Borgernes behov skal sættes i centrum

Når et menneske med et alkoholmisbrug bliver afruset på en psykiatrisk skadestue, er det op til den enkelte bagefter at søge hjælp til afvænning hos kommunen. Når en skoletandlæge eller en praktiserende læge ser, at et barn ikke har det godt, kan der gå lang tid, før kommunens pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) får det at vide. Nyt samarbejde skal nedbryde grænserne mellem de forskellige offentlige instanser, som skal holde hånden under menneskers trivsel og sundhed. 

Vi skal være bedre til at gribe de svage

Sammenhæng er nøgleordet, når fire projekter skal afprøve en ny form for samarbejde, hvor det enkelte menneskes behov er i centrum.

"Vi skal blive bedre til at give et komplet sundhedstilbud til de mennesker, som har behov for det. Du skal opleve, at forebyggelse, behandling og rehabilitering hænger sammen. Vi samarbejder selvfølgelig også nu, men vi kan blive endnu bedre til det. Derfor har vi sat gang i fire projekter, som skal afprøve nye måder at samarbejde på – alt sammen, så borgerne får en bedre oplevelse af et sammenhængende sundhedstilbud," siger Per Seerup (S), formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden.

"Særligt udsatte grupper som psykisk syge misbrugere kan have stor gavn af et mere sammenhængende sundhedstilbud. For eksempel er det nu Region Hovedstadens Psykiatri, der behandler psykisk sygdom, mens kommunerne har ansvaret for at behandle misbruget. Du skal som borger selv overskue sammenhængen mellem de forskellige behandlingsforløb – og det er en meget uoverskuelig opgave, særligt når du i forvejen er et svært sted i livet," siger sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune og næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, Ninna Thomsen (SF).

Vejen skal banes for et bedre samarbejde

Projekterne skal finde nye måder for samarbejde på tværs af hospitaler, kommunale tilbud og egen læge om patienter, som enten har flere diagnoser eller flere problemstillinger tæt inde på livet.

Alle de mange ildsjæle, som arbejder på sundhedsområdet både på hospitalerne og i kommunerne vil selvfølgelig give menneskene den bedst mulige sammenhæng i behandlingen – og så er det vores opgave som politikere at sørge for, at systemet ikke står i vejen, og derfor skal forsøgsprojekterne bane vejen for et smidigere system,"  siger Ninna Thomsen.

Borgerne og pårørende skal involveres

En vigtig del af projekterne er, at borgeren og de pårørende selv skal inddrages aktivt i processen. "I stedet for at planlægge et sammenhængende forløb hen over hovedet på den enkelte, så skal vi sikre et aktivt samarbejde" siger Per Seerup.

Skal udbredes til andre områder

Både Per Seerup og Ninna Thomsen regner med, at forsøgsprojekterne bliver en succes, og at de nye samarbejdsformer på sigt kan udbredes til andre områder og til andre typer af borgere.

Fakta

  • Modelprojekterne er en del af Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstaden.
  • Modelprojekterne skal afprøves forskellige steder i hovedstadsregionen mellem kommunerne, hospitalerne og de praktiserende læger.
  • De fire forsøgsprojekter kort:


Tværsektoriel Stuegang

Tværsektoriel stuegang er et projekt, der skal sikre, at ældre svækkede borgere, der indlægges på en midlertidig kommunal døgnplads får den rette behandling og et velkoordineret forløb. Konkret skal der i projektet afprøves en ny organisering, hvor hospitalspersonale og kommunalt personale mødes sammen med borgeren og den pårørende og aftaler det videre forløb. 


Borgere med samtidig psykisk sygdom og misbrug

Borgere med både psykisk sygdom og misbrug oplever ofte at have flere forskellige planer, der hver især skal hjælpe borgeren til et bedre liv. Men borgere med dobbeltdiagnoser har ikke brug for dobbelte indsatser, men for en velkoordineret indsats. Derfor skal projektet arbejde med, hvordan sektorerne bliver bedre til at arbejde med koordinerede indsatsplaner.

Tværsektoriel neurorehabilitering

Borgere, der får en blodprop eller blødning i hjernen, risikerer at blive ramt af betydelige mentale eller fysiske handicap. Hurtig genoptræning og rehabilitering kan være afgørende for, hvor godt den enkelte borger kommer sig. Projektet handler derfor om, at hospital og kommune allerede under indlæggelse får aftalt en plan for det videre forløb. Det gøres ved at kommunale medarbejdere flyttes ind på hospitalet.   

Tidlig opsporing af børn og unge med tegn på mistrivsel

Både sundhedsplejen, tandplejen og den praktiserende læge er nøglepersoner, når det handler om at opdage børn og unge, der viser tegn på mistrivsel. Men det kan være en udfordring for parterne at vide, om barnet allerede er i et forløb eller, om der er behov for en underretning. Projektet skal derfor se på, hvordan der kan etableres en samarbejdsmodel mellem den praktiserende læge, sundhedsplejen, tandplejen og PPR.

Yderligere information

  • Regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, Per Seerup (S), via regionens pressevagt, tlf.: 70 20 95 88.
  • Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune og næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, Ninna Thomsen (SF), via pressechef Thomas Brahm, tlf.: 29 42 25 49.
Redaktør