Påvirk indholdet i Horizon 2020

Inden for den faste ramme af regler og struktur er det faktisk muligt at få EU i tale om mere konkret indhold i Horizon 2020. EU rådfører sig med både egne ekspertgrupper og eksterne aktører og er ofte lydhør over for gennemarbejdede ideer og forslag.

​​​​​

Basalt set kan påvirkning (lobby) rettes mod enten de treårige, tværgående strategiske satsninger (”Strategic Programmes”) eller mod de toårige tematiske arbejdsprogrammer (som fx sundhedsudfordringen). For begge gælder, at jo bredere et netværk man repræsenterer, jo større chance for at EU lytter. ​​

Påvirkning af strategiske satsninger

De strategiske satsninger er meget brede og går på tværs af hele Horizon 2020, og forslag og ideer skal være af samme natur. Dvs., at man skal tænke både bredt og langsigtet og på tværs af faggrænser og -områder.

På sundhedsområdet er satsningen de første tre år ”Peronalising Health and Care”, men den er ikke kun tænkt som klinisk/biomedicinsk forskning og innovation. EU forudser væsentlige islæt af ICT og bioteknologi og forventer også at fx betydning af det eksterne miljø inddrages.

Påvirkninger af programmernes indhold

Når det gælder påvirkning af arbejdsprogrammernes indhold, så er det nødvendigt at tænke mere langsigtet. For det første er programmerne toårige, for det andet er emnerne (”topics”) væsentlig mere åbne.

Borte er muligheden for at pege på behov for at forske i fx at finde en biomarkør vha. en specifik metode, i stedet skal man sætte sin projektide ind i en bredere sammenhæng, hvor ’overskriften’ ikke er sygdoms- eller metodespecifik men problemløsningsorienteret.

Copenhagen EU Office i Bruxelles er klar til at hjælpe

For at få succes med påvirkning kræver det både tid, timing og tålmodighed. Vi vil derfor råde til, at man kontakter os for råd og vejledning. Enheden for Forskning og Innovation​​ har sammen med Copenhagen EU Office, forskningskontoret i Bruxelles, gode erfaringer med påvirkningsarbejde, og i fællesskab kan vi yde bistand hele vejen gennem forløbet.
Redaktør