Om regionsrådsmedlemmernes udgifter

​Oversigt over Region Hovedstadens udgifter til godtgørelse i forbindelse med regionsrådets medlemmers varetagelse af deres hverv.

For at sikre gennemsigtighed skal borgerne have adgang til at kunne se udgifterne til regionsrådsmedlemmernes forbrug for så vidt angår mobiltelefon, IT, transport, konferencegebyrer samt aviser og tidsskrifter.I oversigten ses den samlede sum af regionsrådsmedlemmernes forbrug i 2016 i relation til de nedenstående punkter

Telefoni og It-udstyr

Medlemmer af regionsrådet får stillet en mobiltelefon til rådighed med adgang til brug både i Danmark og i udlandet. Administrationen forestår indgåelse af abonnementsaftalen og indkøb af mobiltelefoner under Statens Indkøb. Abonnementet er et Flate-rate-abonnement, og regionstelefonen kan derfor i Danmark benyttes til private formål uden yderligere udgifter for Region Hovedstaden. Medlemmet beskattes af ”fri telefon”. 
Der stilles en stationær eller bærbar pc, en printer og en iPad inkl. mobilt bredbånd til rådighed for hvert regionsrådsmedlem. Der etableres ikke længere en bredbåndforbindelse på bopælen. Eksisterende aftaler blev afviklet i 2018.

Abonnement på aviser og tidsskrifter

Regionsrådets administration tegner efter anmodning abonnement for hvert enkelt regionsrådsmedlem på én avis eller ét tidsskrift efter medlemmets eget valg. Den samlede udgift hertil må ikke overstige 6.200 kr. årligt. Abonnementet vælges for ét år ad gangen.
Udover ovenstående tilbydes en række relevante elektroniske tidskrifter mv., herunder presseovervågning for regionens område. 

Kurser og konferencer

Der afholdes udgifter til gebyrer ved regionsrådsmedlemmernes deltagelse i konferencer, kurser og anden uddannelsesmæssig virksomhed. Afholdelse af en udgift til et gebyr sker under forudsætning af, at aktiviteten har entydig relation til regionsrådets ansvars- og opgaveområder eller til medlemmets varetagelse af sine opgaver som rådsmedlem. 

Transport

Region Hovedstaden afholder udgifter til transport i forbindelse med regionsrådsmedlemmernes deltagelse i møder m.v.
Transporten kan – afhængigt af det konkrete møde m.v. og det pågældende regionsrådsmedlems bopæl – foregå med eget befordringsmiddel, taxa, tog, færge og fly. 
Redaktør