Om SP dialogforum (Sundhedsplatformens dialogforum)

Læs dagsordner og referater fra SP dialogforums møder

 

Af konstitueringsaftalen for Region Hovedstaden 2018 – 2021 fremgår bl.a. følgende:

”Sundhedsplatformens implementering skal følges, så de politiske mål med systemet om at sikre, at det bliver lettere at være patient, lettere at være medarbejder og at højne kvaliteten og patientsikkerheden, nås. Der etableres et dialogforum under Forretningsudvalget med repræsentanter fra hospitalerne, Center for it, medico og telefoni, medarbejderorganisationer m.fl.”


Med SP-Dialogforum ønsker partierne at forbedre muligheden for en direkte og mere uformel dialog om Sundhedsplatformen mellem de sundhedsfaglige ledere og medarbejdere og politikerne. Partierne ønsker at fremme åbenheden og debatten om implementeringen af Sundhedsplatformen, arbejdsgange og udfordringer for medarbejderne, behandling af og kommunikation med patienterne, den fremadrettede udvikling osv.

Der kan ikke træffes formelle beslutninger i SP-Dialogforum.  

Som en del af drøftelsen af Sundhedsplatformen skal der være en arbejds- og tidsplan over løsningen af de væsentligste problemer, således at SP-Dialogforum kan følge udviklingen af handlingsplanerne og resultaterne.

SP-Dialogforum forankres under forretningsudvalget, som fortsat vil modtage de løbende statusrapporter om Sundhedsplatformen og varetage den konkrete, politiske behandling af sager vedr. Sundhedsplatformen. Det er derfor som udgangspunkt ikke hensigten med SP-Dialogforum, at der fx skal afrapporteres på konkrete emner, som allerede følges i forretningsudvalget.


Deltagerkreds

Repræsentanter fra partierne:

SP-dialogofrum har 9 politiske medlemmer. Derved er alle partier repræsenteret, og der sikres mulighed for en god formidling videre ud til de øvrige regionsrådsmedlemmer.

  • Lars Gaardhøj (A)
  • Martin Schepelern (B)
  • Christoffer Buster Reinhardt (C)
  • Peter Westermann (F)
  • Niels Høiby (I)
  • Finn Rudaizky(O)
  • Randi Mondorf (V)
  • Marianne Frederik (Ø)
  • Qasam Ahmad (Å)


Repræsentanter fra organisationerne:

Via Regionens MED-udvalg (RMU) inviteres Foreningen af Speciallæger (FAS), Yngre Læger (YL), Dansk Sygeplejeråd (DSR), Jordemoderforeningen, HK og FOA til at deltage med 1-2 hospitalsansatte fra hver faggruppe. Organisationerne afgør selv, om repræsentanterne skal være medlemmer af MED, eller om de inviteres fx direkte via organisationerne.
                                             

Deltagere fra koncernledelsen, herunder hospitalsdirektionerne:

Via hospitalsdirektørkredsen udpeges tre vicedirektører fra hospitalerne, samt repræsentanter fra koncerncentrene.

I øjeblikket deltager følgende repræsentanter i SP Dialogforum:

Vicedirektør Ida Hagemann Petersen (Region Hovedstadens Psykiatri) 
Vicedirektør Susanne Poulsen (Rigshospitalet)
Center for IT, medico og telefoni (CIMT): Direktør Torben Dalgaard/Vicedirektør Pia Kopke
Center for HR og Udannelse (CHRU): Centerdirektør Anne Kirstine Damsager
Center for Økonomi (CØK): Datachef Nina Bonnevie
Koncerndirektionen (KD): Regionsdirektør Svend Særkjær, Koncerndirektør Svend Hartling, Koncerndirektør Jens Gordon Clausen

Yderligere sundhedsfaglige deltagere:

For at sikre yderligere repræsentation fra de sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med Sundhedsplatformen i den daglige, kliniske praksis, foreslås det, at der via afdelingsledelserne på fx tre hospitaler inviteres yderligere en medarbejder. Det foreslås, at det netop er medarbejdere, og ikke ledere, men dog med fokus på, at det er medarbejdere med et godt helhedssyn og tværgående blik.

En repræsentant for Patientinddragelsesudvalget og en repræsentant for Regionshandicaprådet er også inviteret til at deltage.

Center for Politik og Kommunikation varetager sekretariatsbetjeningen af SP Dialogforum.


Redaktør