De Videnskabsetiske Komitéer

I Danmark skal alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der falder under komitélovens regler, godkendes af en videnskabsetisk komité, inden forskningsprojektet må påbegyndes.

Forlængede behandlingstider i De Videnskabsetiske Komiteer 

Vi har desværre fortsat forlængede sagsbehandlingstider. Vi forventer, at vi har normale sagsbehandlingstider igen til sommer.

Særligt ved COVID-19-forsøg

Vi har fokus på at fremskynde behandlingen af protokoller, der vedrører Covid-19.

Særligt ved fase 1-forsøg 

Hvis din anmeldelse drejer sig om et fase 1-forsøg for lægemidler, og det er nødvendigt med en hurtig afgørelse for at kunne lave forsøget i Danmark, bedes du skrive ”FASE 1” i emnefeltet på din mail, når du anmelder.

Hvad kan du gøre for at sagsbehandlingen bliver hurtigere?  

 • Du skal sikre, at din anmeldelse indeholder dækkende beskrivelser af alle de nødvendige forhold. Jo bedre anmeldelsen er, desto hurtigere vil sagsbehandlingen gå.
 • Ryk venligst ikke for status, hvis det kan undgås. Vi bruger lige nu meget tid på at besvare henvendelser om status på behandling af protokoller. Det er fuldt forståeligt med de nuværende sagsbehandlingstider, men det tager tid fra selve sagsbehandlingen. 
 • Brug de tjeklister og vejledninger, der findes på National Videnskabsetisk Komités (NVK) hjemmeside. Tjeklisterne beskriver alle kravene til ansøgningen og i vejledningerne kan du finde svar på mange forskellige spørgsmål.
 • Læs hos OBS-punkter om tekstindhold i protokolmaterialet, se længere nede på siden.


National Videnskabsetisk Komité

Al information, der er fælles for komitéerne, skal findes på NVK's hjemmeside. De regionale videnskabsetiske komitéer og NVK samarbejder om indholdet på NVK's hjemmeside.

På disse sider finder du oplysninger, der er særlige for De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden, al øvrig information findes på NVK side:

Lav en anmeldelse til De Videnskabsetiske Komitéer. 

Læs mere på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.

 


Nye statslige komiteer til anmeldelse af klinisk afprøvning af medicinsk udstyr

Hvilken betydning har det for forskere

Fra den 26. maj 2021 skal ansøgning om afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål behandles af to nye statslige videnskabsetiske medicinske komiteer. 

Det betyder, at ansøgningerne ikke længere behandles i de regionale komiteer. Projekter, der endnu ikke er anmeldt, godkendt og påbegyndt den 26. maj 2021, skal derfor anmeldes til de Videnskabsetiske Medicinske Komiteer. 

Et studie anses for påbegyndt, når en studiespecifik aktivitet er startet med henblik på at rekruttere forsøgspersoner, fx i form af annoncering eller information af de første mulige forsøgspersoner.

For dig som forsker betyder det, at vi i De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden vil fremskynde behandlingen af sager vedrørende medicinsk udstyr, der allerede er anmeldt eller som anmeldes fremtil den 25. marts 2021. 

Dette gør vi for at projekterne kan nå at få en afgørelse og blive påbegyndt senest den 25. maj 2021. Hvis sagerne anmeldes efter den 26. marts 2021, kan vi ikke nå at færdigbehandle ansøgningerne, før de nye regler finder anvendelse, og de vil derfor blive henvist til, at anmeldelse må afvente ikrafttræden af de nye regler.


OBS-punkter om tekstindhold i protokolmaterialet


Data fra patientjournalen (Sundhedslovens § 46 stk. 1 og Komitelovens § 3 stk. 3)

 1. Når der skal indgå oplysninger fra patientjournalen i et anmeldelsespligtigt projekt, er det komiteen, der skal godkende både videregivelse (Sundhedslovens § 46 stk. 1) og direkte adgang (Komitelovens § 3 stk.3)
 2. Vi oplever ofte, at oplysningerne i det indsendte materiale skal præciseres for at opfylde kravene.  
 3. Dem, der står for videregivelsen af oplysningerne har behov for samlede og tydelige oplysninger, så de præcist og hurtigt kan udlede, hvilke oplysninger, de kan videregive fra patientjournalen.
 4. Vedlagte dokument giver en oversigt over de forskellige situationer, hvor der skal indgå oplysninger fra patientjournalen og de krav, der er hertil. Teksten er et supplement til tjeklisten som findes på National Videnskabsetisk Komité (NVK) hjemmeside.  


Uddybende om krav til de statistiske overvejelser

Vi oplever ofte, at komiteerne stiller betingelser til uddybning af de statistiske overvejelser. Vi foreslår derfor, at du i protokollen supplerer oplysningerne til statistiskafsnittet så nedenstående fremgår.

Styrkeberegning eller anden statistisk overvejelse, der begrunder antallet af forsøgspersoner. Dvs. protokollen skal indeholde statistiske overvejelser for alle forsøgsgrupper – interventionsgrupper såvel som kontrolgrupper.

Der skal på den ene side indgå det tilstrækkelige antal forsøgspersoner til at eftervise forsøgets hypoteser – på den anden side må der ikke indgå flere forsøgspersoner end nødvendigt.


Gebyr


Hvem opkræves

Der opkræves gebyr

 • For behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter som indleveres af andre end regionens egne institutioner

Der opkræves ikke gebyr

 • For behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der alene stammer fra Regionens egne institutioner. Dette gælder også, hvis projektet opnår støtte fra private og/eller statslige fonde.
 • Der opkræves ikke gebyr for behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der udføres i et samarbejde med en af Region Hovedstadens institutioner, når projektet er initieret og styret af denne.


​Praktisk om betaling og gebyrtakster

Gebyrer 2021 faktureres efter følgende takster:

Nye protokoller:        kr.  5.345,00
Tillægsprotokoller:    kr. 2.005,00

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 1159 af 8. december 2011 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Vigtige referencer i forbindelse med fakturering skal meddeles i følgebrevet sammen med anmeldelsen:

 • Offentlige institutioner skal oplyse om EAN/GLN-nummeret
 • Alle andre virksomheder skal oplyse om et CVR-nummeret og evt. P-nr. 

Start up specialister oplyser endvidere om:
Forskers egne særlige referencer (projektreferencer, ordrenr., PO-numre 
særlig faktureringsadresse, att. person og e-mail).

Du kan læse mere om de nævnte forkortelser her.

Indbetalinger kan foretages til vores bankkonto i Danske Bank:

 • Reg. 3100 kontonr. 3100 130688
 • SWIFT-BIC: DABADKKK
 • IBAN: DK63 3000 3100 1306 88

Indbetalingerne bedes mærket med forsøgsansvarliges navn, anmeldelsesnummer, komiteens journalnr. (hvis dette kendes) samt Eudractnummer. 


Medlemslister


Komité A

Fagmedlemmer

Formand, Vibeke Brix Christensen, overlæge, adj. lektor, phd., dr. med.

Øvrige fagmedlemmer:

Ulla Feldt-Rasmussen, professor, overlæge, dr.med.

Jens Folke Kiilegaard, klinisk lektor, overlæge, phd.

Henning Bay Nielsen, adj. professor, speciallæge dr.med.

Kasper Karmark Iversen, lektor, overlæge, dr.med.

Lægmedlemmer

Næstformand, Finn Rudaizky, regionsrådsmedlem

Øvrige lægmedlemmer:

Krista Bjerknæs Fallesen, Stud.cand.scient.soc i kriminologi

Søren Burcharth, chefkonsulent

Trine Stougaard Madsen

Jarl Feyling, stud.mag i historie og samfundsfag

Asger Steffen LarsenKomité B

Fagmedlemmer

Formand, Mikael Bitsch, overlæge, klinisk lektor

Øvrige fagmedlemmer:

Jesper Johannesen, overlæge klinisk lektor, dr.med.

Tina Nørgaard Munch, afdelingslæge

Karin Anna Wallentin Wadt, afdelingslæge, cand.med.

Kristin Skougaard, læge, cand.med.

Lægmedlemmer

Næstformand, Özkan Kocak, civiløkonom, regions politiker

Øvrige lægmedlemmer:

Lisbeth Dupont-Rosenvold, Communications & Events Administrator, SNOMED International

Lars Kristensen, direktør

Richard Kokholm-Erichsen

Jens Licht Vornøe

Jacob NettebergKomité C

Fagmedlemmer

Formand, René Mathiesen, afdelingslæge, ph.d.

Øvrige fagmedlemmer:

Klaus Müller, overlæge, dr.med.

Tiit Mathiesen, professor, cand.med.

Lotte Risom, laboratoriesektionsleder, cand.scient.

Stig E. Bojesen, professor, overlæge

Lægmedlemmer

Næstformand, Susanne Langer, konsulent

Øvrige lægmedlemmer:

Leila Lindén, Regionsrådsmedlem, tidligere hospitals- og sundhedsdirektør

Ove Thuen

Martin Rask Olsen

Jette Jul Stenbæk Jensen, kunsthåndværker

Annie Hagel, regionsrådsmedlemKomité D

Fagmedlemmer

Formand, Lars Kærgaard Poulsen, professor, forskningschef

Øvrige fagmedlemmer:

Grete Katrine Teilmann, overlæge, klinisk lektor, ph.d.

Henrik Christian Arendrup, overlæge, ekstern klinisk lektor

Ingrid Poulsen, sygeplejerske, ph.d., lektor og forskningsleder

Katrine Togsverd-Bo, læge, ph.d.

Lægmedlemmer

Næstformand, Mikkel Wrang, juridisk konsulent, cand.jur.

Øvrige lægmedlemmer:

Marianne Stendell

Niels Hammer-Jespersen, direktør

Rikke Mortensen, politisk repræsentant

Andreas Boisen

Kaj Madsen, professor emeritus, dr. techn.Komité E

Fagmedlemmer

Formand, Lone Graff, professor, børnelæge, forskningsleder, ph.d.

Øvrige fagmedlemmer:

Olaf B. Paulson, professor, overlæge, dr.med.

Mette Gyldenløve, læge

Emilie Hein Zobel, læge

Bjørn Hylsebeck Ebdrup, læge, ph.d., klinisk lektor (orlov)

Lægmedlemmer

Næstformand, Kim Rockhill 

Øvrige lægmedlemmer:

Svend Dyrholm Pedersen, cand.mag.

Birgitte Thunbo Christensen, adm. direktør

Ken Patrick Petersson, afdelingsformand

Kurt Pii, biokemiker

Erik Sejersten, produktchefKomité F

Fagmedlemmer

Formand, Lisbeth Ehlert Knudsen, professor, cand.scient., PhD

Øvrige fagmedlemmer:

Anders Krarup-Hansen, overlæge, PhD, klinisk lektor

Mette Damkjær Bartels, overlæge, PhD

Steffen Ellitsgaard Hamann, overlæge.

Hanne Konradsen, Klinisk Professor

Lægemedlemmer

Næstformand, Dorthe Fink

Øvrige lægmedlemmer:

Jakob Thiemann, MA., cand.mag.

Erik Lund

Jimmy Damsgård 

Vagn Majland, producer

Eva Bechmann


Mødedatoer


Mødedatoer 2021

Januar

Onsdag d. 6.  jan. (komité A), tirsdag d. 12. jan. (komité C), torsdag d. 14. jan. (komité D), torsdag d. 21. jan. (komité B), mandag d. 25. jan. (komité F) og onsdag d. 27. jan. (komité E).  

Februar

Onsdag d. 3. feb. (komité A), mandag d. 8 feb. (komité F), tirsdag d. 9. feb. (komité C), mandag d. 22. feb. (komité E) og torsdag d. 25. feb. (komité D).

Marts

Onsdag d. 3 mar. (komité A), torsdag d. 11. mar. (komité B), mandag d. 15. mar. (komité F), torsdag d. 18. mar. (komité C & D), onsdag d. 24. mar. (komité E).

April

Tirsdag 6. apr. (komité F) Onsdag d. 7. apr. (komité A), torsdag d. 15. apr. (komité B), tirsdag d. 20 apr. (komité E), tirsdag d. 27. apr. (komité C).

Maj

Onsdag d. 5. maj (komité A), tirsdag d. 18. maj (komité C), torsdag d. 20 maj (komité D & B), onsdag d. 26. maj (komité E), mandag d. 31 maj (komité F).

Juni

Onsdag d. 2. jun. (komité A), torsdag d. 10. jun. (komité B), tirsdag d. 15. jun. (komité C), torsdag d. 17. jun. (komité D), mandag d. 21. jun. (komité E), mandag d. 28. jun. (komité F).

JULI       

INGEN KOMITÈMØDER            

August

Onsdag d. 4. aug. (komité A), torsdag d. 12. aug. (komité B), torsdag d. 19. aug. (komité D), mandag d. 23. aug. (komité F), onsdag d. 25. aug. (komité E), tirsdag d. 31. aug. (komité C).

September

Onsdag d. 1 sep. (komité A), torsdag d. 9 sep. (komité B), tirsdag d. 14. sep. (komité C), mandag d. 20 sep. (komité F), torsdag d. 23. sep. (komité D). 

Oktober

Onsdag d. 6. okt. (komité A), tirsdag d. 12. okt. (komité C), mandag d. 25. okt. (komité E & F), torsdag d. 28. okt. (komité D & B).

November

Torsdag d. 11. nov. (komité B), tirsdag d. 16. nov. (komité C), tirsdag d. 23. nov. (komité E), torsdag d. 25. nov. (komité D), mandag d. 29. nov. (komité F).

December

Torsdag d. 16. dec. (alle komiteerne).


National videnskabsetisk komite


National videnskabsetisk komite

På nvk.dk finder du bl.a. oplysninger om:

Anmeldelse af nye protokoller og tillægsprotokoller

 • Procedurerne om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
 • Links til de elektroniske anmeldelsesskemaer
 • Vejledning om ændringer af et godkendt forskningsprojekt (tillægsprotokoller)

Forskervejledninger

 • Hvilke dokumenter der skal fremsendes
 • Indholdskrav til de forskellige dokumenter
 • Vejledning om ændringer af et godkendt forskningsprojekt (tillægsprotokoller)

Emnevejledninger

 • Information og samtykke i forsøg
 • Bivirkninger
 • Biobanker
 • Akutte forsøg
 • Genomer
 • Vederlag til forsøgspersoner
 • Forsikring og erstatning
 • Forskning på afdøde

Hjælpemidler

 • Fortrykte samtykkeerklæringer
 • Skabelon til deltagerinformationer
 • Pjecer om forsøgspersoners rettigheder
 • Forældrefuldmagt
 • Spørgsmål og svar


Redaktør