Stigende patienttilfredshed i Region Hovedstaden

​Den årlige undersøgelse af patienttilfredshed i Region Hovedstaden viser forbedrede resultater på halvdelen af de temaer, der spørges ind til. Samtidigt er der heller ikke målt tilbagegang blandt nogen af temaerne.

Vent...
Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet? Havde personalet sat sig ind i dit sygdomsforløb ved samtaler om din sygdom/tilstand? Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse/behandling?

Spørgsmål som disse og mange andre har tusindvis af patienter svaret på i efteråret, og analysen af svarene viser, at det går fremad med patienttilfredsheden i Region Hovedstaden.

Patienterne synes især, at de møder venligt personale, får god mundtlig information og er tilfredse med behandling og pleje. Fremgangen i årets LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed) skal dog ses i lyset af, at sidste års måling gav utilfredsstillende resultater på en række områder.

- Jeg er først og fremmest glad for, at det går den rigtige vej, og at vi kan se en fremgang i patienttilfredsheden.

- Det er den ene side af mønten, men den anden er selvfølgelig, at vi stadig ligger efter de andre regioner på patienttilfredsheden, og derfor er vi desværre heller ikke der, hvor vi gerne vil være. Vi skal fortsat have stor fokus på at forbedre os, men jeg bider mærke i, at det går den rigtige vej, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

God kommunikation

En af de afdelinger, hvor patienterne i høj grad giver udtryk for større tilfredshed er Abdominalcenter K på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor der særligt har været fokus på kommunikationen til den enkelte patient. 

De har oprettet en særskilt ambulantfunktion, hvor en sygeplejerske sikrer, at patienten er godt forberedt både før og efter operationen. Det betyder også, at sygeplejersken ringer til patienten 1-3 dage efter operationen og følger op på forløbet. En ordning, som mange patienter er meget tilfredse med:

- Vi er både stolte og glade for fremgangen i patienternes oplevelser i de planlagte forløb, for der har været mange udfordringer på flere fronter i vores afdeling. Med solid opbakning fra både ledere og medarbejdere oplever vi nu en række gode, konstruktive initiativer i personalegruppen, der styrker den udvikling, vi alle gerne vil være en del af, siger ledende oversygeplejerske Kirsten Amsinck.

Tilfredse fødende

Patienttilfredshedsundersøgelsen sætter også fokus på de fødende, og også her er der generel fremgang at spore. På Nordsjællands Hospital giver de fødende familier især udtryk for tilfredshed med deres fødselsforløb alt i alt, støtten fra personalet under fødslen, og at de har mulighed for at deltage i beslutninger undervejs i fødslen.

Afdelingen arbejder løbende på at forbedre de fødendes oplevelser, og en undersøgelse på afdelingen om akut kejsersnit har givet flere interessante resultater. Bl.a. er det kommet frem, at tilstedeværelsen af jordemoderens stemme i overgangen til og fra operationsstuen har stor betydning for den fødende kvinde.

- Vi gør meget ud af at skabe en rød tråd gennem graviditeten og til den dag, kvinderne og deres partner går ud ad døren som en ny familie. Derfor er vi rigtig glade for, at kvinderne oplever en høj grad af tryghed i mødet med jordemoderen, og at de føler, at de bliver inddraget, og at de får den plads, tid og omsorg, de har brug for som fødende, siger konstitueret vicechefjordemoder Gitte Pia Ulriksen fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling.

Fakta:

  • Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. 

  • Undersøgelsen gennemføres af Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden på vegne af de fem regioner.

  • Formålet med LUP er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer, at følge udviklingen over tid, og give input til kvalitetsforbedringer.

  • Spørgeskemaundersøgelsen bygger på svar fra 42.361 borgere i Region Hovedstaden, der har været behandlet i perioden august til oktober 2018.

  • De somatiske patienter er delt ind i tre grupper (antal svar i parentes): planlagt indlagte patienter (7.970 svar), akut indlagte patienter (9.551 svar) og ambulante patienter (24.840 svar).

Yderligere information:

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via pressevagten, tlf.: 70 20 95 88
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor