​​​​​​​​

Stor spørgelyst til borgermøde om Collstropgrunden

Regionen har afholdt et borgermøde om forureningen på Collstropgrunden i Hillerød.

Vent...

På borgermødet fortalte Region Hovedstadens miljøenhed om regionens nyeste undersøgelser af Collstropgrunden, hvad regionen ved om forholdene på grunden og udenfor, og hvorfor det ikke er farligt at lege og opholde sig på den nærliggende legeplads, Eghjorten.

Repræsentanter fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Naturstyrelsen var også være til stede på mødet og tog imod spørgsmål fra salen.

Omkring 50 borgere havde trodset kulden og var mødt op. Og der blev stillet mange spørgsmål blandt andet til regionens arbejde og undersøgelser og til regionens plan for håndtering af forureningen.

​Collstropgrunden er forurenet med arsen, krom og kobber. Forureningen stammer fra en tidligere træimprægneringsvirksomhed, der lå på stedet fra 1936-1976. Forureningen er karakteriseret som en generationsforurening, fordi den er særligt omfattende, kompleks og dyr at håndtere. Den forurenede grund er hegnet ind, så børn og voksne ikke kan komme i kontakt med den forurenede jord.

Se hele borgermødet

​Borgermøde om Collstrupgrunden (81:07 min)

​Region Hovedstaden har den 5. december 2023 afholdt et borgermøde om generationsforureningen på Collstropgrunden i Hillerød. Omkring 50 borgere mødte op til borgermødet, der blev afholdt på Regionsgården i Hillerød.
 
Da mødet begyndte, gennemgik kommunikationsmedarbejder Signe Fuglsang først programmet for mødet og orienterede de fremmødte om, at borgermødet blev optaget, så det efterfølgende kunne deles på regionens hjemmeside.

Udvalgsformand bød velkommen
Bagefter bød Line Ervolder, der er formand for Miljø og Klimaudvalget i regionen, velkommen. Hun forklarede, at baggrunden for borgermødet var den nye undersøgelse af Collstropgrunden, som regionen har fået lavet for midler, som staten har givet til generations-forureningerne. 

De nye undersøgelser har vist, at forureningen på grunden er på hele 105 tons arsen, hvilket er tre gange mere, end tidligere undersøgelser har vist. Det har skabt usikkerhed omkring, hvorvidt det er sikkert at lege og opholde sig i området og på den nærliggende naturlege-plads, Eghjorten. Derfor blev det besluttet at holde et borgermøde for at fortælle om, hvad regionen ved om forureningen, og hvordan den vil blive håndteret, forklarede Line Ervolder.

Miljøenheden fortalte om regionens arbejde
Bagefter tog miljøchef i regionen, Charlotte Schleiter, og miljømedarbejder i regionen, Kristine Rasmussen, over. De fortalte om de mange undersøgelser, som er lavet på Collstropgrunden, i grøfterne i området og på naturlegepladsen, Eghjorten. 

Charlotte Schleiter forklarede, at forureningen udgør en risiko for overfladevandet og den beskyttede natur nord for Collstropgrunden - men at forureningen ikke udgør en risiko for drikkevandet eller naturlegepladsen. Hun forklarede dog, at undersøgelser har vist, at der, udover forurening på selve grunden, også er fundet forurening lige nord og øst for indhegningen og i nogle grøfter nord-øst for grunden.

Kristine Rasmussen forklarede videre, hvorfor regionen ikke frygter, at forureningen spreder sig til naturlegepladsen. Det skyldes, at der ikke er naturlige forhold, der gør, at regnvandet vil transportere arsen ud til legepladsen. Den naturlige hældning på grunden får regnvandet til at løbe mere mod nord-øst. Så sent som i sommers har regionen fået lavet undersøgelser i en bane langs det nordlige hegn. Undersøgelsen viste, at indholdet af arsen udenfor hegnet var under Miljøstyrelsens grænseværdi i den vestligste del af banen - tættest på legepladsen - og i øvrigt i langt de fleste jordprøver. Derudover blev der ikke påvist forurening på selve legepladsen tilbage i 2008. Kristine understregede derfor, at regionen ikke er bekymret for, at legepladsen Eghjorten er forurenet.

Planerne for grunden på kort sigt
På mødet fortalte Charlotte Schleiter og Kristine Rasmussen også om de kortsigtede og de langsigtede planer for at håndtere forureningen på Collstropgrunden. 

På kort sigt planlægger regionen at standse spredningen, så forureningen holdes inde på Collstropgrunden. Det skal ske ved at etablere volde i det nordøst-lige hjørne af grunden, hvor regionen mener, at den største del af udsivningen med regnvand fra grunden finder sted. Derudover planlægger regionen også at bortgrave dele af grøfterne og vejrabatten langs Jespervej, hvor der er fundet forhøjede koncentrationer af arsen. Det gøres for at forhindre at forureningen spredes videre til overfladevand og beskyttet natur, herunder Esrum Sø nord for Hillerødvejen. Regionen planlægger at sætte gang i et udbud på opgaven i det nye år.

Den langsigtede plan for grunden
På langt sigt er det planen at fiksere forureningen i jorden og på den måde binde den til grunden, så den ikke udgør en risiko for grundvandet og den omkringliggende natur. Denne metode er endnu ikke fuldt udviklet, men regionen samarbejder med både danske og udenlandske universiteter om at finde frem til en fremgangsmåde, der er bedst egnet til at holde på arsenen. Det naturligt forekommende stof magnetit, vurderes at være godt til at binde arsen. Det blev forklaret, at undersøgelserne i øjeblikket er på laboratoriestadiet.

Spørgsmål fra salen
Til stede var også repræsentanter fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Naturstyrelsen, som sad klar til at svare på spørgsmål fra salen, da der efterfølgende blev åbnet op for det. Her røg der mange fingre i vejret. Flere spørgsmål gik på, om det er sikkert at færdes på parkeringspladsen ved naturlegepladsen. Her forklarede regionen, at færden på parkeringspladsen er sikkert, da undersøgelser langs det nordlige hegn har påvist et arsenindhold under grænseværdien i jorden mellem Collstropgrunden og parkeringspladsen, lød meldingen. 

Flere forældre spurgte også til legepladsen, og om det er sikkert for børn at lege og hoppe i vandpytter ved grunden. Regionen slog flere gange fast, at det er sikkert at færdes på legepladsen. I forhold til vandpytterne svarede Kristine Rasmussen, at regnvandet skal have været i kontakt med forureningen for at blive forurenet. Og da regionen hverken vurderer, at parkeringspladsen, legepladsen eller stierne til legepladsen er forurenede, så er den risiko der ikke.

Christina Jønsson fra Styrelsen for Patientsikkerhed forklarede, at et barn skal spise usædvanligt meget jord, før det ville blive sundhedsskadeligt. Men generelt opfordrede hun til ikke at sætte små børn fra sig på parkeringspladser, hvor der også kan være forurening med kulbrinter og tjærestoffer.

Der blev også spurgt til, om kommunen burde afspærre muligheden for at parkere på Jespervej langs med Collstropgrunden. Svaret lød, at der findes forhøjede koncentrationer af arsen i rabatten, men at det ikke er farligt, hvis man går, cykler eller jogger langs vejen. Christina Jønsson slog fast, at Styrelsen for Patientsikkerhed i denne sag vurderer, at der ikke er en konkret sundhedsrisiko - hverken i forhold til vandring i skoven, leg på legepladsen eller færdsel langs vejen. Men ud fra et stort forsigtighedsprincip har Styrelsen for Patient-sikkerhed opfordret til, at der bliver skiltet med forureningen, og at der ikke bliver sanket i de forurenede områder. 

Der blev også spurgt ind til de kriterier, som regionen ligger til grund, når det vurderes om et område er forurenet. Her slog Kristine Rasmussen fast, at regionen følger de kriterier, der er fastsat af Miljøstyrelsen. Ifølge kriterierne, så er der tale om jordforurening, når der er over tyve milligram arsen pr. kilo tør jord.

En anden spørger ville vide, om der løber arsen via grøfterne og videre ud i Esrum Sø. Regionen oplyste, at omfattende målinger i de grøfter og vandløb, som fører ud i Esrum sø, har vist, at arsen-transporten med det strømmende vand er lav og ikke overstiger det naturlige baggrundsniveau i området. Dette skyldes, at arsen binder sig til bundsedimenterne i grøfter og vandløb, hvor det ikke er særlig mobilt. 

Regionen oplyste videre, at der tidligere - i 1990’erne - er målt forhøjede koncentrationer af arsen i bundsediment fra Møllekrogen i forhold til det naturlige baggrundsniveau. Regionen vurderer, at udvaskningen af arsen til Møllekrogen primært har fundet sted, dengang virksomheden Collstrop havde sin produktion med imprægneret træ på stedet. Regionen har fået oplyst, at man dengang ledte forurenet procesvand fra rengøring af imprægneringskar mv. direkte ud i grøfter, som via de nedstrøms vandløb afvander til Esrum Sø. 

En anden spørger ville vide, om der også er forurening med krom på Collstropgrunden. Her blev der svaret, at Collstropgrunden også er forurenet med cirka 50 tons krom og cirka 60 tons kobber. Men da krom og kobber ikke så mobile som arsen, er regionen ikke bekymret for spredning af de to stoffer, og derfor er fokus på arsen.

Regionen afrundede spørgsmålsrunden med en opfordring til at kontakte regionen, hvis der er flere spørgsmål til Collstropgrunden.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor