Nye signaturprojekter skal skabe bedre behandlinger med kunstig intelligens

Region Hovedstaden igangsætter 3 signaturprojekter, der med kunstig intelligens skal skabe bedre behandlinger i regionen. Pr​ojekterne omhandler 1) Behandlingsstøtte for øjenpatienter, 2) Trygge udskrivelser med rehabilitering i eget hjem og 3) Øget lighed i diagnostikken hos gravide.

Vent...

​Klogere på muligheder og barriere med kunstig intelligens

I alt er 12 nye signaturprojekter blevet indstillet til samlet at modtage ca. 60 mio. kr., som en del af økonomiaftalen for 2022, der er indgået mellem Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. 

De nye signaturprojekter bygger videre på de gode erfaringer, der er opnået med de 28 signaturprojekter, der blev igangsat i 2020 og 2021 og skal blandt andet afprøve løsninger til at sænke energiforbruget i folkeskolerne og hjælpe øjenlægen med hurtigere at vurdere patientens behov for øjenbehandling.​

Kunstig intelligens til behandlingsstøtte for øjenpatienter

Det ene af de 3 projekter i regionen har til formål at styrke behandlingen af borgere med den kroniske øjensygdom aldersrelateret makuladegeneration (AMD), som påvirker synet og er den hyppigste årsag til blindhed i Danmark. 
Hensigten er at udvikle et værktøj, der kan vurdere, hvilke patienter der bør observeres, hvilke patienter som bør behandles, og hvilke patienter som ikke har gavn af yderligere behandling. Ved at implementere en algoritme som beslutningsunderstøttende værktøj i øjenafdelingen, kan øjenkontrol fremover varetages af ikke-lægeligt personale, hvilket kan frigøre vigtig tid hos øjenlægerne. 

Det vil potentielt betyde kortere ventetider for patienterne samt flere ressourcer til øjenlægerne i forhold til at håndtere de mere komplekse patienter. På sigt vil implementeringen af algoritmen kunne udbredes til praktiserende øjenlæger og optikere, så borgere kan kontrolleres for AMD tættere på egen bopæl til gavn for den enkelte patient.

Projektet modtager 2 mio. kr. fra investeringsfonden for nye teknologier og løber fra start 2022 til slutningen af 2023.​

Sikker udskrivelse fra hospitalet

WARD-HOME projektets formål er at give borgerne mulighed for en tryg rehabilitering i deres eget hjem ved at sikre tidlig opsporing og indgriben i tilfælde af sygdomsforværring. Det kan sikres ved at udvikle en intelligent trådløs overvågning, der 24 timer i døgnet kan vurdere borgerens tilstand og alarmere personalet hvis nødvendigt. Det vil bidrage med forkortede indlæggelsestider og færre komplikationer og genindlæggelser. ​
Med WARD-HOME teknologien øges sikkerheden samtidig med, at der vil opstå færre fejlalarmer, så personalet får mere tid til at fokusere på kerneopgaven omkring borgeren. 

Projektet er forankret i Region Hovedstaden (Bispebjerg Hospital, og Rigshospitalet) samt med deltagelse fra DTU og Region Sjælland. Projektet, som blev igangsat i starten af 2021, modtager 9,5 mio. kr. fra investeringsfonden for nye teknologier og løber til slutningen af 2024.

Lighed i diagnostikken af gravide på tværs af Danmark

I Danmark fødes der årligt 6000 børn for tidligt eller med lav fødselsvægt. Disse tilstande kan være farlige at overse, da de medfører høj risiko for udvikling af handicaps og spædbarnsdød med store omkostninger for de berørte familier, sundhedsvæsnet og samfundet. Projektet vil implementere og teste et digitalt kvalitetssikringsredskab, der skal sikre, at alle ultralydsskanninger af gravide lever op til gældende specialiststandarder.
Udover reduktion i antallet af børn der dør før eller lige efter fødslen, vil det også skabe en forbedret og ensartet kvalitet i ultralyd diagnostikken af gravide med større lighed i sundheden for de gravide på tværs af landet. 

Projektet er et samarbejde med DTU Compute, Rigshospitalet og CAMES Rigshospitalet og inkluderer samarbejdspartnere i Region Sjælland, Syd og Nord. Projektet har modtaget 5,3 mio. kr. og løber over to år.​

Fortsat stort fokus på ny teknologi og kunstig intelligens

De 12 nye signaturprojekter er de sidste projekter, som modtager medfinansiering fra den fællesoffentlige investeringsfond, der blev aftalt i forbindelse med kommunernes og regionernes økonomiaftaler for 2020.
På Finansloven for 2022 er der afsat 142,8 mio. kr. i 2022–2025 til en ny pulje, som skal støtte større projekter med konkrete digitale løsninger, der med øje for dataetik og borgernes datasikkerhed kan bidrage til at løse samfundsproblematikker. 

Puljen skal bygge videre på de erfaringer, som opnås i de 40 signaturprojekter. Det gælder både i forhold til konkrete digitale løsninger og i forhold til løsninger på de tværgående barrierer, der er for udbredelsen af kunstig intelligens. 

Hvorfor kunstig intelligens

Kunstig intelligens rummer et stort potentiale for at løfte vores velfærd og sundhedsbehandling samt understøtte den grønne omstilling. Kunstig intelligens kan hjælpe med at løse administrative opgaver, så der bliver mere tid til den borgernære service. 
Kunstig intelligens kan også hjælpe os med at finde mønstre i data og komme med anbefalinger hurtigere end vi selv kan. Den information kan fx bruges til at nedsætte danskernes energiforbrug, eller hjælpe lægen med at forudsige sygdomsforværring, så patienten kan få rettidig behandling.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor