Ekspertrådet: Klar ledelse og styring af Sundhedsplatformen

​Uafhængigt ekspertråd konkluderer, at koncernledelsen i Region H og topchefer på hospitaler og i it-center skal påtage sig et langt større fælles ansvar for strategisk styring af digitalisering af sundhedsvæsenet 

Vent...

I forlængelse af Rigsrevisionens beretning fra juni 2018 og Statsrevisorernes kritik besluttede forretningsudvalget i Region Hovedstaden en række initiativer med henblik på at forbedre den fælles patientjournal Sundhedsplatformen. Koncerndirektionen i Region Hovedstaden nedsatte bl.a. i november 2018 et uafhængigt ekspertråd bestående af ledere med erfaring fra implementering af større IT-systemer i enten offentlige eller private virksomheder.

Nu har ekspertrådet givet sin endelige rapport, hvor de har vurderet Region Hovedstadens strategiske styring af Sundhedsplatformen. 

Læs hele ekspertrådets rapport med konklusioner og anbefalinger

Sundhedsplatformen kan fikses

Lilian Mogensen, formand for Ekspertrådet understreger, at den digitale verden øger ændringshastighed og stiller store krav om evner til kulturel omstilling:

"Vi er ikke stødt på noget, der tyder på, at Sundhedsplatformen ikke kan komme til at virke. Der er mange ting, der kan gøres bedre, men det kan fikses – det handler om at have en klar plan og så komme i gang. Med Sundhedsplatformen er Region Hovedstaden og Sjælland rykket op i den digitale superliga, men det kræver, at koncernledelsen i Region Hovedstaden og topchefer på hospitaler og i CIMT skal påtage sig et langt større fælles ansvar for strategisk styring af forbedring af Sundhedsplatformen."

Lilian Mogensen tilføjer, at der er behov for en klar plan med klare ledelsesmandater, præcis målstyring fra koncernledelsen og konsekvent opfølgning på fremdrift. Og så er der er brug for en bedre overordnet porteføljestyring, prioritering og koordinering med Region Sjælland. Ligesom hospitalsledelserne og lederne af de kliniske specialer også skal tage et langt større ansvar:

"Der er stor brug for et tværgående forpligtende samarbejde. Sundhedsplatformen er i for høj grad blevet et teknologiprojekt. Organisatorisk implementering i klinisk praksis, ledelses- og implementeringskraft og kulturtransformation er stærkt undervurderet i implementering af Sundhedsplatformen."

Overrasket over kompleksiteten

For koncerndirektør Jens Gordon Clausen, der var med til at nedsætte ekspertrådet, er der en klar erkendelse af, at koncernledelsen er blevet overrasket over, hvor stor og kompleks en opgave det har været at tage en ny patientjournal som Sundhedsplatformen i brug.

"På kort tid har vi i den grad øget digitaliseringen markant og ændret arbejdsgange. Og det er jo også derfor, vi har bedt Ekspertrådet komme med deres vurdering af, hvad der skal til, for at vi kan få indfriet de ambitioner, vi har. Ekspertrådets rapport og anbefalinger er et vigtigt og godt redskab til regionens videre arbejde med Sundhedsplatformen."

Tiltag sat i gang efter dialog med ekspertrådet

Ekspertrådet har det seneste år været i løbende dialog med ledere og medarbejdere i Region Hovedstaden. I dialogen har rådet sat særlig fokus på styring på tværs af koncernen, ledelse, organisering, medicineringsproces og regionens it-center (CIMT). På baggrund af den løbende dialog og ekspertrådets anbefalinger er følgende tiltag iværksat eller i gang med at blive iværksat af Region Hovedstaden. Initiativer, der skal resultere i markante forbedringer og øge paratheden til digitalisering betydeligt i hovedstaden:

Ledelse og styring

  • Koncerndirektionen har taget initiativ til en mere simpel og smidig ledelse, både internt i Region Hovedstaden og imellem de to regioner. Således reduceres fora, og konkrete projekter forankres på hospitalerne med ret og pligt til at tage beslutninger (se nedenfor).
  • Med projektet, der arbejder for øget brugertilfredshed, har koncernledelsen godkendt en ledelse, hvor hospitalsledelsen har mandat til at beslutte løsninger, der går på tværs af hospitalerne. Logikken herfra skal udbredes i en ny og enklere model for den samlede styring af it i Region Hovedstaden.
  • Der er etableret faste møder på øverste ledelsesniveau mellem regionerne og leverandøren Epic.

Medicinprojekt forankret på Rigshospitalet

Koncerndirektionen har taget initiativ til at ændre arbejdet med at forbedre medicinmodulet. Siden juni har projektet været lokaliseret på Rigshospitalet med centerdirektør på Rigshospitalet Jannick Brennum som styregruppeformand. Fokus er at få løst problemer vedr. medicineringsfunktionalitet inden årets udgang, og projektet har fået mandat til – på tværs af regionens hospitaler - at træffe beslutninger om de konkrete løsninger. Projektet bliver derudover pilot på et stærkere testkoncept, som sammen med en forbedret styring, når der udgives nye opgraderinger af Sundhedsplatformen.

Projekt for øget brugertilfredshed

Hospitalsledelsen sidder for bordenden, og løser projekter på baggrund af hospitalets prioritering konkrete udfordringer med funktionaliteten eller brugen af Sundhedsplatformen. For at understøtte hospitalsledelsen prioritering er der tillige besluttet en organisering, hvor hospitalsledelsen har mandat til også at beslutte løsninger, der går på tværs af hospitalerne.  Aktuelt er indsatsen afsluttet på Herlev Gentofte Hospital og igangsat på Rigshospitalet.

CIMT skal forenkles

Forbedringerne i it-centerets service skal ske i et tættere samarbejde med hospitalerne, hvor it-centeret øger tilstedeværelsen på hospitalerne og forsøger at etablere en kultur, der er mere partnerorienteret og rådgivende. Det indebærer bl.a., at der skal ske en forenkling af beslutningsprocesser for at øge ledelseskraften, og at it-centeret fokuserer på it, mens hospitalerne bidrager med kliniske perspektiver. Målet er øge it-centerets leveringshastighed og kvalitet.

Kontinuerligt arbejde med test 

På baggrund af erfaringerne fra arbejdet med opgraderingen af Sundhedsplatformen i foråret (SP18), indførelsen af ny version af Landspatientregisteret (LPR3) og de fortsatte drøftelser med ekspertrådet, er der igangsat yderligere initiativer til forbedring af test af opgraderinger

Fakta – ekspertrådets sammensætning

  • Formand for ekspertrådet er Lilian Mogensen, som er tidligere koncerndirektør i ATP og direktør i Udbetaling Danmark. De øvrige medlemmer af rådet er Kim Østrup, tidligere vicedirektør i IBM, Lars Mathiesen, tidligere IT-direktør i Nykredit, Erik Andreassen, tidligere IT-underdirektør i Danske Bank, Thomas Rysgaard, direktør i kommunernes IT-fællesskab Kombit, Erik Jylling, læge og sundhedsdirektør Danske Regioner.
  • Ekspertrådet er nedsat af Region Hovedstaden, og skal først og fremmest rådgive regionens koncerndirektion og politikere – men der vil være dialog og koordinering med Region Sjælland, som også har Sundhedsplatformen.

Læs kommissoriet for ekspertrådet

Yderligere information:

  • Koncerndirektør Jens Gordon Clausen, via pressevagten tlf.: 7020 9588
  • Formand for ekspertrådet Lilian Mogensen, via pressevagten tlf.: 7020 9588
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor