Miljøfremmede stoffer fra Sørup Losseplads påvirker ikke Engagerrenden


Godt samarbejde mellem Region Hovedstaden og Ballerup Kommune giver gode resultater.

​​​​

Overtager ansvar fra 2014

Med en nyligt vedtaget ændring af jordforureningsloven får Region Hovedstaden fra 2014 ansvaret for gamle lossepladser, der udgør en risiko overfor vandløb, søer og naturområder.

Undersøgelse afkræfter farlige stoffer

Én af disse er Sørup Losseplads i Ballerup, som borgere tidligere har været bekymret for lækkede sundhedsfarlige stoffer ud i det nærliggende vandløb Engagerrenden. Dét viser en undersøgelse foretaget af Ballerup Kommune nu ikke er tilfældet.

- Det er glædeligt, at Ballerup Kommunes undersøgelse viser, at der ikke sker udsivning af miljøfremmede stoffer til Engagerrenden fra Sørup Losseplads, siger formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S).

Ikke sundhedsskadeligt for mennesker

Undersøgelsen viser, at Sørup Losseplads påvirker Engagerrenden i negativ retning med udsivning af drænvand med et højt indhold af næringssalte og organisk stof og med et lavt iltindhold. Det kan have betydning for fisk og planter i åen, men er ikke sundhedsskadeligt for mennesker.

Godt samarbejde med kommunen

Regionen har haft et godt samarbejde med kommunen om eventuel forurening fra den gamle losseplads, og vi vil også fremover fortsætte det gode samarbejde, oplyser Lars Gaardhøj.

Tager den kommende opgave alvorligt

Med den netop vedtagne ændring af jordforureningsloven får Region Hovedstaden fra 2014 ansvaret for gamle lossepladser, der udgør en risiko overfor vandløb, søer og naturområder, og dermed også ansvaret for Sørup Losseplads mulige påvirkning af Engagerrenden.

- Region Hovedstaden tager den nye opgave alvorligt og er opmærksom på den bekymring lokale borgere har for naturen og menneskers sundhed, siger Lars Gaardhøj.


Risikoen for forurening kortlægges

Med ændringen af loven skal regionerne kortlægge de forurenede arealer, som potentielt kan have skadelig påvirkning af overfladevand og naturområder.

Herefter risikovurderes det samlede resultat, så man kan undersøge, afværge og oprense de jordforureninger, der forringer vandområderne.

Redaktør