet for 2021 og trafikbestillingen for 2021 ikke er inkluderet øgede udgifter til kollektiv trafik.

Regionsrådet orienteres, når der er nyt om sagen.

 

KONSEKVENSER

Såfremt indstillingerne i denne sag godkendes, vil administrationen afgive trafikbestilling til Movia for 2021 som beskrevet i sagen. Trafikudvalget behandler plan for investeringer for 2,7 mio. kr. på et kommende møde.

RISIKOVURDERING

Tiltrædes indstillingen ikke, kan regionen ikke afgive sin trafikbestilling til Movia inden for fristen. Det er dermed ikke sikkert, at eventuelle ændringer kan gennemføres til det planlagte køreplanskifte i 2021, men vil risikere først at træde i kraft i 2022.

Opnås der ikke en aftale om kompensation for covid-relaterede merudgifter, kan en mulig konsekvens være, at trafikbestillingen skal genåbnes.

ØKONOMI

Regionens tilskud til Movia i 2021 ligger med regionens og Movias budgetter for 2021 fast og indgår i bevillingsrammen for kollektiv trafik. De endelige udgifter kan dog afvige og bliver opgjort primo 2022.
Eventuelle afvigelser opkræves/udbetales ved årsskiftet 2022/2023 og kan dermed tilskrives budgetåret for 2022 eller 2023.

KOMMUNIKATION

Der kommunikeres via trafikinformation, når de besluttede ændringer løbende træder i kraft.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges trafikudvalget den 29. september 2020 herefter i forretningsudvalget den 6. oktober 2020 og regionsrådet den 20. oktober 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen/Birgitte Leolnar

JOURNALNUMMER

19078835

7. Opdatering af Movias vedtægter

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende Movias udkast til ændring af Movias vedtægt. 
 2. at godkende at administrationen indleder dialog med Movia og Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen med henblik på gennem ændring af standardvedtægten at sikre regionen mindretalsbeskyttelse i forhold til beslutninger i Movias bestyrelse, som har væsentlig indflydelse på regionens økonomi.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Godkendt.

Özkan Kocak (A), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. oktober 2020:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke under sagens behandling.

 

Trafikudvalgets beslutning den 29. september 2020:

Indstillingspunkt 1 og 2 blev anbefalet.

BAGGRUND

Movias bestyrelse og repræsentantskab har tiltrådt en ny vedtægt for Movia og denne skal efter lovgivningen for at træde i kraft også tiltrædes af regionsrådene for Hovedstaden og Sjælland samt godkendes af både Transportministeren og Social- og indenrigsministeren. Movia har i brev af 7. maj 2020 bedt regionsrådene om at behandle forslaget til ny vedtægt for Movia.

SAGSFREMSTILLING

Den nuværende standardvedtægt fremgår af bekendtgørelse nr. 1048 af 13. august 2018, hvoraf visse dele, herunder reglerne om afstemninger i bestyrelsen, er ufravigelige, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2. Movia fik godkendt sin eksisterende vedtægt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet 15. november 2019.

 

Transport- og Boligministeriet har i brev af 15. november 2018 bedt Movia foretage tilpasning af selskabets vedtægter til standardvedtægten. Som følge heraf har Movias bestyrelse den 25. februar og Movias repræsentantskab den 4. marts 2020 truffet beslutning om at vedtage en ny vedtægt. En endelig vedtagelse kræver dog, at vedtægten også godkendes af regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland og herefter af både transportministeren og social- og indenrigsministeren.

 

Administrationen anbefaler på det foreliggende grundlag, at forslag til ny vedtægt for Movia godkendes af Region Hovedstaden.

 

Forslaget indeholder bl.a. fjernelse af den nuværende mindretalsbeskyttelse i forhold til beslutninger om finansiering, budget og regnskab (økonomiske beslutninger) og beslutninger om fordeling af busser. Ifølge mindretalsbeskyttelsen kan et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer kun opnås, når 2 ud af 3 af regionerne samt den kommune, der betaler mest (Københavns Kommune), stemmer for.

 

På mødet i Movias bestyrelse den 25. februar 2020 stillede regionernes bestyrelsesmedlemmer krav om, at Movia udarbejdede et notat til brug for regionernes behandling af vedtægtsændringen (Bilag 4). Derudover er vedlagt ’Anmodning om opdatering af vedtægt for Movia’ (bilag 1), ’Ændringer i ny vedtægt’ (bilag 2) og ’Forslag til ny vedtægt’ (Bilag 3), som er yderligere baggrundsmateriale fra Movia.

 

Movia foreslår, at vedtægten skal afvige fra standardvedtægten, bl.a. ved tillægsstykker til flere af de i standardvedtægten ufravigelige bestemmelser. De fleste af disse sikrer bevarelse af eksisterende bestemmelser i Movias vedtægt, herunder også i §§ 19 og 20, der drejer sig om, hvornår der er behov for 2/3-flertal i bestyrelsen. Tillægsstykkerne regulerer hvilke beslutninger, der skal være omfattet af kravet om 2/3-flertal (økonomi og fordeling af busser).

 

Fjernelse af regionernes mindretalsbeskyttelse

I den eksisterende vedtægt kræver kvalificeret flertal at 2/3 af bestyrelsens medlemmer tilslutter sig, og at 2 bestyrelsesmedlemmerne fra de 2 regioner og den kommune, der betaler mest (København), dvs. reelt de tre største økonomiske bidragsydere, tilslutter sig.

 

Kravet om 2 ud af 3 stemmer fra de tre største økonomiske bidragsydere er fjernet i forslaget til ny vedtægt, idet Movia vurderer, at det ikke er muligt at opretholde bestemmelsen under den nuværende standardvedtægt. Hvis en mindretalsbeskyttelse skal kunne bevares eller genetableres, vil det efter Movias opfattelse kræve en ændring af bekendtgørelse nr. 1048 af 13. august 2018 og den heri indeholdte standardvedtægt. Movia har i den forbindelse tilkendegivet, at vedtægten er udarbejdet med det foreslåede indhold bl.a. på baggrund af dialog med Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen. Se hertil bilag 5 og 6.

 

Administrationen tager Movias opfattelse til efterretning, men anbefaler samtidig, at der indledes dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på at få bekendtgørelsen/standardvedtægten ændret.

 

Økonomiske konsekvenser

Movias fællesudgifter finansieres dels gennem et fast tilskud fra regionerne, dels gennem et timeafhængigt tilskud fra både kommuner og regioner. Movias fællesudgifter udgør i 2020 388 mio. kr. Med en ændring af vedtægten som foreslået af Movia mindskes regionernes og Københavns Kommunes indflydelse på sager omhandlende Movias finansiering.

 

Region Hovedstadens andel af fællesudgifterne udgør i 2020 172,1 mio. kr. sammensat af et fast tilskud på 127,4 mio. kr. og timeafhængige udgifter på 44,8 mio. kr. Tilskuddet til Movia udgør 63 % af det samlede budget for regional udvikling i Region Hovedstaden, hvorfor selv mindre udsving i dette kan have stor betydning for det budgetmæssige råderum på det samlede regionale udviklingsområde.

 

Det tilsvarende faste tilskud fra Region Sjælland udgør i 2020 1,6 mio. kr., mens de timefordelte udgifter udgør 27 mio. kr. Sammen dækker de to regioner ca. halvdelen af de samlede fællesudgifter for Movia, mens Københavns Kommune som den største trafikkøber dækker ca. 15 %, dvs. 56 mio. kr. - se tabel nedenfor. Dermed er ca. 2/3 af Movias fællesudgifter dækket af 3 af de i alt 47 ejere. Beslutninger vedrørende Movias økonomi kan dermed have relativt større økonomiske konsekvenser for disse tre ejere end for de øvrige 44.

 

Det må formodes, at kravet om kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer vedrørende økonomiske beslutninger i standardvedtægten eksisterer med henblik på at sikre budgetansvarlighed. Det er imidlertid tvivlsomt om det formål er opnået, når medlemmer, der kun repræsenterer 1/3 af de samlede fællesudgifter, reelt har en dominerende stilling i forhold til de medlemmer, der repræsenterer 2/3 af de samlede fællesudgifter.

 

Forholdet er anskueliggjort i nedenstående tabel:

 

Fællesudgifter, budget 2020 (mio. kr.)

Reg. H.

Reg. Sj.

København

Øvrige kommuner

Timefordelte

44.753

 

27.048

 

56.177

 

131.419

Fast andel

127.393

 

1.648

 

 

 

I alt

172.146

28.697

56.177

131.419

 

Bilag 7 indeholder en nærmere redegørelse for de økonomiske risici med eksempler på en række beslutninger truffet i Movia, hvor mindretalsbeskyttelsen har været relevant. For en god ordens skyld bemærkes, at mindretalsbeskyttelsen aldrig har været taget i anvendelse i forbindelse med en konkret afstemning. Det er dog administrationens vurdering, at den har betydning for den reelle magtbalance under forhandlingerne, uanset om bestyrelsesbeslutningerne ender med at blive vedtaget med konsensus eller med de tre største bidragydere som en del af flertallet.

KONSEKVENSER

Ved en vedtagelse af sagen meddeler administrationen Movia, at vedtægten er godkendt af Regionsrådet med henvisning til sagen. Samtidig hermed indleder administrationen dialog med Movia og Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen med henblik på gennem ændring af standardvedtægten at sikre regionen mindretalsbeskyttelse i forhold til beslutninger i Movias bestyrelse, som har væsentlig indflydelse på regionens økonomi

ØKONOMI

En vedtagelse af sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges trafikudvalget den 29. september og efterfølgende forretningsudvalget den 6. oktober og regionsrådet den 20. oktober 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen/ Birgitte Leolnar

JOURNALNUMMER

20056100

Bilag

Bilag 1: Opdatering af Movias vedtægt

Bilag 2: Bilag - Notat - gennemgang af afvigelser ml standardvedtægten og Movias vedtægt med forslag

Bilag 3: Bilag - Forslag til opdateret vedtægt for Movia

Bilag 4: Notat til regionerne vedr. godkendelse af opdatering af Movias vedtægt

Bilag 5: Movias beskrivelse af dialog med Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen

Bilag 6: Brev til Movia vedr godkendelse af vedtægter-632530_(1)

Bilag 7: Økonomisk betydning af beslutninger i Movias bestyrelse - mindretalsbeskyttelse 220920

8. Udmøntning af midler for 2020 til projekter under den regionale udviklingsstrategi (RUS)

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 •  at godkende, at der udmøntes i alt 12,25 mio. kr. fra pulje til den regionale udviklingsstrategi til at imødekomme følgende ansøgninger:
  a) projekt 1: Cirkulær økonomi med lavt klimaaftryk (3,75 mio. kr.)

  b) projekt 2: Helhedsorienteret bæredygtigt grundvandsbeskyttelse (1,50 mio. kr.)
  c) projekt 3: Copenhagen Skills (3,00 mio. kr.)
  d) projekt 4: Bedre mobilitet til og fra ungdomsuddannelser (1,00 mio. kr)
  e) projekt 5: Grøn bølge til busser (1,50 mio. kr.)
  f) projekt 6:Koncept for kombinationsrejsetiltag langs Supercykelstier (1,00 mio. kr.)
  g) projekt 7: Interaktivt cykelregnskab (0,30 mio. kr.)
  h) projekt 8: Nye forretningsmodeller for tredjepartssag af billetter (0,20 mio. kr.)

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Godkendt.

Özkan Kocak (A), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. oktober 2020:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke under sagens behandling.

 

Udvalget for forskning, innovation og uddannelses beslutning den 29. september 2020:

Administrationens indstilling til udvalget for forskning, innovation og uddannelse var følgende:

"Administrationen indstiller til udvalget for forskning, innovation og uddannelse,

 •  at prioritere en samlet liste af projektforslag til i alt 12,25 mio. kr. som første led i udmøntningen af den regionale udviklingsstrategi med henblik på forlæggelse for forretningsudvalget den 6. oktober 2020 og regionsrådet den 20. oktober 2020."

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet at godkende scenarie 1, der prioriterer alle 8 indstillede forslag til pulje for den regionale udviklingsstrategi til i alt 12,25 mio. kr.  

 

Marie Gudme (A) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Regionsrådet vedtog den 23. juni 2020 den regionale udviklingsstrategi (RUS) samt handlingsplanen 2020-2021 for den regionale udviklingsstrategi. Handlingsplanen sætter den indholdsmæssige ramme for udmøntningen af de på budgettet afsatte midler til regionalt udviklingsarbejde (RUS-puljen). I 2020 drejer det sig om 12,7 mio. kr fratrukket 0,45 mio. kr., som blev disponeret af regionsrådet på møde den 10. marts 2020 til DK2020. Den resterende pulje til udmøntning i 2020 er således 12,25 mio. kr. 

 

Miljø- og klimaudvalget, trafikudvalget og udvalget for forskning, innovation og uddannelse har på udvalgsmøder den 25. august 2020 anbefalet en prioriteret liste af projektforslag på op til 6 mio. kr. inden for eget ressort og inden for rammerne i handlingsplanen 2020-2021.

Som ansvarligt udvalg for RUS skal udvalget for forskning, innovation og uddannelse på møde den 29. september - på baggrund af de prioriterede indstillinger fra fagudvalgene - foretage en samlet vurdering af alle projektforslag med udgangspunkt i de af regionsrådet vedtagne vurderingskriterier og beslutte hvilke, der skal indstilles til bevilling i regionsrådet. Udvalget for forskning, innovation og uddannelse er dog ikke forpligtet til at følge udvalgenes anbefalinger.

SAGSFREMSTILLING

Trafikudvalget, miljø- og klimaudvalget samt udvalget for forskning og innovation har hver især indstillet en liste af prioriterede forslag til udvalget for forskning, innovation og uddannelse. Projekterne udgør første skridt i implementeringen af den regionale udviklingsstrategi. Administrationen har vurderet, at alle projekterne lever op til målsætningerne i den regionale udviklingsstrategi, FN's verdensmål samt de fire vurderingskriterier (partnerskaber, innovation, udbredelse og gearing), som blev godkendt på møde i regionsrådet den 23. juni 2020 (se evt. bilag). Nogle af projekter er allerede langt i planlægningfasen med en bred samarbejdskreds med involvering af kommunale og statslige parter, men andre har karakter af at være mindre projekter tidligere i planlægningsfasen, der skal afprøve nye forretningsområder eller kan opskaleres og udbredes.

 

For at give udvalget for forskning, innovation og uddannelse et samlet overblik over de indstillede projekter har administrationen udarbejdet et hjælpe- og sammenligningsværktøj i form af en pointgivning af vurderingskriterierne fra skalaen 1-5 ( 1= meget mangelfuld, 2 = væsentlige mangler, 3 = fornuftigt men nogle mangler, 4 = godt med enkelte forbehold, 5 = godt og  uden væsentlige forbehold) (se tabel i bilag 1).

 

Samlet set har udvalgene således indstillet otte projekter til en samlet volumen af 16,8 mio. kr., som skal nedjusteres til mindst 12,25 mio. kr.

 

Beskrivelse af projekterne

1. Cirkulær økonomi med lavt klimaaftryk

Projektet samler en lang række offentlige og private aktører om at accelerere omstillingen af regionen og Danmark til en cirkulær økonomi, hvor ressourcer og materialer forbliver i kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt i stedet for at ende som affald. Det bidrager væsentligt til udviklingen hen mod et CO2-neutralt samfund, da 45 % af de globale CO2-udledninger skyldes materialeforbrug. Projektet bygger ovenpå viden og værktøjer fra andre cirkulære projekter, så der både udbredes eksisterende løsninger og udvikles nye best practices for cirkulære indkøb/udbud, forretningsmodeller og partnerskaber for hele værdikæden. Der arbejdes samtidig med en proces hvor det politiske niveau bringes i direkte dialog med værdikædens parter og borgerne om barrierer, udvikling af rammebetingelser og politisk handling. Der fokuseres på følgende materialestrømme: Plast, byggematerialer, bioressourcer, tekstiler og elektronik. Indsatsen søges gearet med LIFE IP-midler, og med et samlet projektbudget på 135 mio. kr. er dette en mulighed for en meget høj gearing af de regionale udviklingsmidler (se bilag 3).

 

2. Helhedsorienteret bæredygtig grundvandsbeskyttelse

Projektet understøtter udviklingen af en fremtidig bæredygtig vandforsyning på tværs af administrative og forsyningsmæssige grænser. Projektet etablerer et fælles overblik over grundvands- og vandforsyningsforhold, som betyder, at beslutninger om investeringer hos de involverede parter kan tages på det bedste mulige grundlag og dermed reduceres risikoen for fejlinvesteringer. For regionen gælder det investeringer i undersøgelser og oprydning af forurenede grunde. For kommunerne gælder det investeringer i grundvandsbeskyttende tiltag, f.eks. aftaler om sprøjtefri beskyttelseszoner og for vandværkerne gælder det investeringer i nye vandværker, boringer m.v. (se bilag 4)

 

3. Copenhagen Skills

Copenhagen Skills handler om at sætte erhvervsuddannelser på dagsordenen og gøre unge fra grundskole til voksenliv klogere på erhvervsuddannelserne. 8. klasse-elever, der skal forholde sig til, hvilken uddannelsesvej de skal vælge efter grundskolen, elever på den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) og de ’voksne unge’ 18år+, som ikke er kommet videre i uddannelse, er alle målgrupper for indsatserne under Copenhagen Skills. Partnerskabet bag indsatsen bygger på et stærkt fundament, som siden 2015 har udviklet sig gennem fortsat inddragelse af nye parter og tilbud om indsatser. Formålet med Copenhagen Skills er udvikle og udbyde indsatser, som understøtter de politiske målsætninger om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse, og at det skal være attraktivt for en bred gruppe af unge at vælge en erhvervsuddannelse. Det handler om at sikre fremtidens faglærte arbejdskraft. Målet er at sikre, at parterne gennem det tværgående samarbejde får udviklet indsatser, der virker og er koordinerede, så flere unge får de faglærte kompetencer, som efterspørges i fremtiden (se bilag 5).

 

4. Bedre mobilitet til ungdomsuddannelse

Projektet har til formål at samle centrale parter om at afprøve og implementere løsninger med henblik på at forbedre mobiliteten og sikre bedre optag og fastholdelse af elever på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Projektet bygger på et allerede eksisterende samarbejde mellem Region Hovedstaden, Frederikssund Kommune og Movia, som vil blive skaleret til at omfatte flere kommuner og institutioner i regionen - både almene gymnasier og EUD. Eksempler på løsninger fra indsatsen omkring Campus Frederikssund er forbedrede stoppestedsforhold, etablering af opsamlingssteder for samkørsel og bedre kommunikation af bredere vifte af mobilitetsformer. Indsatsen har haft fokus på god og tidlig dialog samt involvering af de studerende og deres forældre (se bilag 6).

 

5 Grøn bølge til busserne

Projektet har til formål at teste nye løsninger, som kan skabe grønne bølger for busserne, så kollektiv trafik aldrig hænger fast i trængsel eller skal vente i lyskryds. Med nyudviklet teknisk løsning til busprioritering vil man kunne prioritere busser, alt efter antal passagerer, vejret, den generelle trafiksituation, konkrete forsinkelser af bussen og meget mere. Med projektet Grøn bølge til busserne vil der være mulighed for at igangsætte en stor samlet indsats for fremkommelighed, eftersom der i regionens budgetforlig for 2021 netop er blevet afsat i alt 3,1 mio. kr. til fremkommelighedstiltag og busprioritering (se bilag 7).

 

6. Koncept for kombinationsrejsetiltag langs Supercykelstierne/cykelparkering

Supercykelstisekretariatet, som Region Hovedstaden medfinansierer med ca. 3 mio. kr. årligt siden 2010, har på baggrund af dialogen omkring den statslige pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv transport - nedsat en arbejdsgruppe med formål at udvikle et koncept/retningslinjer for god cykelparkering og -tilgængelighed ved knudepunkter langs Supercykelstierne. Projektets formål er at skabe bedre sammenhæng og ensartethed for cykelparkeringen i kombination med kollektiv trafik til glæde for brugerne samt at være bedre rustet til fremtidige statslige puljer til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik. Til at understøtte arbejdsgruppen søges der om RUS-midler, der giver mulighed for udvikling af forskellige koncepter og afprøvning af disse på knudepunkter i arbejdsgruppens partnerkommuner (se bilag 8).

 

7. Interaktivt cykelregnskab

Region Hovedstaden udarbejder hvert tredje år et regionalt cykelregnskab, som illustrerer cykeludviklingen. Dette projektforslag går ud på at videreudvikle på det traditionelle regionale cykelregnskab og skabe og implementere Danmarks første online interaktive cykelregnskab. Cykelregnskabet vil fungere som et værktøj, der giver overblik og mulighed for sammenligning af cykeldata på tværs af geografier. Værktøjet gør cykeldata mere overskueligt og tilgængeligt for både planlæggere og brugere. Med det interaktive cykelregnskab kan disse data blive opstillet på en nem, overskuelig og brugervenlig måde og derved være lettere for kommunerne og andre at bruge aktivt i arbejdet med at fremme cyklen som transportmiddel (se bilag 9).

 

8. Nye forretningsmodeller for tredjepartssalg af billetter

Med ny lovgivning i Danmark åbnes der for at tredjepartssalg af billetter til den kollektive transport. Loven er endnu mest en rammelov, hvor der må forventes nærmere udmeldinger og reguleringsinitiativer – disse kan Region Hovedstaden være med til at udfylde - ved at komme med eksempler på mulige forretningsmodeller. For tredjepartsaktører er det væsentligt at der skabes fair rammevilkår for at bidrage til at sælge flere billetter til den kollektive trafik. I modsætning til flytrafik er der det på landjorden op til brugeren at finde ud af, hvordan man benytter og betaler for kollektiv trafik. Ideen med billettering som en service og Mobilitet som en service er at fungere som brugerens agent til at finde den bedste vej og pris ved at anvende kollektive og eller delte transportmetoder. Projektet har til formål at undersøge, om private aktører kan virke som ”digitale rejsebureauer for delemobilitet” og dermed give flere passagerer til den kollektive trafik. Hvis ja, hvordan kan den kollektive trafik så bedst stimulere til, at markedet udvikles? Projektet hænger sammen med regionens udvikling inden for Mobility as a Service og den viden, der tilvejebringes gennem det RUS-finansierede projekt "NOMAD Mobility" (se bilag 10).

 

Administrationen har udarbejdet to forslag til, hvordan midlerne kan fordeles. Der er dog mulighed for, at der kan skrues op og ned på fordelingen af midler til flere projekter, så scenarierne kan se anderledes ud. Dog vurderer administrationen, at der til Copenhagen Skills bør afsættes mindst 3 mio. kr. i 2020 for at kunne igangsætte de nødvendige aktiviteter.

 

I begge scenarier fordeles midlerne til projekterne Cirkulær økonomi med lavt klimaaftryk og Copenhagen Skills over to år.

 

I scenarie 1 bliver alle otte projektforslag imødekommet; dog beskæres koncept for kombinationstiltag langs Supercykelstierne med halvdelen til 1 mio. kr. Til Cirkulær økonomi afsættes 3,75 mio. kr. i 2020. Det betyder en samlet reservering af 2021-midlerne på 4,45 (3,55 mio. kr. + 0,9 mio. kr, som allerede er bevilget til DK2020).

 

I scenarie 2 udskydes færrest forpligtelser til 2021. Projektet med kombinationsrejsetiltag samt de to mindre trafikprojekter bliver fravalgt. Dermed udmøntes der udelukkende midler til de to højest prioriterede trafikprojekter. Det medfører en samlet reservering af 2021-midlerne på 2,95 (2,05 mio. kr. + 0,9 mio. kr, som allerede er bevilget til DK2020).

 

Indsatsområde i RUSAnsøgt beløb

Scenarie 1

2020 

Scenarie 1
Brug af RUS-
midler 2021
Scenarie 2 
2020
Scenarie 2 2021
Brug af RUS-
midler 2021
DK2020 (Reduktion af klimaforandringer) 0,450,90,450,9
Cirkulær økonomi med lavt klimaaftryk4,303,750,553,251,05
Helhedsorienteret bæredygtig grundvands-
beskyttelse
1,501,50 1,50 
Copenhagen Skills6,003,003,005,001,00
Bedre mobilitet til og fra ungdomsuddannelser1,001,00 1,00 
Grøn bølge til busserne1,501,50 1,50 
Koncept for kombinationsrejsetiltag langs
Supercykelstier
2,001,00 0,00 
Interaktivt cykelregnskab 0,300,30 0,00 
Nye forretningsmodeller for tredjepartssalg af
billetter
0,200,20 0,00 
I alt16,8012,704,4512,702,95

KONSEKVENSER

Ved en tiltrædelse af sagen indstiller udvalget til forretningsudvalget og regionsrådet at udmønte 12,25 mio. kr. af RUS-midlerne.

RISIKOVURDERING

Der er ingen garanti for, at de projektforslag, udvalget vælger at anbefale videre til udvalget for forskning, innovation og uddannelse, ender med en bevilling i sidste ende. Det er udvalget for forskning, innovation og uddannelse, der indstiller projektforsalg til regionsrådet ud fra en samlet vurdering af alle projektforslag fra hhv. miljø- og klimaudvalget, trafikudvalget og udvalget for forskning, innovation og uddannelse. Vurderingen foretages på baggrund af de vurderingskriterier, som regionsrådet vedtog i forbindelse med handlingsplanen i juni 2020.

 

Ligeledes kan der være risiko for, at projektforslag som opnår midler ifm. udmøntningen i regionsrådet i oktober, af forskellige årsager ikke kan gennemføres. Fx hvis det ikke lykkes at tilvejebringe tilstrækkelig finansiering fra eksterne parter eller fonde, eller hvis et igangsat projekt stopper undervejs. I så fald vil midlerne kunne anvendes til andre formål.

ØKONOMI

Ved en tiltrædelse af sagen indstiller udvalget til forretningsudvalget og regionsrådet at udmønte 12,25 mio. kr. af RUS-midlerne,

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

På møde den 29. september vurderer udvalget for forskning, innovation og uddannelse alle projektforslag til RUS-puljen i forhold til de af regionsrådet besluttede vurderingskriterier og beslutter som ansvarligt udvalg for RUS, hvilke forslag der skal anbefales til bevilling overfor regionsrådet. Den samlede sag om udmøntning af RUS-puljen 2020 forelægges efterfølgende forretningsudvalget hhv. den 6. oktober og regionsrådet den 20. oktober 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen / Birgitte Leolnar 

JOURNALNUMMER

20038279

Bilag

Bilag 1: Vurderingskriterier og pointgivning

Bilag 2: Oversigt over pointgivning Indstillede projekter

Bilag 3: Cirkulær økonomi

Bilag 4: Sikring af grundvandet

Bilag 5: Copenhagen Skills

Bilag 6: Grønt bølge til busserne

Bilag 7: Bedre mobilitet til ungdomsuddannelser

Bilag 8: Koncept for kombinationsrejsetiltag langs Supercykelstierne

Bilag 9: Interaktivt cykelregnskab

Bilag 10: Mobilitet tredjepartssalg

9. Fremtidens digitale og tekniske kompetencer - Udmøntning af budgetmidler

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende prioriteret liste over ansøgninger og tilskudsbeløb til udmøntning på maksimalt otte mio. kr. af den samlede ramme på 16 mio. kr. fordelt over 4 år til STEM-fremmende aktiviteter på regionens ungdomsuddannelser efter følgende scenarie (se bilag 12).

  a) Projekt nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (forprojekt til 200.000 kr.), 7, 8 og 11 til totalt 7.051.865 kr prioriteres til udmøntning - hermed udgår projekt 9 og 10 af prioriteringen.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Regionsrådet godkendte, at Christine Dal (V) erklærede sig inhabil, og Christine Dal (V) forlod mødelokalet under sagens behandling.

Godkendt.

Özkan Kocak (A), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C), Christine Dal (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. oktober 2020:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke under sagens behandling.

 

Udvalget for forskning, innovation og uddannelses beslutning den 29. september 2020:

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse godkendte, at Christine Dal Jensen (V) erklærede sig inhabil og Christine Dal Jensen (V) forlod lokalet under sagens behandling.

Scenarie a) anbefales videre til forretningsudvalget og regionsrådet.

Marie Gudme (A) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

I 2025 vil der i Region Hovedstaden være et udækket behov for 17.000 personer med naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer, de såkaldte STEM kompetencer  (science, technology, engineering og mathematics), heraf 14.000 personer med en videregående STEM-uddannelse (tal fra rapporten "STEM kompetencer i Region Hovedstaden", 2018, Højbjerre, Brauer og Schultz). Kompetencerne skal bl.a. medvirke til, at Region Hovedstaden kan sikre den grønne omstilling og bidrage til at indfri Danmarks ambitioner for klima og miljø. Udvalget for forskning, innovation og uddannelse vedtog derfor i starten af 2019 rammepapiret "Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsområdet 2019 - 2022", hvor i udfordringerne og målsætningerne for arbejde med STEM kompetencer i Region Hovedstaden blev skitseret. Der er efterfølgende bevilliget budgetmidler på 4 mio. kr. årligt i 2020 - 2023 (samlet 16 mio. kr.) til et særligt fokus på STEM-fremmende aktiviteter på regionens ungdomsuddannelser.

 

Udvalget blev på deres møde i juni orienteret om processen for udmøntning af budgetmidler til STEM-fremmende aktiviteter på ungdomsuddannelserne. Herunder muligheden for også at uddele midler til projekter, som omhandler bæredygtighed.

SAGSFREMSTILLING

Budgetmidlerne til STEM-fremmende aktiviteter har været offentligt annonceret til alle relevante uddannelsesinstitutioner. Der er på baggrund heraf indkommet 11 endelige ansøgninger for i alt 20 mio. kr. Rammen for udmøntning er 16 mio. kr., men administrationen anbefaler, at der i denne runde udmøntes projekter for maksimalt 8 mio. kr., hvilket svarer til budgettet for 2020 og 2021, så der også er mulighed for at annoncere midler på et senere tidspunkt. Da der er indkommet flere projektforslag, end der kan udmøntes midler til, har administrationen udarbejdet et scenarier for udmøntning. Scenariet er udviklet med henblik på at dække målsætninger i rammeaftalen bedst muligt.

 

Vurderingskriterier for udmøntning af budgetmidler til STEM-fremmende aktiviteter

Det er en forudsætning for udmøntning af midler til et projekt, at det bidrager til realisering af ambitionerne i rammeaftalen "Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsområdet 2019- 2022" ("Flere skal vælge en STEM uddannelse", "Flere faglærte med STEM kompetencer" og "Flere kvinder i STEM") samt i den Regionale Udviklingsstrategi. Herudover er der lagt op til, at projekterne også bidrager til at give de unge kompetencer til et bæredygtigt samfund. Projektforslagene er blevet vurderet på en skala fra 1-4 ud fra følgende kriterier:

 

Regional udvikling

 • I hvilken grad bidrager projektet til udviklingen af STEM kompetencer i regionen

Afhængighed af tilskud og ekstern funding

 • I hvilken grad er projektet afhængigt af regionale midler, og hvordan er potentialet for ekstern medfinansiering tænkt ind

Mulighed for skalering

 • I hvilken grad kan erfaringer og resultater skaleres og komme andre til gavn

Bredt partnerskab

 • I hvilken grad realiseres aktiviteterne i partnerskaber mellem både andre uddannelsesinstitutioner, videnorganisationer og andre relevante aktører og bidrager det til tævrfaglighed i arbejdet

Nyskabende

 • I hvilken grad repræsenterer aktiviteterne nye måder at løse de regionale udfordringer på og er aktiviteterne supplerende i forhold til tidligere projekter

Indkomne projektansøgninger

De indkomne projekter fordeler sig over 15 ungdomsuddannelser, herunder 4 erhvervsskoler, 11 gymnasier, og 1 HF-center. Projekterne fordeler sig således over et godt udsnit af regionens ungdomsuddannelser, samt en bred målgruppe af unge. Herudover er der et bredt udsnit af interessante organisationer og offentlige aktører, som indgår som partnere og interessenter i flere af projekterne. Projekterne fordeler sig både over rene STEM-projekter, og projekter som også omhandler bæredytighed. Se bilag 0 for oversigt over alle indkomne projektansøgninger.

 

1. "Feedback i STEM-fagene" - v. Københavns Åbne Gymnasium (bilag 1)

I samarbejde med U/Nord og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (Aarhus Universitet). 2-årigt projekt. Udvikling af modeller til en feedbackkultur i STEM-fagene.

Totalt budget 850.000 kr., heraf regionale midler: 637.000 kr.

 

2. "Du kan godt - matematik" - v. Gefion Gymnasium (bilag 2)

I samarbejde med HF-Centret Efterslægten og NEXT Vibenhus Gymnasium. 3-årigt projekt. Udvikling af forløb til fagligt løft af elever i matematik.

Totalt budget 1.673.660 kr., heraf regionale midler: 1.244.172 kr.

 

3. "Fremtidens grønne STEM iværksættere" - v. NEXT uddannelse København (bilag 3)

I samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og Fonden Teknologirådet. 2-årigt projekt. Udvikling af undervisningsforløb med fokus på entreprenørskab, innovation og grøn omstilling.

Totalt budget 1.500.000 kr., heraf regionale midler: 1.125.000 kr.

 

4. "Nye STEM-kompetencer til grøn omstilling - i matematik og naturgeografi" - v. Rødovre Gymnasium (bilag 4)

I samarbejde med DTU diplom, Tænketanken Demokratisk Erhverv, Albertslund Kommune, HOFOR, COOP, DTU Transport, Carl H. Nielsen, Byggros A/S, Geografilærerforeningen i Gymnasiet, Sct. Annæ Gymnasium, Det fri Gymnasium og Høje Tåstrup Gymnasium og HF. 3-årigt projekt. Udvikling af undervisningsforløb, som skal forbedre gymnasieelevers viden og kompetencer inden for bæredygtighed, klimatilpasning og grøn omstilling.

Totalt budget 1.209.140 kr., heraf regionale midler: 877.155 kr.

 

5. "Gastro Lab" - v. Hotel- og Restaurantskolen (bilag 5)

2,5-årigt projekt. Udvikling af gastronomisk laboratorium og forløb til nytænkende, bæredygtig og innovativ undervisning, som skal gøre eleverne klogere på, hvordan de kan bidrage til den grønne omstilling.

Totalt budget 1.825.000 kr, heraf regionale midler: 1.368.750 kr.

 

6. "Bæredygtige Ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden" - v. U/Nord (bilag 6)

I samarbejde med TEC, NEXT Uddannelse København, Hotel- og Restaurantskolen, Gate 21, CHORA 2030 og Ungdomsbyen. 3-årigt projekt. Et koordineret projekt med selvstændige forløb og aktiviteter om bæredygtighed og STEM på de fire erhvervsskoler.

Totalt budget 13.656.100 kr., heraf regionale midler: 10.242.075 kr.


Note: Der er indgået aftale med ansøgerne om yderligere projektmodning, herunder øget fundriasing, da det ansøgte beløb fra regionen på nuværende tidspunkt er for højt. Parterne ansøger i stedet om et forprojekt på 200.000 kr. + egenfinansiering 25% til projektmodning og fundraising. Såfremt der fundraises minimum 50% af finansiering, kan der genansøges ved Region Hovedstaden til næste ansøgningsrunde. Lead ligger nu hos Hotel- og Restaurantskolen.

 

7. "Efterslægtens Klimaambassadører/klimaklassen - et pilotprojekt" - v. HF-Centret Efterslægten (bilag 7)

I samarbejde med Klimaambassaden/Concito, Tårnby Gymnasium og HF, Astra, FaberV, Engineer the Future, DTU, Vestforbrændingen, Biofos/KloakLab, Dyrenes Beskyttelse, NOAH, GrønSkole/Friluftsrådet, Utterslev Skole, Royal Greenland, Siemens Greenland, Kommuneqarfik Sermersooq/Nuuk Kommune. 1,5 årigt projekt. Udvikling og gennemførsel af et koncept for en klimaklasse, som skal uddanne 28 kursister til klimaambassadører.

Totalt budget 430.023 kr., heraf regionale midler: 298.950 kr.

 

8. "Bæredygtighedsfestival" - v. Egedal Gymnasium (bilag 8)

I samarbejde med GRØN S/I - Fonden for bæredygtig udvikling, Egedal Rotary Klub, lokale folkeskoler, lokale virksomheder (bl.a. Egedal Fjernvarme, Stenløse Vandværk), Egedal Kommune, lokale foreninger og eksterne parter (bl.a. NOVO Nordisk, Københavns Universitet, RISØ, Concito, DTU, Frilandsmuseet, Landbrug og Fødevarer). 1-årigt projekt. Udvikling og afholdelse af en bæredygtighedsfestival for hele skolen, samt undervisningsforløb op til.

Totalt budget 634.450, heraf regionale midler: 475.838 kr.

 

9. "Flere mod STEM - Motivation af gymnasieelever for STEM gennem karrierelæring og engineering" v. Hvidovre Gymnasium og HF (bilag 9)

I samarbejde med Engineer the Future og 2 gymnasier mere (kommer på senere). 2-årigt projekt. Udvikling og afholdelse af tre aktiviteter: Karrierelæringsspil, Science & Engineering Cup og Samtaleguide.

Totalt budget 2.129.797 kr., heraf regionale midler: 1.070.912 kr.

 

10. "Tekcases i Region Hovedstaden: Problemmaserede virksomhedsforløb i gymnasierne" - v. Virum Gymnasium (bilag 10)

I samarbejde med Naturvidenskabernes Hus. 2,5-årigt projekt. Samarbejde mellem virksomheder og gymnasier i Region Hovedstaden, med udvikling af problembaserede projektforløb med udgangspunkt i en autentisk virksomhedscase.

Totalt budget 2.600.000 kr., heraf regionale midler: 1.900.000 kr.

 

11. "Bæredygtighed på tværs" - v. Tårnby Gymnasium og HF (bilag 11)

I samarbejde med Konfront, lokale folkeskoler i Tårnby og Dragør Kommune, Concito, Engineer the Future, Verdens bedste nyheder og HF-Centret Efterslægten. 1-årigt projekt. Udvikling og afvikling af bæredygtighedsfestival med undervisningsforløb og aktiviteter op til for hele skolen.

Totalt budget 1.100.000 kr., heraf regionale midler: 825.000 kr.

 

Administrationens scenarie for udmøntning af midler

Administrationen har med udgangspunkt i rammen på de maksimalt otte mio. kr. samt tildelingskriterier og målsætninger for STEM og bæredygtighed udarbejdet et scenarie for udmøntning af midler, som udvalget kan vælge at gå videre med. For detaljeret beskrivelse af scenariet se bilag 12.

 

Muligt scenarie

Der udmøntes midler til projekt nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (forprojekt til 200.000 kr.), 7, 8 og 11, total regionale midler 7.051.865 kr.

Begrundelse: Alle indkomne projektforslag vurderes berettigede til støtte ud fra valgte kriterier. Regionen støttede Engineer the Future og Naturvidenskabernes Hus med samlet 4,7 mio. kr. i 2019, og ønsker derfor i denne udmøntning af satse på mere lokale projekter ude på skolerne. Projekterne hos Engineer the Future og Naturvidenskabernes Hus er desuden i mindre grad afhængige af tilskuddet fra Region Hovedstaden.

I denne model er vi dækket ind mht. spredning af uddannelser (STX, HF og erhvervsuddannelser) og dækker også målsætningerne for rammeaftalen vedr. STEM-kompetencer.

Konsekvens: Der vil foregå mindre udvikling på projekterne fra Engineer the Future og Naturvidenskabernes Hus i Region Hovedstaden, aktiviteterne vil dog stadigvæk blive afholdt.

KONSEKVENSER

Ved regionsrådets tiltrædelse af indstillingen udmøntes maksimalt 8 mio. kr. til godkendte projektforslag. 

RISIKOVURDERING

Såfremt indstillingen ikke tiltrædes, og der udvælges projekter for minimum 4 mio. kr., vurderes der at være en risiko for, at budgetmidlerne for 2020 går tabt. Pga. budgetloven kan midlerne ikke videreføres til 2021 og anvendes til andre projekter. Skal midlerne anvendes til andre projekter, end de indstillede, kræver det, at der inden ultimo oktober 2020 udvikles nye projekter og findes nye samarbejdspartnere.

 

I tilfælde af, at Covid-19 forhindrer aktiviteter i de indstillede projekter, fx aktiviteter med mange tilstedeværende, vil administrationen gå konstruktivt ind i forhandlinger med projekterne om at ændre eller udsætte planlagte aktiviteter. Ved væsentlige ændringer vil udvalget blive orienteret.

ØKONOMI

Ved tiltrædelse af indstilling udmøntes maksimalt otte mio. kr. ud af den samlede ramme på 16 mio. kr. fordelt over 4 år

KOMMUNIKATION

Der vil blive udarbejdet en fælles kommunikation ifm. udmøntning. Til hvert projekt under STEM-midlerne kræves kommunikationsplan, hvor Region Hovedstadens rolle defineres og tydeliggøres.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 29. september 2020, som indstiller prioriteter af projekter til behandling i forretningsudvalget den 6. oktober 2020 og til godkendelse i regionsrådet d. 20. oktober 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen / Nina Bjerre Toft

JOURNALNUMMER

20030787

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 Københavns Åbne Gymnasium

Bilag 2: Bilag 2 Gefion Gymnasium

Bilag 3: Bilag 3 NEXT uddannelse København

Bilag 4: Bilag 4 Rødovre Gymnasium

Bilag 5: Bilag 5 Hotel- og Restaurantskolen

Bilag 6: Bilag 6 U Nord (NEXT, TEC, HRS)

Bilag 7: Bilag 7 HF-Centret Efterslægten

Bilag 8: Bilag 8 Egedal Gymnasium og HF

Bilag 9: Bilag 9 Hvidovre Gymnasium

Bilag 10: Bilag 10 Virum Gymnasium

Bilag 11: Bilag 11 Tårnby Gymnasium og HF

Bilag 12: Bilag 12 Scenarie for udmøntning af STEM

Bilag 13: Bilag 0 Oversigt og rating

10. Udmøntning af pulje til kulturfremme 2020

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende, at der udmøntes i alt 6 mio. kr fra puljen til kulturfremme 2020 til at imødekomme følgende ansøgninger:

a) ansøgning 1: Lad Legene Begynde (1,2 mio. kr.)

b) ansøgning 2: Copenhagen Gaming Week ( 1,0 mio. kr.)

c) ansøgning 3: Ungdommens Folkemøde (1,0 mio. kr.)

d) ansøgning 4: #Me too - også mig (0,5 mio. kr.)

e) ansøgning 5: Sound Dues (0,5 mio. kr.)

f) ansøgning 6: ActionHygge (1,2 mio. kr.)

g) ansøgning 7: COPENHELL CON (0,7 mio. kr.)

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Godkendt.

Özkan Kocak (A), Annette Randløv (B), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. oktober 2020:
Anbefalet.
Leila Lindén (A), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke under sagens behandling.

 

Udvalget for forskning, innovation og uddannelses beslutning den 29. september 2020:

Administrationens indstilling til udvalget for forskning, innovation og uddannelse var følgende:

"Administrationen indstiller til udvalget for forskning-, innovation- og uddannelse,

 • at prioritere en liste over ansøgninger og tilskudsbeløb til udmøntning på i alt seks mio. kr. for pulje til kulturfremme 2020 med henblik på forlæggelse for forretningsudvalget den 6. oktober 2020 og regionsrådet den 20. oktober 2020 (se bilag 11)."

Udvalget anbefaler overfor forretningsudvalget og regionsrådet at godkende scenarie 1, der prioriterer ansøgning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  og imødekommer de ansøgte tilskudsbeløb til kulturpuljen på i alt 6 mio. kr.

 

Marie Gudme (A) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Region Hovedstaden ønsker at fremme et mangfoldigt og varieret kulturudbud, der ligeledes skal bidrage til aktive og sunde borgere i fysisk og mental trivsel. Derfor annoncerede regionen i marts 2020 en pulje på seks mio. kr. til støtte af store og mellemstore, kulturelle begivenheder. Udvalget for forskning, innovation og uddannelse anbefalede tildelingskriterier for ansøgningsrunden på sit møde den 25. februar 2020, som derefter blev behandlet af forretningsudvalget den 3. marts 2020 og godkendt af regionsrådet den 10. marts 2020. De indkomne ansøgninger skal nu behandles af udvalget for forskning, innovation og uddannelse, således regionsrådet kan træffe beslutning om fordeling af puljens midler på sit møde den 20. oktober 2020.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstadens pulje til kulturfremme på seks mio. kr. har modtaget 10 ansøgninger, som søger om støtte på i alt 9,6 mio. kr. Udvalget for forskning, innovation og uddannelse skal derfor foretage en prioritering blandt de ti ansøgninger og samtidig justere tilskudsbeløb i forhold til det ansøgte, således det samlede tilskud svarer til rammen på seks mio. kr. Prioriteringen skal hvile på de fem udmeldte tildelingskriterier (der udover satte regionsrådet som betingelse, at ansøgte beløb skulle være på mindst 0,5 mio. kr. og at dette beløb ikke måtte udgøre mere end 25 pct. af det samlede projektbudget. Alle 10 ansøgninger overholder disse to betingelser).

 

Tildelingskriterier

Projekterne bliver vurderet ud fra følgende fem tildelingskriterier:

 • Bidrage til den regionale udvikling, herunder hvordan projektet bidrager til et mangfoldigt og varieret kulturtilbud til Hovedstadens borgere.
 • Tilskuddet skal være nødvendigt for gennemførelse af projektet.
 • Kapacitetsudnyttelse således at eksisterende ressourcer, kompetencer og faciliteter mv. anvendes bedst muligt.
 • Bredt partnerskab om at udvikle og afvikle projektet.
 • Nyskabende med høj nyhedsværdi.

De 10 ansøgninger

De ti ansøgninger præsenteres herunder i helt kort form og i øvrigt i den rækkefølge, som administrationen har scoret dem ift. tildelingskriterierne. Det skal pointeres, at scoren ikke er en facitliste:

 1. 'Lad Legene Begynde' med Experimentarium som leadpartner. Om krop og idræt med/uden handicap. Med mange aktiviteter over 50 dage i OL- og para-OL By på Experimentariums tagterrasse, København.
  Søger om 1,2 mio. kr. (udgør 25 pct. af totalbudget).
  Score: 19 point.
 2. 'Copenhagen Gaming Week' med BC Hospitality Group som leadpartner. Ny, internationalt event om gaming/e-sport. Med mange aktiviteter (turneringer, LAN, konference, ud i byen) i en uge. I bl.a. Bella Center og rundt om i København.
  Søger om 1,0 mio. kr. (udgør 10 pct. af totalbudget) .
  Score: 19 point.
 3. 'Ungdommens Folkemøde' med fonden Ungdomsbureauet som leadpartner. For unge om demokrati og samfund. Med mange aktiviteter i fx tematelte over to dage i Valbyparken, København.
  Søger om 1,0 mio. kr. (udgør 14 pct. af totalbudget).
  Score: 15 point.
 4. ' #Me too - også mig' med Teater Solaris som leadpartner. Eksperimenternede og involverende teater om tabuer i kønsdebatten. Tourné med 20 forestillinger og side-begivenheder over flere uger i Hvalsø og i fire kulturhuse i København.
  Søger om 0,5 mio. kr. (udgør 25 pct. af totalbudget).
  Score: 15 point.
 5. 'Sound Dues' med foreningen Sound Dues som leadpartner. Ny international jazz-festival (over 40 koncerter) med gastronomi og livsstil over flere dage og på nye steder i Helsingør. 
  Søger om 0,5 mio. kr. (udgør 24 pct. af totalbudget).
  Score: 14 point.
 6. 'ActionHygge' med NusNus aps som leadpartner. Integreret del af gadefesten Distortion med andre aktiviteter end høj musik (kunst, sport, børn musik) over fem dage i København (samt Kulturvæftet i Helsingør).
  Søger om 1,2 mio. kr. (udgør 25 pct. af totalbudget).
  Score: 13 point.
 7. 'COPENHELL Con' med Live Nation Danmark som leadpartner. Ny, international messe om rollespil, fantacy oa. i B&W-hal i København, integreret i musik-festivalen COPENHELL.
  Søger om 0,7 mio. kr. (udgør 25 pct. af totalbudget).
  Score: 13 point.
 8. 'Digitalisering af Copenhagen Pride og Winter Pride' med foreningen Copenhagen Pride som leadpartner. Vil fuldende digitalisering af foreningens aktiviteter, så de er tilgængelige for flere uafhængig af fx tid, sted og epidemier.
  Søger om 1,5 mio. kr. (udgør 25 pct. af totalbudget).
  Score: 10 point.
 9. 'Copenhagen Opera Festival' med Cph Opera festival som leadpartner. Eksisterende, international operafestival rundt om i København på nye måder, på nye steder og rettet mod et nyt publikum, fx børn.
  Søger om 1,5 mio. kr. (udgør 4 pct. af totalbudget).
  Score: 10 point.
 10. 'Værtsskabsaktivering i fm. megaevents' med Wonderful Copenhagen som leadpartner. WoCo har udviklet et værktøj til at udfolde megaevents til også at rumme lokale side-events sammen med Københavns Kommune. Testes fx ved EM i fodbold i 2021. WoCo tilbyder med ansøgningen også at anvende værktøjet ved fremtidige megaevents i regionen udenfor København. Ansøgningen er således ikke en kulturbegivenhed i sig selv, men et værktøj til kultur-, erhvervs- og turismefremme til særligt WoCo i samarbejde med event-arrangører. 
  Søger om 0,5 mio. kr. (udgør 25 pct. af totalbudget).
  -Score: 10 point.   

Se uddybet præsentation i bilag 1-11 med samlet oversigtsskema og særskilte bilag pr. projekt med vurdering i forhold til tildelingskriterierne. De komplette ansøgninger kan rekvireres hos administrationen.

 

Administrationens bemærkninger til ansøgningen 'Værtsskabsaktivering i fm. megaevents' med Wonderful Copenhagen som leadpartner
Administrationen vurderer, ansøgningen ’Værtsskabsaktivering ifm. megaevents’ fra Wonderful Copenhagen bør overvejes fravalgt. Ansøgningen adskiller sig fra de øvrige ved ikke at vedrøre en bestemt kulturbegivenhed, men i stedet at udgøre et værktøj for arrangører af ikke nærmere beskrevne, fremtidige mega-events udenfor København. Ansøgningen vurderes lavt på tildelingskriterierne, bl.a. fordi værktøjet allerede er udviklet og nu tilbydes udbredt udenfor København, og fordi ansøgningen ikke beskriver de mulige, kommende megaevents og samarbejdspartnere og interessenter rundt om i regionen, der tænkes inviteret til at benytte værktøjet. Det kan bemærkes, at Wonderful Copenhagen indgår i partnerkredsen i flere af de andre ansøgninger.    

 

Administrationens forslag til to scenarier for systematisk tilgang til prioritering

Der skal som nævnt foretages en prioritering blandt ansøgningerne. I bilaget med samlet overblik over ansøgningerne viser administrationens bud på to alternative scenarier med forslag til en systematisk tilgang til prioritering. I begge alternativer er ansøgningen ’Værtsskabsaktivering ifm. megaevents’ fra

Wonderful Copenhagen foreslået fravalgt.

 

Scenarie 1 ’7 tilsagn, der ikke reduceres – de tre med den laveste score på kriterier fravælges’. I dette scenarie tildeles de syv ansøgere med højest score på administrationens liste hver især det fulde beløb, der er ansøgt om. I scenarie 1 er der ikke plads til:

 • 'Værtsskabsaktivering i fm. megaevents' med Wonderful Copenhagen som leadpartner (som lige argumenteret).
 • 'Copenhagen Opera Festival' med Cph Opera festival som leadpartner. det særlige ved festivalen - at den flytter opera ud i byen - er samtidig omkostningsfuld hvad angår både produktioner (fx scenografi og scener) og kunstnerhonorarer, og festivalen har derfor vanskeligheder med at leve op til tildellingskriteriet om at udnytte eskisterende kapacitet. Festivalen er en årligt tilbagevendende begivenhed, og det nyskabende derfor aftagende. Endelig udgør et tilskud fra puljen en marginal del af det samlede budget (4 pct.), hvorfor et afslag ikke må forventes at slå festivalens økonomi i stykker.
 • 'Digitalisering af Copenhagen Pride og Winter Pride' med foreningen Copenhagen Pride som leadpartner. Projektet er vel ikke i sig selv en kulturbegivenhed i gængs forstand, men et værktøj - digitalisering af de egentlige kulturaktiviteter - til at udbrede sit tilbud til et større publikum. Uden Regionens tilskud (ansøgt 1,5 mio. kr.) vil det ikke være muligt at digitalisere alle foreningens aktiviteter. Det kan tænkes, at ikke alle aktiviteter et lige egnede til digitalisering, så man på den måde kan minimere skaden ved at måtte afgrænse sig til at digitalisere en mindre andel af sine aktiviteter. Det bør nævnes, at udvalget ved seneste uddeling fra kulturpuljen valgte udelukkende at støtte World Pride og Euro Games 2021. Det er med en anden leadpartner og til andre aktiviteter, men det er dog relevant at bemærke, at udvalget således har tilgodeset LGBTI+-miljøet for nyligt.

Scenarie 2 ’9 tilsagn, hvor alle reduceres til 2/3 af det ansøgte beløb.’ De ni ansøgninger søger om i alt 9,1 mio. kr. De vil alle kunne opnå støtte, hvis de alle reduceres til 2/3 af det ansøgte beløb. Et argument for dette scenarie er, at ansøgningerne, som indikeret ved det lille spænd i scoren, ligger tæt og alle vurderes kvalificerede. Endvidere supplerer de hinanden godt uden overlap i ft. kulturområde.

 

Se i øvrigt i bilaget 'Samlet oversigtsskema', hvor administrationen bl.a. præsenterer de to scenarier.

KONSEKVENSER

Denne sag går videre til forretningsudvalget og regionsrådet, hvor den bliver en bevillingssag.

RISIKOVURDERING

Såfremt Kulturpuljens fulde ramme på seks mio. kr. ikke udmøntes nu, vurderes der at være en risiko for, at budgetmidlerne for 2020 går tabt. Pga. budgetloven kan midlerne ikke videreføres til 2021 og anvendes til andre projekter. Skal midlerne anvendes til andre projekter, end de indstillede, kræver det, at der inden ultimo oktober 2020 udvikles nye projekter og findes nye samarbejdspartnere.

 

I tilfælde af at Covid-19 forhindrer aktiviteter i de indstillede projekter fx aktiviteter med mange tilstedeværende, vil administrationen gå konstruktivt ind i forhandlinger med projekterne om at ændre eller udsætte planlagte aktiviteter. Ved væsentlige ændringer vil udvalget blive orienteret.

ØKONOMI

Udgifter afholdes af puljen til kulturfremme. Det er midler fra bevillingsområdet Øvrig regional udvikling. Midlerne tilsagnsbudgetteres, så hele udgiften, i henhold til budgetreglerne, bogføres i 2020. Såfremt udvalget for forskning, innovation og uddannelse, forretningsudvalget og regionsrådet imødekommer administrationens indstilling, vil samtlige midler til kulturfremme være bevilget for budgetåret 2020.  

KOMMUNIKATION

Der vil blive udarbejdet fælles kommunikation ifm. udmøntning. Til hvert projekt kræves, at modtager efter tilsagn udarbejder en kommunikationsplan, hvor Region Hovedstadens rolle defineres og tydeliggøres.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 29. september 2020, som indstiller prioriteter af projekter til behandling i forretningsudvalget den 6. oktober 2020 og til godkendelse i regionsrådet den 20. oktober 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen / Per Egedal Iskov

JOURNALNUMMER

20055610

Bilag

Bilag 1: 1. Lad Legene Begynder v Experimentarium

Bilag 2: 2. Copenhagen Gaming Week v BC Hospitality Group

Bilag 3: 3. Ungdommens Folkemøde 2021 v Fonden Ungdomsbureauet

Bilag 4: 4. Me too - også mig v Teater Solaris

Bilag 5: 5. Sound Dues v Foreningen Sound Dues

Bilag 6: 6. ActionHygge Distortion v NusNus aps

Bilag 7: 7. Copenhell Con v Live Nation Danmark

Bilag 8: 8. Digitalisering af Copenhagen Pride v Cph Pride

Bilag 9: 9. Copenhagen Opera Festival v COF

Bilag 10: 10. Værtsskabsaktivering ifm megaevents v Wonderful Cph

Bilag 11: 0. Samlet overblik over 10 ansøgninger

11. Konvertering af midler fra VM i idrætsgymnastik til EM i TeamGym

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende, at konvertere 1 mio. kr. af de i alt 5,5 mio. kr. givet i tilsagn til GymDanmark til gennemførelse af VM i idrætsgymnastik 2020 til gennemførelse af EM i TeamGym 2021.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Godkendt.

Özkan Kocak (A), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. oktober 2020:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O) deltog ikke under sagens behandling.

 

Udvalget for forskning, innovation og uddannelses beslutning den 29. september 2020:

Anbefalet

Marie Gudme (A) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Regionsrådet gav den 17. april 2018 tilsagn om tilskud på 5,5 mio. kr. til gennemførelse af VM i Idrætsgymnastik. Grundet udbruddet af Covid-19 og flytningen af OL i Toyko til 2021, har GymDanmark valgt at trække sig som vært for VM i Idrætsgymnastik 2021. Der er i alt udbetalt 1 mio. Administrationen foreslår, at støttetilsagnet konverteres til at rette sig mod gennemførsel af EM i TeamGym, således at der stadig gennemføres en større idrætsbegivenhed i Region Hovedstaden i 2021.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet i Region Hovedstaden ønsker at styrke adgangen til kulturelle oplevelser, hvor mangfoldigheden og fællesskabet kan blomstre, ligesom kulturen skal bidrage til aktive og sunde borgere, der trives både fysisk og mentalt.

 

Administrationen har været i dialog med GymDanmark om konverteringen af udbetalte midler fra VM i IdrætsGymnastik 2020 til gennemførelsen af EM i Teamgym 2021. TeamGym er en sportsgren i stor udvikling internationalt – en udvikling Danmark har og ønsker at være en del af og tage et ansvar for. Der er i alt tale om en konvertering af 1 mio. kroner, hvorfor de resterende 4,5 mio. kroner der er givet tilsagn om tilbageføres til Region Hovedstaden ved regnskabsaflæggelsen af projektet relateret til VM i Idrætsgymnastik. Regionsrådet har i forbindelse med budget 2021 besluttet, at der afsættes 4 mio. kroner af restmidlerne fra VM i Idrætsgymnastik til en kulturpulje for 2021.

 

EM i TeamGym bliver en gymnastikoplevelse for dedikerede frivillige, fans og gymnaster. TeamGym er en holdsport for mænd og kvinder, børn som voksne, hvor der konkurreres indenfor spring og rytme. Med en ambition om at gøre TeamGym bredt attraktiv, bliver dette EM det første åbne mesterskab med deltagelse udenfor Europa. Der deltager mere end 1.000 atleter, trænere, officials og pressefolk i EM i TeamGym. For regionens borgere vil EM i TeamGym være et spændende internationalt event. Der vil være aktiviteter såsom en træningsinspirationspakke, skolesamarbejder og deltagelse på Ballerup Musikfestival. Der vil være god tv-dækning i Danmark og Europa, ligesom det forventes, at Danmarks Radio som minimum viser finaledagene.

 

Konvertering af midlerne fra VM i Idrætsgymnastik til EM i Teamgym gør, at Hovedstadens borgere stadig vil få mulighed for at besøge og følge med i et dansk gymnastikevent med international bevågenhed på trods af aflysningen af VM i idrætsgymnastik. Endvidere er det administrationens vurdering, at konverteringen af midlerne vil sikre den bedst mulige anvendelse af regionsrådets kulturmidler, hvis der ses på de tildelingskriterier der er opstillet for puljen til kulturfremme, ligesom det vil være i overensstemmelse med den oprindelige beslutning om at støtte VM i Idrætsgymnastik og til glæde for regionens borgere, at der fortsat sikres et større idrætsevent i regionen.

 

Ved vurdering af, om et projekt kan opnå støtte fra puljen til kulturfremme tages afsæt i følgende kriterier:

 • Bidrage til den regionale udvikling, herunder hvordan projektet bidrager til et mangfoldigt og varieret kulturtilbud til Hovedstadens borgere.
 • Tilskuddet skal være nødvendigt for gennemførelse af projektet.
 • Kapacitetsudnyttelse således at eksisterende ressourcer, kompetencer og faciliteter mv. anvendes bedst muligt.
 • Bredt partnerskab om at udvikle og afvikle projektet.
 • Nyskabende med høj nyhedsværdi.

EM i Teamgym skulle have været afholdt i uge 42 i 2020, men er grundet Covid-19 restriktioner blevet flyttet til april 2021. EM i Teamgym afholdes i Ballerup Super Arena. Udover GymDanmark deltager i projektet også Sport Event Danmark, der bidrager med 1 mio. kroner og Ballerup Kommune der bidrager med 2 mio. kroner.  Det samlede udgiftsbudget for EM i TeamGym 2021 beløber sig dags dato til 10,5 mio. kr. og indtægtsbudgettet til 8,5 mio. kr. Dette giver en manko på 2 mio. kr. hvilket skyldes to covid-19-relaterede hovedposter.

1. En stigning i projektlederudgifterne på grund af udsættelsen af eventet fra oktober 2020 til april 2021.

2. Usikkerheden om billetindtægterne, idet det ikke vides, hvor mange tilskuere der må lukkes ind i Ballerup Super Arena.

 

Det er GymDanmarks vurdering, at en en konvertering af de 1 mio. kr. fra VM til EM, vil være en betydelig økonomisk håndsrækning til gennemførelsen af EM i Teamgym på dansk grund. Administrationen har forinden den politiske behandling af sagen været i dialog med GymDanmark om projektets budget. Administrationen har meddelt GymDanmark, at såfremt regionsrådet vælger at konvertere midlerne til EM i TeamGym, så vil støtten være betinget af, at GymDanmark inden årets udgang fremsender et revideret budget i balance. Såfremt det ikke viser sig at være muligt for GymDanmark at fremsende et budget i balance, vil administrationen tilbagekalde midlerne.

 

GymDanmark har indsendt en risikovurdering af, hvordan man vil håndtere eventuelle ændringer medført af Covid-19 restriktioner. Det er administrationens vurdering, at GymDanmark med indsendte risikovurdering har forsøgt at tage højde for de risici, der er forbundet med konvertering af midlerne, samt gennemførelse af EM i Teamgym. Det skal nævnes, at der er en risiko for at begivenheden enten udskydes eller aflyses som følge af covid-19 restriktioner. I tilfælde heraf vil administrationen påtage sig dialogen med GymDanmark, herunder også i forhold til en eventuel tilbagebetaling af de tildelte midler.

 

Det skal i forbindelse med behandlingen af sagen understreges, at regionsrådet alternativt kan beslutte, at administrationen skal tilbagesøge den allerede til GymDanmark udbetalte støtte til det aflyste VM i Idrætsgymnastik på 1 mio. kr. Midlerne vil f.eks. kunne tildeles til andre kulturevents i forbindelse med en beslutning om udmøntning af puljen til kulturfremme.

KONSEKVENSER

Hvis regionsrådet tiltræder indstillingen, vil de midler, der er udbetalt til gennemførelse af VM i idrætsgymnastik, blive tildelt gennemførelse af EM i Teamgym. Det drejer sig om 1 mio. kroner, der skal tildeles. De resterende 4,5 mio. tilbageføres til Region Hovedstadens budget. Regionsrådet har i forbindelse med budget 2021 besluttet, at der afsættes 4 mio. kroner af restmidlerne fra VM i Idrætsgymnastik til en kulturpulje for 2021.

RISIKOVURDERING

Der er en risiko forbundet med at tildele midlerne fra VM i idrætsgymnastik til EM i Teamgym i og med, at det vil være uklart, hvorvidt der kan afholdes et internationalt gymnastikevent i april 2021. Risikoen består i, at begivenheden enten aflyses eller udskydes, som det har været tilfældet med flere af regionsrådets støttede kulturbegivenheder. I tilfælde heraf vil administrationen påtage sig dialogen med GymDanmark, herunder også i forhold til en eventuel tilbagebetaling af de tildelte midler.

ØKONOMI

Ved tiltrædelse af indstilling vil 1 mio. kroner, som er udbetalt til VM GymDanmark, tildeles EM i TeamGym. De resterende 4,5 mio. tilbageføres til Region Hovedstaden og indgår i den samlede finansiering af initiativer i budgetaftalen for 2021.

KOMMUNIKATION

Administrationen foreslår at dette punkt følger kommunikationen for næste sag vedr. udmøntning af puljen til kulturfremme 2020.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 29. september 2020, forretningsudvalget den 6. oktober 2020 og regionsrådet den 20. oktober 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen/ Per Egedal Iskov

JOURNALNUMMER

18011803

Bilag

Bilag 1: Ansøgning Region Hovedstaden_EM TeamGym

Bilag 2: Budgetoverblik EM TeamGym

Bilag 3: Effektkaede EM TeamGym

Bilag 4: Event evalueringsskema

Bilag 5: Hovedaktivitetsplan EM TeamGym

Bilag 6: Partnererklæring SEDK til RH EM TeamGym 2021

Bilag 7: Partnerskabserklæring Ballerup Kommune

Bilag 8: Risikovurdering EM TeamGym

12. Tegningsret for koncerndirektør Dorthe Crüger

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at koncerndirektør Dorthe Crüger tillægges tegningret i henhold til kommunestyrelseslovens § 32, stk. 1.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Godkendt.

Özkan Kocak (A), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. oktober 2020:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O) deltog ikke under sagens behandling.

BAGGRUND

Efter den kommunale styrelseslov, som på dette punkt også gælder for regioner, skal regionsrådetbemyndige en eller flere personer til sammen med regionsrådsformanden at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garantier m.v. Hidtil har alle medlemmer af koncerndirektionen haft denne bemyndigelse. Det foreslås, at koncerndirektør Dorthe Crüger, som tiltrådte den 1. august 2020, tillægges underskriftsbemyndigelse på lige fod med den øvrige koncerndirektion.

SAGSFREMSTILLING

Dokumenter vedrørende regionens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af regionsrådsformanden eller i dennes fravær af en af næstformændene, jf. den kommunale styrelseslov § 32, stk. 1, jf. regionslovens § 16. Dokumenterne skal tillige underskrives af en person, som regionsrådet særskilt har bemyndiget hertil. Bestemmelsen er en legitimationsregel, således at andre myndigheder - fx tinglysningen - kan se, hvem der er berettiget til at underskrive købsaftaler vedrørende fast ejendom, skødepåtegninger og lignende.

 

Henset til, at regionen er en meget stor virksomhed med mange forskellige aktiviteter, besluttedes det på regionsrådets møde i februar 2007 at tillægge samtlige direktører i koncerndirektionen tegningsret.


Det forslås derfor, at den senest ansatte koncerndirektør Dorthe Crüger også tillægges denne bemyndigelse.

KONSEKVENSER

Ved en vedtagelse af sagen udstyrer regionsrådet koncerndirektør Dorthe Crüger med tegningsret efter kommunestyrelseslovens § 32, stk. 1.

 

Det bemærkes samtidig, at tidligere koncerndirektør Svend Hartlings tegningsret efter kommunestyrelseslovens § 32, stk. 1, er bortfaldet, da han fratrådte sin stilling ved udgangen af september 2020.

ØKONOMI

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 6. oktober 2020 og regionsrådet den 20. oktober 2020.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Anders Hess Ahrensbach

JOURNALNUMMER

20064781

13. Lukket punkt.

TILLÆGSDAGSORDEN - ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

Punkter på dagsordenen

 1. Medlemsforslag fra Venstre - Ytringsfrihed for sundhedspersonale på regionens hospitaler

Medlemmer

 • Sophie Hæstorp Andersen: Deltog
 • Leila Lindén: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog
 • Bodil Kornbek: Deltog
 • Özkan Kocak: Afbud ( Stedfortræder Rie Holst)
 • Erik R. Gregersen: Deltog
 • Flemming Pless: Deltog
 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Jesper Clausson: Deltog
 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Martin Baden: Deltog
 • Charlotte Holtermann: Deltog
 • Maria Gudme: Deltog
 • Karin Friis Bach: Deltog
 • Stinus Lindgreen: Afbud ( Stedfortræder Søren Burcharth)
 • Martin Schepelern: Deltog
 • Annette Randløv: Deltog ( Fraværende ved sag 10)
 • Hans Toft: Afbud ( Stedfortræder Erik Lund)
 • Per Tærsbøl: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Deltog
 • Karsten Skawbo-Jensen: Deltog
 • Line Ervolder: Deltog ( Fraværende ved sag 5)
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Jens Mandrup: Deltog
 • Peter Westermann: Deltog
 • Karoline Vind: Deltog
 • Niels Høiby: Deltog
 • Henrik Thorup: Deltog
 • Finn Rudaizky: Deltog
 • Freja Södergran: Deltog
 • Martin Geertsen: Afbud ( Stedfortræder Erik Sejersten)
 • Carsten Scheibye: Deltog
 • Anne Ehrenreich: Deltog
 • Randi Mondorf: Deltog
 • Christine Dal: Deltog ( Fraværende ved sag 9)
 • Per Roswall: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog
 • Tormod Olsen: Deltog
 • Annie Hagel: Deltog
 • Torben Kjær: Deltog
 • Qasam Nazir Ahmad: Deltog

1. Medlemsforslag fra Venstre - Ytringsfrihed for sundhedspersonale på regionens hospitaler

Forslag:

 • at drøfte hvordan vi sikrer ytringsfriheden for sundhedspersonalet på vores hospitaler inden for rammerne af loyalitetspligten over for arbejdsgiveren.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 20. oktober 2020:

Drøftet.

Özkan Kocak (A), Stinus Lindgreen (B), Hans Toft (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Rie Holst (A), Søren Burcharth (B), Erik Lund (C) og Erik Sejersten (V).

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regionerne, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Regionsrådsmedlem Anne Ehrenreich har på vegne af Venstre den 13. oktober 2020 anmodet om at få behandlet nærværende forslag om at drøfte, hvordan vi sikrer ytringsfriheden for sundhedspersonalet på vores hospitaler. Det skal naturligvis foregå inden for rammerne af loyalitetspligten over for arbejdsgiveren.

MOTIVATION

Anne Ehrenreich ønsker på vegne af Venstre en drøftelse på regionsrådsmødet om hvordan vi sikrer ytringsfriheden for sundhedspersonalet på vores hospitaler. Det skal naturligvis foregå inden for rammerne af loyalitetspligten over for arbejdsgiveren. 

 

"Forslaget skal ses i lyset af konkrete eksempler på, at sundhedspersonale kan risikere at blive sendt hjem, såfremt de f.eks. ytrer sig på facebook og andre steder om COVID mv.

 

Samme tilgang har været set i andre regioner, hvor der er skredet ind over for sundhedspersonale, som ytrede sig. Den håndtering ønsker vi ikke, da det lægger en dæmper på den åbne og frie debat om fordele og ulemper ved politiske valg på sundhedsområdet. Dertil kommer, at ytringsfriheden er grundlovssikret, og at sundhedspersonalet har den på lige fod med andre borgere. Inden for de begrænsninger som følger af loyalitetsforpligtelsen over for arbejdsgiveren."

.

.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Medlemsforslaget forelægges regionsrådet den 20. oktober 2020.

.

JOURNALNUMMER

20068865

Bilag

Bilag 1: Notat - ytringsfrihed

Bilag 2: Region-Hovedstadens-aabenhedspolitik

Bilag 3: God-adfaerd-i-det-offentlige-2017


Redaktør