Sundhedsplatformen: Status for patientsikkerheden

Der har i august ikke været fremkommet patientskader af alvorlig karakter, som kan relateres direkte til Sundhedsplatformen.​​ Det kan man læse af seneste status til Styrelsen for Patientsikkerhed.​​​

Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt regionen om en månedlig status på implementeringen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital med fokus på fejlretninger, der kan påvirke patientsikkerheden. Regionens anden statusrapport fra 1. september 2016 viser, at der ikke har været fremkommet patientskader af alvorlig karakter. 

Status for Sundhedsplatformen

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker månedlig status på implementeringen af Sundheds-platformen på Herlev og Gentofte Hospital, herunder særligt fokus på fejlretninger i systemet med betydning for patientsikkerheden. Styrelsen ønsker ligeledes løbende at blive orienteret om patientskader af betydelig karakter, som kan sættes i forbindelse med Sund-hedsplatformen.

Denne statusrapport afrapporterer fejlrettelser i Sundhedsplatformen for august måned. Der har i denne periode ikke været fremkommet patientskader af alvorlig karakter, som kan relateres direkte til Sundhedsplatformen.

De rapporterede utilsigtede hændelser i august relaterer sig fortsat til områder, der arbejdes med både ift. fejlretning og fortsat uddannelse i brug af Sundhedsplatformen.

Ledelsen på Herlev og Gentofte Hospital og Sundhedsplatformen arbejder tæt sammen, og har fortsat stort fokus på såvel indberetninger af tekniske problemer med Sundheds-platformen, som rapporter om utilsigtede hændelser og andre problemer, som kan have betydning for patientsikkerheden.

Programmet bag Sundhedsplatformen arbejder, i samarbejde med Herlev og Gentofte Hos-pital, på optimering af Sundhedsplatformen. Der er særligt fokus på nedenstående områder:
  • Medicinering og problemer med opdatering af Fælles Medicin Kort (FMK)
  • Prøver, undersøgelser og prøvesvar
  • Overlevering af information og dokumentation
  • Henvisninger, ind/udskrivelser og korrekt registrering af patientforløb

Siden Go Live er der løbende sket rettelser, og derudover er der gennemført to større op-dateringer af Sundhedsplatformen i henholdsvis juli og ultimo august:
Medicinering og problemer med opdatering af Fælles Medicin Kort (FMK)
Tekniske rettelser med opdateringen i august skal sikre, at systemets ’hastighed’ bliver forbedret – herunder også svartiderne i relation til FMK. Der er etableret ændringer og indsat påmindelser (hjælpefunktioner), ligesom der er udarbejdet nye fakta-ark (Tip sheets) til lægerne, som skal understøtte de rigtige arbejdsgange og sikre færre fejl.

​Prøver, undersøgelser og prøvesvar

Der arbejdes fortsat fremadrettet på optimering af arbejdsgange i patientforløbet mhp. at afhjælpe afledte problemer med bestilling af prøvesvar. Derudover vil der blive gennem-ført nogle tekniske forbedringer i løbet af september. Der følges dagligt op på, om der er bestillinger af prøver, der ikke går igennem. I de få tilfælde hvor dette sker, sikres at afde-lingen får besked, så det kan rettes.

Overlevering af information og dokumentation

Der er sat obligatoriske stop ind for at understøtte arbejdsgange i relation til kommunika-tion med kommunerne (via MedCom – fx hjemmepleje-, hospitals- og korrespondance-meddelelser), således at det sikres, at informationer vedr. patienterne videregives til pri-mærsektoren. Der følges dagligt op på, om der er meddelelser, der ikke går igennem. Der er tale om få tilfælde, og når dette sker, sikres at afdelingen får direkte besked, så det kan rettes.

Henvisninger, ind/udskrivelser og korrekt registrering af patientforløb
Medarbejdere i Sundhedsplatformen har været ude i relevante afdelinger for at uddanne og supportere klinikerne i registrering af henvisninger, diagnoser og patientforløb. Det har hjulpet klinikerne til at kunne udføre tidstro registrering og derved sikret en højere ef-fektivitet og sikkerhed i patientforløbene.

Information vedr. ændringer i systemet

Personalet har efterlyst mere information om fejlretninger på baggrund af de indberettede problemer med Sundhedsplatformen. Fremadrettet vil information om alle ændringer i Sundhedsplatformen gå automatisk fra Sundhedsplatformen videre ud til de enkelte syge-plejersker og læger på hospitalerne. Dette gælder såvel akutte som ikke-akutte ændringer.

Fremadrettede tiltag

I relation til den kommende implementering på Rigshospitalet arbejdes med forbedring af uddannelsen af læger og sygeplejersker samt uddannelse af superbrugerne på tværs af af-delinger/klinikker og faggrupper. Derudover arbejdes på større udnyttelse af brugernes mulighed for individuel tilpasning af skærmbilledet i Sundhedsplatformen.

Sundhedsplatformen bygger på et princip om forberedelse af klinikere ift. nye arbejds-gange og roller, kaldet et parathedskoncept. Parathedskonceptet bliver udviklet og forbed-ret på baggrund af de erfaringer, der er opnået på Herlev og Gentofte Hospital.
Redaktør