Byggeplads på Musicon, Roskilde Foto: ICLEI Europe


CityLoops – cirkulære ressourcekredsløb

​CityLoops skal udvikle, implementere, demonstrere og evaluere en række metoder og værktøjer, der skal bidrage til cirkulære ressourcestrømme indenfor byggeri og jord samt bioaffald.

To af de væsentligste ressourcestrømme i Hovedstadsregionen såvel som andre europæiske byer er byggematerialer og organisk affald. Byggeriet i Danmark bruger stadig større mængder af råstoffer som der er knaphed på – og samtidig producerer bygge- og anlægsprojekter enorme mængder byggeaffald og overskudsjord, år efter år. Mængden af organisk affald vokser også, og størstedelen af det havner i restaffald til forbrænding. Derfor har Region Hovedstaden taget initiativ til et projekt der skal udvikle metoder og demonstrere værktøjer der skaber kredsløb så byggeaffald og overskudsjord bliver til råstoffer vi kan bruge, og organisk affald bliver nyttiggjort.

I demonstrationsprojekterne udvikles planlægningsprocesser og værktøjer, der skal understøtte den cirkulære omstilling af ressourcekredsløbene for byggematerialer og jord, samt organisk affald. Disse værktøjer testes og evalueres i syv byer. 

I hver by gennemføres desuden en materialestrøms-analyse, som dels skaber overblik over ressourcestrømmene og dels bruges til at udvikle indikatorer til at måle og evaluere projektets fremdrift mod cirkulære ressourcekredsløb. Hver by etablerer lokale interessentgrupper der skal understøtte planlægning og implementering, og det undersøges hvordan offentlige indkøb kan understøtte den cirkulære omstilling.

Udbredelse af projektets resultater i andre byer er en integreret del af City Loops. Da deltagerne er små til mellemstore byer (indbyggertal 50,000 – 600,000) vil det være muligt at anvende metoder og løsninger i et stort antal af lignende byer i Europa.

DEMONSTRATIONTIONSPROJEKTER FOR BYGGEMATERIALER OG JORD 

Region Hovedstaden er tovholder på arbejdspakke 2, som skal skabe cirkulære ressourcestrømme indenfor byggeriet, herunder cirkulær jordhåndtering. Projektet kombinerer regionens arbejde med råstofområdet og cirkulær økonomi. De danske partnere og demonstrationsprojekterne i Roskilde og Høje-Taastrup fokuserer på byggeri og jord, og beskæftiger sig ikke med organisk affald.

Konkret udvikles, testes og evalueres en manual for planlægnings- og beslutningsprocesser, der understøtter cirkulært byggeri og jordhåndtering. Manualen understøttes med en række konkrete værktøjer til kortlægning, sporing og matchmaking for bygge- og anlægsaffald og jord, fx livscyklusanalyse for nedrivning og renovering, selektiv nedrivning, 3D-modellerings og planlægnings værktøjer, databank og digital markedsplads for genbrugsmaterialer, materialepas, rammer for en cirkulær jordstrategi, værktøjer til at vurdere kommende jordmængder, genanvendelsespotentialet samt analyser af den merværdi der kan skabes ved anvendelse af jorden på udvalgte lokaliteter. Endelig udvikles forretningsmodeller for nye produkter og services, samt redskaber til cirkulær indkøbspraksis.

DEN BRÆNDENDE PLATFORM

Hvert år bruger vi i Danmark cirka 55.000 tons sand, grus og sten til byggeri og anlæg (Danmarks Statistik, råstofindvinding). Det er råstoffer som vi har for få af. Samtidig producerede byggeprojekter 4,5 millioner tons bygge- og anlægsaffald og 8,3 millioner tons overskudsjord bare i 2017 (Miljøstyrelsen, affaldsstatistik 2017).

Region Hovedstaden er udfordret, dels i forhold til knappe råstofforekomster, dels af et stigende råstofforbrug som betydeligt overstiger råstofproduktionen. Derfor har Region Hovedstaden  en særlig interesse i at fremme omstillingen til cirkulær økonomi, hvor øget brug af sekundære råstoffer (oparbejdet byggeaffald mv.) vil kunne reducere behovet for at grave efter nye råstoffer.

Cirkulære kredsløb vil også mindske miljøpåvirkningerne fra byggematerialer og overskudsjord, som i dag er betydelige: Store CO2-udledninger samt skadelige stoffer fra udvinding, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Derudover bliver landskaber og økosystemer påvirket af udvinding, afbrænding og deponering af materialer.

INITIATIV 

Region Hovedstaden tog i 2018 initiativ til Horizon 2020 projektet City Loops. Som tovholder engageredes ICLEI, en global netværksorganisation der samler over 1500 byer og regioner i arbejdet med bæredygtig udvikling.

DELTAGERE

 City Loops samler syv ambitiøse byer - Byerne er Apeldoorn (Holland), Bodø (Norge), Mikkeli (Finland), Porto (Portugal), Sevilla (Spanien), samt Roskilde og Høje-Taastrup.

ØKONOMI OG DANSKE PARTNERE

City Loops har fået tildelt 75 millioner kroner i Horizon 2020 midler, hvoraf 11,5 millioner kroner går til de danske partnere, som er Roskilde og Høje Taastrup Kommune, Roskilde Universitet, Bygherreforeningen, Gate 21 og Region Hovedstaden. Regionens andel udgør 3,4 millioner kroner.

TIDSRAMME

Projektet er fireårigt og påbegyndes i oktober 2019.

HORIZON 2020

Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under grant agreement No. 821033.


Ansvaret for fejl eller mangler ligger hos forfatteren. Indholdet afspejler ikke nødvendigvis Europakommissionens holdninger, og kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for brugen af informationerne.Redaktør