​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskningsprojekter i eller på biologisk materiale (biobankforskning)

Denne kategori handler om forskning i personhenførbart biologisk materiale, som allerede er udtaget, og som opbevares i en biobank. Kategorien adskiller sig fra de to ovenfor anførte kategorier ved at der i denne type forskning ikke indgår forsøg på patienter og/eller de raske personer (der kan modsat godt være tale om forsøg på biologisk materiale).

​Biologisk materiale fra en biobank

Skal dit projekt forske i biologisk materiale fra en biobank, eksempelvis Danmarks Nationale Biobank, Regionernes Bio- og Genombank eller en lokal biobank fx forankret i et forskningsprojekt eller i en klinisk afdeling, er det nødvendigt med en godkendelse fra en videnskabsetisk komité.​

Nødvendige godkendelser og opmærksomhedspunkter

Du skal søge om godkendelse fra den videnskabsetiske komité, før du anmoder om adgang til/udlevering af data (her i form at biologisk materiale). 

Udgangspunktet i komitéloven er, at forsøgspersonerne skal give informeret samtykke til det konkrete forskningsprojekt. Når der er tale om forskning i biologisk materiale fra en allerede eksisterende biobank, kan der dog søges om dispensation fra samtykke. 

Forskning i biologisk materiale skal godkendes af enten den regionale videnskabsetiske komite, eller den nationale videnskabsetiske komite: 

  • ​​Forsøg hvori der ikke foretages omfattende kortlægning af arvemassen anmeldes til den regionale komite 

  • Forsøg hvor der foretages omfattende kortlægning af arvemassen anmeldes til National Videnskabsetisk Komite  

Tjeklister og yderligere vejledning

Komitesystemet har en forskertjekliste med særkrav til forskning i biologisk materiale, og 2 vejledninger hvor du kan læse mere om skillelinjen mellem de 2 kategorier ovenfor:
Nærmere information om anmeldelse:Links til udvalgte nationale biobanker 

Statens Serums Institut (SSI)

Under Statens Serums Institut hører blandet andet Danmarks Nationale Biobank, hvori der lagres biologiske prøver. Det biologiske prøvemateriale fra et individ kan kobles sammen med nationale registre fra Sundhedsdatastyrelsen. Data er tilgængelige for forskere med de nødvendige tilladelser. 
Nationalt Genom Center
​​
Redaktør