Ny forståelse for kræftens kompleksitet

Kræftsygdomme er dybest set celleforandringer – men også forandringer i de molekyler, som regulerer cellerne. Et nyt forskningsprojekt fra Rigshospitalet undersøger de komplekse mekanismer bag kræften.

​​

Kræft opstår, når der sker en række skader på arvematerialet (DNA’et) i kroppens celler – eksempelvis kan de molekyler, som normalt regulerer en celles vækst og udvikling, blive sat ud af funktion. Dette kaldes DNA-metylering og behandles i dag med medicin som led i kræftbehandlingen. Desværre vender DNA-metyleringen tilbage, når behandlingen er overstået. Hvorfor ved man endnu ikke. Det skal dette projekt blandt andet være med til at belyse.

Behandling af den bagvedliggende årsag

Projektet undersøger det komplicerede samspil mellem ændringerne i arvematerialet og de molekyler, som regulerer, om arvematerialet kommer til udtryk i den enkelte celle. Får man først klarhed over dette, vil man få viden om, hvad DNA-metyleringen skyldes.

Dermed vil der være basis for at udvikle nye diagnostiske metoder, nye behandlingsstrategier og ny medicin, som i stedet for at rette sig mod DNA-metyleringen retter sig mod den bagvedliggende årsag. En sådan behandling vil potentielt være langt mere effektiv og målrettet end de behandlinger, vi kender i dag.

DNA-metylering er involveret i en meget lang række forskellige kræftsygdomme, og dermed har projektet et potentiale for at forbedre sygdomsbehandlingen for mange grupper af patienter. Det vil selvsagt gavne den enkelte patient og dennes pårørende, men også have en stor samfundsøkonomisk effekt, hvis en ny behandling kan være med til at afkorte sygdomsforløbene.

Fondsmodtager: Overlæge, seniorforsker Kirsten Grønbæk

Sted: Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet

Projekt: Genetik og epigenetik i hæmatologisk cancer: Hvad driver DNA-metylering, og hvorledes driver DNA-metylering den maligne klon?

Bevilliget beløb fra Delpulje I: 600.0

00 kr.

Samlet budget: 9.105.000 kr.

Kontaktperson: Kirsten Grønbæk, epigenomlab@regionh.dk, tlf. 3545 3841

Redaktør