Tværsektoriel Forskningsenhed igangsætter forskningsprojekter om social lighed i sundhed

Med baggrund i Sundhedsaftalen 2015-2018 forankres to tværsektorielle forskningsprojekter om social lighed i sundhed i Tværsektoriel Forskningsenhed

I forbindelse med indgåelse af Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen er der mellem parterne bl.a. aftalt følgende: 

"For at understøtte vores arbejde med at sikre lighed i sundhed gennemføres et mindre antal, men større tværsektorielt forankrede forsknings- og udviklingsprojekter vedr. tidlig opsporing, rekruttering og fastholdelse af sårbare og udsatte borgere i forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringstilbud, herunder forskning om muligheder for at understøtte, at sårbare og udsatte borgere er aktive samarbejdsparter i eget forløb". 

Det er besluttet, at forskningsprojekterne udvælges indenfor områderne "sårbare børn" og "mennesker med samtidig psykisk og somatisk sygdom". Projekterne forankres i Tværsektoriel Forskningsenhed og vil løbe over en tre-årig periode. 

Redaktør