Hvervsoversigt 2021

Hvervsoversigten er en liste over de hverv, regionsrådet har udpeget (eller indstillet) politiske medlemmer til. Udpegninger efter eksterne indstillinger fremgår ikke af listen. Listen opdateres løbende, og bogstaverne i parentes viser, hvilket parti der har indstillet.

 I. Sun​dhed

  Bestyrelsen for Amgros I/S​​​​​

 • Lars Gaardhøj (A)  
 • Sophie Hæstorp Andersen (A) - stedfortræder for Lars Gaardhøj
 • Freja Södergran (O)
 • Paw Karslund (O) - stedfortræder for Freja Södergran

Epidemikommissionen for Region Hovedstaden​

 • Leif Luxhøj (A)
 • Kurt Christensen (C)
 • Niels Høiby (I)

Sundhedskoordinationsudvalget​

 • ​Flemming Pless (A) - formand 
 • Jesper Clausson (A)
 • Martin Schepelern (B)
 • Freja Södergran (O)
 • Christine Dal (V)  

De Videnskabsetiske ​Komiteer fo​r Region Hovedstaden

Regionsrådet udpeger udover nedennævnte medlemmer også medlemmer efter eksterne indstillinger.

Videnskabsetisk Komité A

 • ​Jarl Feyling (A)
 • Søren Burcharth (B)
 • Trine Stougaard Madsen (F)
 • Finn Rudaizky (O) 
 • Kristina Bjerknæs Fallesen (O)
 • Asger Steffen Larsen (I)

Videnskabsetisk Komité B

 • Özkan Kocak (A)
 • Richard Kokholm-Erichsen (A)
 • Jacob Nettebjerg (B)
 • Jens Vornøe (O)
 • Lars Kristensen (V) 
 • Lisbeth Dupont-Rosenvold (V)

Videnskabsetisk Komite C

 • Leila Lindén (A)
 • Ove Thune (E)
 • Jette Jul Stenbæk Jensen (F)
 • Martin Rask Olsen (K)
 • Annie Hagel  (Ø)
 • Susanne Langer (Ø)

Videnskabsetisk Komite D

 • Marianne Stendell (A)
 • Kaj Madsen (A)
 • Rikke Mortensen (B) 
 • Mikkel Wrang (C)
 • Andreas Boisen (C)
 • Niels Hammer-Jespersen (I)

Videnskabsetisk Komite E

 • Kim Rockhill (A) 
 • Svend Dyrholm Pedersen (A)
 • Birgitte Thunbo Christensen (C) 
 • Kurt Pii (V)
 • Erik Sejersten (V)
 • Ken Petersson (Å)

Videnskabsetisk Komite F

 • ​Vagn Majland (A) 
 • Jakob Thiemann (A)
 • Erik Lund (C)
 • Eva Bechmann (O)
 • Jimmy Damsgård (V)
 • Dorthe Fink (Ø)

Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (Komité nr. 2)

 • Mikkel Wrang (C)

Samarbejdsudval​get for Almindelig og Vederlagsfri Fysioterapi

 • Maria Gudme (A)
 • Jens Chr. Pedersen (I)

Det regionale sam​​arbejdsudvalg vedrørende kiropraktisk behandling

 • Torben Conrad (Ø)
 • Qasam Ahmad (Å)

​Samarbejdsudv​alget vedr. tandlæger i Region Hovedstaden

 • Jarl Feyling (A)
 • Søren Rasmussen (V)

Regionstandlægen​​ævnet i Region Hovedstaden

 • Jens Mørk Lauridsen (A)
 • Inge-Merete Sams (C)
 • Rita Rahbek Russell (O)
 • Stig Larsen (Ø)

Det regionale sama​​rbejdsudvalg vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

 • Jesper Clausson (A)
 • Søren Burcharth (B)
 • Lise Müller (F)
 • Jens Christian Pedersen (I)
 • Torben Conrad (Ø)

Kvalitets- og efteru​ddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

 • Martin Schepelern (B)
 • Gitte Hemmingsen (O)

Det regionale samarbejdsudvalg for speciallægeprak​​​​sis

 • Mikkel Wrang (C)
 • Dorthe La Cour (C)
 • Stine Roldgaard (F)
 • Anne Ehrenreich (V)

​Det regionale sam​​arbejdsudvalg for psykologhjælp

 • Nina Berrig (C)
 • Martin Schepelern (Å)

Samarbejdsudv​​alget vedr. fodterapi i Region Hovedstaden

 • Bodil Kornbek (A)
 • Rie Holst (A) 

Praksisplanud​​valget for Region Hovedstaden

 • Flemming Pless (A) - formand
 • Karoline Vind (F) 
 • Christine Dal (V) 

Advisory board for den klinisk-akademiske arbejdsgruppe om immunterapi på Herlev Hospital

 • Leila Lindén (A)

II. Psykiatri og social

Bestyrelsen for ​​Blindecenter Bredegaard

 • Erik Vinding (A)
 • Thomas Bak (V)

Bestyrelsen for​​​ Jo​nstrupvang-Bebyggelsen

 • Kim Rockhill (A)

Bestyrelsen for Ple​​jehjemmet Solgaven

 • Erik Gregersen (A)
 • Gitte Åkjær (Ø)

Bestyrelsen for In​​stituttet for Blinde og Svagsynede

 • Susanne Damsgaard (O)

Bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter Svendebjerggå​rd

 • Ann Sofie Orth (C)

Bestyrelsen fo​​r Røde Kors Herberg for Kvinder

 • Anette Steenberg (B)

Bestyrelsen for Kommunikationscentret – Region Hovedstade​n

 • Birgit Tystrup (V)
 • Anne Ehrenreich (V) - stedfortræder

III. Regional udvikling

­III.A. Erhverv, trafik og international

Bestyrelsen for Tra​fikselskabet Movia

 • Christoffer Buster Reinhardt (C)
 • Line Ervolder (C) – stedfortræder

Bestyrelsen for W​​onderful Copenhagen

 • Sophie Hæstorp Andersen (A) - næstformand
 • Henrik Thorup (O)

Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

 • Lars Gaardhøj (A)
 • Martin Geertsen (V)

Overvågningsud​valget for ØKS-programmet (2014-2020).

 • Erik Gregersen (A)
 • Maria Gudme (A) - stedfortræder

Styringsudvalget ​​for delprogram Øresund

 • Martin Baden (A)
 • Erik Gregersen (A) - stedfortræder
 • Regionsrådet udpeger herudover medlemmer og stedfortrædere efter eksterne indstillinger.

Det Regionale Ar​bejdsmarkedsråd for Hovedstaden

 • Karoline Vind (F) 
 • Jens Mandrup (F) - stedfortræder

Det Regionale Ar​​bejdsmarkedsråd for Bornholm

 • Marianne Frederik (Ø)
 • Annie Hagel (Ø) - stedfortræder

Styregruppen for ​​Strategisk Uddannelsesforum Hillerød

 • Annie Hagel (Ø)

Bestyrelsen for Net​værket HH-Gruppen

 • Martin Baden (A)

Bestyrelsen fo​r Hovedstadens Letbane I/S

 • Finn Rudaizky (O) - næstformand
 • Jens Mandrup (F)
 • Martin Geertsen (V)
 • Regionsrådet har endvidere i enighed med Borgmesterforum udpeget tre eksterne medlemmer af bestyrelsen, herunder bestyrelsens formand 

Bestyrelsen for Greater Copenhagen EU Office

 • Martin Baden (A)  

Bestyrelsen f​or Gate 21

 • Özkan Kocak (A)

Bestyrelsen f​or Lokaltog A/S

 • Christoffer Buster Reinhardt  (C)

Bestyrelsen f​or Erhvervshus Hovedstaden

 • Martin Baden (A)

DK2020 Politisk Partnerskabsgruppe

 • Kim Rockhill (A)  

III.B. Gymnasie​​​r, HF og VUC m.v.

Bestyrelsen for Rød​ovre Gymnasium

 • Bjarne Kaspersen (A) 

Bestyrelsen for Esp​​ergærde Gymnasium og HF

 • Lars-Rosenørn-Dohn (A) 

Bestyrelsen for HF-C​​entret Efterslægten

 • Henrik Rasmussen (Ø) 

Bestyrelsen for ​​Gentofte HF

 • Esben Larsen (A) 

Bestyrelsen for HF og V​UC Kbh. Syd​

 • Özkan Kocak (A) 

Bestyrelsen for K​øbenhavns VUC

 • Rita Rahbek Russell (O) 

Bestyrelsen for VUC Nordsjælland

 • Karina Rohrberg Jessen (V) 

Bestyrelsen for Frederiksborg Gymnasium og HF

 • Caspar Lange Jensen (C) 

Bestyrelsen for ​Frederiksværk Gymnasium og HF

 • Morten Lorenzen (B) 

Fordelingsudvalg (på gymnasieområdet) for Centrum og Vest

 • Maria Gudme (A)
 • Vakant - stedfortræder

Fordelingsudvalg (på gymnasieområdet) for Nord og Nordsjælland

 • Per Roswall (V)  
 • Annie Hagel (Ø) - stedfortræder

III.C. Social- og sund​hedsskoler, handelsskoler og tekniske skoler

Bestyrelse​​n for Velfærdsskolen i Region Hovedstaden 

 • Vagn Majland (A) 

Bestyrel​sen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 • Anne-Lise Olsen (Ø) 

III.D. Professionshøjskoler

Bestyrelsen for Københavns Pr​ofessionshøjskole 

 • Peter Westermann (F)

IV. Særlige o​​mråder

Kommunekontaktudvalget 

 • Lars Gaardhøj (A) - formand

Repræs​​entantskabet for Bibliarium

 • Simon Fredsted Nørrelykke (C)

Regione​rnes Lønnings- og Takstnævn

 • Finn Rudaizky (O)
 • Stedfortræder - vakant (Paw Karslund (O) indstillet til Finansministeriet)

Særligt sa​​gkyndige retsmedlemmer

 • Vakant - Region Hovedstaden har indstillet kandidat (A) til udpegning v/ præsidenten for Østre Landsret
 • Louise Feilberg (V)

V. ”Interne” udvalg ​​​(og følgegrupper)

1. Forretning​sudvalget

 • Lars Gaardhøj (A) - formand
 • Leila Lindén (A)
 • Susanne Due Kristensen (A)
 • Flemming Pless (A)
 • Kim Rockhill (A)
 • Karin Friis Bach (B)
 • Martin Schepelern (B)
 • Per Tærsbøl (C)
 • Christoffer Buster Reinhardt (C) 
 • Peter Westermann (F) 
 • Finn Rudaizky (O)
 • Martin Geertsen (V)
 • Anne Ehrenreich (V)
 • Randi Mondorf (V)
 • Marianne Frederik (Ø) 

2. Ståend​​​e udvalg 2018 - 2021 

Sundhedsudvalget

 • Leila Lindén (A) - næstformand   
 • Martin Baden (A)
 • Jesper Clausson (A)
 • Karin Friis Bach (B)
 • Christoffer Buster Reinhardt (C) - formand
 • Line Ervolder (C)       
 • Karoline Vind (F)
 • Niels Høiby (I)
 • Finn Rudaizky (O)
 • Christine Dal (V)
 • Annie Hagel (Ø)

Social- og Psykiatriudvalget

 • Bodil Kornbek (A)        
 • Susanne Due Kristensen (A) - formand
 • Maria Gudme (A)
 • Martin Schepelern (B) - næstformand
 • Karsten Skawbo-Jensen (C)
 • Peter Westermann (F) 
 • Niels Høiby (I)
 • Freja Södergran (O)
 • Marianne Frederik (Ø)

Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng

 • Flemming Pless (A)      
 • Jesper Clausson (A)
 • Stinus Lindgren (B)
 • Karsten Skawbo-Jensen (C) - næstformand
 • Jacob Rosenberg (C)
 • Freja Södergran (O)
 • Carsten Scheibye (V)
 • Torben Kjær (Ø) 
 • Qasam Ahmad (Å) - formand

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse

 • Kim Rockhill (A) 
 • Martin Baden (A)
 • Erik Rostell Gregersen (A)
 • Maria Gudme (A) - formand 
 • Stinus Lindgreen (B) 
 • Karsten Skawbo (C)
 • Christine Dal (V) 
 • Per Roswall (V) 
 • Annie Hagel (Ø)

Miljø- og Klimaudvalget

 • Kim Rockhill (A) - formand
 • Özkan Kocak (A)
 • Charlotte Holtermann (A)
 • Søren Burcharth (B) 
 • Peter Westermann (F)
 • Randi Mondorf (V)
 • Tormod Olsen (Ø)      

  Trafikudvalget

 • Erik Rostell Gregersen (A)
 • Martin Baden (A) - næstformand
 • Susanne Due Kristensen (A)
 • Christoffer Buster Reinhardt (C)
 • Jens Mandrup (F) 
 • Paw Karslund (O)
 • Anne Ehrenreich (V)
 • Annie Hagel (Ø)
 • Marianne Frederik (Ø)       

3. Særlige udvalg 2018 - 2021

SP-Dialogforum​​

 • Lars Gaardhøj (A) - mødeleder
 • Martin Schepelern (B)
 • Karin Friis Bach (B) - stedfortræder
 • Christoffer Buster Reinhardt (C)
 • Line Ervolder (C) - stedfortræder 
 • Peter Westermann (F)
 • Karoline Vind (F) - stedfortræder
 • Niels Høiby (I) 
 • Finn Rudaizky (O)
 • Freja Södergran (O) - stedfortræder
 • Randi Mondorf (V)
 • Martin Geertsen (V) - stedfortræder
 • Marianne Frederik (Ø)
 • Annie Hagel (Ø) - stedfortræder
 • Qasam Ahmad (Å)
 • Regionsrådet har herudover udpeget medlemmer fra administrationen og efter eksterne indstillinger.
Opgaveudvalg 2020-2021 - Gravide og fødende (optageområde BYEN)
 • Lars Gaardhøj (A) - næstformand
 • Freja Södergran (O)
 • Annie Hagel (Ø) - formand
 • Opgaveudvalget består herudover af repræsentanter for kommunerne og borgerne i det pågældende optageområde. 
Opgaveudvalg 2020-2021 - Forebyggelse og sundhedsfremme   (optageområde NORD)
 • Susanne Due (A) - næstformand
 • Karin Friis Bach (B) - formand
 • Qasam Nazir Ahmad (Å)  
 • Opgaveudvalget består herudover af repræsentanter for kommunerne og borgerne i det pågældende optageområde. 
 Visionsgruppe for fremtidens Rigshospitalet
 • Sophie Hæstorp Andersen (A)
 • Leila Lindén (A)
 • Karin Friis Bach (B) 
 • Line Ervolder (C)
 • Finn Rudaizky (O)
 • Martin Geertsen (V)
 • Annie Hagel Ø)
 • Visionsgruppen består herudover af eksterne repræsentanter, som udpeges af Region Hovedstadens koncerndirektion.
Regionsvalgbestyrelsen
 • Lars Gaardhøj (A) - formand
 • jSophie Hæstorp Andersen (A) - stedfortræder
 • Martin Schepelern (B)
 • Søren Burcharth (B) - stedfortræder
 • Christoffer Buster Reinhardt (C)
 • Per Tærsbøl (C) - stedfortræder
 • Jens Mandrup (F)
 • Karoline Vind (F) - stedfortræder
 • Freja Södergran (O)
 • Paw Karslund (O) - stedfortræder
 • Per Roswall (V) - næstformand
 • Martin Geertsen (V) - stedfortræder
 • Marianne Frederik (Ø)
 • Annie Hagel Ø) - stedfortræder
4. Følgegrupper vedrørende kvalitetsfondsbyggerier

Det Nye Rigshospital:

 • Leila Lindén (A) - formand
 • Flemming Pless (A)
 • Stinus Lindgreen (B)
 • Line Ervolder (C)
 • Jacob Rosenberg (C)
 • Anne Ehrenreich (V)

Nyt Hospital for Børn, Unge og Fødende v/ Rigshospitalet:

 • Leila Lindén (A) - formand
 • Erik Gregersen (A)
 • Line Ervolder (C)
 • Peter Westermann (F)
 • Niels Høiby (I)
 • Per Roswall (V)

Nyt Hospital Herlev:

 • Martin Baden (A)  
 • Özkan Kocak (A)  
 • Martin Schepelern (B)
 • Paw Karslund (O)
 • Randi Mondorf (V) - formand
 • Torben Kjær (Ø) 
 • Følgegruppen fungerer samtidig som følgegruppe for opførelsen af ny bygning til Steno Diabetes Center Copenhagen. 

Nyt Hospital Hvidovre:

 • Erik Gregersen (A) - formand
 • Jesper Clausson (A)     
 • Christoffer Buster Reinhardt (C) 
 • Jens Mandrup (F) 
 • Martin Geertsen (V)
 • Marianne Frederik (Ø) - formand

 Ny Retspsykiatri Sct. Hans:

 • Bodil Kornbek (A)
 • Maria Gudme (A)
 • Martin Schepelern (B) 
 • Finn Rudaizky (O) - formand 
 • Marianne Frederik (Ø)
 • Annie Hagel (Ø)

Nyt Hospital Nordsjælland:

 • Kim Rockhill (A) 
 • Susanne Due Kristensen A)
 • Per Tærsbøl (C) - formand
 • Freja Södergran (O) ​
 • Per Roswall (V) 
 • Qasam Ahmad (Å)

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg:

 • Lars Gaardhøj (A) - formand
 • Maria Gudme (A) 
 • Martin Schepelern (B)   
 • Karsten Skawbo-Jensen (C)
 • Karoline Vind (F)
 • Christine Dal (V) 
 • Følgegruppen fungerer samtidig som bedømmelseskomité for projektkonkurrencen om Akuthuset, Nyt Hospital Bispebjerg.

Nyt Hospital Glostrup:

 • Özkan Kocak (A) – formand
 • Jesper Clausson (A)
 • Christoffer Buster Reinhardt (C) 
 • Peter Westermann (F)
 • Carsten Scheibye (V)    
 • Annie Hagel (Ø)

 1. september 2021, FRRedaktør