Administrativt bøvl kostede kommunerne 170 mio. kroner i 2014

I et brev til sundhedsministeren peger Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsområdet nu på, at der kan spares 170 mio. kr. i kommunerne. Hvis regeringen vel at mærke vil ændre reglerne for opkrævning af den kommunale medfinansiering.
Hver gang du eller én af dine medborgere bliver udskrevet fra et hospital, skal den kommune, hvor du bor i, finde pengepungen op ad lommen. Kommunerne skal nemlig betale en såkaldt kommunal medfinansiering til staten. 

Udskrivninger er ikke udskrivninger

Ideen er at tilskynde kommunerne til at styrke den borgerrettede forebyggelse. Problemet er bare, at ordningen ikke tager højde for, at mange udskrivninger reelt ikke er udskrivninger, men overflytninger af en patient fra ét hospital til et andet. Og dermed siger det intet om en ændret eller øget behandling af borgerne. Faktisk viser en ny beregning i Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden, at en ændring af reglerne kunne have sparet kommunerne 170 mio. kroner i 2014. 

Administrativt bøvl

Det fortæller Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen i en fælles henvendelse til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde. 

”For mig at se, at det her udtryk for unødvendigt administrativt bøvl, at kommunerne skal betale for noget, som ikke hænger sammen med det vigtigste, nemlig behandlingen af borgerne. Som det er i dag tager ordningen ikke højde for den arbejdsdeling, der er på hospitalerne. Derfor har jeg henvendt mig til sundhedsministeren for at pege på, at der faktisk er store besparelser at hente i det, som kan komme regionens og kommunens borgere til gode”, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden (S) Sophie Hæstorp Andersen.  

Kommer ikke borgerne til gode

Også Steen Christiansen, som er borgmester i Albertslund og formand for KKR Hovedstaden, håber, at sundhedsministeren vil gøre noget ved sagen.

”Kommunerne har henover sommeren igen og igen rejst debatten om den kommunale medfinansiering, særligt at udgifterne hertil stiger uforudsigeligt for mange kommuner - også langt over det aftalte niveau. For kommunerne i Region Hovedstaden vil en ændring af opkrævningen betyde en mindre udgift på 170 mio. kroner. Penge som ligger lige på den flade hånd. Og det er ikke penge som umiddelbart kommer borgerne i regionen til gode i form af øget eller ændret behandling. Tværtimod bliver pengene delt ud til alle landets kommuner via bloktilskuddet, da det er sådan tilbagebetaling af kommunal medfinansiering sker, når opkrævningen overskrider det regionale loft”, siger han. 

Der skal nye regler til

Sammen med Region Hovedstaden henviser Steen Christiansen derfor til, at sundhedsministeren ændrer reglerne for opkrævning på området, så beregningen af den kommunale medfinansiering sker for et samlet indlæggelsesforløb i en region. 

 ”Det vil simpelthen være i bedre overensstemmelse med ordningens intentioner, og det vil komme borgerne bedre til gavn”, slutter Steen Christiansen.
 
FAKTA
 
  • Den kommunale medfinansieringsordning betyder, at hver gang en borger udskrives fra et hospital, så skal kommunen betale en medfinansiering pr. udskrivning fra et sygehusnummer.

  • I de fleste regioner har hospitalerne hvert sit sygehusnummer.  I en enkelt region, Region Sjælland, gøres der kun brug af ét sygehusnummer for samtlige hospitaler i regionen, hvorved der ikke afregnes for overflytninger overfor kommuner i den region.

  • Vurderingen er hos Region Hovedstaden og i kommunerne, at det for Statens Seruminstitut – der opkræver medfinansieringen hos kommunerne – vil være muligt at undlade at opkræve betaling for overflytningerne uden de store vanskeligheder.

  • Det vil derimod for de fleste regioner – og også for Region Hovedstaden – være uhensigtsmæssigt og forbundet med store udgifter at sammenlægge alle IT-systemer, således at opkrævningen ikke finder sted.

  • Region Hovedstaden har flere gange rejst spørgsmålet overfor Seruminstituttet, uden at det indtil nu har medført en ændret model. 

Yderligere informationer: 


  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via pressevagten i Region Hovestaden, tlf. 70 20 95 88

  • Borgmester i Albertslund og formand for KKR Hovedstaden, Steen Christiansen, via kommunikationskonsulent Janus Nissen, tlf. 22537220

​​
Redaktør