Bedre behandling af ældre

Mange ældre medicinske patienter er i alvorlig risiko for permanent funktionsnedsættelse og tab af livskvalitet, når de indlægges akut på hospitalet. Nyt projekt vil identificere patienterne med den højeste risiko for at sikre et bedre og mere sammenhængende behandlingstilbud.
Akut sygdom med efterfølgende hospitalsindlæggelse af ældre er tæt forbundet med en forhøjet risiko for et permanent tab af funktionsevne og selvhjulpenhed. Det hænger bl.a. sammen med, at sundhedspersonalet mangler tilstrækkelige måleredskaber, som tidligt i indlæggelsen kan identificere de ældre patienter, som befinder sig i risikogruppen.

Hvis man er i stand til at identificere denne patientgruppe tidligt i indlæggelsesforløbet, kan man starte en mere målrettet behandling op – og dernæst iværksætte en opfølgning i kommunalt regi, når patienten udskrives.

Identifikation af risikopatienter

Forskerne søger med dette projekt at finde sikre, objektive mål, der kan identificere de ældre, som er i risiko for tab af funktionsevne; det kan være tests af patienternes fysiske kapacitet og/eller simple biokemiske målinger. Risikovurderingen er således ikke afhængig af hvor ressourcestærk patienten er og redskabet vil således være med til at mindske uligheden i sundhedssystemet.

Projektet undersøger også betydningen af at være fysisk aktiv under og umiddelbart efter en indlæggelse. Endelig vil man finde og nedbryde eventuelle barrierer mod at indføre denne ny viden i akutmodtagelserne – for at sikre, at resultaterne hurtigt tages i brug.

Projektet afvikles i samarbejde med Hvidovre Hospital og Københavns, Hvidovre samt Brøndby Kommuner for at sikre en sammenhængende behandlingsindsats for de ældre medicinske patienter.

Fondsmodtager: Forskningschef Ove Andersen

Sted: Klinisk Fors​​​kningscenter, Hvidovre Hospital

Projekt: Den akut indlagte ældre medicinske patient: Implementering af redskab til risikopatientidentifikation i en akutmodtagelse

Bevilliget beløb: kr. 1.490.301

Samlet budget: kr. 6.751.516

Kontaktperson: Ove Andersen, ove.andersen@regionh.dk, tlf. 3862 3335

Redaktør