Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd

Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd for sundhedsforskning (RHSF) rådgiver og udvikler i forhold af betydning for den overordnede styring, udvikling og koordinering af regionens sundhedsforskning.

​Formål

Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd (RHSF) skal styrke rammerne for Region Hovedstadens sundhedsforskning og den strategiske udvikling og prioritering af forskning på tværs af hele organisationen. RHSF refererer til Hospitalsdirektørkredsen (HD) og fungerer samtidigt som talerør for de lokale forskningsråd – og miljøer på regionens hospitaler, centre og virksomheder.

Rådet består af repræsentanter fra alle hospitaler, Region Hovedstadens akutberedskab, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Derudover indgår ledelsesrepræsentanter fra Clinical Academic Groups i regi af Greater Copenhagen Health Science Partners og Institut for Kliniske Medicin (KU).

Formandskab

Formandskabet i RHSF består af Dorthe Crüger, forskningsansvarlig koncerndirektør i Region Hovedstaden (formand), Allan Linneberg, Forskningschef hos Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (næstformand) samt Mads Monrad Hansen, konstitueret direktør, Center for regional udvikling (næstformand).  Se alle rådsmedlemmer længere nede på siden.

Ansvar og opgaver

Region Hovedstadens Strategiske forskningsråd rådgiver regionens øverste ledelse i forhold, der har relevans for forskningen herunder håndtering af barrierer for forskning, udvikling af forskningsstrategiske indsatser, prioritering af ressourcer til forskning samt koordinering af forskningsaktiviteter på tværs af organisationen. RHSF har også til opgave at understøtte innovation og udvikling af sundhedsteknologi. 

RHSF repræsenterer alle regionens forskere og skal sikre, at lokalebehov og barrierer bliver løftet til og adresseret på et fællestrategisk niveau i regionen. Derudover har rådet ansvar for at sikre, at relevante beslutninger forankres og formidles lokalt. 

RHSF´s ansvar og opgaver kan inddeles i følgende:

1. Rådgiver Hospitalsdirektørkredsen og Koncerndirektionen i

    A. Håndtering af barrierer for forskning
    B. Prioritering af ressourcer til forskning
    C. Udvikling og koordinering af forskningsstrategiske indsatser
    D. Rådet kan yderlige indstille temaer til drøftelse i HD og KD og derigennem til 
         det politiske niveau.

2. Forskningsstøttefunktioner

    A. Rådet bidrager aktivt til udvikling af fælles støttefunktioner for forskning
        mellem hospitaler, centre, virksomheder og koncerncentre bl.a. gennem
        drøftelser i rådet, vidensdeling, deltagelse i arbejdsgrupper samt inddragelse
        af relevante nøglepersoner.

3. Finansiering: Fondsansøgninger og Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning
     A. Rådet beslutter temaer for forskningsfondens puljer, og hvordan
          forskningsfondens midler bør prioriteres. Rådet godkender
          forskningsfondens opslag, og formandskabet godkender
          bedømmelsesudvalgets indstillinger
     B. Rådet sikrer input til udarbejdelse af nationale og internationale calls på
          forsknings- og innovationsområdet.
     C. Rådet rådgiver ifm. koordinering og prioritering af fælles fondsansøgninger til
          større fonde.

4. Forskningsstrategi og handlingsplaner

     A. Rådet udarbejder forslag til en 4-årig fælles forskningsstrategi mhp.
          forelæggelse for Hospitalsdirektion og Udvalget for Forskning, Innovation og
          Uddannelse.
     B. Rådet leverer input til og godkender tilhørerende forskningshandlingsplaner.
     C. Rådet bidrager til opfølgning og evaluering af forskningshandlingsplanerne

5. Understøtte samarbejdet med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Metropol og Region Sjælland

     A. Rådet leverer input til Greater Copenhagen Health Science Partners og
          tilsvarende samarbejder med fx DTU og Københavns Professionshøjskole  
     B. Rådet leverer input til fælles forskningsstrategiske indsatser på tværs af
          organisationer og regioner.

RHSF mødes 4 gange årligt.

Medlemmer af RHSF

Medlemmerne af RHSF består hovedsageligt af aktive forskere, der er udpeget af de lokale strategiske forskningsråd (med undtagelse af de medlemmer, som er udpeget i kraft af deres funktion som fx direktøren for CHSP)


 • Allan Linneberg, Centerleder, Professor, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
 • Bo Feldt Rasmussen, Professor, Klinikchef, Rigshospitalet
 • Mads Monrad Hansen, Konstitueret Direktør, Center for Regional Udvikling
 • Fredrik Folke, Professor, Overlæge, Region Hovedstadens Akutberedskab
 • Inge Marie Svane, Professor, Overlæge, Herlev og Gentofte Hospital
 • Jeanne Duus Johansen, Professor, Overlæge CHSP-Forskningsleder, Herlev og Gentofte Hospital
 • Lars Køber, Professor, Overlæge, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
 • Lars Konge, Professor, Overlæge, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES i CHR)
 • Michael Kjær, Professor, Overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Ove Andersen, Forskningschef, Professor, Klinisk Forskningscenter, Amager og Hvidovre Hospital
 • Per Jørgensen, Direktør, Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP)
 • Dorthe Crüger, Forskningsansvarlig Koncerndirektør, Koncerndirektionen
 • Ida Hageman, Vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Thomas Werge, Professor, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Jesper Hastrup Svendsen, Institutleder, Institut for Klinisk Medicin
 • Kirsten Wisborg, Vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Jonas Bendt Egebart, Vicedirektør, Nordsjællands Hospital
 • Birgitte Brock, Forskningschef, Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Thea Kølsen Fischer, Forskningschef, Professor, Overlæge, Nordsjællands Hospital

Kontakt

Center for Regional Udvikling bistår med sekretariatsbetjening af RHSF.

Du kan derfor kontakte rådet via:

Elisabeth Kristensen, konsulent, på tlf.: + 45 2977 8790,

Eller skriv til Elisabeth Kristensen

Redaktør