Region Hovedstaden om maksimale ventetider for kræftbehandling: Vi styrker handlepligt og dokumentation

Regionen finder ikke systematiske større kapacitetsudfordringer eller generelle udfordringer med at overholde tidsfristerne i de maksimale ventetider på andre områder end på brystkræftområdet, som i forvejen er en kendt udfordring. Regionen vil dog i højere grad sikre tilstrækkelig kapacitet på udvalgte områder og styrke arbejdet med handlepligten og dokumentation i journalen.


​​Region Hovedstaden har i dag leveret en redegørelse til Sundhedsstyrelsen om udfordringer på kræftområdet. I dialogen mellem Sundhedsstyrelsen og regionerne er det blevet klart, at der er behov for en større tydelighed omkring bekendtgørelsen om maksimale ventetider, herunder handlepligten og dokumentation af aftaler med patienten i patientjournalen. Derfor har alle regioner nu lavet en gennemgang af kræftområdet.

Gennemgangen af kræftbehandlingen i Region Hovedstaden indbefatter også datatræk fra Sundhedsplatformen, der viser, at der er ca. ti pct. af 5.174 patientforløb på kræftområdet, hvor tidsfristerne ikke overholdes, men hvor patienten ikke har ønsket at benytte sig af patientrettighederne med at få afsøgt behandlingsmuligheder andre steder, men har accepteret den tilbudte tid.

”Det tal er alt for højt og handler i høj grad om brystkræft, som der knokles med på Gentofte Hospital. Vi forventer, at i løbet af efteråret så ligger overholdelsen af tidsfristerne stabilt. Det samme gælder tarmområdet, som også er på vej i god gænge. Målet er naturligvis at overholde tidsfristerne i alle patientforløb på alle kræftområder. Og det skal være tydeligt for patienterne, at de kan tilbydes behandling et andet sted inden eller udenfor regionen, hvis vi ikke har en tid inden for fristen. Vi oplever imidlertid, at de fleste patienter ikke ønsker at komme et andet sted hen, så derfor vil vi næppe kunne undgå, at nogle patienter behandles efter fristen,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Han er glad for administrationens meget grundige gennemgang af kræftområdet, og han understreger, at administrationen sammen med kræftafdelingerne er i gang med at forbedre arbejdsgange, som sikrer, at patienterne bliver grundigt informeret om deres rettigheder, herunder at de får et alternativt behandlingstilbud, hvis afdelingen ikke kan overholde de lovbestemte ventetider - og at det dokumenteres tydeligt i patientens journal.

Gennemgang af kræftforløb​

Efter tarmkræftsagen i Århus bad Sundhedsstyrelsen alle fem regioner om en gennemgang af kræftområdet, og på den baggrund har Region Hovedstaden bl.a. gennemgået journaler for 122 patientforløb fordelt på udvalgte kræftområder, hvor der på baggrund af de hidtidige overvågning via kræftpakkerne kunne forventes at ses de potentielt størst udfordringer. 

Formålet er at se, om der er udfordringer med at efterleve reglerne om maksimale ventetider og om der mangler kapacitet til behandlingen af kræft. Som det fremgår af redegørelsen til styrelsen, så arbejder administrationen med at revidere regionens vejledninger. Det sker efter, det med de nye præciseringer fra SST står klart, at specielt handlepligten skal håndteres og dokumenteres tydeligere end regionernes hidtidige praksis har tilsagt. 

”Det betyder bl.a., at afdelingerne ikke kan nøjes med at sende et brev til patienten med oplysninger om rettighederne, hvis ventetiderne ikke kan overholdes. Patienten skal mundtligt orienteres om patientrettighederne og tilbydes behandling på et andet hospital, ligesom patienten skal oplyses, om  hvorvidt der er konsekvenser for sygdommens udvikling, hvis patienten accepterer at vente på en behandling på det lokale hospital,” siger Lars Gaardhøj.

Hjælp på tværs af afdelinger og regioner​

​Udover de velbeskrevne udfordringer, der er med brystkræft og mangel på bl.a. mammaradiologer, viser  data fra Sundhedsplatformen, at der er nogle få forløb med kræft i bugspytkirtlen, kræft i leveren  og kræft i urinvejene (urologi), som er særligt forsinket – seks forløb helt op til 42 dage. 

”Vores gennemgang viser, som vi godt ved, at regionen har en presset operationskapacitet især inden for urinvejssygdomme og lidelser i den øvre del af maven. Selvom patienter med kræftbehandling prioriteres over andre patienter, så betyder det desværre i nogle tilfælde, at patienter får tilbudt tider, som ligger ud over de maksimale ventetider. Der arbejdes intens på vores hospitaler med at sikre, at den nødvendige kapacitet også er der i de uger, hvor der er flere patienter end normalt. Vi ved nemlig, at patienterne sjældent ønsker at komme til et andet hospital. Derfor skal vi selv gøre alt, hvad vi kan for at udvide kapaciteten ekstraordinært, når det er påkrævet,” siger lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger.

Hun understreger, at der både politisk og ledelsesmæssigt er et stort fokus på, at  patienterne sikres deres rettigheder:

”Derfor skal det løbende samarbejde mellem afdelingerne om konkrete patientforløb yderligere styrkes, og vi skal også udvide samarbejdet på tværs af regionerne. Det er vi allerede i gang med med etableringen af kræftsamarbejder på tværs af regionerne. Antallet af kræftpatienter er ikke konstant, så derfor skal afdelingerne blive bedre til at flage, når der er udfordringer og hjælpe hinanden med fokus på den enkeltes patients rettigheder.”

Fakta: Undersøgelse af kræftområdet

 • ​Der er trukket data i Sundhedsplatformen for alle kræftforløb i Region Hovedstaden for perioden 1. oktober 2022 til og med 31. mart 2023. Regionen har set på data er sammenholdt med eksisterende viden bl.a. på baggrund af redegørelser til SST, og identificeret kræftområder, med kapacitetsudfordringer eller risiko herfor.

 • Region Hovedstaden har identificeret brystkræft, mave- og tarmkræft, urologisk kræft, lungekræft og gynækologisk kræft til uddybende kvalificering ved en kvalitativ journalaudit. 

 • Der er blevet udført journalaudit på en stikprøve af patientforløb, som ligger ud over tidsfristen på 14 dage i bekendtgørelsen om maksimale ventetider, og hvor patienten er informeret om forsinkelsen og har accepteret behandlingstiden. Region Hovedstaden har mulighed for at finde disse forløb vha. registreringer i Sundhedsplatformen. ​

 • Der er i alt udført audit på 122 forløb, som ligger ud over tidsfristen på 14 dage. Der er yderligere gået i dybden på en stikprøve af de forløb, som er forsinket med mere end 14 dage, for at se på de konkrete årsager til forsinkelsen. Her er der gået i dybden med 36 forløb.​

Oversigt over overholdelse af tidsfrister i maksimale ventetider 4 kvartal 2022 til 1. kvartal 2023​:Status for brystkræft: 

 • Region Hovedstaden har igennem en periode haft kapacitetsmæssige udfordringer på brystkræftområdet. Det er konkret kommet til udtryk ved en nedgang i andelen af patientforløb, som gennemføres inden for standardforløbstiderne i kræftpakkeforløbet for brystkræft samt overskridelser af de nationale retningslinjer for screeningsintervallet i screeningsprogrammet for brystkræft.​

 • Herlev og Gentofte Hospital har for at reducere ventetiden i brystkræftscreeningsprogrammet øget screeningskapaciteten betydeligt. Dette har afstedkommet en flaskehals i den videre udredning og kirurgiske behandling af patienter henvist i brystkræftpakkeforløb, hvilket også udfordrer tidsfristerne i de maksimale ventetider.

 • Region Hovedstaden arbejder målrettet på at nedbringe ventetiden til operation for brystkræft, som har været den største udfordring.

 • ​Region Hovedstaden har noteret, at overholdelsen af tidsfristerne i de maksimale ventetider lige nu ikke overskrides på brystkræftområdet, men at de har været overskredet i maj 2023 og er under pres i juni 2023. Patienterne har været oplyst om deres patientrettigheder og har accepteret. Overskridelserne har været på få dage. 

 • Det er indgået en fast aftale mellem Herlev og Gentofte Hospital og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i en tre måneders periode samt med Århus Universitetshospital om ad hoc kapacitet. Det betyder, at patienterne bliver tilbudt en tid et andet sted i landet, hvis tilbuddet i regionen overskrider tidsfristen i den maksimale ventetid. Det er dog erfaringen indtil nu, at det er et absolut fåtal, som ønsker et tilbud uden for regionen. ​

 • Herlev og Gentofte Hospital vurderer, at der, ud fra de nuværende kendte forudsætninger, må påregnes fortsatte kapacitetsudfordringer på brystkræftområdet frem til september/oktober 2023. Herefter forventes området at være robust. 

 • Region Hovedstaden har løbende holdt Sundhedsstyrelsen orienteret om status på brystkræftområdet og kapacitetsudfordringerne. Redaktør