Har du forskningsresultater med kommercielt potentiale?

Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål og søger ekstern finansiering så er Innovationsfondens 'InnoExplorer program' måske noget for dig.

Vent...

Hvad er InnoExplorer?

InnoExplorer programmet har til formål at styrke iværksætteri baseret på videns- og forskningsresultater fra offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har kommercielt potentiale, så de kan komme tættere på markedet.

Du kan søge fra 500.000 kr. til 1,5 mio. og dit projekt kan vare op til 12 måneder.

Du kan bl.a. søge støtte til følgende aktiviteter:

 • Validering af forskningsresultaterne
 • Afdækning af potentielle anvendelsesmuligheder og kommercielle perspektiver
 • Test af prototyper
 • Etablering af teams og partnerskaber til videre forretningsudvikling
 • At kommercialisere resultaterne og fortage markedsundersøgelser

Investeringen dækker udgifter til de ansattes løn, brug af institutionens ressourcer samt øvrige udgifter.

Investeringen udbetales til den institution, hvor forskeren er ansat, og det er derfor en forudsætning for at ansøge, at Region Hovedstaden er inddraget i ansøgningsprocessen og vurderer, at projektet og den viden eller de resultater, der arbejdes med, har en høj kvalitet og et stort potentiale.

Optimering af Power Point præsentation

Proceduren for at ansøge i InnoExplorer programmet er først at du sender et udkast til den power point præsentation til os i Finansieringsteamet.

Du kan evt. find inspiration til power point præsentation på vores side dialog med danske fonde under Innovationsfonden.

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/finansiering-og-fonde/nationale-programmer/Sider/Dialog-med-danske-fonde.aspx

Deadline er senest den 7. august 2019 kl. 17

Udkast af din præsentation samt budget skal sendes til Enheden for Sundhedsforskning og Innovation, på e-mail til Specialkonsulent Nina Heede Ulrich, senest d. 7. august 2019 kl. 17.

Send ansøgning til Nina her.

Workshop den 15. august

I Finansieringsteamet hjælper vi med at øge træfsikkerheden for ansøgere fra Region Hovedstaden til InnoExplorer og inviterer alle relevante ansøgere til en obligatorisk workshop d. 15. august 2019. Her vil vi, i samarbejde med både interne og eksterne eksperter i innovation, sætte fokus på at styrke din samlede ansøgning og hjælpe dig i mål med din præsentation.

Du får afslutningsvis mulighed for at præsentere din projektidé for et "øve-panel" fra Region Hovedstaden. Din deltagelse i workshoppen vil også ruste dig til at hjemtage midler i andre programmer.   

Ansøgningen til InnoExplorer programmet består af:

 • En præsentation (maks. 15 sider PowerPoint)
 • Et budget
 • Støtteerklæring fra Region Hovedstaden

På baggrunden af din præsentation inviteres du til interview med Innovationsfonden, hvor du får mulighed for at fremlægge din ide og svare på spørgsmål fra deres ekspertpanel.

Læs retningslinjerne for InnoExplorer og find budgetskabelon på Innovationsfondens hjemmeside.

Do you have research results with commercial potential?

If you can answer yes to the question above and are looking for external finances, the InnoExplorer program from Innovation Fund Denmark might be relevant for you.

What is InnoExplorer?

With the InnoExplorer program, the Innovation Fund Denmark is aiming to strengthen the commercial application of knowledge- and research results from public research and educational institutions and hospitals.

Innovation Fund Denmark invest in projects from 500.000 DKK to 1,5 mio DKK. Projects can last up to 12 months.

The projects can for example include the following activities:

 • Validation of research results
 • Identification of potential applications and commercial potential
 • Test of prototypes
 • Establishment of teams and partnerships for further business development
 • Commercialization of the results and completion of market surveys

The investment cover expenses for the employees' wages, use of the institution's resources and other expenses.

The investment is disbursed to the institution that employs the researcher. A precondition for applying an InnoExplorer grant is therefore, that Region Hovedstaden is involved in the application process and finds, that the project and the given knowledge or results are of high quality and holds great potential. 

Get feedback on your power point presentation:

To apply for a InnoExplorer grant you must send us a draft of the presentation which you plan to submit to Innovation Fund Denmark.

Inspiration for your presentation can be found at our website.

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/finansiering-og-fonde/nationale-programmer/Sider/Dialog-med-danske-fonde.aspx

Deadline 7 August 5 pm

You must e-mail your draft presentation and budget to Special Consultant Nina Heede Ulrich, Unit for Health Research and Innovation, before 7 August 5 pm.

Send your application to Nina here.

Workshop 15 August

To increase the likelihood for funding, researchers with project ideas that fits the InnoExplorer concept will be invited to a compulsory workshop 15th August 2019. Here, you will get the opportunity to further develop your presentation in collaboration with internal and external innovation and funding experts and get the opportunity to pitch your idea for a test-panel from Region Hovedstaden.

An application to InnoExplorer consists of:

 • A presentation (max. 15 pages PowerPoint).
 • A Budget
 • An Institutional support letter

Based on the presentation, Innovation Fund Denmark invites researchers to an interview where they get opportunity to pitch their idea and answer questions from the assessment panel.

Guidelines for InnoExplorer and budget template can be found here.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor