​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kommunerne omkring Værebro Å har gentagne gange oplevet store oversvømmelser. Det samlede opland til åen strækker sig over otte kommuner. Foto: CALL Copenhagen

Klimatilpasning på tværs

Hvem skal betale for klimatilpasning? Og hvordan kan man samarbejde om vand, der ikke respekterer kommunegrænserne? Det har Region Hovedstaden undersøgt i det regio​nalepartnerskab: "​Klimatilpasning på t​værs". Find projektets svar og resultater på siden her.

​Skaderne efter oversvømmelser koster samfundet og borgerne dyrt. Alene i hovedstadsområdet kan skader løbe op i over 20 milliarder kroner. Derfor betaler det sig at tilpasse sig et ændret klima, men mange klimatilpasningsprojekter strander, fordi der er uenighed om, hvem der skal betale for løsningen, og hvordan den kan finansieres. På den baggrund igangsatte Region Hovedstaden "Klimatilpasning på Tværs" i januar 2020.

Projektafslutning på C​​​hristiansborg 15. ma​rts 2022

Som afslutning på "Klimatilpasning på tværs" afholdte Region Hovedstaden sammen med projektpartnerne en politisk konference og debat i Fællessalen på Christiansborg. Panelet bestod af medlemmer af Folketinget, regionalpolitikere og kommunalpolitikere, samt fire af forskerne tilknyttet projektet. Formålet med konferencen var at fremvise resultaterne og give dem videre til Folketinget og andre aktører for fremtidens klimatilpasning af Danmark.

Læs programmet for konferencen på Christiansborg.

Konferencen blev filmet og optaget:

Her kan du se første del af konferencen

Her kan du se anden del af konferencen

Du kan også se forskernes oplæg (varighed: 5 min.):

​​​Bidragsmodeller v. Helle Tegner Anker

Interesseinddragelse i klimatilpasning v. Ole Fryd

Finansiering af klimatilpasning v. Toke Panduro

Samarbejdsmodeller v. Henrik Vejre

Projektets formål​

Formålet med "Klimatilpasning på tværs"  var at præsentere nye​ vinkler på kendte problemstillinger i forhold til gennemførelse af helhedsorienterede klimatilpasningsprojekter. Alle resultater og road maps kan læses i udgivelserne, som findes i linklisten til højre på siden her.

Projektet arbejdede med klimatilpasning af kyst- og vandløbsstrækninger indenfor fire temaer:

  • Bidragsmodeller (hvordan fordeles udgifterne til klimatilpasning)
  • Finansieringsmodeller (hvordan kan klimatilpasningsløsninger finansieres)
  • Samarbejde på tværs
  • Interessentinddragelse

Cases - vand på tværs af kommunegrænser​

"Klimatilpasning på tværs" er bygget op om to case-områder: det samlede opland til Værebro Å (vandopland) og den sydlige Øresundskyst (kyststrækning)​. Begge områder går på tværs af flere kommuner. 

For både kyst- og vandløbsstrækninger gælder det, at administrative grænser og økonomi ofte begrænser muligheden for at gennemføre helhedsorienterede klimatilpasningsløsninger.

Udover det tværkommunale samarbejde, har projektet undersøgt samarbejdet mellem rækken af interessenter på tværs af flere geografiske, administrative og fagspecifikke grænser. Samarbejder som oftest strækker sig over adskillige år.​​​​

​Partnere og organisering i "Klimatilpasning på tværs"

Projektet blev igangsat af Region Hovedstaden, som bevilligede 3 mio. kr., mens de øvrige partnere bidrog med arbejdstid og/eller økonomiske midler.

Brøndby Kommune og Egedal Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen for hvert case-område i projektperioden.

Læs om projektets organisering og se hele partnerskabskredsen i denne one-pager.

Resultaterne fra "Klimatilpasning på Tværs" bidrager aktivt til at understøtte arbejdet med FN's verdensmål, især verdensmål 13 (Klimaindsats) og 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund).​​​

Redaktør