Affald og Ressourcer på Tværs

​I projektet Affald og Ressourcer på Tværs samarbejder affaldssektoren, vidensinstitutioner og virksomheder i Region Hovedstadenom at omstille sig til cirkulær økonomi.

Danmark er traditionelt blandt de førende lande i verden, når det gælder miljøbeskyttelse i håndteringen af affald. Denne position er opnået gennem en kombination af god planlægning, effektiv lovgivning og et stærkt samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner. Men vi er ikke på samme måde gode til at gøre affaldet til en ressource, som virksomheder kan udnytte til nye produkter.

Den danske affaldssektor og aftagervirksomhederne af sekundære ressourcer står derfor over for store omstillinger i de kommende år. Hvis Danmark som helhed skal udnytte potentialerne, er der behov for nye og brede samarbejder på tværs af værdikæder og dialog med relevante produktionsvirksomheder lokalt, regionalt og nationalt.

Aktører skal samles

Projektet har til formål at vise vejen for et nyt samarbejde mellem affaldssektoren og erhvervslivet om en cirkulær omstilling – fra vugge til vugge. For at stimulere markederne for sekundære ressourcer og reparation er der brug for nye samarbejdsfora og dialog imellem parter, som i den lineære økonomi ikke hidtil har haft kontakt med hinanden.

Affald og ressourcer på tværs” vil styrke og udbygge eksisterende samarbejder i en dialogbaseret proces. Der skal skabes rum for fælles analyse og udvikling, hvor fælles fremtidige muligheder og udfordringer kan udforskes, nye roller og ansvar kan debatteres og aftales. Dermed kan der skabes grobund for nye markeder for sekundære ressourcer i høj kvalitet.

 Projektets mål

  • Et cirkulært samarbejdsprojekt, hvor aktører mødes, videndeler og skaber fælles overblik over ressourcestrømmene, såvel affaldsstrømmene og de jomfruelige ressourcer, der i dag anvendes af regionens virksomheder.
  • Regionens kommunale affaldssektor ønsker sammen med virksomheder og vækstagenter at tage det første skridt på vejen til et cirkulært samarbejde og herigennem medvirke til at skabe et sekundært ressourcemarked.
  • Målet er ikke alene at øge genanvendelsesprocenterne i tråd med kravene i de nyreviderede affaldsdirektiver samt regionens egne genanvendelsesmål, men også at bidrage til en cirkulær omstilling i hovedstadsregionen.

Partnere i projektet

Affald og Ressourcer på Tværs forløber frem til midten af 2021 og ledes af Teknologirådet og DAKOFA i samarbejde med 11 partnere. Partnerne er de tre affaldsselskaber i hovedstadsregionen – Amager Ressourcecenter (ARC), Norfors og Vestforbrænding - sammen med Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Plastindustrien, Erhvervshus Hovedstaden og Aalborg Universitet.

Undervejs i projektet vil flere relevante aktører blive inviteret ind i samarbejdet.

Analyser

I løbet af den 3 årige projektperiode udarbejdes der en række analyser som danner fælles vidensgrundlag for den cirkulære omstilling af affaldssektoren

CIRKULÆRE MULIGHEDER I AFFALDSSYSTEMET -Affaldsanalyse af hovedstadsregionen

Analysen har til formål at kortlægger og analysere hovedstads regionens materialestrømme.  I analysen bliver der identificeret fem affaldshotspots hvor som affald i dag ikke behandles eller udnyttes optimalt samt fire systematiske hotspot hvor affaldssystemet i dag ikke understøtter eller forhindre den cirkulære omstilling.


Kortlægning af kommunale indsatser på affaldsområdet i Region Hovedstaden

Denne rapport har til formål at give et overblik over kommende kommunale affaldsindsatser i Region Hovedstaden. Dokumentet beskriver de enkelte kommuners aktuelle og fremtidige indsatser og skal indgå som et arbejdsdokument til at identificere fælles udviklingsbehov på det kommunale affaldsområde.

Kortlægning af kommunale indsatser på affaldsområde.pdf

Redaktør